Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przegląd najnowszej literatury dostępnej w PBW przy ul. Gocławskiej na temat nauczania i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Przygotowały: Monika Witkowska, Bożena Dawidowska Langer

2 Klonowska-Senderska I. , Szafrańska K. , Oblicza komunikacji
Klonowska-Senderska I., Szafrańska K., Oblicza komunikacji. Bariery - zaburzenia – możliwości, Warszawa, K2Lider.eu, 2011, ISBN Niniejsza publikacja obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z komunikowaniem się Omawia zarówno aspekty biologiczne, społeczne, rozwojowe jak i zaburzenia tego skomplikowanego procesu. Prezentuje metody terapii i sposoby na poprawę funkcjonowania społecznego osób mających problemy w komunikowaniu się. Niektóre artykuły opisują sytuacje, w których rola komunikowania przejawia się w nie zawsze typowych i oczywistych sygnałach. Isotnym problemem naszych czasów jest selekcja nadmiaru nieustannie atakujących nas informacji. Rzeczywiste ,skuteczne porozumiewanie wymaga uporządkowania i natychmiastowej percepcji tych sygnałów. Pragmatycza strona komunikowania się jest podstawą funkcjonowania społecznego każdego człowieka. źródło:

3 Klonowska-Senderska I. , Szafrańska K. , Oblicza komunikacji
Klonowska-Senderska I., Szafrańska K., Oblicza komunikacji. Bariery - zaburzenia – możliwości, Warszawa, K2Lider.eu, 2011, ISBN

4 Pomirska Z. , Wokół czytania
Pomirska Z., Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania, Warszawa, Difin, 2011, ISBN Książka ma służyć upowszechnieniu wiedzy na temat mechanizmów czytania, trudności związanych z opanowywaniem tej umiejętności oraz optymalizacji procesu dydaktycznego odnoszącego się do efektywnego nauczania czytania. Publikację można podzielić na 2 części: rozdziały 1–4 zawierają teoretyczne rozważania na temat umiejętności czytania, zaś w kolejnych rozdziałach znajduje się omówienie badań własnych autorki nad czytaniem wraz z przykładami propozycji dydaktycznych wspierających proces odbioru tekstu. prof. dr hab. Edward Łuczyński: Książka dostarcza wielu wartościowych informacji na temat złożonego procesu odbioru tekstu pisanego, toteż zainteresuje czytelników poszukujących rzetelnej i aktualnej wiedzy na ten temat. Pozycja powinna spotkać się z zainteresowaniem wielu odbiorców, np. wychowawców, dydaktyków w zakresie nauczania początkowego i języka polskiego, a także kandydatów do zawodu nauczyciela, czyli studentów studiów o profilu pedagogicznym. Wiele pożytecznych wskazówek znajdą w niej także rodzice dzieci mających problemy z czytaniem. Źródło:

5 Pomirska Z. , Wokół czytania
Pomirska Z., Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania, Warszawa, Difin, 2011, ISBN

6 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, pod red
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012, ISBN Zbiór ten wzbogaca wiedzę na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, zaznajamia z wynikami badań diagnostycznych przeprowadzonych wśród uczniów, z opiniami nauczycieli o uczniach mających specjalne potrzeby edukacyjne, wreszcie z badaniami procesu dydaktycznego. Artykuły skłaniają do głębszej refleksji nad tym, jak pracować z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostarczają przykładów metod i form tej pracy oraz wzorów postępowania dydaktycznego (zarówno w zespole klasowym, jak i indywidualnych). źródło:

7 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, pod red
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk, Kielce, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012, ISBN

