Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PI – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW www.absolwent.up.wroc.pl PRZEBIEG PROCESU TESTOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PI – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW www.absolwent.up.wroc.pl PRZEBIEG PROCESU TESTOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH."— Zapis prezentacji:

1 PI – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW www.absolwent.up.wroc.pl PRZEBIEG PROCESU TESTOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW PRZEBIEG PROCESU TESTOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW I i II ETAPU TESTOWANIA

2 „PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” 2 www.absolwent.up.wroc.pl MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW

3 PROCES TESTOWANIA Cel główny Nadrzędnym celem testowania jest zweryfikowanie poprawności i skuteczności działania produktu finalnego w obszarze technicznym, funkcjonalnym i merytorycznym. Metoda oceny KARTY OCENY PRODUKTU dla poszczególnych grup użytkowników. Wyniki posłużą do udoskonalenia testowanego narzędzia i pozwolą dostosować go do potrzeb przyszłych odbiorców i wymogów rynku pracy. 3

4 I ETAP PROCESU TESTOWANIA Udział w SPOTKANIU PREZENTACYJNO-INSTRUKTAŻOWYM z ekspertami i firmą informatyczną, na którym zostanie omówiona zasada działania Portalu, zakres testowania dla poszczególnych grup testujących oraz przekazanie KART OCENY PRODUKTU – Portalu. PRZETESTOWANIE PORTALU zgodnie z Koncepcją testowania produktu finalnego przez poszczególne grupy:  Testowanie przez Użytkowników (Uczelnie),  Testowanie przez Odbiorców (Studenci i Absolwenci),  Testowanie przez Odbiorców (Pracodawcy). 4

5 I ETAP PROCESU TESTOWANIA WYPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KART OCENY PRODUKTU. Analiza i ocena wyników I etapu testowania. Udział w spotkaniu z ekspertami i firmą informatyczną. DYSKUSJA NAD PROPONOWANYMI ZMIANAMI i określenie zasadności i zakresu możliwości dokonania zmian w Portalu. 5

6 II ETAP PROCESU TESTOWANIA Udział w spotkaniu z ekspertami i firmą informatyczną prezentującą ulepszony produkt oraz ponowne przekazanie testerom KART OCENY PRODUKTU. PRZETESTOWANIE ULEPSZONEGO PORTALU. WYPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KART OCENY PRODUKTU. Analiza i ocena wyników II etapu testowania. 6

7 STRUKTURA GRUPY TESTOWEJ 3 Uczelnie Wyższe Pracownicy Uczelni – 25 Studenci – 132 Absolwenci – 97 Pracodawcy – 40 ∑ 294 7

8 8

9 9

10 10

11 LIME SURVEY Lime Survey to internetowy systemem ankiet napisany w języku PHP i wykorzystującym bazę danych MySQL, PostgreSQL lub MSSQL. 11 testowanie.absolwent@up.wroc.pl

12 OCENA CHARAKTERU PORTALU ZAKRES FUNKCJONALNY I TECHNICZNY  Sprawdzenie i ocena działania poszczególnych funkcjonalności Portalu przez Użytkowników;  Ocena graficznej atrakcyjności Portalu;  Ocena nawigacji po Portalu;  Ocena komunikowanie się Użytkowników;  Ocena bazy pracodawców i ofert rynku pracy;  Ocena systemu motywacyjnego;  Ocena modułu szkoleniowego;  Ocena systemu ankietowania Użytkowników;  Ocena dokumentacji formalno-prawnej i organizacyjnej; 12

13 OCENA CHARAKTERU PORTALU – ZAKRES MERYTORYCZNY  Charakter informacji branżowych (artykuły, raporty, ogłoszenia) zamieszczanych w dziale Wiedza i Aktualności;  Charakter informacji branżowych zawartych w profilach zarejestrowanych na Portalu pracodawców;  Charakter branżowej bazy ofert pracy, praktyk, stażu i wolontariatu;  Charakter systemu motywacyjnego; 13

14 OCENA CHARAKTERU PORTALU – ZAKRES MERYTORYCZNY  Możliwość zdobywania przez Absolwentów i Studentów cennego doświadczenia, budowania ścieżki kariery oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  Możliwość budowania pozytywnych relacji na linii Absolwent-Pracodawca-Uczelnia,  Możliwość podtrzymywaniu relacji/kontaktów Absolwentów z macierzystą uczelnią, 14

