Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia mgr Łukasz Stokłosa. ĆWICZENIA:  Obecność na zajęciach: do 10 pkt.  Aktywność na zajęciach: do 30 pkt.  Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa):

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia mgr Łukasz Stokłosa. ĆWICZENIA:  Obecność na zajęciach: do 10 pkt.  Aktywność na zajęciach: do 30 pkt.  Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa):"— Zapis prezentacji:

1 ćwiczenia mgr Łukasz Stokłosa

2 ĆWICZENIA:  Obecność na zajęciach: do 10 pkt.  Aktywność na zajęciach: do 30 pkt.  Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa): do 60 pkt. (aby zaliczyć kolokwium należy zdobyć przynajmniej 30 pkt.)  P RZEDZIAŁY PUNKTOWE : 0 – 50 PUNKTÓW => OCENA 2,0 51 – 60 PUNKTÓW => OCENA 3,0 61 – 70 PUNKTÓW => OCENA 3,5 71 – 80 PUNKTÓW => OCENA 4,0 81 – 90 PUNKTÓW => OCENA 4,5 91 – 100 PUNKTÓW => OCENA 5,0 PROJEKT:  projekt na zaliczenie bez oceny – tematyka zostanie podana na AFD KONSULTACJE: wtorki A/B, pok. KA16, godz. 11:00-13:00

3 1. Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 2. Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium Strukturalne, Difin, Warszawa 2014, 3. Dąbrowska B., Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, 4. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2002, 5. Łazarek R., Ekonomika turystyki, WSE, Warszawa 2001 6. Mynarski S., Analiza rynku. Makromechanizmy, AE w Krakowie, Kraków 2000, 7. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, 8. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997, 9. Helnarska K.J., Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, 10. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.

4  Pod pojęciem rynku rozumiemy proces w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach (J. Altkorn)  Rynek (z punktu widzenia marketingu) jest zbiorem aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu (Kotler).

5  RYNEK - to zespół warunków, które doprowadzają do kontraktów między kupującymi a sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (R. Łazarek)  RYNEK - to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt (J.Altkorn)  RYNEK - wszyscy potencjalni klienci mający określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany, czyli wszyscy którzy są zainteresowani i mogą zakupić ofertę przygotowaną przez ort (E.Dziedzic)

6  RYNEK TURYSTYCZNY - to ogół stosunków wymiennych między osobami i instytucjami sprzedającymi towary i usługi turystyczne przedstawiającymi podaż, a osobami i instytucjami nabywającymi towary i usługi zaspokajające potrzeby turystyczne – przedstawiającymi popyt. (K. Naumowicz)  RYNEK TURYSTYCZNY - to ogół stosunków wymiennych, towarowych i pieniężnych podejmowanych przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które reprezentują podaż turystyczną oraz popyt na różne dobra i usługi turystyczne. (R. Łazarek)

7  Podaż to ilość produktu, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym miejscu i czasie po określonej cenie.  Popyt to ilość produktu, którą nabywcy skłonni są kupić w określonym miejscu i czasie po określonej cenie.  Cena to ilość środków pieniężnych, jaką należy zapłacić za nabycie jednostki określonego produktu. (E. Garbacik)

8  Jest to rynek towarów i usług z przewagą usług,  Występuje tu popyt łączny na towary i usługi, których sprzedaż wzajemnie się uzupełnia,  Konsumpcja następuje w miejscu podaży jednocześnie z produkcją usług,  Rynek turystyczny występuje nie tylko w miejscu czasowego pobytu turystów, ale także w miejscu stałego zamieszkania, przed wyjazdem oraz po powrocie z podróży

9  Popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen (W. Hunziker, K. Krapf)

10  Popyt turystyczny ma charakter indywidualny  Konsumpcja turystyczna charakteryzuje się dużymi możliwościami wyboru (różne rodzaje i formy turystyki)  Zależność od czynników irracjonalnych (moda, snobizm)  Popyt turystyczny jest zjawiskiem złożonym, co znajduje odbicie w elastyczności cenowej i wynika ze struktury potrzeb turystycznych  Popyt turystyczny jest bardzo podatny na propagandę i reklamę  Popyt turystyczny charakteryzuje sezonowość  Duża wrażliwość na wahania koniunktury  Substytucyjność wynikająca ze substytucyjności produktu turystycznego

11  Podaż turystyczna – to taka ilość dóbr i usług turystycznych, którą przy określonej cenie wewnętrznej (turystyka krajowa) lub kursie wymiennym waluty danego kraju (turystyka zagraniczna) producenci są skłonni odstąpić nabywcom krajowym lub zagranicznym.

12 Cechy podaży turystycznej : nieprzenośna ( z wykluczeniem wyjątków) nierozdzielność (usługi są świadczone w obecności turysty) zróżnicowanie (wpływ preferencji turystów) sztywność (nieelastyczność) brak możliwości magazynowania (tworzenia zapasów) – ale katalogi ofert można traktować jako zapasy dóbr materialnych duże ryzyko, kapitałochłonność, wysokie koszty stałe duży udział małych i średnich firm w strukturze gospodarki turystycznej

13 W grupach 4-5-osobowych proszę dokonać charakterystyki rynku turystycznego jednego z niżej wymienionych państw: Austria, Brazylia, Chorwacja, Rosja, RPA, Tajlandia, Włochy Z uwzględnieniem: - Co takiego dany kraj jest w stanie zaoferować turyście (atrakcje turystyczne, infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne, obsługa ruchu turystycznego)? Jakie formy turystyki można tam uprawiać? - Jaka jest skłonność turystów do wyjazdów do danego kraju? Których jest najwięcej i kiedy przyjeżdżają? Po co głównie przyjeżdżają? Co może sprzyjać rozwojowi, a co hamuje popyt turystyczny (wydarzenia, wszelkie ułatwienia, komunikacja, sytuacja polityczna, społeczno-gospodarcza, bezpieczeństwo, czystość, ekologia, itp.)? - Czy ceny produktów i usług turystycznych są odpowiednio „wyważone” w stosunku do istniejącej podaży i występującego popytu?


Pobierz ppt "Ćwiczenia mgr Łukasz Stokłosa. ĆWICZENIA:  Obecność na zajęciach: do 10 pkt.  Aktywność na zajęciach: do 30 pkt.  Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa):"

Podobne prezentacje


Reklamy Google