Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy wymagań egzaminacyjnych Przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy wymagań egzaminacyjnych Przedmioty matematyczno-przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1 Standardy wymagań egzaminacyjnych Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

2 I.Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. 1.Uczeń stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: a)Czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze b)Wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów c) Stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska

3 Zadania 1.Część jaja ptaka, z której rozwinie się organizm (ciało) młodego ptaka to: A. żółtko. B. białko. C. tarczka zarodkowa. D. skrętka. 2. Na butelkach ze stężonymi kwasami umieszczony jest symbol. Oznacza on, że substancja jest A. toksyczna. B. żrąca. C. łatwo palna. D. toksyczna.

4 2.Uczeń wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a)Stosuje w praktyce własności działań b)Operuje procentami c)Posługuje się przybliżeniami d) Posługuje się jednostkami miar

5 Zadania 1. Dorosły ptak waży 3 kilogramy. Ile waży jego jajo, jeśli wiemy, że osiąga ono 25 % wagi dorosłego osobnika ? A. 0,25 kg B. 0,75 kg C. 1,00 kg D. 1,25 kg 2. Gołąb siedzący na chodniku przefrunął na pobliskie drzewo. Jaką pracę wykonał gołąb o ciężarze 10 N, przefruwając z trawnika i siadając na gałęzi na wysokości 5 m ? A. 5 J. B. 15 J. C. 50 J. D. 55 J.

6 3. Uczeń posługuje się własnościami figur: a)Dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości b) Oblicza miary figur płaskich i przestrzennych c) Wykorzystuje własności miar

7 Zadania 1. Ile liter w poniższym wyrazie nie ma osi symetrii ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2. Kartonik z sokiem przypomina kształtem: A.sześcian. B.prostopadłościan. C. prostokąt. D. czworościan. P T A K I

8 II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji 1.Uczeń odczytuje informacje przedstawione w formie: a)Tekstu b)Mapy c)Tabeli d)Wykresu e)Rysunku f)Schematu g)Fotografii

9 Zadania 1. Lasy równikowe nie występują w A. Azji B. Europie C. Ameryce Południowej D. Australii 2. Najwięcej wapnia spośród wymienionych produktów zawiera A.brukselka B.fasola C.kapusta D.pomarańcza Nazwa produktu Zawartość w mg Wapń FosforŻelazoMagnez Brukselka 43 25 2,9 16 Fasola 59 40 1,0 20 Kapusta 56 28 1,5 11 Marchew 38 7 0,5 6 Pomarańcze 25 17 0,3 9 Orzechy włoskie 39 149 0,8 44

10 2. Uczeń operuje informacją: a)Selekcjonuje informacje b)Porównuje informacje c)Analizuje informacje d)Przetwarza informacje e)Interpretuje informacje f)Wykorzystuje informacje w praktyce

11 Zadania 1. Oblicz, ile gram wody znajduje się w jajku o masie 50g ? A. 6 g B. 17 g C. 37 g D. 40 g 2. Pustynia Sahara leży w A. Europie B. Azji C. Afryce D. Australii

12 III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych 1.Uczeń wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a)Wyodrębnia z kontekstu dane zjawiska, b)Określa warunki jego występowania, c)Opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, d)Wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk.

13 Zadania 1. Wskaż, prawidłowo zapisany łańcuch pokarmowy. A. ziarno → gołąb → orzeł → lis. B. ziarno → lis → gołąb → orzeł. C. ziarno → orzeł → lis → gołąb. D. ziarno → gołąb→ lis→ orzeł. 2. Który z ptaków o jednakowej masie ma największą energię potencjalną ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

14 2. Uczeń posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych a)Zapisuje wielkości za pomocą symboli, b)Zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c)Przekształca wyrażenia algebraiczne, d)Zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności.

15 Zadania 1. Wskaż, poprawne rozwiązanie nierówności 2(x-1) > x A. x > 2 B. x >-2 C. x < 2 D. x <-2 2. Wskaż, prawidłowo zapisany wzór kwasu solnego. A. HCl B. H 2 S C. HClO 3 D. HNO 3

16 3. Uczeń posługuje się funkcjami: a)Wskazuje zależności funkcyjne b)Opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel

17 Zadanie 1.Wskaż, wykres odpowiadający funkcji określonej wzorem y = 2x. ab cd

18 4. Uczeń stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a)Łączy zdarzenia w ciągi przemian, b)Wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c)Analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d)Potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

19 Zadanie 1. Na podstawie rysunku wskaż gaz, który jest w rurce. A.CO 2 (dwutlenek węgla) B.SO 2 (dwutlenek siarki) C.SO 3 (trójtlenek siarki) D.CO (tlenek węgla)

20 IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów: 1.Uczeń stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a)Formułuje i sprawdza hipotezy, b)Kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski.

21 2. Uczeń analizuje sytuacje problemową: a)Dostrzega i formułuje problem, b)Określa dane i szukane

22 3. Uczeń tworzy modele sytuacji problemowej: a)Wyróżnia istotne cechy sytuacji problemowej b)Zapisuje je w terminach matematyczno- przyrodniczych, c)Potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym

23 4. Uczeń tworzy i realizuje plan rozwiązania: a)Rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu b)Układa i wykonuje procedury osiągania celu.

24 5. Uczeń opracowuje wyniki: a)Ocenia wyniki, b)Interpretuje wyniki, c)Przedstawia wyniki.

25 Zadania 1.W czterech probówkach znajduje się białko jaja kurzego. Do probówek dodano stężone kwasy. Wskaż, probówkę w której białko,, ścięło się” i zmieniło kolor na żółty. kwas siarkowy(VI) kwas azotowy(V) kwas solny kwas octowy białko białko białko białko A. I. B. II. C. III. D. IV.


Pobierz ppt "Standardy wymagań egzaminacyjnych Przedmioty matematyczno-przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google