Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie obiektowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie obiektowe"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie obiektowe
3MPDI Programowanie obiektowe Java W7

2 Uwagi do pól statycznych
Ponieważ pole statyczne nie wymaga tworzenia obiektu, aby był do niego dostęp, można wykorzystać takie pole do zliczania wygenerowanych obiektów danej klasy. Konstruktor klasy może zawierać operację zwiększania wartości w polu statycznym class Punkt{ private static int liczba_ob; Punkt (int x, int y){ liczba_ob++; } static int liczba_p (){ return liczba_ob;

3 wówczas w metodzie main:
System.out.println(Punkt.liczba_p()); Punkt p=new Punkt(1,2); Punkt q=new Punkt(3,2); wydrukuje: 2 można też wykorzystać pole statyczne w kontekście dowolnego obiektu np. p. liczba_p() lub q. liczba_p()

4 AWT (The Abstract Windows Toolkit)
jedną ze standardowych bibliotek graficznych środowiska Java. Jest niezależna od stosowanego systemu operacyjnego. W chwili obecnej, obok innych bibliotek graficznych: Swing oraz Java2D jest ona częścią frameworka Java Foundation Classes Swing - biblioteka graficzna używana w języku programowania Java, upubliczniona w lipcu roku 1997 [1]. Jest nowszą, ulepszoną wersją biblioteki AWT.

5 import javax.swing.*; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() { public void run() { JFrame f = new JFrame("Hello, World!"); f.setDefaultCloseOperation (JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE); f.add(new JLabel("Hello, World!")); f.pack(); f.setVisible(true); } }); }

6

7 Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
Swing

8 import java.awt.event.*;
Pakiety Komponenty import java.awt.*; import javax.swing.*; Obsługa zdarzeń import java.awt.event.*;

9 Komponenty ustawienie rozmiarów ustawienie koloru tła
ustawienie czcionki używanej do wyświetlania tekstu ...

10 Kontenery Kontener to pojemnik na komponenty
Kontener jest też komponentem – to znaczy że może być wkładany do innego kontenera Metody kontenerów: dodawanie i usuwanie elementów kontenera, rozmieszczanie komponentów

11 Okna i ramki JWindow posiada panel na zawartość
JFrame posiada dodatkowo ramkę, pasek tytułu, przyciski zamknięcia, minimalizacji, panel na menu

12 Tworzenie własnego okna
public class Okno extends JFrame{ JButton b = new JButton("Przycisk"); Container cp; public Okno(){ super("Tytuł na belce okna"); cp = getContentPane(); cp.add(b); setSize(500,300); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setVisible(true); } public static void main(String[] args){ new Okno();

13 Tworzenie własnego okna
public class Okno extends JFrame{ JButton b = new JButton("Przycisk"); JPanel panel = new JPanel(); public Okno(){ super("Tytuł na belce okna"); panel.add(b); setContentPane(panel); setSize(500,300); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setVisible(true); } public static void main(String[] args){ new Okno();

14 Tworzenie własnego okna
public class MojPanel extends JPanel{ JButton b = new JButton("Przycisk"); public MojPanel(){ add(b); } public static void main(String[] args){ JFrame f = new JFrame("Tytuł"); f.setContentPane(new MojPanel()); f.setSize(500,300); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true);

15 Zaprogramowanie przycisku „Zamknij”
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); DISPOSE_ON_CLOSE – zamyka ramkę, usuwa obiekt reprezentujący ramkę, ale pozostawia pracującą aplikację DO_NOTHING_ON_CLOSE – pozostawia ramkę otwartą i kontynuuje pracę aplikacji HIDE_ON_CLOSE – zamyka ramkę pozostawiając pracującą aplikację

16 Lokalizacja okna na ekranie
setBounds(int x, int y, int szerokość, int wysokość)

17 Przyciski JButton przycisk = new JButton("Przycisk");
ImageIcon ico = new ImageIcon("smile.gif"); JButton przycisk = new JButton("Przycisk", ico);

18 Etykiety JLabel label = JLabel("Etykieta");
ImageIcon ico = new ImageIcon("smile.gif"); JLabel label = JLabel("Etykieta", ico, SwingConstants.RIGHT);

19 Pola tekstowe JTextField txt = new JTextField("tekst", 10);
txt.setText("napis"); String s = txt.getText(); JPasswordField p = new JPasswordField(10); char[] haslo = p.getPassword(); .... Arrays.fill(haslo,' ');

20 Obszary tekstowe JTextArea t = new JTextArea(5, 10);
t.setLineWrap(true); t.setWrapStyleWord(true); JScrollPane s = new JScrollPane(t);

21 Pola opcji i pola wyboru
JCheckBox c = new JCheckBox("opcja 1"); boolean zaznaczony = c.isSelected(); JRadioButton r = new JRadioButton("opcja 1");

22 Grupowanie przycisków opcji
Obiekt klasy ButtonGroup jest logiczny (nie graficzny) – zapewnia, że tylko jeden przycisk z grupy może być wciśnięty ButtonGroup grupa = new ButtonGroup(); grupa.add(przycisk1); grupa.add(przycisk2); grupa.add(przycisk3);

23 Listy JComboBox c = new JComboBox(); c.addItem("Biały");
c.addItem("Niebieski"); c.setEditable(true); String s = (String) c.getSelectedItem(); JList l = new JList(); String s = (String) l.getSelectedValue();

24 Okna dialogowe MessageDialog InputDialog ConfirmDialog

25 Okna dialogowe JOptionPane.showMessageDialog( null,"Jakaś wiadomość");
String odp = JOptionPane.showInputDialog( "Podaj wartość"); int odp = JOptionPane.showConfirmDialog( null,"Czy...?"); switch(odp){ case JOptionPane.YES_OPTION : ....; case JOptionPane.NO_OPTION : ....; }

