Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka zaopatrzenia cz. II Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka zaopatrzenia cz. II Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."— Zapis prezentacji:

1 Logistyka zaopatrzenia cz. II Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Budynek B8, pok. 33

2 Logistyka zaopatrzenia Zadania obszaru logistyki zaopatrzenia Podstawowe zadania w obszarze logistyki zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem (Planowanie zapotrzebowania, Organizacja dostaw) Sterowanie zapasami Ocena i wybór dostawców Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu zaopatrzenia  zadania harmonogramo- wania dostaw  wybór przewoźnika  wybór formy transportu  monitoring dostaw  optymalizacja wielkości dostawy  optymalizacja poziomu zapasów  termin dostawy

3 StrategiaStrategia – jest określeniem bazowych, długoterminowych kierunków i celów działalności przedsiębiorstwa, adaptacją trybu postępowania i alokacją zasobów niezbędnych do osiągnięcia tych celów [1]. Strategia zaopatrzeniaStrategia zaopatrzenia – rozumiana jako długoterminowe koncepcje gospodarki materiałowej, które są ukierunkowane na zapewnienie dostępności zasobów. W szczególności, w strategii zaopatrzenia należy dokonać ustaleń zasad wyboru i utrzymywania kontaktów z dostawcami, doskonalenia relacji z nimi wzmacniających koordynację wspólnych działań [2]. Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu  Strategia wytwarzania produktu  Strategia marketingowa  Strategia zaopatrzenia

4  Wybór zasad i reguł postępowania kształtujących politykę w zakresie zaopatrzenia, zapewniającą najbardziej korzystną (skuteczną i efektywną) realizację procesów zakupu STRATEGIA ZAOPATRZENIA (ZAKUPÓW)  Przemyślany zespół decyzji i działań przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia pozwalający na realizację zakupów z najbardziej korzystnych (jakościowo, cenowo, terminowo) źródeł oraz uzyskanie wpływu na działanie dostawców i procesy zachodzące na ich rynkach MARKETING ZAKUPÓW  Analiza rynku (popyt na określony wyrób)  Marketing sprzedaży  Marketing zakupów  Analiza rynku (podaż określonego wyrobu)  Promocja  Zapytania ofertowe i przetargi  Znalezienie (zdobycie) nabywcy  Znalezienie najkorzystniejszego dostawcy  Proces negocjacji, zawarcie umowy - sprzedaż  Proces negocjacji, zawarcie umowy - zakup  Najkorzystniej sprzedać (cel pośredni)  Najkorzystniej kupić (cel pośredni)  Maksymalizacja zysku (cel końcowy) Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu

5  Szczególny przypadek posiadania jedynego dostawcy (monopol dostawcy) Jedyny dostawca (sole sourcing)  Jeden dostawca odpowiedzialny za dostawy określonej pozycji zakupowej  ZALETY - ścisłe relacje między dostawcą i odbiorcą (możliwość współpracy na zasadzie partnerstwa) - pewność dotrzymania warunków dostawy, możliwość doskonalenia dostaw  WADA- ryzyko związane z posiadaniem jednego dostawcy (brak nacisku konkurencji, utrata ciągłości dostaw przy zakłóceniach w produkcji u dostawcy itp.) Pojedynczy dostawca (single sourcing) Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu – liczba dostawców

6  Zaopatrywanie przedsiębiorstwa w określoną pozycję przez dwóch dostawców  Strategia pozwalająca łączyć zalety strategii single sourcing i multiple sourcing Podwójny dostawca (dual sourcing)  Zaopatrywanie w określoną pozycję przez wielu (więcej niż dwóch) dostawców  ZALETY - duże bezpieczeństwo zakupów (zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw)  - małe uzależnienie od dostawców i wymuszanie konkurencji (podnoszenie wymagań)  WADY- utrudniona i złożona obsługa logistyczna i administracyjna dostaw - brak korzyści związanych z dużymi zakupami i problemy z utrzymaniem poziomu jakości Wielu dostawców (multiple sourcing) Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu – liczba dostawców

