Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Art. 30a KN – 2014)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Art. 30a KN – 2014)"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Art. 30a KN – 2014)
sites.google.com/site/krzysztofslugocki eGocki.pl prezi.com/user/eGocki slideshare.net/eGocki art30a.ucoz.pl

2 Wynagrodzenia nauczycieli Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Art. 30a KN – 2014) Jednorazowy dodatek uzupełniający Metody i narzędzia obliczeniowe oparte o zastosowania środowiska arkusza kalkulacyjnego Krzysztof Sługocki

3 Bieżący stan prawny Projekt ustawy o zmianie ustawy KN – zmienia warunki obliczeniowe (dla roku 2014?) Nie zmienia się stopień komplikacji, uznaniowości, braku precyzji,… brak propozycji zmiany rozporządzenia w odniesieniu do wzorca formularza sprawozdania w związku z jedną kwotą bazową w  roku 2014 – dodatkowe komplikacje; Konsekwencje licznych kontroli: ostrożność i tolerancja po stronie kontrolujących, problematyczne kontrole; Oczekiwanie narzędzi/arkuszy dostosowanych do warunków 2014. W tle: …minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego; …wyrok TK.

4 Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli – stan prawny obecny i przewidywany Jakie metody obliczeniowe? Jakie narzędzia i w jakich warunkach będą musiały funkcjonować?

5 Obowiązki (etapy działań) prawem wyrażone (art. 30a KN)
Etap I. Przeprowadzić analizę poniesionych wydatków (zebrać dane, policzyć) na wynagrodzenia nauczycieli Etap II. Ustalić (policzyć) kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a pewnym iloczynem w ustawie zdefiniowanym Etap III. Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli (w zdefiniowany w ustawie sposób) Etap IV. Wypłacić nauczycielom w formie jednorazowych dodatków uzupełniających Etap V. Sporządzić sprawozdanie

6 Etapy i narzędzia realizacji

7 Etapy wykonywania art. 30a
V sprawozdanie IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) N W S ns L n ABC Sj z e 7

8 Trzy grupy oczekiwań i potrzeb
JDU awn1 JST lub PFOSiS dane dane awn22 dane Model „A” dane awn1 dane JST JDU Model „B” awn2 dane dane awn1 dane JST ? awn2 Model „C”

9 Jakie dane (?) – takie problemy!
Wydatki poniesione na wynagrodzenia – problem  co liczyć Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego – problem  jak liczyć Średnioroczna struktura zatrudnienia – problem  co i jak liczyć Średnioroczna liczba etatów – problem  co i jak liczyć Problemy – kto, co, jak i kiedy ma liczyć? problemy zaokrągleń Problemy obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Problemy obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego Problemy organizacji, sposobu i zakresu gromadzenia danych Problemy przygotowania sprawozdania Inne problemy – wynikające z kontroli RIO

10 Model danych – RN (dotychczasowy)

11 Model danych – AW (nowy)

12 Oczekiwania wobec narzędzi wspomagania obliczeń
…narzędzia obliczeniowe powinny być zgodne z bieżącym stanem prawnym!

13 Symbolika narzędzi dotychczasowych

14 Oczekiwania wobec narzędzi wspomagania obliczeń
…narzędzia obliczeniowe powinny być zgodne z bieżącym stanem prawnym! oraz …z bieżącym „poglądem” na bieżący stan prawny (w wyniku licznych kontroli RIO) i przewidywanym – jednocześnie (?)

15 Bieżący stan prawny, przewidywany i dominujące poglądy

16 Symbolika nowych narzędzi

17 Co liczyć i jak liczyć? Dlaczego liczyć (nie do pominięcia!)?
Jak się zorganizować (ku sprawnemu, szybkiemu i skutecznemu liczeniu)? Jakich i jak użyć „przyjaznych narzędzi”? Kiedy i kto?

18 Obowiązki – analiza – etap I
(art. 30a ust. 1) Policzyć wydatki poniesione (W  liczba) na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (S  liczba) w odniesieniu do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli (ns  to też musi być liczba) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

19 Etapowość realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN
V IV III II I (zgromadzić dane) W S ns

20 „przeprowadzić analizę”  policzyć
„wydatki poniesione na wynagrodzenia” (W)  kwota (liczba) wynagrodzenia nie jest tym samym co kwota wydatków poniesionych na to wynagrodzenie „średnie wynagrodzenie” (S)  konkret, liczba (art. 30 ust. 3) „średnioroczna struktura zatrudnienia” (ns)  liczba, lecz co oznacza i jak to liczyć?

