Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel dyskusyjny gospodarka odpadami Modlnica 12.03.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel dyskusyjny gospodarka odpadami Modlnica 12.03.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Panel dyskusyjny gospodarka odpadami Modlnica 12.03.2008 r.

2 Diagnoza istniejącego stanu

3 Unormowania prawne Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie Dz.U.05.236.2008 z 13.09.1996 r. Ustawa o gospodarce odpadami Dz.U.07.39.251 z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.06.129.902 z 27.04.2001 r. Ustawa o ochronie przyrody Dz.U z 30.04.2004 r. Uchwała Rady Gminy nr LIX/298/2006 z 13.07.2006 r. wprowadzająca regulamin utrzymania i porządku w gminie Uchwała Rady Gminy nr XVII/105/2008 z 31.01.2008 r. o górnych stawkach opłat za wywóz odpadów komunalnych Uchwała Rady Gminy nr XXXI/143/2004 z 29.10.2004 r. ws. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska

4 Ilość zameldowanych mieszkańców oraz ilość gospodarstw domowych w gminie Wielka Wieś- stan na 31.12.2007 r. Mieszkańcy zameldowani 9261 osób Ilość gospodarstw ok. 2900

5 Firmy komunalne działające na terenie gminy w zakresie wywozu odpadów PUK Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Van Gansenwinkel Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Zakład Oczyszczania i wywozu nieczystości Bracia Strach Zakład Usług Komunalnych Romuald Kwiecień Zakład Usług Mechanizacyjnych-Zelków w zakresie wywozu ścieków „Asen-Wuko” Jolanta Mrozowska GZEOK –zakład budżetowy gminy

6 Ilość gospodarstw, które mają podpisane umowy na wywóz odpadów z posesji Na dzień dzisiejszy jest to 69 % czyli 2008 gospodarstw ma podpisane w/w umowy Sytuacja w poszczególnych sołectwach : Stan na luty br. Stan na luty 2006 r. Dynamika zmian Szyce 94 % 82 % + 12 % Modlnica 90 % 86 % + 4 % Tomaszowice 81 % 79 % + 2 % Biały Kościół 78 % 74 % + 4 % Bębło 72 % 83 % - 1 1 % Wierzchowie 70 % 72 % - 2 % Modlniczka 69 % 58% + 11 % Giebułtów 60% 51 % + 9 % Wielka Wieś 58 % 66 % - 1 1 % Czajowice 55 % 32 % + 23 % Prądnik K 53 % 47% + 6 % Będkowice 46 % 23 % + 23 %

7 Ilość gospodarstw domowych w gminie podłączonych do sieci kanalizacyjnej ok. 750 (kolejnych 350 w trakcie ) Ilość gospodarstw domowych w gminie korzystających z usług asenizacyjnych ok. 80 Ilość gospodarstw domowych w gminie posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków ok. 66

8 Obecnie prowadzone działania gminy na rzecz ochrony środowiska Budowa sieci kanalizacji ściekowej ( przez ostatnie pięć lat przybyło ok. 30 km) Zakup beczki asenizacyjnej dla potrzeb GZEOK (bezpośrednia kontrola na gospodarką ściekami). Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 2 x w roku w systemie wiosna – jesień wywozimy ok. 24 kontenery odpadów. Akcja EKODACH-wywóz odpadów eternitowych –od 2002 wywieziono 253 t za kwotę 170 tys. zł (wszystkie zgłoszone w UG wnioski). Akcja sprzątania świata –akcja organizowana 2 razy w roku wspólnie z działającymi na terenie gminy szkołami. Usuwanie dzikich wysypisk ( zbieramy ok. 350 m3 odpadów rocznie) Prowadzenie ewidencji podpisanych umów przez mieszkańców na wywóz odpadów komunalnych.

9 Obecnie prowadzone działania c.d Wysyłanie zawiadomień do osób, które rozpoczynają budowy domów w gminie o konieczności podpisania umowy z jedną firm komunalnych na wywozu odpadów budowlanych (wysłano na dzień dzisiejszy 72 pisma). Informowanie nowych mieszkańców gminy, którzy zabiegają o otrzymanie stałego numeru domu o przepisach obowiązujących na terenie gminy ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami. W ub. roku wysłaliśmy do naszych mieszkańców ponad 2 tys. regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminie. W 2007 r. zorganizowaliśmy przy współfinansowaniu WFOŚ i GW konkurs dla dzieci ze SP „Mały Ekolog”. Utworzyliśmy na stronie internetowej gminy odrębną zakładkę „Ekologiczna gmina”. Wprowadzenie segregacji śmieci. Montaż koszy na śmieci w miejscach publicznych. Utrzymanie zieleni na terenach będących własnością gminy. Wywóz padłych zwierząt.

10 Środki finansowe na prowadzenie w/w działań Środki budżetowe gminy Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Środki pozabudżetowe ( m.in. fundusze unijne, pożyczki z WFOŚ i GW )

11 Pomimo prowadzonych działań… zaśmiecanie gminy trwa

12 Prawdopodobne przyczyny Aż 31 % gospodarstw domowych nie ma nadal podpisanych umów na wywóz odpadów z posesji.Spowodowane jest to z pewnością faktem rosnących cen tych usług, które niestety z roku na rok będą rosły. Innym powodem pojawiających się śmieci w lasach, rowach itp. są mieszkańcy sąsiednich gmin w tym Krakowa, którzy pod osłoną nocy podrzucają je do gminy. Umowy na zbyt mała ilość śmieci ( np.: rodziny wieloosobowe podpisują umowę w obawie przed kontrolą na najmniejszy pojemnik tj.120 l a pozostałe śmieci, które się nie mieszczą lądują w lesie). Zbyt rzadkie kontrole posesji( braki kadrowe w Policji). Brak zachęt ze strony usługodawców. Łaskawość wymiaru sprawiedliwości.

13 Planowane działania Organizacja konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, w których będą mogli wziąć udział tylko i wyłącznie mieszkańcy mający podpisane umowy. Nagradzanie mieszkańców segregujących śmieci. Zorganizowanie konkursu na najładniej utrzymaną posesję. Zwiększenie częstotliwości kontroli. Stosowanie uchwały o górnych stawkach. Organizacja akcji promujących zachowania proekologiczne.

14 Inne pomysły ?

15 Dziękuję za uwagę Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy


Pobierz ppt "Panel dyskusyjny gospodarka odpadami Modlnica 12.03.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google