7 Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu – zasady zaopatrywania Dostawy na magazyn (stock sourcing)  ZALETY - szybka dyspozycja materiałów po wystąpieniu zapotrzebowania  - duża „odporność” na wahania popytu lub opóźnienia dostaw  - korzyści wynikające z wielkości zamówień (ekonomiczne partie, rabaty cen)  WADA- większe zamrożenie kapitału i wyższe koszty magazynowania  STOSOWANIE  produkty o relatywnie niskiej wartości i większej regularnośći zużycia  Zaopatrzenie z utrzymywaniem zapasów we własnym przedsiębiorstwie Dostawy na zamówienie (order sourcing)  ZALETA - małe zamrożenie kapitału i niskie koszty magazynowania  WADA- wydłużenie czasu dostaw, możliwość opóźnień  STOSOWANIE  produkty o dużej dostępności rynkowej i trudno przewidywalnym zapotrzebowaniu  Indywidualne zaopatrzenie po wystąpieniu zapotrzebowania

8 Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu – zasady zaopatrywania Dostawy zsynchronizowane (just in time)  Próba połączenia zalet dostaw na magazyn i na zamówienie oraz uniknięcia ich wad  ZALETY - krótkie czasy przepływu materiałów (bezpośrednie zaopatrywanie miejsc produkcji)  - małe zamrożenie kapitału i niskie koszty magazynowania (poziom zapasów bezpieczeństwa)  WYMAGANIA  niezawodni dostawcy   ścisła współpraca między dostawcą i odbiorcą (zintensyfikowana wymiana informacji)   wspólny system planowania i sterowania dostawami (system dostaw na wezwanie)   zaawansowana integracja informatyczna (elektroniczna wymiana danych - EDI)  Synchronizacja dostaw z produkcją lub zużyciem

9  OUT SOURCE USING - wykorzystanie zewnętrznych źródeł  OUTSIDE RESOURCES USING - wykorzystanie zewnętrznych zasobów  Przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji (obszarów, sfer działalności) i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym OUTSOURCING  IN SOURCE USING - wykorzystanie wewnętrznych źródeł  INSIDE RESOURCES USING - wykorzystanie wewnętrznych zasobów  Proces odwrotny do outsourcingu, polegający na włączaniu do struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego funkcji realizowanych dotychczas przez inne podmioty INSOURCING  INTERNAL SOURCING (dostawy z wewnątrz)  Specyficzna forma outsourcingu - proces polegający na realizacji rozmaitych funkcji, uzyskiwany dzięki współpracy wydzielonych w ramach przedsiębiorstwa macierzystego samodzielnych komórek organizacyjnych (dostawców dóbr lub usług) PARTNERING  Wydzielanie i kupowanie funkcji od innych  Włączanie do przedsiębiorstwa funkcji innych  Wydzielanie i kupowanie wewnętrzne (factory within factory) Logistyka zaopatrzenia Strategie w zaopatrzeniu – Outsourcing

10 Strategie w zaopatrzeniu – strategiczna segmentacja dóbr  Strategiczna analiza portfela zakupów  KONCEPCJA MACIERZY KRALJICA [1]  Strategiczne grupy zakupowe  PRZYKŁADY MOŻLIWYCH STRATEGII ZAOPATRZENIA  Ryzyko zaopatrzeniowe  wysokie  niskie  Wpływ na wynik przedsiębiorstwa  mały  duży  Dobra strategiczne  Współpraca  (partnerstwo)  Dobra kluczowe  „Wąskie gardła”  Dobra zwykłe  Pojedynczy dostawca (single sourcing)  Zakupy modułów (modular sourcing)  Inne Zakupy globalne (global sourcing) Wielu dostawców (multiple sourcing) Zakupy wspólne (kooperacja)  Inne Zakupy wspólne (kooperacja) Wielu dostawców (multiple sourcing)  Inne  Podwójny dostawca, (single sourcing)  Pojedynczy dostawca (single sourcing) Outsourcing  Dobra kluczowe  Dobra strategiczne  „Wąskie gardła”  Dobra standardowe  - świadome zapasy bezpieczeństwa  - racjonalne procedury zamawiania  - uzupełnianie zgodne ze zużyciem  -uzupełnianie zgodne ze zużyciem, niskie poziomy zapasów