21 Obowiązki – różnica – etap II
(art. 30a ust. 2) Policzyć kwotę różnicy ( R ) między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a „pewnym” iloczynem …iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli (N) i średnich wynagrodzeń (S) w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń

22 Etapowość realizacji obowiązków
V IV III II R = W - S * N I (zgromadzić dane) W S ns N

23 R = W – S * N „średnioroczna liczba etatów nauczycieli”  tu jest związek natury algebraicznej  „średnioroczna struktura zatrudnienia” średnioroczna liczba etatów nauczycieli jest konsekwencją analizy (liczenia) średniorocznej struktury zatrudnienia

24 Obowiązki – j.d.u. – etap III
(art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli wyliczając jednorazowy dodatek uzupełniający (Dj) wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (z  liczba? – czyniona z dat i opisów tekstowych) wyliczany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (Sj) zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń

25 Etapowość realizacji obowiązków
V IV III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (zgromadzić dane) W S ns N Sj z

26 Obowiązki – j.d.u. – etap IV
(art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli i wypłacić podzielić i wypłacić nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie (L  dana typu logicznego  czy nauczyciel ma prawo do jdu?) wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego  jdu

27 Etapowość realizacji obowiązków
V IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) W S ns N L Sj z

28 Obowiązki – sprawozdanie – etap V
(art. 30a ust. 4) Sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy

29 Etapowość realizacji obowiązków
V sprawozdanie IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) W S ns N L Sj z

30 Grupy oczekiwań a etapy czynności
1, 2, 3, 4, 5 JDU awn1 JST lub PFOSiS dane dane awn2 dane Model „A” dane 2, 3, 5 awn1 dane 1, 4 JST JDU Model „B” awn2 dane dane awn1 dane JST ? awn2 Model „C”

31 …w rozporządzeniu (?) są zdefiniowane
średnioroczna struktura zatrudnienia średnioroczna liczba etatów nauczycieli osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego wydatki poniesione na wynagrodzenia wzorzec sprawozdania  …i jest opisane (w bardzo niekomunikatywny sposób): jak to liczyć (!)

32 Średnioroczna struktura zatrudnienia
Co to jest? …i jak to się liczy?

33 Średnioroczna struktura zatrudnienia definiowana jest następującymi przepisami
[z analizy ustawy:] struktura zatrudnienia (nauczyciela) [art. 30 ust. 6]  średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) [art. 30a ust. 1]  średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) [średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczycieli) w danej grupie awansu zawodowego] [art. 30a ust. 2] [z analizy rozporządzenia:] liczba nauczycieli zatrudnio-nych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) [§ 3. 4]  liczba etatów nauczycieli  średnioroczna liczba etatów nauczycieli [§ 3. 1]  średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

34 Idea i logika liczenia …spostrzeżenia…
…struktura zatrudnienia  średnioroczna struktura zatrudnienia  średnioroczna liczba etatów… …średnie arytmetyczne z wartości miesięcznych…  średnioroczna struktura zatrudnienia …suma średniorocznych struktur zatrudnienia  średnioroczna liczba etatów

35 Idea i logika liczenia struktury zatrudnienia
nm  ns  N Obliczenie średniorocznej liczby etatów nauczycieli osiągnie się przez obliczanie miesięcznych struktur zatrudnienia każdego nauczyciela …i pozostaje to zgodne z brzmieniem § 3 rozporządzenia

36 Idea, logika i algorytm liczenia struktury zatrudnienia
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 ns8j=średnia(n1..n8) ns4j=średnia(n9..n12) ns12j=średnia(n1..n12) N8=suma(ns81..ns8j) N4=suma(ns41..ns4j) N12=suma(ns121..ns12j)

37 Wskazówka  § 3. 5. w odniesieniu do każdego kolejnego miesiąca…
Przy ustalaniu [liczeniu] średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela [jednego] zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. (1)

38 Wniosek – po analizie „wskazówek”
„Jeżeli jeden nauczyciel pracuje na jednym etacie przez jeden miesiąc, to  (…i tu milczenie rozporządzeniodawcy, czyli „dokończ sobie sam”…)  to niech jego struktura zatrudnienia w tym miesiącu będzie równa jeden” Def. (uznaniowa) 1 (?) 1 = 1 …i możliwe inne uznaniowe definicje alternatywne 1 (?) 1 (?) c = 100%; π; ; …

39 Podstawowe działanie obliczeniowe
1 = 1 *1 nm = em * zm nm – struktura zatrudnienia w danym miesiącu em – wyraz etatu zatrudnienia w danym miesiącu (tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przeliczeniu na pełny etat) zm – wyraz okresu zatrudnienia w danym miesiącu

40 struktura zatrudnienia – warunki dokonywania obliczeń
Uwzględnia się liczbę etatów w okresach, w których wypłacono wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły [§ 3. 6] Prościej  „Uwzględnia się okresy usprawiedliwionej nieobecności, za które wynagrodzenie było wypłacane z budżetu JST – nie zmniejszając czynnika struktury zatrudnienia!”

