Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIKA Aleksandra Loze Julia Krużmianowska Klaudia Kruk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIKA Aleksandra Loze Julia Krużmianowska Klaudia Kruk"— Zapis prezentacji:

1 TECHNIKA Aleksandra Loze Julia Krużmianowska Klaudia Kruk
Małgosia Wiśniewska Karolina Górska

2 TECHNIKA Technika- (gr. techne – sztuka, umiejętność) w podstawowym znaczeniu, to wszystkie działania ludzkie wraz z całokształtem zasobów, w wyniku których wytwarzane są dobra materialne.

3 DZIEDZINY TECHNIKI Elektrotechnika Elektronika Telekomunikacja
Energetyka Technika jądrowa Rolnictwo Zootechnika Ogrodnictwo Leśnictwo Mechanika Transport Hutnictwo Odlewnictwo Górnictwo Chemia Materiały budowlane Przetwórstwo rolno-spożywcze Włókiennictwo Budownictwo Inżynieria lądowa i wodna

4 ELEKTROTECHNIKA Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki , która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej .

5 ELEKTRONIKA Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów w postaci prądów i napięć elektrycznych lub pól elektromagnetycznych.

6 TELEKOMUNIKACJA Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji , sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.

7 ENERGETYKA Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. W praktyce, energetyka obejmuje dostarczanie energii w dwóch postaciach: Energia elektryczna- dostarczanej do odbiorcy przewodami elektrycznymi, produkowanej za pomocą turbin i prądnic  napędzanych rozmaitymi źródłami energii, Energia cieplna- dostarczanej odbiorcy za pośrednictwem transportującego ciepło nośnika, w szczególności może nim być para wodna  pod dużym ciśnieniem, ogrzana woda lub inne płyny. Do ogrzewania tych nośników stosuje się rozmaite źródła energii. Przemysł energetyczny składa się z dwóch części: elektrowni, ciepłowni, elektrociepłowni czyli fabryk, w których energię pierwotną przetwarza się na jej użyteczną postać; energetycznych sieci przemysłowych, czyli systemu urządzeń umożliwiającego przesyłanie energii do odbiorcy.

8 ROLNICTWO Rolnictwo- dział gospodarki narodowej, którego celem jest pozyskiwanie produktów do bezpośredniego spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz dostarczanie surowców dla przemysłu spożywczego, obuwniczego, chemicznego i włókienniczego.

9 ZOOTECHNIKA Zootechnika- nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu. W zakres zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena oraz mechanizacja produkcji zwierzęcej i ekonomika produkcji zwierzęcej.

10 OGRODNICTWO Ogrodnictwo- wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo wchodzi w skład nauk rolniczych.

11 LEŚNICTWO Leśnictwo- jest dziedziną zajmującą zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów. Studia te przeznaczone są dla osób interesujących się biologią i geografią.

12 MECHANIKA Mechanika- jest jedną z dziedzin nauki, która zajmuje się konstrukcją i technologią maszyn oraz urządzeń stosowanych w różnych dziedzinach działalności ludzkiej.

13 TRANSPORT Transport- to zespół działań związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków transportowych. Obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsc, jak i wszelkie czynności załadowczo-wyładowcze.

14 HUTNICTWO Hutnictwo- gałąź przemysłu zajmująca się wytapianiem metali i ich stopów z rud z domieszką złomu oraz poddawanie ich przeróbce.

15 ODLEWNICTWO Odlewnictwo – technologia (dziedzina sztuki lub umiejętność) polegająca na wypełnianiu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem, najczęściej stopem metali, ale również gipsem, woskiem czy tworzywami sztucznymi. Odlewnictwo to też sterowanie procesem krzepnięcia odlewu, w celu otrzymania wyrobu o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Ze względu na rodzaj procesu technologicznego wyróżnia się odlewanie: piaskowe skorupowe ciśnieniowe kokilowe odśrodkowe ciągłe

16 GÓRNICTWO Górnictwo (kopalnictwo) – dział przemysłu zajmujący się wydobywaniem kopalin oraz procesami ich wzbogacania (obniżania zawartości zanieczyszczeń) niezbędnych do różnych zastosowań. Górnictwo to wydobywanie surowców mineralnych lub organicznych, np. torfu, węgla w kopalniach.

17 CHEMIA Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji. Chemia zajmuję się przemianami zachodzącymi pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej

18 WŁÓKIENNICTWO Włókiennictwo- to przemysł zajmujący się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny itp. obejmuje między innymi, przędzalnictwo, tkactwo, dziewiarstwo, a w przypadku przetwórstwa włókien łykowych –roszarnictwo.

19 BUDOWNICTWO Budownictwo- dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Zajmuje się przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Ze względu na środowisko, w których powstają wyróżnia się: budownictwo wodne budownictwo lądowe

20 INŻYNIERIA LĄDOWA Inżynieria lądowa- to odmiana nauk inżynierskich oraz dyscyplina, która łączy w sobie działania takie jak projektowanie, wznoszenie oraz utrzymanie wszelkich obiektów budowlanych w ich środowisku naturalnym, np. mosty, drogi, kanały, zapory i przede wszystkim budynki.

21 INŻYNIERIA WODNA Inżynieria wodna- to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniami, projektowaniem i budową, użytkowaniem budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich.


Pobierz ppt "TECHNIKA Aleksandra Loze Julia Krużmianowska Klaudia Kruk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google