11 Strategie w zaopatrzeniu – pozycjonowanie dostawców  Schemat obrazuje powiązania klienta z dostawcą oraz występujące tu ryzyko i wydatki związane z jednym dostawcą w świetle pozostałych wydatków. Pozwala ocenić dostawcę, przeprowadzić jego identyfikację poprzez włączenie do odpowiedniego obszaru.

12 Strategie w zaopatrzeniu – pozycjonowanie dostawców  Schemat związany z korzyściami jakie dostawca oraz oferowane przez niego produkty przynoszą dla firmy.

13 Zadania obszaru logistyki zaopatrzenia Podstawowe zadania w obszarze logistyki zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem (Planowanie zapotrzebowania, Organizacja dostaw) Sterowanie zapasami Ocena i wybór dostawców Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu zaopatrzenia

14 Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami Znaczenie współpracy z dostawcami: zaopatrzenie odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu powiązań między uczestnikami łańcucha dostaw proces usatysfakcjonowania klienta zaczyna się od zaopatrzenia budowanie przewagi konkurencyjnej jest uwarunkowane efektywnością zaopatrzenia i relacjami z dostawcami przewaga może opierać się na: - niskich kosztach (strategia niskich kosztów) - zróżnicowaniu (strategia wyróżniania) - obsłudze wybranej niszy rynkowej (strategia koncentracji na niszy rynkowej) strategia zarządzania zaopatrzeniem powinna być dopasowana do strategii konkurowania. zapewnienie jakości wymaga właściwej jakości materiałów i składników nabywanych. Produkt finalny jest na tyle dobry, na ile dobre były składniki wykorzystane w procesie jego produkcji.

15 Podstawowe elementy, wpływające na proces oceny i wyboru dostawcy przedstawiono na rysunku: Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami

16 Wstępna selekcja Dobór zbioru możliwych dostawców do dalszych negocjacji (eliminacja ofert nie spełniających podstawowych warunków) Podstawowe czynniki:  ogólna opinia o potencjalnym dostawcy (np. kapitał, wyposażenie, kontakty, sytuacja finansowa itp.)  przygotowanie techniczne i technologiczne do jakościowej realizacji dostaw  zdolność do produkcji wymaganej ilości i dostaw w odpowiednich partiach itp.. Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami

17 Ocena i wybór Procedura oceny wykorzystująca zwykle metodę punktową (arkusze oceny dostawców zawierające wyniki oceny punktowej) Kroki postępowania:  ustalenie podstawowych kryteriów wyboru i ich cech (mierzalnych i niemierzalnych)  ustalenie zasad punktacji odniesionych do kryteriów i cech (z wprowadzeniem ewentualnych wag)  obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców  dokonanie wyboru dostawcy Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami

18

19 Procedurę zaopiniowania dostawców stosuje się do oceny: nowych dostawców, dostawców, z którymi zawarte zostały umowy warunkowe, dostawców zainteresowanych zwiększeniem ilości dostaw, dostawców wybranych wcześniej, dla których należy skompletować ocenę według zasad procedury „ocena dostawców”. Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami

