Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Mycielewie „Samorząd Terytorialny w oczach jego pracowników.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Mycielewie „Samorząd Terytorialny w oczach jego pracowników.”"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Mycielewie „Samorząd Terytorialny w oczach jego pracowników.”

2 1.Na czym szczegółowo polega prowadzenie szkół przez samorząd? Praca ta polega na zabezpieczeniu jak najlepszych warunków pracy zarówno uczniom jak i nauczycielom. Na zabezpieczeniu bazy dydaktycznej – pomocy naukowej oraz na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i uczącym ich nauczycielom. Dodatkowo gmina jako organ prowadzący dla szkól również jest zobowiązana do remontów szkolnych i otrzymuje coraz większe uprawnienia. Poprzez burmistrza zatwierdzane są wszystkie arkusze organizacyjne szkół, w których znajdują się wszystkie dane dotyczące szkoły, czyli: wszyscy nauczyciele, kwalifikacje i lata ich pracy, liczba godzin świetlicy, posiłki oraz jedna z najważniejszych rzeczy tj. ewidencja obowiązku szkolnego. Wywiad z Panią Jadwigą Winiaszewską

3 2. W jaki sposób te szkoły są finansowane przez samorząd? Jest kilka gatunków finansowania tych szkół. Szkoła przyjmuje z ministerstwa subwencje liczoną na głowę jednego ucznia i ta subwencja jest przeliczana w skali całej gminy, tzw. p ieniądze liczone są zbiorowo, następnie rozdzielone na poszczególne szkoły. Dla tych placówek, dla których subwencja nie wystarcza gmina dokłada dodatkowe środki. 3. Jakie działania zostały ostatnio podjęte w ciągu ostatnich lat w szkołach w Sipiorach i Rozstrzębowie przy współudziale samorządu? Do takich najważniejszych działań można z pewnością zaliczyć: remonty szkół, wymian a okien (jeden z najdroższych remontów), dostosowanie zerówek do wieku i wzrostu dzieci, place zabaw, utworzenie punktów przedszkolnych i zakup pomocy dydaktycznych. Wywiad z Panią Jadwigą Winiaszewską

4 4. Jakie są priorytety działań gminy z wiązane z edukacją i rozwojem wyżej wymienionych szkół na najbliższe lata? W zasadzie priorytetów gmina nie przygotowuje. Szkoły, czyli dyrektorzy z nauczycielami planują rozwój szkół na podstawie rozwojowych planów szkoły. Do gminy składają zapotrzebowania na finanse, przedstawiając na co one mają być przeznaczone. Wówczas złożone wnioski przegląda rada miejska i przyznaje określone środki. 5. W jaki sposób informuje pani radnych o potrzebach i o pracy gminnego zespołu oświaty? Radnych informuje się o tym na posiedzeniach roboczych – posiedzeniach rady miejskiej – potem na gminnym zebraniu, czyli na sesjach rady miejskiej.

5 6. Czym głównie zajmuje się gminny zespół oświaty? Prowadzeniem działalności administracyjnej i finansowej. 7. Co uznaje pani za największy sukces w pracy samorządu naszej gminy? O pracy samorządu się nie wypowiem. Jednak mogę się wypowiedzieć jako jednostka, czyli jednostka składowa urzędu, dlatego właśnie, że jestem naczelną tego urzędu. Uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo, m.in. - przeprowadzono wiele porządnych remontów (wymiana 485 okien) - wybudowano 2 sale gimnastyczne przy szkole podstawowej i zawodowej - w tym roku planowana jest budowa sali gimnastycznej w Mycielewie - zakupion o do szkół wiele pomocy dydaktycznych oraz, co najważniejsze, szkoły są w dobrym stanie technicznym. Można również powiedzieć, że praca przebiega sprawnie i formalnie. Wywiad z Panią Jadwigą Winiaszewską

6 Pracownicy Gminn ego Z esp o ł u O światy w Kcyni

7 1.Co sądzi pan o współpracy samorządu gminy z sołectwami? W tych sprawach to zależy od sołtysa i samorządu. Bardzo dużo wynika z tego ile sołtys przeznacza swojej wiedzy w działanie, i to co się dzieje we wiosce. 2. Jakie inicjatywy zostały ostatnio podjęte w Pańskim sołectw ie ? U nas zbudowano plac zabaw dla dzieci i została wyremontowana świetlica. To są ostatnie, a zarazem chyba te najważniejsze rzeczy, które się robiło w sołectwie. Wywiad z Panem Stanisławem Grzegorkiem (byłym sołtysem sołectwa Szcepice)

