Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Wolski 301966.  Czym jest Swing? ◦ Podstawowy zestaw narzędzi Java GUI. ◦ Zapewnia graficzne przedstawienie interfejsu użytkownika. ◦ Bardziej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Wolski 301966.  Czym jest Swing? ◦ Podstawowy zestaw narzędzi Java GUI. ◦ Zapewnia graficzne przedstawienie interfejsu użytkownika. ◦ Bardziej."— Zapis prezentacji:

1 Michał Wolski 301966

2  Czym jest Swing? ◦ Podstawowy zestaw narzędzi Java GUI. ◦ Zapewnia graficzne przedstawienie interfejsu użytkownika. ◦ Bardziej wyrafinowany zestaw elementów graficznych od AWT(Abstract Window Toolkit)  Prócz przycisków, pól wyboru czy etykiet zapewnia komponenty takie jak panel z zakładkami, szyby przewijania, drzewa czy listy.

3  Czym jest komponent? ◦ Obiekt o graficznej reprezentacji, który może być wyświetlony i może podlegać interakcji z użytkownikiem. ◦ Przykłady:  Przycisk  Checkbox  Pasek przewijania

4  Definiowane są w klasach pakietu javax.swing.  Ich nazwy zaczynają się literą J.  Klasy używane przy tworzeniu interfejsu dziedziczą po klasie JComponent

5

6  Klasa JComponent zawiera metodę o nazwie setBorder(), pozwalającą na ustawienie każdemu z komponentów własnej ramki (obramowania lub krawędzi).

7  W Swingu mamy cztery rodzaje przycisków: ◦ JButton ◦ JToggleButton – przycisk dwustanowy ◦ JCheckBox ◦ JRadioButton  Podstawową funkcjonalność zapewnia klasa AbstractButton

8  Komponent JTextField jest to pole tekstowe edycyjne.  Aby stworzyć obiekt klasy JTextField wystarczy przekazać kontruktorowi parametr szerokości pola w kolumnach lub użyć konstruktora bez parametru.  Do zmiany zawartości pola, używa się metody setText(String).

9  Pozwala na ogromne możliwości edycji tekstu.  Posiada takie funkcje jak chociażby automatyczne zawijanie tekstu.  Jest to kontener dla wystylizowanego tekstu.

10

11  Drop-down list pozwala na wybór tylko jednego elementu z grupy różnych możliwości.  W kontrolce JComboBox można wybrać jeden i tylko jeden z elementów listy.  Rozwija się dopiero przy aktywacji.

12  Lista JList pozwala również na wielokrotny wybór.  Nie to samo co listy rozwijane.  Zawsze zajmuje z góry określony obszar ekranu.

13

14  Komponenty zdolne do wyświetlania menu zawierają metodę setJMenuBar(), która przyjmuje obiekt JMenuBar.  W JMenuBar można umieszczać kolejne Jmenu.  W Jmenu można dodawać pozycje JMenuItem.  Każdy element może mieć podpiętego ActionListener, który będzie uruchamiany, po wybraniu odpowiedniego elementu menu.

15

16  JFileChooser – wybór pliku  JColorChooser – wybór koloru  Mogą być dodane do dowolnego kontenera i obsługiwane przez nasłuchiwanie odpowiednich zdarzeń.  Zdarzenia do wyboru plików i kolorów używają standardowego dialogu.

17

18  Środowiska okienkowe często zawierają zestaw okienek kominikatów. Oferuje je komponent JOptionPane.  Najcęściej używane: ◦ JOptionPane.showMessageDialog() – okienko wiadomości ◦ JOptianPane.showConfirmDialog() – okienko otwierdzenia

19

20  Prawie każdy komponent, który może pobierać tekst, przyjmuje również składnie HTML, która zostanie odpowiednio sformatowana.  Bardzo łatwo można przekazać komponentowi sformatowany tekst, np. do JTextPane.

