Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW"— Zapis prezentacji:

1 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW
Poddziałanie 9.1.2 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH projekt systemowy

2 Projekt systemowy w ramach działania 9. 1
Projekt systemowy w ramach działania POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W Planie Działania na 2010r założono rozpoczęcie realizacji projektu systemowego dla wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim. ALOKACJA NA PROJEKT ,00 OKRES REALIZACJI BENEFICJENCI SYSTEMOWI organy prowadzące szkoły podstawowe (jst oraz inne)

3 Projekt systemowy w ramach działania 9. 1
Projekt systemowy w ramach działania POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN

4 Załączniki do ww. zasad:
Projekt systemowy w ramach działania POKL - INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Zasady przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów systemowych określa dokument: „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Załączniki do ww. zasad: – opis standardów kształcenia ogólnego dla klas I-III szkół podstawowych – standard I, II, III, IV, V - Modelowy projekt (przykład wypełnienia wniosku)

5 wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące, przy czym
Projekt systemowy w ramach działania POKL – WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące, przy czym szkoły mogą być realizatorami projektów organ prowadzący może składać wnioski w przedziale czasowym , w terminach wyznaczonych przez IP, nie częściej niż 1 raz w roku dana szkoła może być objęta projektem tylko 1 raz w ciągu całego okresu projektem mogą być objęte szkoły spełniające standardy I, II, III, jednocześnie jeden wniosek powinien obejmować nie mniej niż 70 % szkół danego organu prowadzącego – kryterium dostępu w roku 2010

6 - szkoła mała- od 1 do 69 uczniów w klasach I-III  30 000 zł.
Projekt systemowy w ramach działania POKL – WARUNKI FINANSOWANIA WNIOSKÓW - szkoła mała- od 1 do 69 uczniów w klasach I-III  30 000 zł. - szkoła duża- 70 uczniów i więcej w klasach I-III  iloczyn liczby uczniów i kwoty 453,30 zł. - środki na realizację projektów systemowych przekazywane będą organom prowadzącym szkoły zgodnie z ustawą o finansach publicznych. - Jedna szkoła nie może otrzymać mniej niż 30 000 zł, a organ prowadzący nie mniej niż 50 000 zł.

7 Projekt systemowy w ramach działania 9. 1
Projekt systemowy w ramach działania POKL – WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU Projektem może być objęta szkoła podstawowa która spełnia standardy I, II, III określone w Zasadach Projekt może dotyczyć realizacji standardu IV i V określonego w Zasadach

8 podejmowanych działań
Projekt systemowy w ramach działania POKL – standardy I, II, III kształcenia ogólnego w klasach I - III standard I W szkole działa zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej który dokonał rozpoznania potrzeb uczniów w klasach I – III, przeanalizował wyniki rozpoznania i dostosował realizowane programy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zespół monitoruje realizację programów nauczania i okresowo ocenia skuteczność podejmowanych działań standard II Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I – III szkoły podstawowej realizują zatwierdzony program nauczania w tym indywidualizują pracę z uczniem na lekcjach, dostosowując metody i formy pracy do potrzeb i możliwości dziecka. standard III Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i posiadają kompetencje niezbędne do realizacji z uczniami klas I – III zajęć wspierających, wynikających z przeprowadzonego w szkole rozpoznania

9 Projekt systemowy w ramach działania 9. 1
Projekt systemowy w ramach działania POKL – standardy I, II, III kształcenia ogólnego w klasach I - III do weryfikacji spełnienia przez szkoły standardów I – III zobowiązany jest organ prowadzący, poprzez m.in. zebranie pisemnych oświadczeń Dyrektorów szkół o spełnianiu standardów IP podczas kontroli na miejscu również może dokonać sprawdzenia oświadczeń szkół

10 Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem
Projekt systemowy w ramach działania POKL – standardy IV,V kształcenia ogólnego w klasach I - III standard IV Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych; - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

11 Projekt systemowy w ramach działania 9. 1
Projekt systemowy w ramach działania POKL – standardy IV,V kształcenia ogólnego w klasach I - III standard V Doposażenie szkoły w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt wynikające z procesu indywidualizacji - np. specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej - odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

12  szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć
szkoła licząca w klasach I-III od 70 uczniów powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego. Uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych mogą być jednocześnie uczestnikami programów rozwojowych szkół oraz programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przy zachowaniu zasady braku możliwości podwójnego finansowania tych samych wydatków. Projekt systemowy w ramach działania POKL – standardy IV,V kształcenia ogólnego w klasach I - III

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Referat Wdrażania działań POKL Wspierających Rozwój Wykształcenia i Kompetencji Tel ; 209; 220

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google