20  Logistyczne kryteria wyboru dostawców:

21 Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami Podstawowe kryteria wyboru dostawcy: JakośćJakość – wybór dostawcy/ów według: - jego zdolności do spełnienia wymagań użytkownika w stosunku do danego produktu (parametry techniczne, właściwości chemiczne lub fizyczne, projekt, oraz okres użytkowania, łatwość naprawy, aspekty konserwacji, łatwość i niezawodność użytkowania) - jego zdolności do wzięcia odpowiedzialności za jakość NiezawodnośćNiezawodność – wybór dostawcy/ów według: - jego zdolności do terminowych, regularnych i zgodnych asortymentowo dostaw - udzielania gwarancji na zakupione produkty i stosowanej procedury reklamacyjnej - jego zdolności do wzięcia odpowiedzialności za niezawodność dostaw PotencjałPotencjał – wybór dostawcy/ów według: - jego fizycznych możliwości dostarczenia materiałów użytkownikowi (potencjał produkcyjny) - jego zdolności do systematycznej obsługi w długim okresie czasu, co pozwoli nabywcy na redukcję zapasów i kosztów ich utrzymania

22 Logistyka zaopatrzenia Współpraca z dostawcami Podstawowe kryteria wyboru dostawcy: Kondycja finansowaKondycja finansowa – wybór dostawcy/ów według: - sytuacji finansowej, która powinna być stabilna, aby zapewnić regularną i długoterminową obsługę Cechy pożądaneCechy pożądane – wybór dostawcy/ów według: - pozytywnej postawy dostawcy - wizerunku wykreowanego na rynku - materiałów instruktażowych (np. sprzęt techniczny) - opakowania materiałów (np. szkło) - możliwości świadczenia przez dostawców usług naprawczych Lokalizacja dostawcyLokalizacja dostawcy CenaCena oraz gotowość i zdolność do jej obniżania poprzez redukcję kosztów u dostawcy.

23 Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców

24

25 Najczęściej wybierane metody wyboru i oceny dostawców: metoda punktowa, metoda graficzna – wykres radarowy, metoda punktowo-graficzna, metoda AHP, metoda wskaźnikowa. Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców

26  Metoda punktowa – rodzaje: metoda punktowa ze średnią arytmetyczną metoda punktowa z przypisanymi wagami metoda oceny procentowej

27  Metoda punktowa ze średnią arytmetyczną: ustalenie podstawowych kryteriów wyboru, wraz z adekwatnie dobranymi cechami (nie zawsze mierzalnymi), ustalenie rangi cech, ustalenie skali punktowej, zsumowanie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców, dokonanie wyboru dostawcy, w czym może okazać się pomocna interpretacja graficzna Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa:

28 Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa: Punktacja cech w odniesieniu do poziomu jakości:Punktacja cech w odniesieniu do poziomu jakości:  - 5 – najwyższa jakość  - 4 – gdy jakość nieznacznie przewyższa wymagania minimalne  - 3 – gdy jakość odpowiada wymaganiom minimalnym  - 2 – gdy jakość znajduje się poniżej jakości minimalnej  - 1 – gdy jakość nie odpowiada wymaganiom minimalnym Punktacja cech w odniesieniu do poziomu ceny:Punktacja cech w odniesieniu do poziomu ceny:  - 5 – dostawca oferujący cenę niższą o więcej niż 5% od poziomu przeciętnego  - 4 – w przedziale do 5% poniżej ceny przeciętnej, itd.  - 1 – cena na poziomie wyższym niż 5% powyżej ceny przeciętnej

29 Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa - przykład

30 Metoda oceny punktowej z przypisanymi wagami: Nieścisłość metody średniej arytmetycznej wymusza wprowadzenie wagi dla każdego kryterium, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma możliwość ustalenia wartości dla każdej cechy. Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa:

31 Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa:  Metoda oceny procentowej:  Ocena procentowa umożliwia zakwalifikowanie dostawcy do kategorii dostawców kwalifikowanych, rezerwowych lub całkowicie wykluczyć kandydata z rozważań.

