Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane Informacyjne Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Sławkowie
ID grupy: 96/21_P_G1 Opiekun: Kazimierz Knozowski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Twój starszy brat PIT Semestr/rok szkolny: I semestr 2010/2011

3 „Twój starszy brat PIT”

4 Krótka historia pieniądza
Towar za towar Towary uniwersalne Pieniądz elektroniczny Metale Banknoty PREHISTORIA STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE NOWOŻYTNOŚĆ WSPÓŁCZESNOŚĆ

5 Główne funkcje pieniądza
Mierzenie wartości towarów Jako środek płatniczy Pozwala na gromadzenie oszczędności Mierzy płatności , które są odroczone i mogą być dokonane w późniejszym czasie.

6 Rodzaje podatków Podatki w Polsce Opodatkowanie majątku
Opodatkowanie dochodów -podatek dochodowy od osób fizycznych PIT; -podatek dochodowy od osób prawnych; -podatek od nieruchomości; -podatek od środków transportu; -podatek rolny i leśny; -podatek od spadków i darowizn; Opodatkowanie obrotu Opodatkowanie czynności -podatek od towarów i usług VAT. ; -podatek akcyzowy ; -cło; -podatek od gier i zakładów; -podatek od czynności cywilnoprawnych;

7 Przeznaczenie podatków
Podstawowe źródło utrzymania państwa Wpływ na rozwój gospodarki Finansowanie rozwoju kulturalnego oraz funduszu zdrowia Obsługa długu publicznego

8 Zasady rozliczania podatku dochodowego.
1. Podstawa opodatkowania - w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Dochód ustawodawca definiuje jako dodatnią różnicę między sumą przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. 2. Zwolnienia podmiotowe - związane są głównie z tzw. Immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych wynikającym przede wszystkim z postanowień prawa międzynarodowego publicznego. Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad

9 Słowniczek podatkowy (1)
Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Inflacja – wzrost ogólnego poziomu cen. Depozyt - kwota pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi. Cło - opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną .

10 Słowniczek podatkowy (2)
Giełda papierów wartościowych - instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Banki komercyjne - są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Szara strefa - finansowy obszar zdrowej gospodarki państwa, którego dochody osiągane z produkcji nie zakazanej przez prawo, są ukrywane w całości lub w części przed organami administracji państwowej, podatkowej, celnej itp.

11 Urząd skarbowy w naszym powiecie
Urząd Skarbowy w Działdowie

12 Funkcje urzędu skarbowego
Pobieranie podatków od obywateli danego państwa Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego.

13 Wydatki budżetowe Utrzymanie i funkcjonowanie organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa; Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego; Środki wpłacane do budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "środkami własnymi Unii Europejskiej"; Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej.

14 Przykładowe dochody państwa

15 Zdjęcia z wycieczki do urzędu skarbowego

16 Dziękujemy ! Prezentacje opracowali: Uczniowie uczestniczący w projekcie pod opieką P. Kazimierza Knozowskiego

17 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google