Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

sites.google.com/site/krzysztofslugocki 501 091 995 eGocki.pl prezi.com/user/eGocki slideshare.net/eGocki art30a.ucoz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "sites.google.com/site/krzysztofslugocki 501 091 995 eGocki.pl prezi.com/user/eGocki slideshare.net/eGocki art30a.ucoz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof.Slugocki@gmail.com sites.google.com/site/krzysztofslugocki 501 091 995 eGocki.pl prezi.com/user/eGocki slideshare.net/eGocki art30a.ucoz.pl

2 Krzysztof Sługocki

3 Projekt ustawy o zmianie ustawy KN – zmienia warunki obliczeniowe (dla roku 2014?) Nie zmienia się stopień komplikacji, uznaniowości, braku precyzji,… – brak propozycji zmiany rozporządzenia w odniesieniu do wzorca formularza sprawozdania w związku z jedną kwotą bazową w roku 2014 – dodatkowe komplikacje; Konsekwencje licznych kontroli: – ostrożność i tolerancja po stronie kontrolujących, – problematyczne kontrole; Oczekiwanie narzędzi/arkuszy dostosowanych do warunków 2014. W tle: – …minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego; – …wyrok TK. 3

4 4

5 ► Etap I. Przeprowadzić analizę poniesionych wydatków (zebrać dane, policzyć) na wynagrodzenia nauczycieli  Etap II. Ustalić (policzyć) kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a pewnym iloczynem w ustawie zdefiniowanym  Etap III. Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli (w zdefiniowany w ustawie sposób) ► Etap IV. Wypłacić nauczycielom w formie jednorazowych dodatków uzupełniających ► Etap V. Sporządzić sprawozdanie 5

6 6

7 7 7 WS ns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić sprawozdanie L n e ABC

8 8 JST lub PFOSiS JST awn1 awn22 … awn1 awn2 … awn1 awn2 … dane JDU dane JDU ? Model „A” Model „B” Model „C”

9 Wydatki poniesione na wynagrodzenia – problem  co liczyć Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego – problem  jak liczyć Średnioroczna struktura zatrudnienia – problem  co i jak liczyć Średnioroczna liczba etatów – problem  co i jak liczyć Problemy – kto, co, jak i kiedy ma liczyć? problemy zaokrągleń Problemy obliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Problemy obliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego Problemy organizacji, sposobu i zakresu gromadzenia danych Problemy przygotowania sprawozdania Inne problemy – wynikające z kontroli RIO … 9

10 10

11 11

12 …narzędzia obliczeniowe powinny być zgodne z bieżącym stanem prawnym! 12

13 13

14 …narzędzia obliczeniowe powinny być zgodne z bieżącym stanem prawnym! oraz …z bieżącym „poglądem” na bieżący stan prawny (w wyniku licznych kontroli RIO) i przewidywanym – jednocześnie (?) 14

15 15

16 16

17  Dlaczego liczyć (nie do pominięcia!)?  Jak się zorganizować (ku sprawnemu, szybkiemu i skutecznemu liczeniu)?  Jakich i jak użyć „przyjaznych narzędzi”?  Kiedy i kto? 17

18 (art. 30a ust. 1) Policzyć wydatki poniesione (W  liczba) na wynagrodzenia nauczycieli ► w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (S  liczba) ► w odniesieniu do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli (ns  to też musi być liczba ) ► na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 18

19 19 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V

20  „wydatki poniesione na wynagrodzenia” (W)  kwota (liczba) wynagrodzenia nie jest tym samym co kwota wydatków poniesionych na to wynagrodzenie  „średnie wynagrodzenie” (S)  konkret, liczba (art. 30 ust. 3)  „średnioroczna struktura zatrudnienia” (ns)  liczba, lecz co oznacza i jak to liczyć? 20

21 (art. 30a ust. 2) Policzyć kwotę różnicy ( R ) między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a „pewnym” iloczynem ► …iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli (N) i średnich wynagrodzeń (S) ► w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń 21

22 22 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V R = W - S * N N

23  „średnioroczna liczba etatów nauczycieli”  tu jest związek natury algebraicznej  „średnioroczna struktura zatrudnienia”  średnioroczna liczba etatów nauczycieli jest konsekwencją analizy (liczenia) średniorocznej struktury zatrudnienia 23

