Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu IX PO KL na 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu IX PO KL na 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu IX PO KL na 2013 rok

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.* 2.Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym, poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc dla dzieci w danym ośrodku przedszkolnym. * Lista gmin, na terenie których można będzie realizować projekt zostanie załączona do dokumentacji konkursowej

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3.Projektodawca bądź Partner zakłada i opisuje sposób kontynuacji działalności placówki wychowania przedszkolnego, otworzonej w ramach realizacji projektu, przynajmniej przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Projektodawca bądź Partner zakłada i opisuje sposób kontynuacji działalności związanej z wygenerowaniem dodatkowych miejsc w funkcjonujących oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowana przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 4.Projektodawca złożył nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie w ramach danego konkursu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 5.W ramach projektu wsparciem zostaną objęte istniejące ośrodki przedszkolne, które w wyniku ogłaszanych dotychczas konkursów, nie otrzymały dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 w województwie zachodniopomorskim. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Projekt zakłada utworzenie oddziału(ów) integracyjnych i zawiera elementy dostosowania budynku przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy Projektodawca dysponuje infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych kryterium to zostanie spełnione poprzez samo utworzenie oddziału(ów) integracyjnych. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 2.W ramach projektu realizowane będą zajęcia zawierające elementy integracji sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wymiarze 30 godz. na jednego uczestnika, zakwalifikowanego do udziału w przedmiotowych zajęciach. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych), w szczególności obejmujące: a)dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; b)doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym);

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c)programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczających system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki; d)dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; e)rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery); f)wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; g)wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu operacji nr 1 2.Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: - szkoła, placówka oświatowa (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) i ich organ prowadzący, realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), poradnia psychologiczno – pedagogiczna; -organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty). Stosuje się do typu operacji nr 1

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typu operacji nr 1 4.Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych wyłącznie z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i technik kształcenia cechujących się wyższą skutecznością, niż formy tradycyjne. Stosuje się do typu operacji nr 1

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 4.Projekt zakłada utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową prowadzącą kształcenie ogólne jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. SzOK powinny być tworzone zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu. W przypadku, gdy w danej szkole/placówce oświatowej prowadzącej kształcenie ogólne funkcjonuje już SzOK, aby kryterium zostało spełnione, Projektodawca musi zawrzeć zapisy o jego funkcjonowaniu we wniosku aplikacyjnym. Kryterium nie dotyczy szkół podstawowych. Stosuje się do typu operacji nr 1

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 6.Pogram rozwojowy każdej szkoły i/lub placówki oświatowej w projekcie prowadzącej kształcenie ogólne obejmuje co najmniej 3 formy wsparcia (a-g), w tym obligatoryjnie: -dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; -dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych. Stosuje się do typu operacji nr 1 7.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Stosuje się do typu operacji nr 1

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Projekt zakłada realizację programów rozwojowych w szkołach (minimum jedna szkoła w przypadku większej liczby szkół biorących udział w projekcie) na terenach wiejskich, które dotychczas nie uzyskały wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Waga punktowa: 30 Stosuje się do typu operacji nr 1

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 2. Projekt jest realizowany w szkołach lub placówkach oświatowych, w których w 2012 r. uczniowie osiągnęli średni wynik w ramach egzaminów zewnętrznych niższy od średniej województwa zachodniopomorskiego z danego egzaminu (z poszczególnej jego części). Instytucja Ogłaszająca Konkurs przy ocenie niniejszego kryterium bierze pod uwagę: W przypadku Sześcioletniej szkoły podstawowej – ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej szkole (z uwagi na fakt, iż ma on charakter interdyscyplinarny), w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego sprawdzianu w województwie zachodniopomorskim. W przypadku Trzyletniego gimnazjum – ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej w danej szkole, w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego egzaminu w części matematyczno – przyrodniczej w województwie zachodniopomorskim.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: c.d. W przypadku Szkoły ponadgimnazjalnej realizującej kształcenie ogólne - ogólną średnią punktów osiągniętą przez uczniów z egzaminu maturalnego w danej szkole z przedmiotów: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, w odniesieniu do średniej punktów osiągniętej przez uczniów z niniejszego egzaminu z powyższych przedmiotów w województwie zachodniopomorskim. Oznacza to, iż przy obliczaniu wyniku danej szkoły Projektodawca bierze pod uwagę sumę osiągniętych średnich punktowych z poszczególnych przedmiotów w stosunku do liczby ogólnej tych przedmiotów. Projektodawca nie ma możliwości łączenia średnich punktowych osiągniętych przez uczniów na różnych poziomach, ma natomiast możliwość zdecydowania, czy podaje średnią osiągniętą przez uczniów na poziomie podstawowym czy na poziomie rozszerzonym egzaminu. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu operacji nr 1

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. 2.Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym)

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: szkoła, placówka oświatowa (instytucja, kadra) i ich organ prowadzący, realizujące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), poradnia psychologiczno – pedagogiczna, organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówką oświatową. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 4.Poziom cross-financingu nie może przekroczyć 25% wartości projektu. Wydatki w ramach cross- financingu przeznaczone na zarządzanie projektem, nie mogą przekroczyć 5% wartości projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 5.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 15% wartości projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 6.Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych, uczących się na kierunkach zgodnych z tradycyjnymi branżami istotnymi dla rozwoju gospodarczego regionu, tj.: przemysłu drzewno - meblarskiego, logistyczno - spedycyjnego, sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano - montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora biomedycznego. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2 7.Projekt zakłada realizację współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 2