32 Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda punktowa:  Metoda oceny procentowej:  Przykładowy podział na kategorie może wyglądać następująco: > 90% - kategoria I – dostawcy kwalifikowani 89% - 80% - kategoria II – dostawcy kwalifikowani 79% - 70% - kategoria II – dostawcy rezerwowi 69% - 60% - kategoria IV – dostawcy rezerwowi <60% - dostawca wykluczony z kręgu kandydatów

33 Wyniki uzyskane w metodzie punktowej w przejrzysty sposób mogą zostać przedstawione w formie graficznej: Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda graficzna:

34 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 1.Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów Porównanie wybranych kryteriów odbywa się na zasadzie przyznawania not odzwierciedlających relację między kryteriami. Porównujemy Kryteria z pierwszej kolumny z tymi samymi kryteriami znajdującymi się w pierwszym wierszu. Automatycznie wartości po przekątnej, przyrównujące to samo kryterium do siebie równają się 1. Wyniki wzajemnych relacji osiągnięte w pierwszym wierszu przenosimy do pierwszej kolumny w postaci ich odwrotności. Dla przykładu, jeśli jakość (wartość 1) ma pierwszeństwo przed lokalizacją wartość (4), to wartość lokalizacji w kolumnie przyjmie wartość 1/4.  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny:

35 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 1.Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: ocena słowna ocena numeryczn a równie preferowany1 równie do nieznacznie2 nieznacznie preferowany3 nieznacznie do silnie4 silnie preferowany5 silnie do bardzo silnie6 bardzo silnie preferowany7 bardzo silnie do wyjątkowo8 wyjatkowo preferowany9

36 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 1.Stworzenie macierzy pierwszeństwa kryteriów - przykład  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: Kryteria Poziom ceny Kredyt czas dostawy Poziom ceny 1,004,006,00 Kredyt0,251,004,00 czas dostawy 0,170,251,00

37 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 2.Stworzenie macierzy preferencji dostawców Następstwem macierzy pierwszeństwa kryteriów jest macierz preferencji dostawców. Następuje tu porównanie dostawców na podstawie każdego z kryteriów. Tworzone macierze dla każdego z kryteriów stanowią obraz pierwszeństwa dostawców na podstawie przyznawanych wartości. Sposób wypełniania macierzy jest analogiczny. Ilość macierzy stworzonych na tym etapie równa się ilości kryteriów branych pod uwagę w punkcie pierwszym.  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny:

38 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 2.Stworzenie macierzy preferencji dostawców - przykład  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: DostawcyABC A 1,0 04,000,20 B 0,2 51,000,13 C 5,0 08,001,00 DostawcyABC A1,000,330,11 B3,001,000,14 C9,007,001,00  Kryterium: Cena  Kryterium: Kredyt kupiecki DostawcyABC A1,000,140,11 B7,001,000,33 C9,003,001,00  Kryterium: Czas realizacji dostawy

39 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 3.Stworzenie macierzy wartości znormalizowanych Na tym etapie należy obliczyć sumę wartości dla każdej kolumny występującej w macierzy, a następnie podzielić każdą wartość znajdującą się w kolumnie przez wyznaczoną sumę. Powstaje w ten sposób nowa macierz, w której suma wartości w każdej kolumnie równa się 1. Daje to możliwość porównywania wartości występujących w wierszach.  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny:

40 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 3.Stworzenie macierzy wartości znormalizowanych - przykład  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: Kryteria Poziom ceny Kredyt czas dostawy Poziom ceny1,004,006,00 Kredyt0,251,004,00 czas dostawy0,170,251,00 suma1,425,2511,00 Kryteria Poziom ceny Kredyt czas dostawy Poziom ceny0,710,760,55 Kredyt0,180,190,36 czas dostawy0,120,050,09