41 struktura zatrudnienia – warunki dokonywania obliczeń
Nie uwzględnia się liczby etatów, proporcjonalnie do okresów, w których był pobierany zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy [§ 3. 7] Prościej  „Nie uwzględnia się okresów, za które wypłacano kwoty z innych źródeł niż budżet JST – zmniejszając czynnik struktury zatrudnienia proporcjonalnie do tych okresów!”

42 struktura zatrudnienia – warunki dokonywania obliczeń
Nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie [§ 3. 8] Prościej  „Nie uwzględnia się okresów, za które nie wypłacano żadnych kwot – zmniejszając czynnik struktury zatrudnienia proporcjonalnie do tych okresów!”

43 Struktura zatrudnienia „ustalanie” średniorocznej liczby etatów
struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) Niech wzorcem liczenia struktury zatrudnienia jednego nauczyciela pracującego przez jeden miesiąc na jednym etacie (nm) będzie liczba „1” (nm=1), m – indeksuje kolejne miesiące: dla każdego kolejnego miesiąca w przypadku braku okresów, za które istniały kwoty wypłacane z innych źródeł niż budżet JST (i/lub nie było ich w ogóle) w innych przypadkach 0<=nm<1 (m=1..12)

44 Średnioroczna struktura zatrudnienia „ustalanie” średniorocznej liczby etatów
struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) …średnioroczna struktura zatrudnienia (ns) nauczyciela będzie równa średniej arytmetycznej ze struktur zatrudnienia z danych miesięcy należy uwzględnić okresy obowiązywania kwot bazowych ns1=średnia(n1..n8), ns2=średnia(n9..n12)

45 Średnioroczna liczba etatów „ustalanie” średniorocznej liczby etatów
struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) …przez średnioroczną liczbę etatów nauczycieli (N) należy rozumieć średnioroczną strukturę zatrudnienia w grupie awansu zawodowego: będzie równa sumie średniorocznych struktur zatrudnienia nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego; należy uwzględnić okresy obowiązywania kwot bazowych N1=Σns1; N2=Σns2

46 Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
Co to jest? …i jak to się liczy?

47 Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
Załącznik nr 1 do rozporządzenia (…chyba udziela żądanych odpowiedzi, a może tylko wskazówek…) Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia

48 Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (o-swz) to może jest… minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego (m-swz  rozp. w sprawie min. stawek…) podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego (pm-swz  art. 30 ust. 10 KN) „faktyczna” stawka wynagrodzenia zasadniczego (różnie nazywany składnik wynagrodzenia będący „wynagrodzeniem zasadniczym”)

49 Dowód na to, że o-swz nie jest wynagrodzeniem zasadniczym
Art (ustawa KN) Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; …z załącznika do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej” § 10. Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.

50 Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
…z tych samych racji nie jest więc także ani minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego (m-swz  rozp. w sprawie min. stawek…) ani podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego (pm-swz  art. 30 ust. 10 KN) Spostrzeżenie: każda z tych dwóch wartości może tylko i wyłącznie alternatywnie charakteryzować nauczyciela w danym miesiącu  wniosek (?)

51 Dodatkowe spostrzeżenia
Art (KN) Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący.

52 Co daje się jeszcze spostrzec
Co daje się jeszcze spostrzec? Osobistą stawkę wynagrodzenia zasadniczego… …wylicza się: dla każdego nauczyciela oddzielnie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia zgodnie z równaniem: Sj = A x B x C Co to są: „A”, „B” i „C”

53 Co to jest „C”? nm = em * zm Sj = A * B * C

54 Co to jest „B”? nm = em * zm Sj = A * B * C

55 „A” jest kluczem „do tajemnicy”
nm = em * zm Sj = A * B * C

56 Sj = A * B * C „A” – stawka wynagrodzenia zasadniczego
Art. 30 ust. 10  podwyższona a minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego „A” jest więc wartością miesięczną „B” i „C” też więc muszą być wartościami miesięcznymi „Sj” także staje się wartością miesięczną Ale jednocześnie – dlaczego „A” to nie jest wynagrodzenie zasadnicze?