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 8.Projekt zakłada realizację zajęć z zakresu języka obcego zawodowego zgodnie z kierunkiem kształcenia min. 60 godz. dla uczestnika/ grupy, w trakcie realizacji projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 2 9.Projekt zakłada utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. Organ prowadzący szkołę/placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe jest zobowiązany przedstawić deklarację zapewnienia funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery po zakończeniu realizacji projektu, przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu. SzOK powinny być tworzone zgodnie z informacjami zawartymi w uzasadnieniu. W przypadku, gdy w danej szkole/placówce prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje już SzOK, aby kryterium zostało spełnione, Projektodawca musi zawrzeć zapisy o jego funkcjonowaniu we wniosku aplikacyjnym Stosuje się do typu/typów operacji nr 2

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Projekt zakłada realizację zajęć z wykorzystaniem ICT oraz innych niestandardowych, aktywizujących metod nauczania w procesie kształcenia. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 2 2.Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 10% uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w danej szkole. W przypadku projektów, w których występuje kilka szkół, spośród których np. tylko w jednej uczą się osoby niepełnosprawne kryterium to może zostać spełnione poprzez objęcie wsparciem minimum 10 % uczniów niepełnosprawnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów niepełnosprawnych w tej szkole. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 i 2

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.4 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć). 2.Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 3.Studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia. 4.Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej. 5.Programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych).

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 4, 5 2.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 4, 5 3.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 4, 5

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 4.Grupę docelową projektu stanowią, w co najmniej 30% pracujący na obszarach wiejskich nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 4, 5 5.Projekt zakłada kształcenie (obligatoryjnie, poza innymi kierunkami kształcenia) 100% nauczycieli objętych wsparciem w zakresie wykorzystania ICT w procesie nauczania realizowanego w szkołach, w tym zwłaszcza w zakresie wykorzystania m.in. zasobów portalu Scholaris. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 5

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Grupę docelową projektu w 100% stanowią pracujący na obszarach wiejskich: nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących, w tym co najmniej 80% grupy docelowej muszą stanowić nauczyciele. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 4, 5 2.Projekt zakłada realizację działań mających na celu kształcenie i szkolenie nauczycieli, prowadzących kształcenie zawodowe, jak i nauczycieli kształcących osoby dorosłe, zmierzające do podniesienia jakości ich pracy. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 5

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 3.Projekt zakłada przygotowanie uczestników w zakresie prowadzenia zajęć oraz zaspokojenia specyficznych potrzeb i trudności osób niepełnosprawnych. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3, 5

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: 1.Działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich. 2.Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 2.Projektodawca składa nie więcej niż cztery wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Stosuje się do typu operacji nr 1 i 2

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Projektodawca, w wyniku ogłaszanych dotychczas konkursów, nie otrzymał dofinansowania projektu w ramach Działania 9.5 w województwie zachodniopomorskim. Waga punktowa: 30 Stosuje się do typu operacji nr 1 i 2 2.Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu operacji nr 1 i 2

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych 2.Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych 3. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na: –rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy –podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty –rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym równie w formie e-learningu

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3.Okres realizacji projektu rozpoczyna się nie później niż 01.09.2013 r. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 4.Grupę docelową projektu stanowią, w co najmniej 30 % osoby należące do co najmniej jednej z poniżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia; rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1,2

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Projekt zakłada dostosowanie budynków instytucji edukacyjnych realizujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach cross-financingu lub Projektodawca dysponuje budynkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajduje się co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1, 2, 3 2.Projekt zakłada wsparcie w kierunkach związanych z „zieloną gospodarką”, tj. dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz upowszechnianie kształcenia w „zielonych zawodach”. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1,2

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 3.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, finansowanymi ze źródeł innych niż EFS. Jako planowane należy traktować inwestycje, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie Projektodawca dysponuje oficjalnym stanowiskiem instytucji przyznającej dofinansowanie, w którym mowa o zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 4.Projekt zapewnia wykorzystanie ICT w procesach kształcenia osób dorosłych. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KONKURS A1 Dopuszczalne typy projektów: 1.Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 1.Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 3.Grupę docelową projektu stanowią, w co najmniej 40 % osoby należące do jednej i/lub więcej z poniżej wymienionych grup: osoby w wieku powyżej 50. roku życia; osoby powracające oraz wychodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. Stosuje się do typu/typów operacji nr 1 4.W przypadku realizacji projektu w obszarze umiejętności ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Komputer Driving Lecence (ECDL) lub European Komputer Competence Certyfikat (ECCC). Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu: 5.W przypadku gdy projekt zakłada organizację szkoleń i kursów językowych kończących się uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna być przeprowadzona w sposób gwarantujący bezstronność wobec Projektodawcy. Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B, C) Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 1.Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby należące do jednej i/lub więcej z poniższych grup: osoby zamieszkujące tereny wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców; osoby z wykształceniem co najwyżej średnim; osoby niepełnosprawne; osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu; osoby po 30. roku życia; a wsparcie udzielane w ramach projektu dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy. Waga punktowa: 30 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: 2.Projekt zakłada wykorzystanie programów i pomocy dydaktycznych służących kształceniu na odległość jako jednego z narzędzi niezbędnych do osiągnięcia założonych celów projektu Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu/typów operacji nr 1

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 100 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu IX PO KL na 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google