8 Gabriel K., Czytam. Rehabilitacja chorych z afazją, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
Narzędzie pracy przeznaczone dla terapeutów, rehabilitantów oraz wszystkich włączonych w terapię pacjenta, który kiedyś umiał czytać, a w wyniku uszkodzenia mózgu zdolność tę utracił. Zaproponowane tu podejście terapeutyczne oparte zostało na metodzie sylabowej, dającej większe szanse na powrót do utraconej umiejętności. Przy pomocy sylab otwartych, obudowanych i zamkniętych pacjent na nowo ma możliwość uczenia się prawidłowego odczytywania wyrazów oraz czytania tekstu ze zrozumieniem. Włączenie do zestawu fotografii znacząco wspiera odczytywanie wyrazów, potem zdań. Z uwagi na częste zaburzenia percepcji u osób po incydencie neurologicznym w publikacji zastosowano dużą, bezszeryfową czcionkę. źródło:

9 Gabriel K., Czytam. Rehabilitacja chorych z afazją, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.

10 Grygier U. , Sikorska I. , Mój uczeń pracuje inaczej
Grygier U., Sikorska I., Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków, Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 2008, ISBN Publikacja jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez nauczycieli podczas szkoleń, jakie autorki prowadziły w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie. Przynosi propozycje oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych wobec uczniów o specjalnych potrzebach w zakresie nauczania i wychowania. Dysleksja, nadpobudliwość (ADHD), porażenie mózgowe, alkoholowy zespół płodowy (FAS), upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, autyzm, zespół Aspergera – omawiane są na konkretnych przykładach. Książka zwiera przykładowe interpretacje orzeczeń poradni i wskazówki dotyczące planowania pracy. Jest rodzajem poradnika sumującego wiedzę dotyczącą poszczególnych dysfunkcji i podsuwającego wzorce rozwiązań metodycznych. źródło:

11 Grygier U. , Sikorska I. , Mój uczeń pracuje inaczej
Grygier U., Sikorska I., Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków, Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 2008, ISBN

12 Grygier U. , Sikorska I. , Mój uczeń pracuje inaczej
Grygier U., Sikorska I., Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków, Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur, 2008, ISBN

13 Braun M. , Mach M. , Jak pracować ze zdolnymi
Braun M., Mach M., Jak pracować ze zdolnymi? poradnik dla nauczycieli i rodziców, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, [ca 2012], ISBN

14 Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców, pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, [ca 2012], ISBN W poradniku znajdzie Czytelnik zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych przedstawiono psychospołeczny kontekst rozwoju uczniów zdolnych, między innymi wpływ czynników osobowościowych, rolę nauczyciela, znaczenia uregulowań prawnych. Rozdział drugi zatytułowany Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych obejmuje cztery artykuły związane z doświadczeniami psychologów i nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi. W rozdziale trzecim poradnika zatytułowanym Zdolności twórcze uczniów jako ważny komponent rozwoju uzdolnień skoncentrowano się na ważnym elemencie w strukturze zdolności, jakim są uzdolnienia twórcze. Rozdział czwarty nosi tytuł Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych kierunkowo i autorzy omawiają w nim wybrane aspekty specyficznych uzdolnień”. (prof. dr hab. Wiesława Limont, fragment ze wstępu do poradnika) Źródło:

15 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Karta indywidualnych potrzeb ucznia. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012, ISBN Publikacja ta z pewnością będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, klas IV–VI oraz gimnazjów, a także nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologów, pracujących na co dzień z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Publikacja ułatwi nauczycielom założenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz umożliwi dostosowanie wymagań wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. W publikacji, oprócz zagadnień merytorycznych oraz zakresu wymagań edukacyjnych dla poszczególnych etapów nauczania, zamieszczono także wzór Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz dziesięć jej przykładów. Kartę przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487). Źródło:

