Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego

2 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17). Zakres: Książki pomocnicze Diagnoza przedszkolna Edukacja dzieci 6 - letnich

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami) – art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a. Zakres: Nauczyciel oddziału przedszkolnego a prowadzenie opieki świetlicowej Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) – art.61 ust. 1. Oddział przedszkolny a struktura organizacyjna szkoły

4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400) – §14 ust. 4. Zakres: Wczesne wspomaganie - kwalifikacje

5 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor zapewnia wszystkim uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach poza szkołą. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 poz. 977) omawia warunki i sposób realizacji podstawy programowej.

6 Dostosowania lokalowe:
powinno wydzielić się przestrzeń dla dzieci sześcioletnich w części szkoły przeznaczonej wyłącznie dla uczniów z klas I – III uczniowie sześcioletni wymagają specjalnych warunków i powinni przebywać na oddzielnej kondygnacji lub mieć wydzieloną część korytarza lub budynku w miarę możliwości powinno się zapewnić osobne wejście do szatni ważne jest ograniczenie kontaktów dzieci młodszych ze starszymi, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa sześciolatków

7 zajęcia edukacyjne powinny odbywać się w jednej wydzielonej
pracowni lekcyjnej wyjątek stanowi korzystanie z pracowni do zajęć wychowania fizycznego (sala gimnastyczna) i sala komputerowa do zajęć komputerowych sala lekcyjna powinna być przygotowana w szczególny sposób stołówka szkolna powinna posiadać odrębne stoliki dla dzieci młodszych najlepiej o niższej wysokości

8 Dostosowania organizacyjne:
przydzielenie jednego nauczyciela do wszystkich zajęć edukacyjnych Podstawa programowa daje możliwość wprowadzania do poszczególnych zajęć edukacyjnych specjalistów, np. do zajęć komputerowych czy też do wychowania fizycznego, jednakże różnorodność nauczycieli nie wpływa korzystnie na adaptację dziecka sześcioletniego do pracy w szkole, zwłaszcza, że w przedszkolu opiekował się dziećmi jeden, maksymalnie dwóch nauczycieli. zajęcia lekcyjne powinny być rozłożone równomiernie w ciągu tygodnia i powinny rozpoczynać się codziennie o tej samej godzinie Dopuszcza się przesunięcie rozpoczęcia zajęć o jedną godzinę. Stabilizacja czasowa wpływa korzystnie na rytm pracy dziecka.

9 szkoła powinna zapewnić realizację minimum jednej godziny wychowania
fizycznego w tygodniu na boisku lub w sali gimnastycznej Dla dziecka sześcioletniego istotnym elementem jest duża przestrzeń podczas zajęć ruchowych. Nauczyciel ma wpływ na regulowanie długości trwania zajęć edukacyjnych i momentu rozpoczęcia przerwy. W edukacji wczesnoszkolnej istnieje możliwość regulowania przez nauczyciela długości trwania lekcji (od 30 do 60 minut). Dobrze jest, aby korzystał z tej możliwości zwłaszcza w stosunku do dzieci sześcioletnich. Początkowy okres nauki jest dla dziecka męczący, a nauczyciel łatwo może zniwelować znudzenie i zamęczenie skracając trwanie określonej jednostki edukacyjnej i rozpoczynając przerwę. W późniejszym okresie czas trwania zajęć można stopniowo wydłużyć.

10 przerwy międzylekcyjne powinny trwać minimum 10 minut
Powinno się stosować w czasie zajęć edukacyjnych również mikroprzerwy. Uczniowie w wieku 6 lat szybko się męczą. Należy im umożliwić różnorodność zajęć i przerwy w nauce. Czas czynnej uwagi to ok. 20 minut. Mikroprzerwy pomagają w ponownym skupieniu uwagi na pracy. dwie przerwy na posiłki Uczniowie powinni mieć możliwość spokojnego spożycia posiłków. Przerwa śniadaniowa minut, przerwa obiadowa minimum 20 minut. dzieci sześcioletnie powinny jeść obiady na przerwie wydzielonej dla uczniów klas I-III Izolacja dzieci młodszych od starszych wpływa korzystnie na poczucie bezpieczeństwa u dzieci młodszych.

11 Karta innowacji pedagogicznej
Odpowiedzialność Dyrektora za programy dopuszczone przez niego w szkole Czy jesteś pewien, że program: 1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2. Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, kształcenia ogólnego.

12 Najnowsze rozporządzenie wprowadza brak konieczności dopuszczenia do użytku szkolnego dodatkowych materiałów przeznaczonych dla ucznia dołączanych do podręczników, a więc zeszytów ćwiczeń, kart pracy i innych tego typu materiałów pomocniczych a także podręczników wspomagających edukację(tzw. podręczników pomocniczych) przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

13 Po dokonaniu wyboru podręcznika nauczyciel może korzystać z gotowych
programów nauczania opracowanych przez specjalistów czy oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, może dokonać modyfikacji takiego programu nauczania, jak również opracować samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami autorski program nauczania. Modyfikacja gotowego programu nauczania może być jednoznaczna z opracowaniem programowej innowacji pedagogicznej (karta innowacji; przepisy dotyczące innowacji nie zmieniły się – patrz: stosowny akt prawny) aczkolwiek można poprzestać tylko na modyfikacji i wypisać zmiany w treściach programowych.

14


Pobierz ppt "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google