41 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 4.Obliczenie wartości Pierwszeństwa Y i Preferencji XY Czynności wykonane w punkcie trzecim umożliwiają obliczenie wskaźników dla każdego z kryteriów. Polega to na zsumowaniu wartości z każdego wiersza macierzy wartości znormalizowanych (odnośnie kryteriów), następnie podzieleniu otrzymanej sumy przez ilość wartości. Otrzymane w ten sposób wyniki obrazują hierarchie ważności poszczególnych kryteriów. Ten sam zabieg przeprowadzony dla macierzy wartości znormalizowanych dla dostawców to wskaźnik preferencji XY, gdzie x-dostawca; y – kryterium. Uzyskane w ten sposób obliczenia obrazują jak przedsiębiorstwo postrzega dostawców, oraz jak ważne są rozbieżności pomiędzy nimi  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny:

42 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 4.Obliczenie wartości Pierwszeństwa Y - przykład  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: Kryteri a Poziom ceny Kredyt czas dostaw y Poziom ceny 0,710,760,55 Kredyt0,180,190,36 czas dostaw y 0,120,050,09 Suma wiersza macierz znorm indeks preferencj i 2,010,67 0,730,24 0,260,09  Indeks preferencji = suma wiersza mac. znorm/3

43 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 4.Obliczenie wartości Preferencji XY - przykład  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: Dostawc yABC A0,160,310,15 B0,040,080,09 C0,800,620,75  Kryterium: Cena Suma wiersza macierz znorm indeks preferencj i 0,620,21 0,07 2,170,72

44 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 5.Obliczenie ogólnych wskaźników preferencji dla dostawców Końcowym etapem AHP jest wyznaczenie ogólnych wskaźników preferencji: Metoda AHP ma za zadanie ułatwić wybór dostawcy, uporządkować rozbieżności w kryteriach oraz poprzez wartości liczbowe przedstawić klasyfikację dostawców.  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny:

45 Etapy tworzenia tej metody przebiegają następująco: 5.Obliczenie ogólnych wskaźników preferencji dla dostawców  Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny: Dostawcy Poziom ceny Kredyt czas dostaw y A0,210,070,06 B0,070,150,29 C0,720,780,65 pierwszeństw oy0,670,240,09 DostawcyWynik A0,16 B0,11 C0,73  Ogólny wskaźnik  preferencji dla dostawcy A = 0,21*0,67+0,07*0,24+0,06*0,09

46 Metoda wskaźnikowa pozwala na ocenę dostawców na podstawie wskaźników ilościowych oraz jakościowych cechujących sfery współpracy na linii dostawca - odbiorca. Szczególnie ważne są wskaźniki dotyczące obszaru dostaw tzn.: Elastyczność dostawy: Niezawodność oraz pewność dostawy: Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda wskaźnikowa:

47 Metoda wskaźnikowa pozwala na ocenę dostawców na podstawie wskaźników ilościowych oraz jakościowych cechujących sfery współpracy na linii dostawca - odbiorca. Szczególnie ważne są wskaźniki dotyczące obszaru dostaw tzn.: Jakość dostawy: Czas dostawy: Logistyka zaopatrzenia Metody oceny i wyboru dostawców  Metoda wskaźnikowa:

48 Logistyka zaopatrzenia Zadania obszaru logistyki zaopatrzenia Podstawowe zadania w obszarze logistyki zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem (Planowanie zapotrzebowania, Organizacja dostaw) Sterowanie zapasami Ocena i wybór dostawców Pomiar i ocena poziomu funkcjonowania podsystemu zaopatrzenia

49  Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemów logistycznych (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu i magazynowania) szczegółowo określają informacje, dotyczące danego procesu logistycznego. Twaróg podaje, że ocena każdego z podsystemów odbywa się na podstawie trzech głównych parametrów:  ● kosztów logistyki,  ● czasu przepływu,  ● jakości obsługi. Logistyka zaopatrzenia Miary logistyki zaopatrzenia

50  KOSZTY OPERACYJNO/LOGISTYCZNE Koszty przyjęcia (odbioru) i przygotowania do użytku (koszty przepływu miedzy przyjęciem produktu a rozpoczęciem procesu wytwarzania). Koszty rozpakowania, kontroli, liczenia, sortowania, usuwania i wywożenia opakowań oraz przemieszczania materiałów do miejsca wykorzystania.; Koszty związane z wielkością partii dostawy (zapasów) bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, niezbędne manipulacje, cenę jednostkową dostarczanych dóbr i związane z tym przepływy pieniężne. Są to główne koszty zapasów. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

