Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„MAŁA SZKOŁA UCZY JAK ŻYĆ W CZYSTEJ MAŁOPOLSCE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„MAŁA SZKOŁA UCZY JAK ŻYĆ W CZYSTEJ MAŁOPOLSCE”"— Zapis prezentacji:

1 „MAŁA SZKOŁA UCZY JAK ŻYĆ W CZYSTEJ MAŁOPOLSCE”
Działalność ekologiczna Szkoły Podstawowej nr 133 im. Orła Białego (w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 ) w Krakowie w ramach projektu „Czysta Małopolska” realizowanego w roku szkolnym 2013/14

2 WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ….
Nasza niewielka szkoła mieści się na obrzeżach królewskiego miasta Krakowa. Od wielu lat związana jest z ekologią i działalnością na rzecz ochrony najbliższego i dalszego środowiska. Szkoła edukuje pod tym względem nie tylko uczniów, ale także ich rodziców oraz okolicznych mieszkańców osiedla Sidzina. W ochronę środowiska zaangażowane są wszystkie klasy i różne organy placówki min. świetlica, Szkolna Rada Uczniowska. Planując wycieczki edukacyjne, uczestnicząc w konkursach ekologicznych, segregując odpady, przygotowując przedstawienia teatralne, badając na zajęciach wpływ odpadów na przyrodę, angażując się w akcje ekologiczne o charakterze społecznym - wciąż poszukujemy odpowiedzi na pytanie: jak jeszcze lepiej dbać o czystość i piękną przyrodę krainy geograficznej, w której żyjemy – MAŁOPOLSKI? Zapraszamy do obejrzenia naszych tegorocznych działań ekologicznych. GWARANTUJEMY, ŻE MIŁOŚNIKIEM I TWÓRCĄ „CZYSTEJ MAŁOPOLSKI” MOŻESZ BYĆ RÓWNIEŻ - TY !

3 KLASA I – MISTRZEM SEGREGACJI ODPADÓW !
Wychowawca klasy I przeprowadził najmłodszych uczniów naszej szkoły przez cykl zajęć poświęconych segregowaniu odpadów. Dzieci brały udział w zajęciach pt. „Góra śmieci rośnie”, które ukazały odpady, jako efekt zbyt wysokiej konsumpcji, a nasze gospodarstwa domowe - za główne miejsce ich produkcji. Pierwszoklasiści poznali znaczenie hasła: RECYKLING oraz liczne zastosowania surowców wtórnych po ich przetworzeniu. Uczniowie wiedzą, że czas rozkładu niektórych odpadów przekracza czasami życie kilku pokoleń dlatego też: czytają, uczą się i ….

4 KORZYSTAJĄ Z MULTIMEDIÓW , BY MÓC DAWAĆ INNYM RADY JAK WALCZYĆ O SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ W PRZYSZŁOŚCI

5 WARSZTATY EKOLOGICZNE
Współpracujemy z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” oraz Fundacją „Nasza Ziemia”. Współpraca zaowocowała warsztatami ekologicznymi na terenie szkoły dla klas I - VI w zakresie segregacji i odzysku odpadów komunalnych. Uczestnicy warsztatów otrzymali informacje o prostych sposobach selektywnej segregacji śmieci oraz jakich kolorów użyć do oznaczenia pojemników. Zebrali również dane jak przygotować surowiec przed wrzuceniem do kosza, by mógł zostać powtórnie wykorzystany. Wiedzą już, że nie wszystkie odpady to surowce wtórne, ponieważ niektóre np. odpady zielone, czy też wielkogabarytowe należy oddać w specjalne miejsca jakimi są: Kompostownia oraz Kontrolowane Składowisko Odpadów. Kolorowe kosze do segregacji na dobre zagościły nie tylko w naszej szkole, ale również w domach uczniów, pedagogów i pracowników szkoły .

6

7 MIĘDZYKLASOWY KONKURS ZBIÓRKI MAKULATURY
Szkolna Rada Uczniowska od kilku lat czuwa nad zbiórką makulatury w naszej szkole. Chcąc zachęcić dzieci i rodziców do większej aktywności ekologicznej ogłoszono: KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ ZEBRANEJ MAKULATURY PRZEZ DANĄ KLASĘ. W roku szkolnym 2013/14 trwa już II edycja powyższego konkursu. Uczniowie podczas wyznaczonych dwóch dni w miesiącu, składają makulaturę w wyznaczonym do tego celu miejscu. Po 10–ciu miesiącach zbiórki zwycięska klasa otrzymuje nagrodę. Nasza praktyka głośnym echem odbiła się w najbliższej okolicy. Szerokie grono uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla Sidzina w Krakowie uczestniczy w zbiórkach, a wyniki poszczególnych klas można monitorować na tablicy informacyjnej szkoły oraz stronie internetowej sp133krakow.edupage.org Dzięki zabiegom takim jak segregacja papieru i jego powtórne przetwarzanie - wszyscy uczą się gospodarować nim oszczędnie i chronić lasy.