24 (art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli ► wyliczając jednorazowy dodatek uzupełniający (Dj)  wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (z  liczba? – czyniona z dat i opisów tekstowych)  wyliczany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (Sj) ► zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń 24

25 25 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z

26 (art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli i wypłacić ► podzielić i wypłacić nauczycielom zatrudnionym i pobierającym wynagrodzenie (L  dana typu logicznego  czy nauczyciel ma prawo do jdu?) ► wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego  jdu 26

27 27 WSns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić L

28 (art. 30a ust. 4) Sporządzić sprawozdanie ► z wysokości średnich wynagrodzeń  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy 28

29 29 WSns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić sprawozdanie L

30 30 JST lub PFOSiS JST awn1 awn2 … awn1 awn2 … awn1 awn2 … dane JDU dane JDU ? 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 5 1, 4 Model „A” Model „B” Model „C”

31 ► średnioroczna struktura zatrudnienia ► średnioroczna liczba etatów nauczycieli ► osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego ► wydatki poniesione na wynagrodzenia ► wzorzec sprawozdania  …i jest opisane (w bardzo niekomunikatywny sposób): jak to liczyć (!) 31

32 Co to jest? …i jak to się liczy? 32

33 [z analizy ustawy:] ► struktura zatrudnienia (nauczyciela) [art. 30 ust. 6]  ► średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) [art. 30a ust. 1]  ► średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) [średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczycieli) w danej grupie awansu zawodowego] [art. 30a ust. 2] [z analizy rozporządzenia:] ► liczba nauczycieli zatrudnio- nych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) [§ 3. 4]  ► liczba etatów nauczycieli  ► średnioroczna liczba etatów nauczycieli [§ 3. 1]  ► średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 33

34 …struktura zatrudnienia  średnioroczna struktura zatrudnienia  średnioroczna liczba etatów… …średnie arytmetyczne z wartości miesięcznych…  średnioroczna struktura zatrudnienia …suma średniorocznych struktur zatrudnienia  średnioroczna liczba etatów 34

35 n m  ns  N Obliczenie średniorocznej liczby etatów nauczycieli osiągnie się przez obliczanie miesięcznych struktur zatrudnienia każdego nauczyciela …i pozostaje to zgodne z brzmieniem § 3 rozporządzenia 35

36 n 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 7 n 8 n 9 n 10 n 11 n 12 ns 8 j =średnia(n 1..n 8 ) ns 4 j =średnia(n 9..n 12 ) ns 12 j =średnia(n 1..n 12 ) N 8 =suma(ns 8 1..ns 8 j ) N 4 =suma(ns 4 1..ns 4 j ) N 12 =suma(ns 12 1..ns 12 j ) 36

37 ► w odniesieniu do każdego kolejnego miesiąca… ► Przy ustalaniu [liczeniu] średniorocznej struktury zatrudnienia, nauczyciela [jednego] zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć na podstawie jednej umowy o pracę lub aktu mianowania uwzględnia się jako jeden etat. ► (1) 37

38 „Jeżeli jeden nauczyciel pracuje na jednym etacie przez jeden miesiąc, to  (…i tu milczenie rozporządzeniodawcy, czyli „dokończ sobie sam”…)  to niech jego struktura zatrudnienia w tym miesiącu będzie równa jeden” Def. (uznaniowa)  1 (?) 1 = 1 …i możliwe inne uznaniowe definicje alternatywne 1 (?) 1 (?) c = 100%; π; 100000; … 38

39 1 = 1 *1 n m = e m * z m n m – struktura zatrudnienia w danym miesiącu e m – wyraz etatu zatrudnienia w danym miesiącu (tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w przeliczeniu na pełny etat) z m – wyraz okresu zatrudnienia w danym miesiącu 39

40 Uwzględnia się liczbę etatów w okresach, w których wypłacono wynagrodzenie ze środków ujętych w planie finansowym szkoły [§ 3. 6] Prościej  „Uwzględnia się okresy usprawiedliwionej nieobecności, za które wynagrodzenie było wypłacane z budżetu JST – nie zmniejszając czynnika struktury zatrudnienia!” 40

