Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet gminy Pawłowice na 2013 rok Gmina Pawłowice 2013 Planowane dochody i wydatki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet gminy Pawłowice na 2013 rok Gmina Pawłowice 2013 Planowane dochody i wydatki."— Zapis prezentacji:

1 Budżet gminy Pawłowice na 2013 rok Gmina Pawłowice 2013 Planowane dochody i wydatki

2 Wstęp  budżetu gminy Pawłowice na 2013 rok  Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym budżetu gminy Pawłowice na 2013 rok. Przedzwonione w niej zostały planowane wpływy do budżetu oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.  Budżet gminy  Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym a gminnym polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina czerpie dochód, są określone ustawowo.

3 Budżet gminy – co to jest?  Budżet gminy  Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry. Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub dziury budżetowej.  Dochody  Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.  Wydatki  Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.  Przychody  Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki.  Rozchody  Rozchody - pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek.  Nadwyżka budżetowa  Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).  Dziura budżetowa  Dziura budżetowa - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).

4 Budżet gminy – co to jest? Planowane dochody i wydatki gminy Pawłowice w 2013 roku Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. DochodyWydatkiDeficyt budżetowy

5 Dochody gminy w 2013 roku Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł: 1.Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład wchodzą:  podatki  podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów) oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób prawnych (tzw. CIT);  opłaty  opłaty – to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne;  dochody z mienia komunalnego  dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale;  opłata eksploatacyjna  opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa wydobywające surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na terenie gminy KWK „Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia.

6 Dochody gminy w 2013 roku 2.Subwencje 2.Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu państwa. Plan dochodów na 2013 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej w wysokości 16 855 842,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych. 3.Dotacje celowe z budżetu państwa 3.Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie wykorzysta jej na zadanie w całości, zwraca resztę. 4.Środki pomocowe i inne 4.Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza gmina od 2002 roku sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim na budowę kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe i wymiany nauczycieli, aktywizację społeczno zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy budowę infrastruktury teleinformatycznej dla powiatu pszczyńskiego.

7 Dochody gminy w 2013 roku Dochody w wysokości 353 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

8 Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze? Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki organizacyjne gminy: 1.Gminne jednostki budżetowe 1.Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty wraz ze szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Komunalny. 2.Zakłady budżetowe 2.Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż dochody, np. utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich wynajmu czy sprzedaży biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice, zakłady budżetowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów budżetowych są większe niż wydatki, nadwyżka zostaje przekazana do budżetu gminy. Zakładami budżetowymi są: Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 3.Instytucje kultury 3.Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy. W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

9 Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze? Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je na tzw. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo rozpatrując według poszczególnych działów budżetowych, np. oświata i wychowanie, transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp. Planowane wydatki w 2013 roku ogółem: 75 761 216,42 zł

10 Planowane wydatki w 2013 roku Wydatki bieżące Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy; zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami (wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, dotacje dla klubów sportowych, wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za remonty itp. Plan na 2013 rok – 61 138 526,42 zł Wydatki majątkowe (inwestycyjne) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to pieniądze, które przeznaczamy na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji, obiektów sportowych, parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Plan na 2013 rok – 14 622 690,00 zł Planowany udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2013 rok – 19,30%

11 Planowane wydatki w 2013 roku Najważniejsze zadania inwestycyjne, które zostaną zakończone w 2013 roku:   Budowa i modernizacja boiska przy SP Warszowice,   Budowa i modernizacja boiska przy ZSP Golasowice,   Przebudowa parteru budynku C dla potrzeb biblioteki publicznej w Pawłowicach,   Budowa oświetlenia ul. Jastrzębskiej w Pawłowicach,   Budowa oświetlenia ul. Poligonowej w Pawłowicach,   Budowa oświetlenia ul. Spokojnej w Warszowicach,   Budowa oświetlenia ul. Stawowej w Pawłowicach,   Modernizacja boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach,   Przebudowa Parkingu przy ul. Szkolnej w Pawłowicach,   Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 20 wraz z parkingiem w Pawłowicach,   Przebudowa przepustów na cieku Jelonek w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach,   Przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach III etap,   Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach,

12 Planowane wydatki w 2013 roku Najważniejsze zadania inwestycyjne, które zostaną zakończone w 2013 roku:   Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Mickiewicza,   Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81,   Remont ul. Rolniczej i Bąkowskiej w Jarząbkowicach,   Remont ul. Ligonia w Krzyżowicach, etap II,   Przebudowa ul. Miczka w Warszowicach.

13 Planowane wydatki w 2013 roku Plan wydatków wg działów budżetowych w 2013 r. Oświata i wychowanie25 598 182,26 zł Gospodarka mieszkaniowa8 857 000,00 zł Transport i łączność11 455 610,00 zł Administracja publiczna7 096 985,00 zł Pomoc społeczna4 963 301,16 zł Rolnictwo i łowiectwo1 382 000,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego3 947 600,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 928 500,00 zł Kultura fizyczna2 253 000,00 zł Różne rozliczenia3 899 998,00zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa571 140,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza611 000,00 zł Ochrona zdrowia428 000,00 zł Działalność usługowa466 00,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa2 900,00 zł

14 Planowane wydatki w 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy 1 000 000,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział w remontach i bieżącym utrzymaniu dróg 80 000,00 zł Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury 1 700 000,00 zł Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie 1 200 000,00 zł Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie realizuje zakład budżetowy GOS 1 083 000,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska z DW 933 1 050 000,00 zł

15 Ty też możesz uczestniczyć w tworzeniu budżetu W przygotowywaniu budżetu uczestniczą wszystkie referaty urzędu i jednostki organizacyjne gminy. Referaty i jednostki organizacyjne opracowują plany finansowe uwzględniając zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko pracownicy tych instytucji. Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść swój wkład w tworzenie projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie sprawy domagają się realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają poszczególnym Radom Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na ten, czyli 2013 rok, można było składać do 30 września 2012 r. Wójt, po akceptacji przedstawionych materiałów, przekazał je pani Skarbnik Gminy, która opracowała zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafił do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i poprawek, został zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej podczas sesji Rady Gminy.

16 Chcesz wiedzieć więcej? Uchwała budżetowa na rok 2013 wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pawlowice.pl w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP) w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy/Rok 2011 - VI kadencja: http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6615.pdf Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela Agnieszka Kempny - Skarbnik Gminy Pawłowice Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 43 - 250 Pawłowice, tel. 32 47 56 305


Pobierz ppt "Budżet gminy Pawłowice na 2013 rok Gmina Pawłowice 2013 Planowane dochody i wydatki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google