8 3.Jakie działania zostały sfinansowane w sołectwach z budżetu gminy? Do wszystkich działań gmina dokłada pieniądze. Budżet wioskowy jest zbyt niski, aby zrobić coś z własnych pieniędzy, które są przeznaczone na poszczególne sołectwa. Ta k że sołectwo musi być dofinansowane przez urząd. J uż teraz można się starać o środki unijne i w ten sposób można coś zrobić we wiosce. 4. Jak układały się pana relacje z władzami gminy? Zawsze dobrze. Ja byłem długoletnim sołtysem i przeżyłem: dwóch naczelników, dwóch burmistrzów. P ierwszym naczelnikiem był pan Gajewski, drugim pan Kuczkowski, natomiast burmistrzami byli: pan Świtalski i pan Szczepaniak. Wywiad z Panem Stanisławem Grzegorkiem

9 5. Jakich spraw najczęściej dotyczyły pana kontakty z władzami gminy? To były takie typowo wioskowe rzeczy, jak : remont dróg, zimą odśnieżanie,wyposażenie świetlicy, czy pieniądze na ogrzewanie. Takie typow e rzeczy, które w wiosce są potrzebne. Kontakt polega na tym, że sołtys jedzie do urzędu i załatwia pieniądze na sprawy wiejskie. Wywiad z Panem Stanisławem Grzegorkiem

10 Pan Stanisław Grzegorek

11 1. W jaki sposób kontaktuje się pan z mieszkańcami naszej gminy? Najlepszym sposobem jest organizowanie spotkań wiejskich. Zebrania te są organizowanie przynajmniej raz na rok, przeważnie w pierwszej jego połowie, wtedy kiedy tworzy się budżety i wydatki tychże sołectw. To jest właśnie najlepszy sposób na kontakt z mieszkańcami. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

12 2 Jakie przedsięwzięcia zostały zrealizowane na terenie sołectw Sipiory i Szc z epice w ostatnich latach? Środowiska, które mają szkołę na swoim terenie, to już jest duży pozytyw dla tego środowiska a jednocześnie też i wydatek pieniędzy na utrzymanie tej placówki - mówimy o Sipiorach. Szczepice natomiast są w obrębie Ro zs trzębowa i to trzeba liczyć jako jedno sołectwo: Szczepice i Ro zs trzębowo. Funkcjonowanie w jednym i drugim przypadku szkoły powoduje, że samorząd musi więcej wyłożyć na utrzymanie ich, żeby one mogły funkcjonować w tymże regionie. Jakie są pozytywne aspekty to dobrze wiemy : bliżej do szkoły, rozwój kultury wokół niej, spotkania z uczniami, spotkania z rodzicami, apele i różnego rodzaju zebrania okolicznościowe – to wszystko tworzy tak zwaną kulturę wokół szkoły. S zkoła to oczywiście remonty, bieżące utrzymanie - to są właśnie wydatki. Natomiast jeżeli chodzi o same zadanie inwestycyjne to w sytuacji sołectwa Szczepice mamy wodociągi. Dobro, które, że tak powiem, doceniane przez mieszkańców Szczepic już nie jest, bo są do niego przyzwyczajeni. Natomiast Studzienek i i Sipior y, tego dobra nie mają, więc z utęsknieniem go oczekują. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

13 Może dzisiaj wodociągu tam nie ma ale idzie już dosyć spora inwestycja, która rozpoczynana jest w Smogóleckiej W si w tym roku i mam nadzieje, że tam w przeciągu dwóch lat dotrą wodociągi do waszych sołectw. Czyli dobro które oczekujecie za chwile może być. Drogi - jeżeli chodzi o Szczepice to one w zasadzie są pobudowane, 8 lat temu zbudowano ten odcinek między Szczepicami, a wsiami które się dalej znajdują. Mówimy tutaj o Elizewie. Natomiast w ostatnim czasie zostało pobudowane połączenie z Suchoręczem. Może to nie jest w obrębie sołectwa, ale powoduje, iż sołectwa między sobą łatwiej się komunikują. Jest to na pewno pozytyw dla samego sołectwa. Ro z strzębowo jako szkoła i jako część tego sołectwa to element zabrukowania, zalania asfaltem części bruku który doprowadzał do szkoły. W tym roku jest kolejny etap do realizacji, a mianowicie będzie kontynuowana wylewka tegoż asfaltu właśnie wewnątrz tej wsi. Nie mówię już o równaniu dróg gruntowych w danym sołectwie. Chodzą co roku równiarki. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

