Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczeń z autyzmem w zabrzańskiej oświacie Wydział Oświaty II Regionalna Konferencja Zabrze, dn. 20.05.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczeń z autyzmem w zabrzańskiej oświacie Wydział Oświaty II Regionalna Konferencja Zabrze, dn. 20.05.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Uczeń z autyzmem w zabrzańskiej oświacie Wydział Oświaty II Regionalna Konferencja Zabrze, dn. 20.05.2014 r.

2 Demografia

3 Zabrzański system oświaty 244 jednostki oświatowe, w tym: –172 publiczne jednostki oświatowe prowadzone przez JST –163 szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży –9 szkół dla dorosłych –7 publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne –65 niepublicznych jednostek oświatowych –25 szkół i placówek dla dzieci i młodzieży –40 szkół dla dorosłych

4 Zabrzański system oświaty Zabrzański system oświaty 38 publicznych + 5 niepublicznych przedszkoli 37 publicznych + 3 niepubliczne szkoły podstawowe 29 publicznych + 2 niepubliczne gimnazja 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych 19 organów prowadzących 26 szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 Młodzieżowe Domy Kultury 2 Ogniska Pracy Pozaszkolnej 1 Miejska Bursa Szkolna 1 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy niepubliczny 1 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy niepubliczny

5 Zabrzański system oświaty - liczba uczniów ogółem

6 Zabrzański system oświaty - liczba etatów nauczycieli ogółem

7 Wyszczególnienie2009201020112012 wykonanie wydatków oświatowych 193 212 168 204 300 160 218 901 425 238 819 805 subwencja 130 460 044 137 952 383 147 874 005 160 151 244 dotacje 2 164 508 2 608 855 1 945 329 2 114 671 wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne 8 215 323 11 041 439 9 528 006 13 385 718 dofinansowanie Miasta Zabrze 68 802 939 68 802 939 74 780 361 78 610 097 89 939 608 dofinansowanie Miasta Zabrze w % 34 % 35 % 34,5%35,7% Budżet miasta w zakresie zadań oświatowych w latach 2009 - 2012

8 Kształcenie dzieci z autyzmem w szkołach specjalnych i integracyjnych Przedszkole nr 34 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole nr 48 z oddziałami integracyjnymi, Społeczne Przedszkole Integracyjne „Skrzat”, Niepubliczne językowo-sportowe przedszkole z oddziałami integracyjnymi „Miriada” Szkoła Podstawowa nr 8 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14 z oddziałami integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 42 z oddziałami integracyjnymi, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 29, Zespół Szkól Specjalnych nr 38, Zespół Szkól Specjalnych nr 39, Zespół Szkól Specjalnych nr 40, Zespół Szkól Specjalnych nr 41. Razem – 14 publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych.

9 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z autyzmem w tym z zespołem Aspergera W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolach i oddziałach wychowania przedszkolnego kształci się: w oddziałach integracyjnych 17 uczniów, w oddziałach specjalnych 15 uczniów. W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach kształci się: w oddziałach ogólnodostępnych 10 uczniów, w oddziałach integracyjnych 47 uczniów, w oddziałach specjalnych 1 uczeń, nauczaniem indywidualnym objęto 3 uczniów. Dane wg SIO stan na dzień 30 wrzesień 2013 r.

10 Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z autyzmem w tym z zespołem Aspergera Dane wg SIO 30.09.201130.09.201230.09.2013 W przedszkolach publicznych z więcej niż jedną niepełnosprawnością 657 z jedną niepełnosprawnością 402732 ogółem z innymi dysfunkcjami 706980 W szkołach publicznych z więcej niż jedną niepełnosprawnością 232941 z jedną niepełnosprawnością 475161 ogółem z innymi dysfunkcjami 771658599

11 Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia specjalnego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257), Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414),

12 Przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia specjalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2012r., poz. 982), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 957).

13 Procedura postępowania Komunikat nr 4/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. wydany przez Wydział Oświaty określa procedurę postępowania w sprawie zapewniania niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zalecanych form kształcenia specjalnego lub pomocy a także transportu do przedszkola, szkoły albo ośrodka. Komunikat opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Zabrze w zakładce „Oświata” (http://www.zabrze.magistrat.pl).http://www.zabrze.magistrat.pl Szczegółowe informacje w zakresie realizacji procedury można uzyskać w Wydziale Oświaty pod nr tel. (32) 373 35 45. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu: ul. 3-maja 91, tel. (32) 271 19 51.

14 Procedura postępowania W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do szkoły ogólnodostępnej w trakcie roku szkolnego lub o przyjęcie dziecka do oddziału specjalnego albo integracyjnego: Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Poradnia rozpoznaje wniosek, przeprowadza odpowiednie badania i Zespół Orzekający wydaje rodzicom lub opiekunom orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice wypełniają wniosek, który stanowi wzór do wydanej procedury, a który można uzyskać bezpośrednio ze strony internetowej (BIP), w szkole lub w Wydziale Oświaty.

15 Procedura postępowania Wypełniony wniosek wraz z załączonym orzeczeniem rodzice składają w wybranej szkole celem uzyskania potwierdzenia spełniania warunków do realizacji wydanych zaleceń zawartych w orzeczeniu (pkt 5 wniosku). Szkoła po dokonaniu potwierdzenia może wniosek najdalej w terminie 3 dni od daty złożenia bezpośrednio przesłać do Wydziału Oświaty lub też wydać go rodzicom, którzy powinni złożyć go osobiście w Wydziale Oświaty. Wydział Oświaty rozpoznaje wniosek i przygotowuje pismo Prezydenta Miasta w sprawie zapewnienia realizacji orzeczonej formy kształcenia specjalnego. W przypadku ubiegania się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ogólnodostępnej przed rozpoczęciem roku szkolnego dzieci niepełnosprawne objęte są postępowaniem rekrutacyjnym.

16 Dowóz uczniów Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnieni uczniowie niepełnosprawni objęci są zorganizowanym bezpłatnym transportem i opieką w czasie przewozu z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna na podstawie odrębnej umowy. Uczniowie z autyzmem w tym z zespołem Aspergera znajdują się w grupie uczniów uprawnionych do bezpłatnego dowozu. Zgodnie z linią orzecznictwa bezpłatny transport może dotyczyć wyłącznie dowozu do najbliższej szkoły od miejsca zamieszkania ucznia.

17 Procedura organizacji dowozu Rodzice otrzymują od Prezydenta Miasta zapewnienie realizacji kształcenia specjalnego, które zawiera informację o zakwalifikowaniu lub nie do dowozu do szkoły. W przypadku informacji o kwalifikowaniu się do dowozu rodzice składają zgłoszenie o potrzebie zorganizowania dowozu w szkole. Przekazują niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka ważne dla organizowanego dowozu. Szkoła po przeanalizowaniu zgłoszeń przekazuje zbiorcze zestawienie do Wydziału Oświaty. Wydział Oświaty organizuje przetarg na usługę dowozu uczniów do szkół w mieście. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu stosownych umów szkoła jest informowana co do trasy, przystanków oraz godzin przyjazdu i odjazdu. Szkoła lub wykonawca informują rodziców o szczegółach zorganizowanego dowozu.

18 Dowożenie uczniów do szkół Rok2010201120122013Plan 2014 Zadanie budżetowe 1 591 464,021 383 557,261 445 309,61 1 142 719,031 600 000,00 Liczba uczniów 440417427393360

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uczeń z autyzmem w zabrzańskiej oświacie Wydział Oświaty II Regionalna Konferencja Zabrze, dn. 20.05.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google