57 Podstawowe działania obliczeniowe
nm = em * zm = B * C Sj = A * B * C Sj = A * em * Zm

58 Sjm = Am * em * zm A – stawka wynagrodzenia zasadniczego  to
minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w zależności od warunków prawno-organizacyjnych na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego nm  to struktura zatrudnienia w danym miesiącu

59 Liczyć należy w odniesieniu do każdego miesiąca
stawka wynagrodzenia zasadniczego (A) jest wartością związaną z okresem jednego miesiąca to oznacza, że: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (B) ma być przeliczany w odniesieniu do jednego miesiąca to oznacza, że: okres zatrudnienia (C) również ma być przeliczany z odniesieniem do każdego kolejnego miesiąca Czyli osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (Sj) będzie obliczana najpierw dla każdego kolejnego miesiąca aby potem policzyć np. wartość średnią ze wszystkich miesięcy (lub sumę za wszystkie miesiące)

60 Okres zatrudnienia – struktura zatrudnienia
w równaniu: Sj = A x B x C : iloczyn BxC …jest wyrazem struktury zatrudnienia obliczanej dla nauczyciela w danym miesiącu A – jest minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego …ale, Sj liczyć trzeba jako A * B * C, a nie jako A * struktura_zatrudnienia

61 Wydatki poniesione na wynagrodzenie nauczyciela
Co to jest? …i jak to się liczy?

62 Wydatki poniesione na wynagrodzenie nauczyciela
Rozporządzenie, Objaśnienia pkt 4    Wydatki poniesione na wynagrodzenia Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę

63 Wydatki poniesione na wynagrodzenie nauczyciela
Rozporządzenie, Objaśnienia pkt 4    Wydatki poniesione na wynagrodzenia Bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę Wyłącznie w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN Wyłącznie z budżetu JST Wyłącznie w roku podlegającym analizie Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę

64 Art (KN) Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakła-dowego funduszu świadczeń socjalnych i dodat-ków socjalnych określonych w art. 54.

65 Warunki twierdzenia, że dana wartość jest składnikiem wydatków
1) wydatek – JST 2) mieści się w rozumieniu art. 30 ust. 1 KN 3) wydatek – w roku 2014 Wszystkie warunki muszą być spełnione jednocześnie

66 Narzędzia obliczeniowe
Arkusze obliczeniowe Narzędzia obliczeniowe

67 Arkusze obliczeniowe arkusz parametryzujący obliczenia
pliki pozyskania danych z podmiotów pozyskania danych (poziom obliczeniowy szkół i placówek oświatowych); narzędzia obliczeniowe (poziom obliczeniowy JST); sprawozdawczość i statystyka (poziom obliczeniowy JST) Arkusz sprawozdania udostępniony przez MEN

68 Cykl procedury obliczeniowej
awn1 awn2 awn3 Analiza Rjdus Analiza Rjduk fsmen Analiza Rjdum Analiza Rjdud

69 Projektowane zmiany (2014) ustawy Karta Nauczyciela

70 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
– publikacja projektu; – Art. 30a KN w Trybunale Konstytucyjnym – bark rozstrzygnięcia; – posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – przedstawienie projektu i jego krytyka; – posiedzenie Komisji Edukacji… - wyjaśnienia MEN – projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli; – publikacja zmienionego projektu (po konsultacjach); – wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 13/10) - Art. 30a ust. 3 ustawy KN jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP; umorzone postępowanie w pozostałym zakresie; – rozpatrzenie projektu na posiedzeniu Rady Ministrów – publikacja wyroku TK (Dz. U. 903) – rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. poz. 913); …czekamy… na projekt ustawy o zmianie ustawy KN ( )

71 16.04.2013 – posiedzenie Zespołu […]
wstępna dyskusja nad projektem założeń nowelizacji Karty nauczyciela; MEN postawiło się w pozycji rozjemcy między samorządowcami a związkowcami; MEN nie przedstawia wizji zmian; wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski: „projekt ustawy w czerwcu”; „na początku września trafi do parlamentu”; samorządowcy uznali projekt i harmonogram za nierealny;

72 Projekt – wstępny – nierealny
Cel projektowanej ustawy wprowadzenie zmian w ustawie Karta Nauczyciela które będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły poprzez: wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawę organizacji pracy szkoły, włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie.