8 DZIECI RATUJĄ DRZEWA ….

9 I DAJĄ DOBRY PRZYKŁAD…

10 WSZYSTKIM DOROSŁYM.

11 WYGRANY KONKURS WŚRÓD KRAKOWSKICH SZKÓŁ
Ilość dostarczanej przez uczniów makulatury przekracza setki kilogramów. Dlatego współpracując z ekspertami zajmującymi się selektywną zbiórką odpadów min. firmą SINOMA oraz GO GREEN na terenie naszej szkoły we wrześniu 2013 roku odbyła się prelekcja dotycząca gospodarki odpadami. Prezentacja była wstępem do naszej szkolnej, aktywnej działalności podczas „Sprzątania Świata 2013”. Efektem powyższej nauki był udział w konkursie na największą ilość zebranej makulatury wśród krakowskich szkół i główna wygrana. Dzięki naszej wytrwałej pracy uratowaliśmy 171 drzew .

12 ZBIÓRKA BATERII Koordynatorem zbiórki odpadów niebezpiecznych takich jak np. zużyte baterie w naszej placówce jest świetlica szkolna. Świetlica uczy właściwego postępowania z tymi odpadami po ich zużyciu, a także informuje uczniów, pracowników szkoły oraz społeczność lokalną o terminie zbiórki. Szkoła współpracuje z Organizacją Odzysku „Reba” z Warszawy, jak również ustala z jej przedstawicielami sposób odbioru baterii oraz akumulatorów . Zbiórka zużytych baterii ma wielką wartość edukacyjną dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Wyrzucanie bowiem tych odpadów do zwykłych koszy i gromadzenie ich na wysypiskach śmieci doprowadza do rozkładu szkodliwych metali takich jak: kadm, mangan, rtęć, a następnie wniknięcia ich do wody, gleby – co stanowi źródło chorób i śmierci wielu organizmów żywych. Zużyte baterie to cenny surowiec, który można poddać RECYKLINGOWI - dzięki czemu zmniejszamy zużycie energii oraz zagrożenie niszczenia środowiska.

13 ZEBRANE PRZEZ NAS BATERIE PODDANE ZOSTANĄ RECYKLINGOWI…

14 ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
Nasza placówka od trzech lat bierze udział w programie ekologicznym „Moje miasto bez elektrośmieci”. Koordynatorem działań tego przedsięwzięcia z ramienia szkoły jest klasa III. Uczniowie wraz z wychowawcą w celu edukacji swoich kolegów i koleżanek, pracowników szkoły, także lokalnych mieszkańców przez kilka w miesięcy w roku podejmują inicjatywy, związane z tematyką oraz postępowaniem wobec nie działających już urządzeń elektrycznych min. pralek, żelazek, zmywarek, komputerów, telefonów, faksów, telewizorów. Szkoła rozbudza postawy ekologiczne w najbliższym środowisku poprzez:

15 STWORZENIE WYSTAWY Z UCZNIOWSKICH PLAKATÓW I ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ PRAC - RODZICÓW, NAUCZYCIELI, SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

16 PRZEPROWADZENIE WYKŁAD U I DOŚWIADCZEŃ PRZEZ CHEMIKA - MAMĘ JEDNEGO Z UCZNIÓW („ELEKTROŚMIECI – ODPAD NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA”)

17 WYKONANIE PRZEBRAŃ ELEKTROŚMIECI , ICH PREZENTACJA ORAZ WYSTĘP TEATRALNY PODCZAS HAPPENINGU ZORGANIZOWANEGO DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I RODZICÓW

18 ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW W TWORZENIE WIELKIEGO NAPISU INFORMUJĄCEGO O DACIE ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI W NASZEJ SZKOLE ORAZ WE WSPÓLNE ZDOBYWANIE WIEDZY

19 PARADA ULICAMI OSIEDLA SIDZINA I ROZNOSZENIE ULOTEK INFORMUJĄCYCH O ZBIÓRCE ELEKTROŚMIECI PO DOMACH MIESZKAŃCÓW NA ZAKOŃCZENIE HAPPENINGU