15 OCENA CHARAKTERU PORTALU – ZAKRES MERYTORYCZNY  Skuteczność modułu ankietyzacji i raportowania w pozyskiwaniu informacji niezbędnych do monitorowania losów zawodowych Absolwentów;  Skuteczność Portalu w modelowaniu nowoczesnych programów kształcenia oraz dostosowaniu ich do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy. 15

16 16 www.absolwent.up.wroc.pl

17 17 lublin.absolwent.up.wroc.pl:81

18 18 www.wroclaw.sggw.pl

19 KARTY OCENY PRODUKTU ANALIZA WYNIKÓW I ETAPU 19 W celu podsumowania procesu testowania Portalu użytkownicy odpowiadali na stwierdzenia. Odpowiedzi miały jak najdokładniej odzwierciedlać odczucia Użytkowników, co do testowanego Portalu w 5-cio punktowej skali Likerta: 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

20 KARTY OCENY PRODUKTU 20 ODPOWIEDZI NA STWIERDZENIA

21 KARTY OCENY PRODUKTU 21 1. Poruszanie po Portalu jest intuicyjne.

22 KARTY OCENY PRODUKTU 22 2. Wszystkie funkcjonalności Portalu działają poprawnie.

23 KARTY OCENY PRODUKTU 23 3. Portal jest prosty w obsłudze.

24 KARTY OCENY PRODUKTU 24 7. Testowany Portal jest narzędziem pomocnym w modelowaniu potrzeb rynku pracy.

25 KARTY OCENY PRODUKTU 25 8. Testowany Portal jest narzędziem pomocnym w wypracowywaniu kontaktów na linii Student/Absolwent – Pracodawca.

26 KARTY OCENY PRODUKTU 26 9. Testowany Portal jest narzędziem wymiany informacji branżowej.

27 KARTY OCENY PRODUKTU 27 10. Testowany Portal wnosi pierwiastek innowacyjności w stosunku do rozwiązań obecnych na rynku.

28 KARTY OCENY PRODUKTU 28 ODPOWIEDZI NA PYTANIA W OBSZARZE MERYTORYKI UŻYTKOWNIK PRACODAWCA

29 KARTY OCENY PRODUKTU 29 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA

30 KARTY OCENY PRODUKTU 30 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA

31 KARTY OCENY PRODUKTU 31 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

32 KARTY OCENY PRODUKTU 32 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

33 KARTY OCENY PRODUKTU 33 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

34 KARTY OCENY PRODUKTU 34 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

35 KARTY OCENY PRODUKTU 35 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI

36 WPROWADZONE ZMIANY W WYNIKU I ETAPU PROCESU TESTOWANIA 36 UŻYTKOWNIK STUDENT I ABSOLWENT  Ulepszenie mobilnej wersji Portalu i wprowadzenie graficznej informacji o dostępie do mobilnej wersji produktu;  Możliwość dodawania do profilu załączników (pliki tekstowe i graficzne – np. certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego, rekomendacje od pracodawców, itp.);  Możliwość dodawania do profilu szkoły na niższym poziomie edukacji (np. technikum, liceum, itp.);  Możliwość charakteryzowania poziomu znajomości języka obcego według klasyfikacji w zakresie europejskiej nomenklatury CEF (A1,A2,B1,B2,C1,C2);

37 WPROWADZONE ZMIANY W WYNIKU I ETAPU PROCESU TESTOWANIA 37 UŻYTKOWNIK STUDENT I ABSOLWENT  Możliwość dodawania komentarzy do profilu Pracodawcy;  Ulepszenie funkcjonalności skrzynki pocztowej Użytkownika w zakresie aplikowania na daną ofertę pracy;  Ulepszenie funkcjonalności wyszukiwania ofert pracy, stażu, praktyk i wolontariatu poprzez wielopoziomowe filtrowanie;  Doprecyzowanie informacji na temat systemu motywacyjnego i modyfikacja jego funkcjonalności;  Nowy wygląd graficzny Tablicy dostępnej w profilu Użytkownika z poziomu Strony głównej;  Nowa, czytelna forma graficzna raportów publikowanych w dziale Wiedza.