16 Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, ISBN Spis treści: Wstęp, Maria Chodkowska – Integracyjno-indywidualizacyjne konteksty wspierania uzdol­nień dzieci i młodzieży, Barbara Pilecka – Rozwój osobowości, a tendencje autodestrukcyjne, Krystyna Barłóg – Konteksty wspomagania rozwoju uczniów o specjalnych po­trzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolnych, uta­lentowanych, Danuta Ochojska – Metody wychowawcze preferowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci, Jolanta Lenart – Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?, Katarzyna Miłek – Zabawa w nauce języka angielskiego w przedszkolu, Eliza Maria Chodkowska – Wspieranie rozwoju uzdolnień przyrodniczych dziecka w kon­te­kście wyzwań globalnych i lokalnych, Urszula Gruca-Miąsik – Wspierająca funkcja edukacji moralnej w wychowaniu i roz­wijaniu talentów młodzieży, Maria Kocór – Kompetencje zawodowe nauczycieli uczniów zdolnych, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc – Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami, Mariusz Gajewski (SJ) – Rola i znaczenie relacji interpersonalnych w twórczej komunikacji pomiędzy uczniem i wychowawcą, Sławomira Pusz – Rozwijanie aktywności twórczej uczniów kl I–III w propozycjach ak­tu­alnych programów kształcenia, Violetta Ciećko – Moje doświadczenia w pracy z dzieckiem o wybitnych zdolnościach ogólnych.

17 Mah R., Łatwe sposoby na trudne dziecko, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008, ISBN Ta książka pomaga zrozumieć, dlaczego niektóre dzieci zachowują się nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli… Autor w przyjaznym tonie podpowiada, jak nauczyciele i rodzice powinni reagować, gdy zachowanie dziecka przekracza wszelkie oczekiwania. Przekonuje, że okiełznanie „rozbrykanego koziołka” wcale nie będzie trudne, jeśli będziemy go odpowiednio motywować, nauczymy ustalania i nie przekraczania granic czy skutecznie zastosujemy „czas na uspokojenie”. Książka daje ponadto narzędzia do rozpoznawania wczesnych oznak depresji, lęków, smutku. Trudne czyni łatwym! źródło:

18 Bogdanowicz M. , Adryjanek A. , Rożyńska M. , Uczeń z dysleksją w domu
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wyd. 2, Gdynia, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011, ISBN Książka została opracowana pod kierunkiem prof. Marty Bogdanowicz, uznanego w świecie autorytetu z zakresu dysleksji. Znajdą w niej Państwo wiele konkretnych pomysłów na twórcze zabawy z dzieckiem (od najwcześniejszych lat jego życia) i wskazania do dalszej pracy, gdy dziecko będzie starsze. Publikacja jest zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. źródło:

19 Bogdanowicz M. , Adryjanek A. , Rożyńska M. , Uczeń z dysleksją w domu
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wyd. 2, Gdynia, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011, ISBN

20 Bogdanowicz M. , Adryjanek A. , Rożyńska M. , Uczeń z dysleksją w domu
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu. Poradnik nie tylko dla rodziców, Wyd. 2, Gdynia, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011, ISBN

21 Witkoś M. , Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka
Witkoś M., Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka. Varia, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012, ISBN [...] książka jest [...] poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. [...] Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. [...] wszystko, co nawiązuje do jej osobistych doświadczeń klinicznych, jest jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych po- trzebach edukacyjnych. Zaproponowane [...] opisy przypadków, choć być może w pew- nym zakresie są niepowtarzalne, to jednak ze względu na pojawiające się w ich analizie prawidłowości nie tylko pozwalają na uwzględnienie tego, w jaki sposób można do nich podejść, by mieć na uwadze dobro wychowanka, ale także stają się bardzo ciekawym materiałem do kształcenia przyszłych pedagogów czy psychologów szkolnych. [...] warto może zachęcić edukatorów nauczycieli (kształcących ich zarówno w systemie akademickim, jak i w toku doskonalenia zawodowego), by skorzystali z tych propozycji do własnych za- jęć, uwrażliwiając przyszłych lub już pracujących nauczycieli na możliwości refleksyjnego i odpowiedzialnego poszukiwania roz- wiązań pedagogicznych, które uwzględniałyby dobrą diagnozę określonego przypadku czy wydarzenia. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Źródło:

22 SPIS TREŚCI Zamiast wstępu     9 Trudności szkolne uczniów w świetle diagnozy psychologicznej (na wybranych przykładach opinii psychologicznych dotyczących dzieci w różnym wieku rozwojowym)    13 Historia jednego przypadku Z obserwacji przebiegu psychoedukacyjnego rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się    29 Problematyka uzdolnień. Wprowadzenie   45 Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Scenariusze zajęć    57 Trening widzenia. Scenariusze zajęć    81 Techniki skutecznego uczenia się. Scenariusze zajęć    93 Zajęcia integrująco-wyciszające. Scenariusz zajęć   107 Witkoś M., Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka. Varia, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012, ISBN

23 Grzelachowska H. , Naucz się żyć z dysleksją
Grzelachowska H., Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta. Przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją, Warszawa, Wydawnictwo Seventh Sea, 2008, ISBN Praca, którą oddaję w ręce moich Czytelników powstała jako owoc moich wieloletnich kontaktów z osobami z dysleksją, w różnym wieku: Doświadczenia, które zdobyłam w pracy z młodzieżą weryfikowałam następnie w trakcie zajęć terapeutycznych prowadzonych z dorosłymi pragnącymi zminimalizować negatywne skutki dysleksji, utrudniające im realizację kariery zawodowej. Warto pamiętać, że: Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Thomas Edison, Auguste Rodin, Niels Bohr, Winston Churchill, Woodrow Wilson – to tylko niektórzy sławni ludzie, o których już dziś wiadomo, że byli dyslektykami. Inaczej mówiąc – z trudem nauczyli się czytać i pisać. Najbardziej w szkole lubię Słońce wpadające przez okno, Przerwy bez końca, lekcje W-F, Po których pot cieknie z ciała. Zapach zapiekanek unoszący się Ze szkolnego sklepiku, Lekcje muzyki, na których nie Trzeba pisać, lecz śpiewać i śpiewać Bez końca. Moment dzwonka na lekcję, W którym gwar i harmider przerwy ucicha. Maciej Anuszkiewicz, uczeń kl. IV, Suwałki Mam nadzieję, że zamiast mówić: „Nie uczy się!”, będziemy: „To może być dyslektyk – jak mu pomóc?” ze wstępu

24 Grzelachowska H. , Naucz się żyć z dysleksją
Grzelachowska H., Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta. Przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją, Warszawa, Wydawnictwo Seventh Sea, 2008, ISBN

25 Smykowska D., Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, ISBN Publikacja ma głównie charakter praktyczny. Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania języka polskiego historii, geografii, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Interesującą propozycją mogą być także scenariusze zajęć przedstawiające państwa Unii Europejskiej i jedno z wybranych państw unijnych – Hiszpanię. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów. Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak również do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, że podzielą się oni z autorką swoimi uwagami na temat przydatności proponowanych materiałów. źódło:

26 Smykowska D., Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, ISBN

27 Smykowska D., Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006, ISBN

28 Tomkiewicz-Betkowska A. , Krztoń A. , ABC pedagoga specjalnego
Tomkiewicz-Betkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, ISBN

29 Tomkiewicz-Betkowska A. , Krztoń A. , ABC pedagoga specjalnego
Tomkiewicz-Betkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, ISBN Książka ma na celu przybliżenie idei integracji oraz miejsca dziecka niepełnosprawnego w świecie. Autorki skupiają uwagę przede wszystkim na pracy pedagoga specjalnego, która wymaga olbrzymiego zaangażowania i poświęcenia. Obok przedstawienia charakterystyki upośledzenia umysłowego z najczęściej spotykanymi przyczynami trudności w uczeniu się książka porusza tematykę edukacji dzieci upośledzonych umysłowo w szkole masowej (nie zapominając o założeniach prawnych). Czytelnik zapoznaje się z ideą klas integracyjnych, założeniami i warunkami dobrej integracji. m.in. kwestią doboru dzieci do klas integracyjnych, ocenianiem uczniów niepełnosprawnych czy też rolą pracy w grupach, a także poznaje cele i zadania rewalidacji indywidualnej wraz z ramowym programem rewalidacji oraz wskazówki do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo na tego typu zajęciach. Przejrzystość programu i podział na etapy rozwoju określonych umiejętności stanowi cenne źródło pomocy dydaktycznej dla pedagogów i innych osób zainteresowanych prowadzeniem terapii indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym. Praca zawiera przykładowe opracowania: dokumentów, standardów wymagań, rozkładów materiału dla uczniów, konspektów oraz przykładowych ocen opisowych, które w mniejszym, bądź większym stopniu towarzyszą pedagogom specjalnym w ich pracy. Książka stanowi skarbnicę informacji dla pedagogów prowadzących bądź zaczynających prowadzić zajęcia w klasach integracyjnych. źródło:

