Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Płachy Konrad Górski Przemysław Popowski Kamil Makowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Płachy Konrad Górski Przemysław Popowski Kamil Makowski."— Zapis prezentacji:

1 Łukasz Płachy Konrad Górski Przemysław Popowski Kamil Makowski

2  przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.

3 Rodzaje migracji:  - EMIGRACJA – tj. opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania (odpływ ludności);  - IMIGRACJA – tj. przybycie na nowe miejsce zamieszkania (przypływ ludności) Ze względu na trwałość migracji wyróżnia się:  Długookresowe – pobyt powyżej 12 miesięcy  Krótkookresowe – pobyt do 12 miesięcy

4 Przyczyny społeczno-ekonomiczne migracji:  - poprawa materialnej sytuacji;  - klęski żywiołowe;  - chęć zmiany środowiska społecznego;  - łączenie małżeństw, rodzin;  - prześladowania na tle religijnym; Skutki migracji:  - zmiana struktury demograficznej (spadek przyrostu naturalnego, postępowanie procesu starzenia ludności);  - wyludnienie ludności;  - nadmierne zagęszczenie ludności;  - zaburzenie struktury płci (nadmiar mężczyzn w danym obszarze, gdzie powinno ich być mniej, a niedobór, gdzie powinni być – np. tam gdzie jest przemysł ciężki);  - bezrobocie;  - tworzenie się „dzielnic nędzy” tzw. slumsy (USA).

5

6 Liczba emigrantów z Polski w krajach UE: (dane w tysiącach)

7 Zakres regulacji oraz cele polityki imigracyjnej: 1.usunięcie kontroli osób, zarówno obywateli UE, jak i krajów trzecich, na granicach wewnętrznych UE; 2. współpraca w zakresie standardów i metod kontroli osób przekraczających granice zewnętrzne UE; 3. zasady przyznawania wiz; 4. zasady przebywania obywateli nie unijnych na terenie Wspólnoty w okresie do 3 miesięcy; 5. ujednolicenie kryteriów i mechanizmów określających zasady udzielania azylu oraz warunków, jakie musza być spełnione, by uzyskać status uchodźcy; 6. sposoby przeciwdziałania nielegalnej imigracji, włączając w to procedury repatriacji, zasady przyznawania wiz długoterminowych oraz warunki określające możliwości łączenia rodzin; 7. zasady i prawa legalnego przebywania na terytorium państw członkowskich UE.

8  Londyńskie biuro statystyczne poinformowało, że imigranci stanowią obecnie 11 procent ludności Wielkiej Brytanii. Dzieci imigrantów to prawie 1/4 wszystkich urodzonych w Wielkiej Brytanii w tym roku.

9 We Francji mieszka prawie 5 milionów imigrantów. Coraz mniej jest wśród nich Europejczyków. Takie są wyniki najnowszych badań statystycznych.

10 Największa część imigrantów pochodziła z Ameryki Łacińskiej (35,73 proc.), na drugim miejscu znajdowała się Afryka (23,91 proc.), następnie UE (21,29 proc.), pozostałe kraje europejskie (11,93 proc.), a zaledwie 0,65 proc. pochodziło z Ameryki Północnej i 0.5 proc. z Oceanii.

11 Społeczność turecka w Niemczech jest najbardziej liczna wśród mniejszości narodowych. Mimo to Turcy nadal są traktowani jak "obcokrajowcy", z rezerwą wynikającą z uprzedzeń i stereotypów. Uważa się powszechnie, że odbierają Niemcom miejsca pracy i nie chcą się integrować, co ma się przejawać niechęcią do nauki języka niemieckiego.

12 Europejska Agencja Zarz ą dzania Wspó ł prac ą Operacyjn ą na Zewn ę trznych Granicach Pa ń stw Cz ł onkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) zosta ł a ustanowiona na mocy rozporz ą dzenia Rady (WE) nr 2007/2004 z 26.10.2004 r.Agencja dzia ł a od 1 maja 2005 r. Siedziba Agencji mie ś ci si ę w Warszawie.

13  UE potrzebuje imigrantów zarobkowych ze względu na starzejące się społeczeństwo i zmiany demograficzne, dlatego posłowie popierają wszelkie środki mające na celu zwiększenie atrakcyjności Unii Europejskiej dla pracowników najbardziej wykwalifikowanych dlatego Parlament Europejski opowiedział się za wdrożeniem systemu Europejskiej Błękitnej Karty dla wykwalifikowanych imigrantów.

14

15  Instytucja prawa międzynarodowego, sięgająca swą genezą rewolucji francuskiej. Polega on na zezwoleniu przez władze danego państwa na pobyt cudzoziemca prześladowanego ze względów politycznych, naukowych i religijnych * w kraju, w którym już przebywa lub chciałby się znaleźć.

16  -1974 r.- plan utworzenia unii paszportowej  -1986r. Rada Europejska powołuje Grupę Ad hoc. do spraw Migracji  -27 stycznia 2003r. Rada Unii przyjmuje dyrektywę w sprawie ustalania norm minimalnych dla osób ubiegających się o azyl.

17 Europejska baza odcisków palców przeznaczona wyłącznie do identyfikacji ubiegających się o azyl.

18  Uchodźca – (w rozumieniu potocznym) osoba, która musiała opuścić teren na którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie to jest najczęściej związane z walkami zbrojnym,klęskami żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy lub przekonań politycznych

19 Uchodźcy z Kossowa Uchodźcy z Gruzji

20

21  A - lotniskowa  B - tranzytowa  C - pobytowa krótkoterminowa  D - pobytowa długoterminowa

22 Europejski Fundusz Uchodźczy (EFU) powstał na mocy decyzji Rady Europejskiej. Pierwsza edycja Funduszu ustanowiona została na lata 2000-2004 i miała na celu wspieranie państw członkowskich w wysiłkach towarzyszących przyjmowaniu uchodźców i wysiedleńców oraz w ponoszeniu wszelkich konsekwencji ich pobytu.

23 Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

24  1995r. –Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Monako  1997r. –Austria, Włochy, Watykan, San Marino  2000r. - Grecja  2001r. – Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia  2007r.- Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Węgry.  2008r.- Szwajcaria  2009r- Liechtenstein Pa ń stwa, które chc ą przyst ą pi ć do Strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Cypr

25  Schengen Information System – komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu.  Dostęp do niej mają policja i urzędy konsularne oraz straż graniczna i służba celna z państw członkowskich układu z Schengen.

26


Pobierz ppt "Łukasz Płachy Konrad Górski Przemysław Popowski Kamil Makowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google