38 WPROWADZONE ZMIANY W WYNIKU I ETAPU PROCESU TESTOWANIA 38 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA  Możliwość dodawania do profilu załączników (pliki tekstowe i graficzne – np. certyfikaty, rekomendacje itp.);  Możliwość edycji profilu o dodatkowe informacje branżowe – np. adres strony internetowej;  Możliwość odpowiadania na komentarze dodawane do profilu Pracodawcy przez innych użytkowników;  Ulepszenie funkcjonalności Koszyka pracowników;  Ulepszenie funkcjonalności wyszukiwania potencjalnych kandydatów na pracowników poprzez wielopoziomowe filtrowanie;

39 WPROWADZONE ZMIANY W WYNIKU I ETAPU PROCESU TESTOWANIA 39 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI  Zmiany w module ankietowania: - nowa forma dodawania kategorii i pytań w tworzonej ankiecie, - możliwość zmiany kolejności pytań w tworzonej ankiecie, - nowa wizualizacja podglądu ankiety,  Zmiany w module raportowania: - tworzenie sekcji w raporcie, - możliwość wyboru typu wykresu w jakim prezentowane będą dane w raporcie, - możliwość utworzenia kilku sekcji dotyczących różnych danych w jednym raporcie, - nowa możliwość filtrowania danych w raporcie,

40 WPROWADZONE ZMIANY W WYNIKU I ETAPU PROCESU TESTOWANIA 40 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI  Nowa, czytelna forma graficzna raportów;  Ulepszona forma zarządzania profilem użytkownika przez Administratora Portalu m. in.: - podgląd statystyk użytkowników, - możliwość sprawnego wyszukiwanie użytkowników, - możliwość sortowania i filtrowania użytkowników wg ról im przypisanych, - możliwość sprawnego zarządzania punktami użytkowników np. usuwania punktów za nieprawidłowo przeprowadzone działania na Portalu,

41 WYNIKI II ETAPU TESTOWANIA 41 UŻYTKOWNIK ABSOLWENT 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

42 WYNIKI II ETAPU TESTOWANIA 42 UŻYTKOWNIK STUDENT 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

43 WYNIKI II ETAPU TESTOWANIA 43 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

44 WYNIKI II ETAPU TESTOWANIA 44 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI 1 – całkowicie się nie zgadzam, 2 – raczej się nie zgadzam, 3 – nie mam zdania, 4 – raczej się zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam.

45 45 WYGLĄD GRAFICZNY RAPORTU PRZED ZMIANAMI

46 46 WYGLĄD GRAFICZNY RAPORTU PO ZMIANACH

47 47 WYGLĄD GRAFICZNY RAPORTU PO ZMIANACH

48 ZALETY PORTALU PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROCESU TESTOWANIA 48 UŻYTKOWNIK ABSOLWENT  Branżowa baza ofert rynku pracy przygotowana dla Absolwenta uczelni;  Rzetelna informacja na temat firm działających w branży;  Możliwość podtrzymywania kontaktów/relacji z macierzystą uczelnią po ukończeniu studiów;  Możliwość dzielenia się opinią na temat procesu kształcenia w celu dostosowania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy;  Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez moduł szkoleniowy.

49 ZALETY PORTALU PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROCESU TESTOWANIA 49 UŻYTKOWNIK STUDENT  Branżowa baza ofert rynku pracy przygotowana dla Studenta uczelni;  Możliwość zdobywania cennego doświadczenia zawodowego;  Możliwość budowania ścieżki kariery;  Możliwość tworzenia profilu zawodowego.

50 ZALETY PORTALU PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROCESU TESTOWANIA 50 UŻYTKOWNIK PRACODAWCA  Możliwość łatwego pozyskiwania potencjalnych pracowników;  Możliwość bezpośredniego kontaktowania się Pracodawców z potencjalnymi pracownikami;  Możliwość nawiązywania kontaktów Pracodawców z uczelnią;  Możliwość tworzenia wizytówki firmy/profilu firmy.

51 ZALETY PORTALU PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROCESU TESTOWANIA 51 UŻYTKOWNIK PRACOWNIK UCZELNI  Możliwość tworzenia ankiet i raportów;  Możliwość prowadzenia monitoringu Absolwentów, Studentów i Pracodawców;  Branżowy charakter informacji zawartych w Portalu;  Możliwość podtrzymywania dalszych kontaktów Absolwentów z macierzystą uczelnią.

52 Dr inż. Magdalena Gawron Koordynator Merytoryczny Projektu PI – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy ul. C. K. Norwida 25, Budynek A12, pokój 2 i 3 (II piętro) tel. 71 320 54 85, 71 320 54 77 email: losy-absolwentow@up.wroc.pl 52 www.absolwent.up.wroc.pl MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW


Pobierz ppt "PI – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW www.absolwent.up.wroc.pl PRZEBIEG PROCESU TESTOWANIA PORTALU INTERNETOWEGO PRZEZNACZONEGO DO MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google