30 Tomkiewicz-Betkowska A. , Krztoń A. , ABC pedagoga specjalnego
Tomkiewicz-Betkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, ISBN

31 Tomkiewicz-Betkowska A. , Krztoń A. , ABC pedagoga specjalnego
Tomkiewicz-Betkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, ISBN

32 Tomkiewicz-Betkowska A. , Krztoń A. , ABC pedagoga specjalnego
Tomkiewicz-Betkowska A., Krztoń A., ABC pedagoga specjalnego Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007, ISBN

33

34 Szkoły podstawowe

35 Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012, ISBN Tekst jest napisany przystępnym i zarazem pięknym językiem, co nie obniża jego wartości naukowej, ale czyni go interesującym i to tym bardziej, że zawiera przykłady z realnego życia, a także graficzne wytwory dzieci. Autorce można pogratulować podjęcia się trudnego zadania, którego zrealizowanie przyniesie nie tylko korzyści dzieciom z problemami i ich rodzicom, ale też w pewnym sensie wpłynie na humanizację naszej codzienności. Prof. dr hab. Irena Obuchowska Książkę Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej Joanny Kruk-Lasockiej oceniam jako publikację o bardzo oryginalnej problematyce, dotyczy bowiem nadal rzadko podejmowanych tematów, takich jak pedagogika włączająca i psychomotoryka. Jest pozycją wnoszącą bardzo bogaty zasób informacji, interesująco napisaną, ale przede wszystkim bardzo potrzebną środowisku nauczycielskiemu w reformującym się systemie edukacji. Autorka podejmuje takie zagadnienia, jak charakterystyka nowego w naszym kraju podejścia w edukacji, określanego terminem „pedagogika włączająca” oraz przedstawia całą złożoność problemów wynikających z przyjęcia tej perspektywy w kształceniu i wychowaniu dzieci. Niezwykle interesująco opisuje społeczne tło dla zmian przebiegających w systemie edukacji. W oparciu o najbardziej aktualne i najcenniejsze publikacje przedstawia konsekwencje pułapek cywilizacyjnych dla rozwoju człowieka. Szczególnie koncentruje się na opisie kondycji współczesnej rodziny, prowokacyjnie i trafnie określając ją jako „rodzina w przeciągu”. Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz Źródło:

36 Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012, ISBN

37 Naprawa R. , Tanajewska A. , Korzeniewska E
Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Pomóż dzieciom zrozumieć świat, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012, ISBN Publikacja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne, a także o specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Może być wykorzystana podczas tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzekającej o różnego typu trudnościach w nauce oraz zaburzeniach w zachowaniu, wynikających z deficytów rozwojowych. Charakter publikacji umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych, swobodny dobór materiału, metod oraz form pracy wspomagających proces nauczania i wychowania. Programy przygotowano w oparciu o rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz z dnia 17 listopada 2010 roku. źródło:

38 Naprawa R. , Tanajewska A. , Korzeniewska E
Naprawa R., Tanajewska A., Korzeniewska E., Pomóż dzieciom zrozumieć świat, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2012, ISBN