14 Natomiast jeśli chodzi o Sipiory to główna droga tak zwana „Czterdziestka” która biegnie przez wieś nie jest drogą gminną, ona jest realizowana przez powiat, ale sukcesywnie co roku tam po czterysta, pięćset metrów jest dolewana. Z tego co wiem w tym roku też jest przewidziana do dalszego remontu i podejrzewam że za rok lub dwa skończy się temat drogi gruntowej w Sipiorach. Przewidziana jest przez nas, jako gminę w tym roku realizacja remontu drogi wzdłuż szkoły do byłej fermy. Tam jest odcinek gdzieś około osiemset metrów do kilometra, który jest w opłakanym stanie, więc jest przewidziany jego remont. No a poza tym w sołectwie mamy drogi gruntowe, które są tak jak wskazuje sołtys z radą sołecką remontowane. Oświetlenie zostało ostatnio zmodernizowane, może nie przy każdym domostwie stoi lampa, ale z tego co wiem w Studzienkach i Sipiorach zostało to poprawione. W S z czepicach w mniejszym zakresie, bo tam już lampy były. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

15 3. Jak układa się panu współpraca z sołtysami tych wsi? Dobrze. Musze powiedzieć, że sołtysi współpracują z urzędem, współpracują z burmistrzem. Ja ze współpracy jestem zadowolony, bo sołtys jest taką powiedziałbym prawą ręką burmistrza w danym sołectwie. On kreuje życie społeczne w tym sołectwie. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

16 4. W jaki sposób przekonuje pan radnych żeby przekazać pieniądze na ten a nie inny celi czy zawsze się to panu udaje? Tylu ilu jest radnych tyle jest pomysłów na zadania. Oczywiście niektóre zadania są niewykonalne na dzień dzisiejszy, niektóre zaś tak, żeby pogodzić oczekiwania wszystkich, stworzyliśmy tak zwany plan kadencyjny przyjęty uchwałą rady, który mówi jakie zadanie i w którym roku będzie zrealizowane, ale to jest taka przymiarka mniej więcej, bo tutaj też nie idzie przewidzieć środków zewnętrznych tzn. nie idzie przewidzieć wysokości środków zewnętrznych pozyskanych w danym roku, czyli tak zwanych unijnych. Jeżeli to się uda no to oczywiście ten zakres działań jest bardziej bogaty. Jeżeli jednak nie to raczej skromny. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

17 5. Co uznaje pan za największy sukces w pracy obecnego samorządu i czy jest pan zadowolony z jego pracy? Sukces samorządu nie można mierzyć miarą ostatnich dwóch, trzech, czterech lat. Trzeba mierzyć, że tak powiem nieco szerszą miarą przynajmniej dwudziestu lat, a obchodzimy w tym roku dwudziestolecie istnienia samorządu terytorialnego i podsumowując te pięć kadencji musze powiedzieć, że w naszej gminie zrealizowano bardzo dużo. Sporo inwestycji drogowych, wodociągowych, kanalizacyjnych z oczyszczalnią ścieków. Mówię o tych najważniejszych. Pobudowaliśmy w ostatnim czasie cztery sale gimnastyczne (jedna modernizacja, trzy budowy) i jako piąta, a zarazem ostatnia będzie zrealizowana w Mycielewie. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

18 6. Co sądzi pan o obecnym sposobie powoływania na stanowisko burmistrza? Uważa pan, że jest lepiej teraz czy lepiej było kiedyś, gdy burmistrz został wybierany przez rade gminy? Uważam że lepszy jest wybór poprzez głosowanie społeczeństwa, a nie rady. Czyli ten system uważam jest lepszy i powoduje to, że osoby które zarządzają gminami czy też miastami są osobami niezależnymi od garstki osób, nie są ich zakładnikami. Wywiad z Panem Tomaszem Szczepaniakiem

19 Pan Tomasz Szczepaniak

20 Sołectwa

21 Agnieszka Kozłowska - zdjęcia, wywiady i prezentacje Patryk Owedyk – wywiady i prezentacje Kinga Szczepańska – wywiady i prezentacje ZS Mycielewo Joanna Biernacka-Kozerewicz Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. W skład Zespołu Projektowego wchodzą…


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Mycielewie „Samorząd Terytorialny w oczach jego pracowników.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google