21 Import javax.swing.* Public class HTMLTest extends JFrame { Conteiner cp = getContentPane(); cp.setLayout(new FlowLayout()); cp.add(new JLabel( Lubudu! )); setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON _CLOSE); setSize(new Dimension(400, 300)); setTitle(„HTML Test”); }

22

23  Swing zapewnia szeroką gamę kontenerów pozwalających na umieszczanie w nich komponentów (także innych kontenerów) - struktura drzewa.  Do tej pory posługiwaliśmy się kontenerem ciężkim ( JFrame ) i lekkim ( JPanel ).  Inne lekkie kontenery są przedstawione poniżej.

24

25

26

27  JLayeredPane zapewnia dodatkowy wymiar Z do pozycjonowania zawartości komponentu dla głębokości.  Im większy numer warstwy, tym pozycja bliższa górze kontenera.

28  JScrollPane zapewnia przewijanie w komponencie.  Kiedy obszar wyświetlanego ekranu (tekst lub obrazek) są wielkościowo większe względem komponentu w którym się znajdują, do przewijania obszaru używa się właśnie JScrollPane.

29

30  JTree pozwala na hierarchiczne wyświetlanie danych.  Komponent ten nie przechowuje danych.  Wyświetla dane wertykalnie, przy czym każdy wierz zawiera dokładnie jeden obiekt danych.  Drzewno składa się z węzłów, gałęzi i korzenia.

31  Wszystkie węzły schodzą się do korzenia.  Gałęzie mogą zawierać każdą ilość węzłów, czy gałęzi. Można je w nieskończoność zagnieżdzać.  Gałęzie można zwijać i rozwijać.

32

33  JTable zapewnia wyświetlanie danych za pomocą tabeli, opcjonalnie z możliwością edycji danych.  Nie przechowuje danych, tylko je wyświetla.  W poszczególne pola tabeli możemy umieszczać tekst lub zagnieżdżać w nich inne komponenty (np. JCheckBox lub JButton ).

34

35  Dzięki JTabbedPane można dzielić tą samą przestrzeń dla kilku różnych komponentów, np. paneli  Użytkownik ma wybór, który komponent ma być wczytany do dzielonej przestrzeni, za pomocą zakładek

36  JSeparator pozwala na oddzielenie dwóch obiektów horyzontalną, bądź wertykalną linią lub pustą przestrzenią.  Głównie używana w menu i paskach narzędzi.

37  JSlider pozwala użytkownikowi na określenie numerycznej wartości ograniczonej przez minimum i maksimum za pomocą suwaka.

38  JSpinner pozwala na wybór kolejnych wartości z pewnego zakresu danych.  Dane mogą być określone przez programistę, bądź zwiększać wartość w polu o 1.

39  Komponenty w Swingu, takie jak przyciski, szyby czy etykiety możemy udekorować w ikonę graficzną – ImageIcon.  Ikoną może być obrazek każdego rozmiaru.  Obsługiwane formaty: GIF, JPEG, PNG

40  Dotychczas wygląd komponentów był uzależniony od platformy systemowej, na której dana aplikacja była uruchomiona.  Założeniem było, że Java ma być językiem wielo-platformowym, gdzie każda platforma oferowała inny wygląd komponentów.  Zarządzaniem wyglądem komponentów zajmuje się UIManager.

41  Istnieje możliwość stworzenia własnego niestandardowego L&F lub skorzystanie z dowolnego dostępnego, np. w sieci (uwaga na licencje!)  Żeby ustalić L&F należy wywołać metodę setLookAndFeel() z argumentem specyfikującym pełną kwalifikowaną nazwę klasy określającej wygląd i achowanie komponentów.

42

43  Po bardziej szczegółowe informacje dotyczące komponentów wraz z samouczkiem zapraszam na stronę: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswi ng/components/index.html

44


Pobierz ppt "Michał Wolski 301966.  Czym jest Swing? ◦ Podstawowy zestaw narzędzi Java GUI. ◦ Zapewnia graficzne przedstawienie interfejsu użytkownika. ◦ Bardziej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google