41 Nie uwzględnia się liczby etatów, proporcjonalnie do okresów, w których był pobierany  zasiłek chorobowy  świadczenie rehabilitacyjne  lub zasiłek opiekuńczy [§ 3. 7] Prościej  „Nie uwzględnia się okresów, za które wypłacano kwoty z innych źródeł niż budżet JST – zmniejszając czynnik struktury zatrudnienia proporcjonalnie do tych okresów!” 41

42 Nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie [§ 3. 8] Prościej  „Nie uwzględnia się okresów, za które nie wypłacano żadnych kwot – zmniejszając czynnik struktury zatrudnienia proporcjonalnie do tych okresów!” 42

43 struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) ► Niech wzorcem liczenia struktury zatrudnienia jednego nauczyciela pracującego przez jeden miesiąc na jednym etacie (nm) będzie liczba „1” (nm=1), m – indeksuje kolejne miesiące:  dla każdego kolejnego miesiąca w przypadku braku okresów, za które istniały kwoty wypłacane z innych źródeł niż budżet JST (i/lub nie było ich w ogóle)  w innych przypadkach 0<=nm<1 (m=1..12) 43

44 struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) ► …średnioroczna struktura zatrudnienia (ns) nauczyciela będzie równa średniej arytmetycznej ze struktur zatrudnienia z danych miesięcy  należy uwzględnić okresy obowiązywania kwot bazowych  ns1=średnia(n1..n8), ns2=średnia(n9..n12) 44

45 struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna struktura zatrudnienia (nauczyciela) średnioroczna liczba etatów (nauczycieli) ► …przez średnioroczną liczbę etatów nauczycieli (N) należy rozumieć średnioroczną strukturę zatrudnienia w grupie awansu zawodowego:  będzie równa sumie średniorocznych struktur zatrudnienia nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego;  należy uwzględnić okresy obowiązywania kwot bazowych  N1=Σns1; N2=Σns2 45

46 Co to jest? …i jak to się liczy? 46

47 Załącznik nr 1 do rozporządzenia (…chyba udziela żądanych odpowiedzi, a może tylko wskazówek…) 1.Ustalanie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 47

48 Osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (o-swz) to może jest… – minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego (m-swz  rozp. w sprawie min. stawek…) – podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego (pm-swz  art. 30 ust. 10 KN) – „faktyczna” stawka wynagrodzenia zasadniczego (różnie nazywany składnik wynagrodzenia będący „wynagrodzeniem zasadniczym”) 48

49 Art. 30. 1. (ustawa KN) Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; … …z załącznika do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej” § 10. Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 49

50 …z tych samych racji nie jest więc także ani minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego (m-swz  rozp. w sprawie min. stawek…) ani podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego (pm-swz  art. 30 ust. 10 KN) Spostrzeżenie: każda z tych dwóch wartości może tylko i wyłącznie alternatywnie charakteryzować nauczyciela w danym miesiącu  wniosek (?) 50

51 Art. 30. 10. (KN) Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, ustalone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1. Organy prowadzące mogą ponadto upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 pkt 1 lub podwyższonej przez organ prowadzący. 51

52 …wylicza się: ► dla każdego nauczyciela oddzielnie ► proporcjonalnie do okresu zatrudnienia ► zgodnie z równaniem: Sj = A x B x C ► Co to są: „A”, „B” i „C” 52

53 53 n m = e m * z m S j = A * B * C

54 54 n m = e m * z m S j = A * B * C

55 55 n m = e m * z m S j = A * B * C

56 „A” – stawka wynagrodzenia zasadniczego Art. 30 ust. 10  podwyższona a minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego „A” jest więc wartością miesięczną „B” i „C” też więc muszą być wartościami miesięcznymi „Sj” także staje się wartością miesięczną Ale jednocześnie – dlaczego „A” to nie jest wynagrodzenie zasadnicze? 56

