Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy rynek turystyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy rynek turystyczny"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy rynek turystyczny
ćwiczenia mgr Łukasz Stokłosa

2 Warunki zaliczenia przedmiotu
ĆWICZENIA: Obecność na zajęciach: do 10 pkt. Aktywność na zajęciach: do 30 pkt. Kolokwium zaliczeniowe (forma opisowa): do 60 pkt. (aby zaliczyć kolokwium należy zdobyć przynajmniej 30 pkt.) Przedziały punktowe: 0 – 50 punktów => ocena 2,0 51 – 60 punktów => ocena 3,0 61 – 70 punktów => ocena 3,5 71 – 80 punktów => ocena 4,0 81 – 90 punktów => ocena 4,5 91 – 100 punktów => ocena 5,0 PROJEKT: projekt na zaliczenie bez oceny – tematyka zostanie podana na AFD KONSULTACJE: wtorki A/B, pok. KA16, godz. 11:00-13:00

3 Literatura Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium Strukturalne, Difin, Warszawa 2014, Dąbrowska B., Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2002, Łazarek R., Ekonomika turystyki, WSE, Warszawa 2001 Mynarski S., Analiza rynku. Makromechanizmy, AE w Krakowie, Kraków 2000, Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa 1997, Helnarska K.J., Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków 1999.

4 Czym jest rynek turystyczny?
Pod pojęciem rynku rozumiemy proces w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach (J. Altkorn) Rynek (z punktu widzenia marketingu) jest zbiorem aktualnych lub potencjalnych nabywców produktu (Kotler).

5 Czym jest rynek turystyczny?
RYNEK - to zespół warunków, które doprowadzają do kontraktów między kupującymi a sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług (R. Łazarek) RYNEK - to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami i odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt (J.Altkorn) RYNEK - wszyscy potencjalni klienci mający określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany, czyli wszyscy którzy są zainteresowani i mogą zakupić ofertę przygotowaną przez ort (E.Dziedzic)

6 Czym jest rynek turystyczny?
RYNEK TURYSTYCZNY - to ogół stosunków wymiennych między osobami i instytucjami sprzedającymi towary i usługi turystyczne przedstawiającymi podaż, a osobami i instytucjami nabywającymi towary i usługi zaspokajające potrzeby turystyczne – przedstawiającymi popyt. (K. Naumowicz) RYNEK TURYSTYCZNY - to ogół stosunków wymiennych, towarowych i pieniężnych podejmowanych przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które reprezentują podaż turystyczną oraz popyt na różne dobra i usługi turystyczne. (R. Łazarek)

7 Elementy rynku Podaż to ilość produktu, którą dostawcy są skłonni dostarczyć na rynek w określonym miejscu i czasie po określonej cenie. Popyt to ilość produktu, którą nabywcy skłonni są kupić w określonym miejscu i czasie po określonej cenie. Cena to ilość środków pieniężnych, jaką należy zapłacić za nabycie jednostki określonego produktu. (E. Garbacik)

8 Cechy rynku turystycznego
Jest to rynek towarów i usług z przewagą usług, Występuje tu popyt łączny na towary i usługi, których sprzedaż wzajemnie się uzupełnia, Konsumpcja następuje w miejscu podaży jednocześnie z produkcją usług, Rynek turystyczny występuje nie tylko w miejscu czasowego pobytu turystów, ale także w miejscu stałego zamieszkania, przed wyjazdem oraz po powrocie z podróży

9 Popyt turystyczny Popyt turystyczny jest sumą dóbr turystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym poziomie cen (W. Hunziker, K. Krapf)

10 Właściwości popytu turystycznego
Popyt turystyczny ma charakter indywidualny Konsumpcja turystyczna charakteryzuje się dużymi możliwościami wyboru (różne rodzaje i formy turystyki) Zależność od czynników irracjonalnych (moda, snobizm) Popyt turystyczny jest zjawiskiem złożonym, co znajduje odbicie w elastyczności cenowej i wynika ze struktury potrzeb turystycznych Popyt turystyczny jest bardzo podatny na propagandę i reklamę Popyt turystyczny charakteryzuje sezonowość Duża wrażliwość na wahania koniunktury Substytucyjność wynikająca ze substytucyjności produktu turystycznego

11 Podaż turystyczna Podaż turystyczna – to taka ilość dóbr i usług turystycznych, którą przy określonej cenie wewnętrznej (turystyka krajowa) lub kursie wymiennym waluty danego kraju (turystyka zagraniczna) producenci są skłonni odstąpić nabywcom krajowym lub zagranicznym.

12 Podaż turystyczna Cechy podaży turystycznej :
nieprzenośna ( z wykluczeniem wyjątków) nierozdzielność (usługi są świadczone w obecności turysty) zróżnicowanie (wpływ preferencji turystów) sztywność (nieelastyczność) brak możliwości magazynowania (tworzenia zapasów) – ale katalogi ofert można traktować jako zapasy dóbr materialnych duże ryzyko, kapitałochłonność, wysokie koszty stałe duży udział małych i średnich firm w strukturze gospodarki turystycznej

13 Austria, Brazylia, Chorwacja, Rosja, RPA, Tajlandia, Włochy
Zadanie W grupach 4-5-osobowych proszę dokonać charakterystyki rynku turystycznego jednego z niżej wymienionych państw: Austria, Brazylia, Chorwacja, Rosja, RPA, Tajlandia, Włochy Z uwzględnieniem: Co takiego dany kraj jest w stanie zaoferować turyście (atrakcje turystyczne, infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne, obsługa ruchu turystycznego)? Jakie formy turystyki można tam uprawiać? Jaka jest skłonność turystów do wyjazdów do danego kraju? Których jest najwięcej i kiedy przyjeżdżają? Po co głównie przyjeżdżają? Co może sprzyjać rozwojowi, a co hamuje popyt turystyczny (wydarzenia, wszelkie ułatwienia, komunikacja, sytuacja polityczna, społeczno-gospodarcza, bezpieczeństwo, czystość, ekologia, itp.)? Czy ceny produktów i usług turystycznych są odpowiednio „wyważone” w stosunku do istniejącej podaży i występującego popytu?


Pobierz ppt "Międzynarodowy rynek turystyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google