Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja domowa w aspekcie prawnym Patrycja Cicha Katolicki Uniwersytet Lubelski Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja domowa w aspekcie prawnym Patrycja Cicha Katolicki Uniwersytet Lubelski Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja domowa w aspekcie prawnym Patrycja Cicha Katolicki Uniwersytet Lubelski Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS

2 Czym jest edukacja domowa w świetle prawa? Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (ustawa o systemie oświaty, art.16 pkt 8)

3 Obowiązek nauki a obowiązek szkolny Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 26 Prawo do edukacji Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa.

4 Prawa edukacyjne rodziców Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. (art.26)

5 Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa. (art. 23, pkt1)

6 Ochrona dziecka Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub urodzenie, ma prawo do środków ochrony, jakich wymaga status małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa i Państwa. (art. 24 pkt 1)

7 Konwencja o prawach dziecka Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawa i obowiązki rodziców lub tam, gdzie jest to właściwe, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób, prawnie odpowiedzialnych za dziecko, w celu zapewnienia im właściwego kierowania w sposób odpowiadający rozwijającym się zdolnościom dziecka, w korzystaniu przez nie z praw przyznanych w niniejszej Konwencji. (art.5)

8 Państwa-Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców, oraz tam gdzie jest to stosowne, opiekunów prawnych, odnośnie ukierunkowania dziecka, w zakresie jego praw, w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. ( Art. 14 pkt 1)

9 Odpowiedzialność rodziców Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą. główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. (art.18)

10 Prawo polskie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa o systemie oświaty

11 Prawa konstytucyjne rodziców Rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. (pkt.1 art. 48)

12 Prawo i obowiązek Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. (pkt.1 art. 70)

13 Edukacja domowa? Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół inne niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych (pkt.3 art.70)

14 Dobro rodziny Państwo w swojej polityce gospodarczej i społecznej uwzględnia dobro rodziny. (art. 71)

15 Wolność nauczania Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. (art. 73)

16 Leon XIII Wolność nauczania wiąże się z odpowiedzialnością za prawdę i dobro Wolność nauczania nie może być narzędziem zepsucia

17 Ustawa o systemie oświaty - Preambuła Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

18 System oświaty dopuszcza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą na wszystkich szczeblach edukacyjnych (art.16)

19 Zezwolenie na prowadzenie edukacji domowej wydaje dyrektor szkoły w drodze decyzji, na podstawie wniosku rodziców oraz odpowiednich dokumentów.

20 Dokumenty Wniosek do 31 maja Oświadczenie rodziców o zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji podstawy programowej Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

21 Cofnięcie zezwolenia Na wniosek rodziców Niezdanie egzaminów rocznych Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie rocznym Gdy zezwolenie było wydane niezgodnie z prawem

22 Zajęcia w szkole Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej (art. 16 ust. 13 art.64 ust. 2 pkt 1)

23 Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Pisemny i ustny Komisja: dyrektor (lub inna osoba kierownicza), nauczyciele przedmiotów Rodzice w roli obserwatorów (Rozp. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania, Par.17 )

24 Powodzenia! Patrycja Cicha wicedyrektor@szkola- animus.pl


Pobierz ppt "Edukacja domowa w aspekcie prawnym Patrycja Cicha Katolicki Uniwersytet Lubelski Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google