51  KOSZTY OPERACYJNO/LOGSTYCZNE Koszty produkcji, które mają wpływ na cechy dostawy są wynikiem różnego oddziaływania dostawców pozornie podobnych surowców. Koszty logistyczne są ważne zarówno w górnej jak i w dolnej części strumienia procesu przepływu (koszty transportu, manipulacji, składowania, uszkodzenia związane z wielkością dobra, wagą, objętością i kształtem). Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

52 Głównym weryfikatorem kształtowania określonych poziomów zapasów są koszty: KGM = KZ + KM + KN + KTW KGM – całkowity koszt KZ – koszt zaopatrzenia KM – koszt magazynowania KN – koszty wywołanie niedoborami KTW – koszty transportu wewnątrz zakładu Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

53

54 Koszty zaopatrzenia składają się z kosztów o charakterze bezpośrednim i pośrednim. Bezpośrednie koszty zaopatrzenia zależne są od ilości zamówionych materiałów. Pośrednie koszty zaopatrzenia, to koszty powstające w przypadku realizacji każdego zamówienia handlowego. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

55 Koszty magazynowania zależą od ilości składowanych dóbr, ich wartości i okresu magazynowania. Do kosztów magazynowania zaliczono koszty z tytułu użytkowania przestrzeni, koszty utrzymania zapasów, koszty zamrożenia (oprocentowania) kapitału i inne koszty magazynowania. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

56 Koszty utrzymania zapasów magazynowych powstają wskutek działań i czynności mających na celu zachowanie wartości użytkowych składowanych dóbr jak również utrzymanie określonego poziomu zapasów w ogóle. Na koszty te składają się:  1) Koszty proporcjonalne do wartości zapasu: Koszty kapitału (finansowania), np. k. odsetek od kapitału zamrożonego w zapasach; Koszty ubezpieczenia, Utrata wartości zapasów w wyniku ich zepsucia się oraz kradzieży (podkradanie).  2) Koszty proporcjonalne w stosunku do fizycznych właściwości zapasów: Koszty składowania, k. przestrzeni magazynowej, opłaty magazynowe, opłaty za energię i ogrzewanie. Koszty pracy związane z czynnościami manipulacyjnymi i kontrolnymi, Koszty biurowe związane z opracowaniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji magazynowej. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

57 Koszty wyczerpania zapasów – można tylko ustalić koszty pośrednie tj.: Straty wynikające ze zmniejszenia wolumenu produkcji; K. spowodowane przestojami i zwyżkę kosztów wynikającą z rozłożenia ogólnych kosztów stałych na zmniejszony wolumen produkcji; K. działań podjętych w celu uzupełnienia zapasów, np. k. zakupu dóbr od podmiotu utrzymującego ich zapas po wyższej cenie, k. pozyskania materiałów substytucyjnych; Utrata reputacji u klientów spowodowana brakiem zdolności do realizacji dostaw lub opóźnieniem dostawy  Koszty wyczerpania zapasów są często ukryte w kosztach ogólnych.  Są one trudne do oszacowania lub uwzględnienia w modelach zapasów. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

58 Bezpośrednie koszty transportu wewnątrz zakładowego odpowiadają efektywnym kosztom, które powstają w trakcie przemieszczania materiałów na terenie zakładu. Koszty pośrednie obejmują koszty zużycia energii, utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej oraz amortyzacji urządzeń transportowych. Logistyka zaopatrzenia Koszty logistyki zaopatrzenia

59 Logistyka zaopatrzenia Miary logistyki zaopatrzenia

60

61

62 Następny wykład Logistyka produkcji


Pobierz ppt "Logistyka zaopatrzenia cz. II Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Logistyki i Systemów Transportowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google