20 DZIEŃ ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI – WSPÓLNA PRACA MŁODSZYCH I STARSZYCH SPRAWI , ŻE ZOSTANIE…

21 MAŁOPOLSKA BEZ ELEKTROŚMIECI!!!

22 ELEKTROŚMIECI - ZAKOŃCZENIE
Program „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz akcja haapeningowa uzmysłowiły nam jakie substancje zawarte są w zużytym sprzęcie i jakie szkody mogą wyrządzić ludziom i zwierzętom po dostaniu się do środowiska naturalnego. W dobie XXI wieku, wielu z nas korzysta z komputerów, a mało osób wie, że zawarty w tych urządzeniach brom po przeniknięciu do środowiska prowadzi do ciężkich chorób neurologicznych. Azbest stosowany w elektryce i elektronice prowadzi min. do raka płuc. Mamy świadomość, że znak przekreślonego kosza na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych nie pozwala nam wrzucać ich po zużyciu do zwykłych koszy na śmieci. Zakaz wrzucania elektrośmieci do zwykłego kontenera jest powszechnie stosowany w naszej szkole, w domach naszych uczniów oraz mieszkańców osiedla Sidzina w Krakowie. Dowodem na to jest artykuł promujący nasze działania w lokalnej gazecie „Kurier Podwawelski” oraz aktywny udział społeczności w organizowanych przez szkołę zbiórkach elektrośmieci.

23 SELEKTYWNA GOSPODARKA ODPADAMI W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH
W naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia ekologiczno – przyrodnicze w czasie, których uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają wrażliwość ekologiczną, a w następnej kolejności promują postawy proekologiczne min. poprzez uczestnictwo w konkursach. Uczniowie brali udział w konkursach wiedzy ekologicznej na terenie szkoły, jak również rozwiązywali testy organizatorów pozaszkolnych. Uczestniczyli w IV edycji Krakowskiego Konkursu Ekologicznego, w ramach obchodów Dni Ziemi: w Konkursie Ekologiczno – Przyrodniczym „EDI” oraz Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „EKOTEST”. Wiedza jaką musieli się wykazać nasi młodzi ekolodzy dotyczyła zagadnień związanych min. z rolą segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania, z zagrożeniami jakie niosą zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, a koniecznością propagowania selektywnej zbiórki odpadów, promowaniem stylu życia przyjaznego środowisku.

24 UCZYMY SIĘ , BY MÓC UCZYĆ INNYCH

25 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W CENTRUM EKOLOGICZNYM BARYCZ

26 WYCIECZKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA I LAMUSOWNI W KRAKOWIE
Uczniowie naszej szkoły z klas IV – V uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Od segregacji nie ma wakacji” w siedzibie MPO w Krakowie. Pracując zespołowo dokonali segregacji odpadów. Posługują się wiedzą, dotyczącą sposobów wykorzystania odpadów poddanych selektywnej zbiórce min. znają przepis na bluzę polarową stworzoną z butelek PET. Zwiedzanie Lamusowni wzbogaciło ich o następującą informację: do jej siedziby w ciągu miesiąca 1 mieszkaniec Krakowa może oddać 200 kg odpadów min. opony, komputery, gruz, zabawki, baterie, odpady wielkogabarytowe. Potrafią wyjaśnić pojęcie: 3 R REDUCE – UNIKAJ REUSE– UŻYWAJ RECYCLE - UTYLIZUJ

27 AKTYWNE ZAJĘCIA Z SEGREGACJI ODPADÓW; LEKCJA NA TERENIE ZBIORCZEGO PUNKTU GROMADZENIA ODPADÓW

28 PRZYŁĄCZ SIĘ DO GRONA WALCZĄCYCH
DROGI ODBIORCO! Mierzenie się z górami odpadów, które sami produkujemy nie jest wcale takie trudne. Czasami działanie nic nie kosztuje: raz wystarczą farby i kartka papieru, innym razem należy otworzyć ciekawą witrynę internetową. Od czasu do czasu, być może znajdziesz ulotkę w swojej skrzynce na listy wykonaną przez ekologiczne dzieci… PRZYŁĄCZ SIĘ DO GRONA WALCZĄCYCH O „CZYSTĄ MAŁOPOLSKĘ”!

29 Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie


Pobierz ppt "„MAŁA SZKOŁA UCZY JAK ŻYĆ W CZYSTEJ MAŁOPOLSCE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google