Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izabela Halman Studentka III roku w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Praktyka studencka w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izabela Halman Studentka III roku w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Praktyka studencka w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Izabela Halman Studentka III roku w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Praktyka studencka w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W terminie r.

3 Bezpieczny wypoczynek dzieci nad wodą

4 Podstawowe pojęcia USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Art.2 2) wyznaczony obszar wodny – rozumie się przez to kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m; 3) wypadek – rozumie się przez to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło podczas pływania, kąpania lub uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych, którego następstwem może być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia; 4) ratownictwo wodne – rozumie się przez to prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym; USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 9 10b) sezon kąpielowy – rozumie się przez to okres określony przez radę gminy w uchwale, o której mowa w art. 34a ust. 1, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września;

5 Przepisy prawne USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Art Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na: 3c) uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej; Art Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy: 1b) wydzielanie brodzika dla dzieci;

6 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 162. §1
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art.162. §1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2.Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

7 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Art. 81
USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Art. 81. Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną, podlega karze grzywny do złotych albo karze nagany.

8 Art. 12. 1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”. Celem WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

9 Uprawnienia i obowiązku WOPR-u
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności na: 1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu; 2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym; 3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia; 5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia; 6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego; 7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.

10 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r
USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Art Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego: 1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownictwa wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych; 3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych; 4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych; 5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej radzie gminy.

11 STATUT WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Art. 9 WOPR w ramach celu, wymienionego w § 8, w szczególności: 1) organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze; 2) współdziała z administracją publiczną i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego; 3) bierze udział lub prowadzi akcje ratownicze podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach; 4) dokumentuje przedsięwzięcia organizacyjne i prowadzi rejestr działań ratowniczych; 5) ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, w tym pływających i kąpiących się oraz uprawiających rekreację i sporty wodne; 6) przekazuje informacje o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwej radzie gminy; 7) dokonuje przeglądów i wydaje zaświadczenia bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi; 8) wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym; 9) świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego; 10) inicjuje i prowadzi prace badawcze w zakresie bezpieczeństwa na wodach; 11) ustala szczegółowe programy kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz określa kompetencje ratowników i instruktorów w ramach organizacji; 12) szkoli ratowników, ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów ratowniczych; 13) nadaje stopnie ratownikom wodnym i instruktorom w ramach organizacji; 14) może prowadzić przedsięwzięcia prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz przeciwdziała alkoholizmowi; 15) naucza pływania i doskonali umiejętności pływackie; 16) egzaminuje oraz wydaje dokumenty i odznaki potwierdzające umiejętność pływania; 17) prowadzi działalności sportową, rekreacyjną i turystyczną oraz organizuje zawody; 18) krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków; 19) prowadzi rejestr własnych statków ratowniczych; 20) wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi organizacjami

12 Ratownik ma obowiązek, zgodnie ze złożonym ślubowaniem – udzielania pierwszej pomocy ratowniczej na akwenach. W przypadku, zaniechania podjęcia akcji ratowniczej (np. nastąpiło utonięcie) mogą być stosowane sankcje zgodne z art. 162 § 1 kk w związku z art. 2 kk. Zaniechanie podjęcia czynności ratowania, do którego ratownik był zobowiązany będzie okolicznością stanowiącą dla sądu przesłankę do zaostrzenia wymiaru kary. Oznacza to również, że ratownik WOPR kieruje, także akcją ratowniczą.

13 Statystyki W 2012 roku na terenie Polski Policji zgłoszono 509 wypadków tonięcia. W wyniku tych wypadków utonęło 449 osób, w tym 409 na wodach ogólnodostępnych.

14 * Statystytki pobrane ze strony www.policja.pl

15 * Statystytki pobrane ze strony www.policja.pl ; dot. 2012r.

16 * Statystytki pobrane ze strony www.policja.pl ; dot. 2012r

17 Teren wypadku tonięcia
* Statystytki pobrane ze strony ; dot. 2012r.

18 Zagrożenia występujące nad wodą:
- niedostateczne umiejętności pływania, - pływanie pod wpływem alkoholu, - wstrząs termiczny, - nadmierne oziębienie organizmu, - wchodzenie do wody przy schorzeniach, - skurcze, - wiry, - brodzenie w rzece, - skakanie do nieznanej wody, - przecenianie swoich sił i umiejętności, - nieodpowiednia zabawa, - miejsca z wodorostami, - zimne prądy, - podpływanie do zakotwiczonych lub przepływających statków, - nagła zmiana warunków atmosferycznych na wodzie, Większość opisów zawiera też sugestie, jak można opisywanej sytuacji uniknąć, lub jak zminimalizować jej niekorzystne następstwa.

19 Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą:
Kąpać się i pływać tylko w miejscach strzeżonych, po zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska. Nie wchodzić do wody podczas burzy. Nie wchodzić do wody będąc głodnym lub też po obfitym posiłku oraz po wypiciu nawet najmniejszej dawki alkoholu, a także ciałem spoconym i nagrzanym słońcem. Przed wejściem do wody ochłodzić ciało np. prysznicem lub ochlapując w płytkiej wodzie. Nie umiejąc pływać nie wchodzić do głębszej wody niż sięgającej do klatki piersiowej. Z chwilą poczucia chłodu, wystąpienia „gęsiej skórki”, wyjść natychmiast z wody. Unikać kąpieli i pływania w miejscach bagnistych i zarośniętych. Nie podpływać do zakotwiczonych lub będących w ruchu jednostek pływających. Podczas pływania i zabawy w wodzie zwracać uwagę na innych użytkowników kąpieliska, a szczególnie na dzieci. Nie wpuszczać dzieci do wody bez opieki. Nie robić fałszywych alarmów, nie wzywać pomocy dla żartów, unikać lekkomyślnych zabaw. Przed wejściem do kajaka lub na inną jednostkę pływającą założyć kamizelkę ratunkową lub kapok, nie siadać na rufie. * *

20


Pobierz ppt "Izabela Halman Studentka III roku w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Praktyka studencka w Starostwie Powiatowym w Wejherowie w Wydziale Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google