73 wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli
Zakres przewidywanej regulacji i zasadnicze kwestie wymagające uregulowania: zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli

74 wskaźniki kalkulacyjne zmiana sposobu rozliczania
zmiana nie wpłynie na wysokość środków, które jst w dalszym ciągu będą obowiązane wydatkować na wynagrodzenia; rozliczanie środków wydatkowanych na wynagrodzenia będzie dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, w ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia, jednak zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

75 Ble, ble, ble… Zwiększenie elastyczności w rozliczaniu wynagrodzeń nauczycieli ułatwi prowadzenie motywacyjnej polityki wynagradzania, będącej niezbędnym elementem w zapewnianiu wysokiej jakości pracy szkoły. Jednostki samorządu terytorialnego będą kształtować wynagrodzenia w taki sposób, aby łączna wysokość środków wydatkowanych odpowiadała co najmniej wysokości środków ustalonej w ustawie KN, co spowoduje znacznie szersze możliwości motywowania nauczycieli niezależnie od posiadanego przez nich stopnia awansu zawodowego.

76 „doprecyzowanie” art. 30 a ust. 3
określa sposób podziału kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2, między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Proponuje się, aby jednorazowy dodatek uzupełniający przysługiwał tylko nauczycielom, którzy świadczyli pracę w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, natomiast nie otrzymają go nauczyciele, którym wypłacono wynagrodzenie, pomimo że rzeczywiście nie świadczyli pracy (np. przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia).

77 Zmiana w odniesieniu do dodatku wiejskiego
ujednolicenie jego wysokości; uwzględnienie tego dodatku w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli;

78 Obowiązki (etapy działań) prawem wyrażone (zmiany)
Etap I. Przeprowadzić analizę poniesionych wydatków (zebrać dane, policzyć) na wynagrodzenia nauczycieli Etap II. Ustalić (policzyć) kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a pewnym iloczynem w ustawie zdefiniowanym Etap III. Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli (w zdefiniowany w ustawie sposób) Etap IV. Wypłacić nauczycielom w formie jednorazowych dodatków uzupełniających Etap V. Sporządzić sprawozdanie

79 Etapy wykonywania art. 30a (zmiany)
V sprawozdanie IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) N W S ns L n ABC Sj z e Jednorazowy dodatek uzupełniający 2012; 79

80 Obowiązki – analiza – etap I (zmiany)
(art. 30a ust. 1) Policzyć wydatki poniesione (W  liczba) na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (S  liczba) (bez odniesienia ?) w odniesieniu do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli (ns  to też musi być liczba) (struktury świadczenia pracy ?) na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (z takim podziałem lub bez podziału ?)

81 Etapowość realizacji obowiązków wynikających z art. 30a KN (zmiany)
V IV III II I (zgromadzić dane) W S ns ns

82 Obowiązki – różnica – etap II (zmiany)
(art. 30a ust. 2) Policzyć kwotę różnicy ( R ) między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a „pewnym” iloczynem …iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli (N) i średnich wynagrodzeń (S) w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń

83 Etapowość realizacji obowiązków (zmiany)
V IV III II R = W - S * N I (zgromadzić dane) W S ns N

84 Obowiązki – j.d.u. – etap III (zmiany)
(art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli wyliczając jednorazowy dodatek uzupełniający (Dj) wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (z  liczba? – czyniona z dat i opisów tekstowych) Wyliczany proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy ([?] – liczba?...) wyliczany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (Sj) zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń

85 Etapowość realizacji obowiązków (zmiany)
V IV III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (zgromadzić dane) W S ns N Sj z z

86 Obowiązki – j.d.u. – etap IV (zmiany)
(art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli i wypłacić podzielić i wypłacić nauczycielom zatrudnionym (świadczącym pracę) i pobierającym wynagrodzenie (L  dana typu logicznego  czy nauczyciel ma prawo do jdu?) wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego  jdu

87 Etapowość realizacji obowiązków (zmiany)
V IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) W S ns N L Sj z

88 Obowiązki – sprawozdanie – etap V (zmiany)
(art. 30a ust. 4) Sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy

89 Etapowość realizacji obowiązków (zmiany)
V sprawozdanie IV wypłacić III D1, D2, D3, …, Dj II R = W - S * N I (dane) W S ns N L Sj z

90 …problematyczne kontrole

91

92

93

94

95

96

97

98

99 Aj * Cj * Bj = = Sj Sj = Aj * Bj * Cj

100 Krzysztof.Slugocki@gmail.com 501 091 995


Pobierz ppt "Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (Art. 30a KN – 2014)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google