39 Baumer B. H. , Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania
Baumer B. H., Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania. Wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli, Warszawa, Bauer-Weltbild Media - Klub dla Ciebie, 2007, ISBN Książka składa się z trzech części: * W części pierwszej omówiono poszczególne niedostatki w umiejętności czytania. Opisowi każdego z problemów towarzyszy prawdziwa his toria dziecka, któremu udało się przezwyciężyć trudności. * Z części drugiej dowiesz się, jak wpoić dyslektykowi umiejętność czytania – od przedszkola począwszy, na trzeciej klasie szkoły po dstawowej skończywszy. Otrzymasz też szczegółowe instrukcje, jak uczyć dziecko fonetyki, ortografii i podziału słów na sylaby. * Część trzecia obejmuje ilustracje, listy i zestawienia wyrazów, niezbędne w pracy z dzieckiem dyslektycznym. Wszystkie dzieci dyslektyczne mogą się nauczyć czytać i pisać poprawnie – dzięki tej przystępnej, łatwej w użyciu i pouczającej ksią żce, z której dowiesz się, w jakim tempie powinna przebiegać nauka, jak przezwyciężyć kłopoty dziecka ze skupieniem uwagi, ile ćwicz eń i powtórek wystarczy dziecku do zrozumienia i opanowania materiału, ile wyrażeń słownikowych można mu wpoić w czasie jednej lekcj i, ile stron dziennie zadać do czytania, pisowni ilu słów można go nauczyć przez tydzień, żeby dziecko nie robiło błędów ortografic znych w pracy domowej. Pamiętajmy jednak, że każdy dyslektyk jest inny. Nauczyciel albo opiekun musi opracować plan lekcji na podstawie uważnych obserwacj i dziecka. Czytanie otwiera przed dzieckiem nowe światy. Dyslektyk nie ma jednak do nich dostępu, a krępująca nieumiejętność czytani a odbiera mu chęć do dalszej nauki. Dzięki temu poradnikowi rodzice i nauczyciele mogą dokonać przełomu w życiu dziecka dotkniętego dysleksją. Bernice H. Baumer jest członkiem amerykańskiej Orton Dyslexia Society oraz autorką serii podręczników przeznaczonych do nauki dzieci dyslektycznych. Od 25 lat uczy dyslektyków czytać i pisać poprawnie. Mieszka w Indianapolis w stanie Indiana (USA) źródło:

40 Franczyk A. , Krajewska K. , Zabawy i ćwiczenia na cały rok
Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wyd. 4, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls,2007, ISBN Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami emocjonalnymi, z zaburzeniami z zakresu motoryki, mowy, myślenia pojęciowego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i niesprawnymi ruchowo. Zebrane i opisane w tej publikacji zabawy i ćwiczenia są dużą pomocą w zwalczaniu wszelkich deficytów rozwojowych dzieci młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mogą być wykorzystane zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak też stanowić część zajęć z mniejszymi grupami dzieci. Priorytetowym celem opracowanej pozycji jest pomoc w umożliwieniu dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. źródło:

41 Szymankiewicz E. , Dyslektyczne ucho
Szymankiewicz E., Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją. Książka dla nauczyciela, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2009, ISBN Niniejsza publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń przeznaczonego dla ucznia oraz książki dla nauczyciela. Zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej i funkcji językowych. Wykonując zadania, uczeń pracuje na słowach lub pseudosłowach oraz ćwiczy pamięć słuchową. Wiele ćwiczeń wykonuje tylko ustnie. Część poleceń kojarzy się ze znanymi zabawami, np. gra memory, łączenie kropek tworzących rysunek. W ostatnim rozdziale znajdują się opisy zabaw grupowych. Zadaniem dziecka jest wykonywać podane ćwiczenia, angażując przede wszystkim percepcję słuchową. Z tego też powodu w poleceniach do ćwiczeń prosi się ucznia, by najpierw posłuchał, a dopiero potem powiedział. Jeśli ćwiczenie jest zbyt trudne, powinien je najpierw zapisać. źródło:


Pobierz ppt "i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google