57 n m = e m * z m = B * C S j = A * B * C S j = A * e m * Z m 57

58 A – stawka wynagrodzenia zasadniczego  to – minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego – w zależności od warunków prawno- organizacyjnych na terenie funkcjonowania danej jednostki samorządu terytorialnego n m  to struktura zatrudnienia w danym miesiącu 58

59 ► stawka wynagrodzenia zasadniczego (A) jest wartością związaną z okresem jednego miesiąca  to oznacza, że: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (B) ma być przeliczany w odniesieniu do jednego miesiąca  to oznacza, że: okres zatrudnienia (C) również ma być przeliczany z odniesieniem do każdego kolejnego miesiąca ► Czyli osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego (Sj) będzie  obliczana najpierw dla każdego kolejnego miesiąca  aby potem policzyć np. wartość średnią ze wszystkich miesięcy (lub sumę za wszystkie miesiące) 59

60 ► w równaniu: Sj = A x B x C : ► iloczyn BxC ► …jest wyrazem struktury zatrudnienia obliczanej dla nauczyciela w danym miesiącu ► A – jest minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższoną minimalną stawką wynagrodzenia zasadniczego …ale, Sj liczyć trzeba jako A * B * C, a nie jako A * struktura_zatrudnienia 60

61 Co to jest? …i jak to się liczy? 61

62 Rozporządzenie, Objaśnienia pkt 4 Wydatki poniesione na wynagrodzenia Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę 62

63 Rozporządzenie, Objaśnienia pkt 4 Wydatki poniesione na wynagrodzenia Bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę Wyłącznie w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 KN Wyłącznie z budżetu JST Wyłącznie w roku podlegającym analizie Są to wyłącznie wydatki poniesione w roku podlegającym analizie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, bez pochodnych ponoszonych przez pracodawcę 63

64 Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakła- dowego funduszu świadczeń socjalnych i dodat- ków socjalnych określonych w art. 54. 64

65 1) wydatek – JST 2) mieści się w rozumieniu art. 30 ust. 1 KN 3) wydatek – w roku 2014 Wszystkie warunki muszą być spełnione jednocześnie 65

66 Narzędzia obliczeniowe 66

67 ► arkusz parametryzujący obliczenia ► pliki pozyskania danych z podmiotów pozyskania danych (poziom obliczeniowy szkół i placówek oświatowych); ► narzędzia obliczeniowe (poziom obliczeniowy JST); ► sprawozdawczość i statystyka (poziom obliczeniowy JST) ► Arkusz sprawozdania udostępniony przez MEN 67

68 68 awn1 Analiza Rjdus Analiza Rjduk Analiza Rjdum Analiza Rjdud awn2 awn3 fsmen …

69 69

70 21.03.2013 – publikacja projektu; 11.04.2013 – Art. 30a KN w Trybunale Konstytucyjnym – bark rozstrzygnięcia; 16.04.2013 – posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – przedstawienie projektu i jego krytyka; 17.04.2013 – posiedzenie Komisji Edukacji… - wyjaśnienia MEN 09.05.2013 – projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli; 12.07.2013 – publikacja zmienionego projektu (po konsultacjach); 16.07.2013 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 13/10) - Art. 30a ust. 3 ustawy KN jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP; umorzone postępowanie w pozostałym zakresie; 23.07.2013 – rozpatrzenie projektu na posiedzeniu Rady Ministrów 08.08.2013 – publikacja wyroku TK (Dz. U. 903) 12.08.2013 – rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Dz. U. poz. 913); …czekamy… na projekt ustawy o zmianie ustawy KN (01.01.2014) 70

71 wstępna dyskusja nad projektem założeń nowelizacji Karty nauczyciela; MEN postawiło się w pozycji rozjemcy między samorządowcami a związkowcami; MEN nie przedstawia wizji zmian; wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski: „projekt ustawy w czerwcu”; „na początku września trafi do parlamentu”; samorządowcy uznali projekt i harmonogram za nierealny; 71

72 Cel projektowanej ustawy wprowadzenie zmian w ustawie Karta Nauczyciela które będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły poprzez: – wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, – zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, – poprawę organizacji pracy szkoły, – włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie. 72

73 – Zakres przewidywanej regulacji i zasadnicze kwestie wymagające uregulowania: zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zmiana sposobu rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli 73

