Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROGRAMACH I PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ UCZNIÓW W ROKU 2013 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROGRAMACH I PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ UCZNIÓW W ROKU 2013 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROGRAMACH I PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ UCZNIÓW W ROKU 2013 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

2 Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła” W latach 2009-2013 z programu skorzystało: 1111  szkół, w których w ramach programu miejsca zabaw zostały dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym 229  szkół na terenie, których w ramach programu szkolne place zabaw zostały dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym

3 W roku 2014 w programie bierze udział: 30  szkół, w których w ramach programu miejsca zabaw zostaną dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym 32  szkół, na terenie których w ramach programu szkolne place zabaw zostaną dostosowane do potrzeb i liczby dzieci w młodszym wieku szkolnym Realizacja programu rządowego „Radosna szkoła” postrzegana jest jako element przygotowania szkół do obniżenia wielu szkolnego.

4 Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” Z programu w roku 2013/2014 skorzystało:  26 871 uczniów szkół naszego województwa oraz  5 623 uczniów z niepełnosprawnością wymienioną w rozporządzeniu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

5 Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendia szkolne i zasiłki szkolne z tych form pomocy w naszym województwie w roku budżetowym 2013 skorzystało:  stypendium szkolne - 58 262 uczniów  zasiłek szkolny – 1 100 uczniów

6 Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia pomocy o charakterze motywacyjnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 258 zł miesięcznie (258 x 10 miesięcy = 2580, 00 zł) Liczba uczniów, którym wypłacono stypendium: 319 Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Liczba uczniów/absolwentów, którym przyznano stypendium w roku 2013: 15

7 Zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego tzw. „dotacja przedszkolna” W roku 2013 środki z dotacji w wysokości: 51 253 153,95 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego.

8 Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2013 roku Z różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego skorzystało: 7 102 uczestników

9 ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMÓW ORAZ INNYCH DZIAŁAŃ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NA RZECZ UCZNIÓW W ROKU 2014  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”  „NASZ ELEMENTARZ” – Podręcznik dla uczniów klas I  Dotacja celowa na wyposażenie szkół - „ustawa podręcznikowa”

10 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym Stypendia Prezesa Rady Ministrów Stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  Uprzejmie przypominam o obowiązku przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów lub przekazania informacji o braku kandydata wraz z uzasadnieniem oraz możliwości zgłaszania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Komunikaty w tej sprawie oraz procedury wraz z adresami, pod którymi znajdują się wzory wniosków on-line znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl w zakładce Komunikaty (komunikat z 5 i 23 czerwca 2014 r.) oraz w zakładce Dyrektorzy/Zarządzaniewww.ko.poznan.pl

11 Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”  Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić od 225 zł do 770 zł i uzależnione jest od klasy, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 oraz od tego z jakich podręczników korzysta.  Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

12 Szczegółowe informacje o programie znajdują się na naszej stronie internetowej www.ko.poznan.pl w zakładkach:www.ko.poznan.pl Uczniowie i rodzice/Wyprawka szkolna 2014 Programy i projekty/Programy rządowe/ Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”/WYPRAWKA SZKOLNA 2014_program

13 „NASZ ELEMENTARZ” – Podręcznik dla uczniów klas I 30 czerwca 2014 r. minął termin, w którym powinni Państwo zweryfikować dane szkoły oraz złożyć zapotrzebowanie lub wniosek na wyposażenie szkół w „Nasz Elementarz” poprzez portal Systemu Informacji Oświatowej - „Strefa dla zalogowanych” (https:// sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/). Ze strefy mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają ważne upoważnienie oraz aktywny login i hasło do Systemu Informacji Oświatowej.https:// sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/ Dyrektorów, którzy tego nie uczynili proszę o pilne wypełnienie zgłoszenia. Dla szkół, które z niezależnych od siebie przyczyn nie mają dostępu do strefy, została udostępniona odrębna aplikacja (szczegóły zostały opisane w instrukcji dostępnej na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/). https://sio.men.gov.pl/dodatki/podrecznik/

14 Dostawa podręczników do szkół odbędzie się w terminie od 4 do 22 sierpnia br. (w dni robocze między godz. 9.00 - 15.00). Dyrektor, zastępca dyrektora lub pracownik sekretariatu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru podręczników dostawcy oraz potwierdzenia w aplikacji faktu dostarczenia i liczbę dostarczonych podręczników. W przypadku, gdy po dostarczeniu podręczników do szkoły dyrektor stwierdzi, że posiada wadliwe egzemplarze wówczas w pierwszej kolejności wymiany należy dokonać z rezerwy 2 dodatkowych podręczników przypadających na każdy oddział. W przypadku jej wyczerpania, z rezerwy podręcznika zarządzanej przez kuratora. Rezerwa podręczników utworzona w kuratorium, nie obejmuje elementarzy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których podręczniki dostarczane będą przez wytwórcę bezpośrednio do szkoły. W razie dostarczenia niewystarczającej liczby podręczników lub błędów w druku, proszę o pilne zgłoszenie do kuratorium oświaty.

15 Dotacja celowa na wyposażenie szkół tzw. „ustawa podręcznikowa” Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych w:  podręczniki lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I­ ‑ III – do wysokości 25 zł na ucznia  materiały ćwiczeniowe dla klas I­ ‑ III – do wysokości 50 zł na ucznia  podręczniki lub materiały edukacyjne dla klas IV­ ‑ VI – do wysokości 140 zł na ucznia  materiały ćwiczeniowe dla klas IV­ ‑ VI – do wysokości 25 zł na ucznia

16 Dotacja celowa na wyposażenie szkół tzw. „ustawa podręcznikowa” Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie gimnazjów w:  podręczniki lub materiały edukacyjne – do wysokości 250 zł na ucznia  materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł na ucznia

17 Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

18  Dotacja przekazywana będzie od 15 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje, o programie oraz harmonogram zgłaszania danych niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji, będzie można odnaleźć na naszej stronie internetowej www.ko.poznan.pl w zakładce: www.ko.poznan.pl Programy i projekty/Programy rządowe/Dotacja celowa na wyposażenie szkół


Pobierz ppt "INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROGRAMACH I PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH NA RZECZ UCZNIÓW W ROKU 2013 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google