26 Wybieranie pliku i koloru
JFileChooser f = new JFileChooser(); int wynik = f.showOpenDialog(this); File ff = f.getSelectedFile(); Color k = JColorChooser.showDialog( this,"Wybierz", Color.black);

27 Suwaki i wskaźniki zaawansowania
JSlider s = new JSlider(0,100); int w = s.getValue(); JProgressBar pb = new JProgressBar(0,100); pb.setStringPainted( true); pb.setValue(30); int w = pb.getValue();

28 Menu Plik Edycja Otwórz Czcionka Zapisz JMenuItem JMenu JMenuBar
JMenuBar mb = new JMenuBar(); JMenu p = new JMenu(„Plik”); JMenu e = new JMenu(„Edycja”); JMenuItem o = new JMenuItem(„Otwórz”); JMenuItem z = new JMenuItem(„Zapisz”); JMenuItem cz = new JMenuItem(„Czcionka”); mb.add(p); mb.add(e); p.add(o); p.add(z); e.add(cz); okno.setJMenuBar(mb); JMenuItem JMenu JMenuBar

29 Panel z kartami JTabbedPane p = new JTabbedPane();
p.add(„Dane”,panel1); p.add(„Właściwości”, panel2);

30 Rozmieszczanie komponentów
Każdy kontener posiada obiekt zajmujący się rozmieszczaniem komponentów – menedżer rozkładu (layout) Zmiana menedżera rozkładu – metoda setLayout Domyślny menedżer dla okna (JFrame)  BorderLayout Domyślny menedżer dla paneli (JPanel)  FlowLayout

31 BorderLayout c – kontener
c.setLayout(new BorderLayout()); c.add(k1,”North”); c.add(k2,”South”); c.add(k3,”Center”); c.add(k4,”West”); c.add(k5,”East”);

32 FlowLayout c – kontener c.setLayout( new FlowLayout( FlowLayout.CENTER )); c.add(k1); c.add(k2); c.add(k3); c.add(k4); c.add(k5);

33 GridLayout c – kontener c.setLayout(new GridLayout(2,2)); c.add(k1); c.add(k2); c.add(k3); c.add(k4);

34 Panel z kartami JTabbedPane p = new JTabbedPane();
p.add(„Dane”,panel1); p.add(„Właściwości”, panel2);

35 Składanie layoutów p.add(b1); p.add(b2);
cp.setLayout(new GridLayout(2,2)); cp.add(p); cp.add(b3); cp.add(b4); cp.add(b5); JButton b1 = new JButton("k1"); JButton b2 = new JButton("k2"); JButton b3 = new JButton("k3"); JButton b4 = new JButton("k4"); JButton b5 = new JButton("k5"); JPanel p = new JPanel();

36 SWING Na początek klasa Pracownik public class Pracownik { String nazwisko; double pensja; //konstruktor Pracownik(String n, double b) { nazwisko = n; pensja = b; } //metody public void pokaz() { System.out.println(nazwisko+ ": $" + pensja); public String pnazw() {return nazwisko;}

37 teraz klasa MojaFrame import java.awt.*; import javax.swing.*; import java.awt.event.*; class MojaFrame extends JFrame { //pola //dwa panele JPanel p1=new JPanel(); JPanel p2=new JPanel(); //dwa przyciski JButton b1= new JButton("Dodaj"); JButton b2= new JButton("Czyść"); //trzy pola tekstowe JTextField t1= new JTextField(""); JTextField t2= new JTextField(""); JTextField t3= new JTextField(""); Wstaw d1=new Wstaw(); Czysc d2=new Czysc(); Pracownik biezacy[] = new Pracownik[3];

38 //konstruktor klasy public MojaFrame(){ //tworzymy 3 pracowników biezacy[0] = new Pracownik("T.Bialy", ); biezacy[1] = new Pracownik("J.Schmidt", 56.12); biezacy[2] = new Pracownik("A.Moraw", 34.75); //utworzenie nowej ramki t1.setColumns(10);//ile znaków setLayout(new BorderLayout(2,1)); p2.setSize(new Dimension (50,20)); p2.setBackground(Color.RED); p2.setLayout(new GridLayout(3,1)); //dodanie "słuchaczy" do panelu 2 i przycisku b1.addActionListener(d1); b2.addActionListener(d2); //przyciski do panelu 1 – domyślnie FlowLayout - strumieniowy p1.add(b1); p1.add(b2); //pola tekstowe do panelu 2 p2.add(t1); p2.add(t2); p2.add(t3);

39 //wrzucenie kontrolek do kontenera
add(p2,BorderLayout.NORTH); add(p1,BorderLayout.SOUTH); //spakowanie ramki pack(); setTitle("Pracownicy"); //polożenie i rozmiar ramki setBounds(400, 400, 300, 350); setVisible(true); }

40 teraz dwie wewnętrzne klasy implementujące ActionListener – dla obsługi przycisków
private class Wstaw implements ActionListener{ //konstruktor Wstaw(){} //konieczna metoda actionPerformed !!! public void actionPerformed (ActionEvent zdarzenie){ t1.setText(biezacy[0].pnazw()); t2.setText(biezacy[1].pnazw()); t3.setText(biezacy[2].pnazw()); } public class Czysc implements ActionListener{ Czysc(){} t1.setText(""); t2.setText(""); t3.setText("");

41 //metoda main public static void main (String[] args) { MojaFrame ramka= new MojaFrame();//aktywizacja konstruktora //ustawienie zamknięcia ramki ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); } }//koniec klasy MojaFrame

42 BorderLayout FlowLayout – od lewej do prawej


Pobierz ppt "Programowanie obiektowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google