74 zmiana nie wpłynie na wysokość środków, które jst w dalszym ciągu będą obowiązane wydatkować na wynagrodzenia; rozliczanie środków wydatkowanych na wynagrodzenia będzie dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, – w ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia, – jednak zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone. 74

75 Zwiększenie elastyczności w rozliczaniu wynagrodzeń nauczycieli ułatwi prowadzenie motywacyjnej polityki wynagradzania, będącej niezbędnym elementem w zapewnianiu wysokiej jakości pracy szkoły. Jednostki samorządu terytorialnego będą kształtować wynagrodzenia w taki sposób, aby łączna wysokość środków wydatkowanych odpowiadała co najmniej wysokości środków ustalonej w ustawie KN, co spowoduje znacznie szersze możliwości motywowania nauczycieli niezależnie od posiadanego przez nich stopnia awansu zawodowego. 75

76 określa sposób podziału kwoty różnicy, o której mowa w art. 30a ust. 2, między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie. Proponuje się, aby jednorazowy dodatek uzupełniający przysługiwał tylko nauczycielom, którzy świadczyli pracę w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, natomiast nie otrzymają go nauczyciele, którym wypłacono wynagrodzenie, pomimo że rzeczywiście nie świadczyli pracy (np. przebywali na urlopie dla poratowania zdrowia). 76

77 ujednolicenie jego wysokości; uwzględnienie tego dodatku w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli; 77

78 ► Etap I. Przeprowadzić analizę poniesionych wydatków (zebrać dane, policzyć) na wynagrodzenia nauczycieli  Etap II. Ustalić (policzyć) kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a pewnym iloczynem w ustawie zdefiniowanym  Etap III. Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli (w zdefiniowany w ustawie sposób) ► Etap IV. Wypłacić nauczycielom w formie jednorazowych dodatków uzupełniających ► Etap V. Sporządzić sprawozdanie 78

79 79 Jednorazowy dodatek uzupełniający 2012; Krzysztof.Slugocki@gmail.com 79 WS ns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić sprawozdanie L n e ABC

80 (art. 30a ust. 1) Policzyć wydatki poniesione (W  liczba) na wynagrodzenia nauczycieli ► w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń (S  liczba) (bez odniesienia  ?) ► w odniesieniu do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli (ns  to też musi być liczba ) (struktury świadczenia pracy  ?) ► na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (z takim podziałem lub bez podziału  ? ) 80

81 81 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V ns

82 (art. 30a ust. 2) Policzyć kwotę różnicy ( R ) między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia, a „pewnym” iloczynem ► …iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli (N) i średnich wynagrodzeń (S) ► w przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń 82

83 83 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V R = W - S * N N

84 (art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli ► wyliczając jednorazowy dodatek uzupełniający (Dj)  wyliczany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia (z  liczba? – czyniona z dat i opisów tekstowych)  Wyliczany proporcjonalnie do okresu świadczenia pracy ([?] – liczba?...)  wyliczany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (Sj) ► zapewniając osiągnięcie średnich wynagrodzeń 84

85 85 WSns I (zgromadzić dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z z

86 (art. 30a ust. 3) Wyliczoną kwotę różnicy podzielić na nauczycieli i wypłacić ► podzielić i wypłacić nauczycielom zatrudnionym (świadczącym pracę) i pobierającym wynagrodzenie (L  dana typu logicznego  czy nauczyciel ma prawo do jdu?) ► wypłacić w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego  jdu 86

87 87 WSns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić L

88 (art. 30a ust. 4) Sporządzić sprawozdanie ► z wysokości średnich wynagrodzeń  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy 88

89 89 WSns I (dane) II III IV V R = W - S * N N D 1, D 2, D 3, …, D j SjSj z wypłacić sprawozdanie L

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99 S j = A j * B j * C j A j * C j * B j = = S j

100 Krzysztof.Slugocki@gmail.com 501 091 995 100


Pobierz ppt "sites.google.com/site/krzysztofslugocki 501 091 995 eGocki.pl prezi.com/user/eGocki slideshare.net/eGocki art30a.ucoz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google