Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Sytuacja osób po 45 roku życia na rynku pracy w 2009 r. Luty 2010 r.

2 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według stanu na 31.12.2009r.

3 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Kształtowanie się liczby bezrobotnych w 2009r. w poszczególnych miesiącach (miasto Elbląg i powiat elbląski)

4 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Kształtowanie się stopy bezrobocia w 2009r. w poszczególnych miesiącach (miasto Elbląg i powiat elbląski)

5 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Oferty pracy 20092008 miasto Elbląg powiat elbląski miasto Elbląg powiat elbląski Ogółem: 3552Ogółem: 2094Ogółem: 4616Ogółem: 2310 w tym subsydiowane: 2651 (74,6 %) w tym subsydiowane: 1895 (90,5 %) w tym subsydiowane: 2886 (62,5%) w tym subsydiowane: 1781 (77,1%)

6 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Działania PUP w Elblągu podejmowane na rzecz osób bezrobotnych przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie negatywnych skutków wśród osób bezrobotnych, przeciwdziałanie bezrobociu oraz łagodzenie negatywnych skutków wśród osób bezrobotnych, pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do wymogów rynku pracy, dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do wymogów rynku pracy, wspieranie i promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych (w tym organizowanie szkoleń z zakresu studium przedsiębiorczość oraz udzielanie jednorazowo środków (dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej, wspieranie i promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych (w tym organizowanie szkoleń z zakresu studium przedsiębiorczość oraz udzielanie jednorazowo środków (dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej, udział osób bezrobotnych w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. udział osób bezrobotnych w przedsięwzięciach zwiększających szanse na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

7 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Działania te realizowane były w ramach programów rynku pracy z Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, a skierowane były do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych z PUP w Elblągu: ELBLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY 2009, ELBLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY 2009, DOŚWIADCZENI GÓRĄ – Program dla osób w wieku 45/50, DOŚWIADCZENI GÓRĄ – Program dla osób w wieku 45/50, NOWE DOŚWIADCZENIE – LEPSZA PRACA – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, NOWE DOŚWIADCZENIE – LEPSZA PRACA – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ELBLASKA AKADEMIA BIZNESU – Działanie 6.2 POKL. ELBLASKA AKADEMIA BIZNESU – Działanie 6.2 POKL.

8 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Osoby bezrobotne znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z tzw. grup szczególnego ryzyka Szczególną opieką ze strony Urzędu objęte zostały osoby bezrobotne, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z tzw. grup szczególnego ryzyka. Do tej grupy zalicza się następujących bezrobotnych: bezrobotną młodzież do 25 roku życia – 2.635 (21,4%), bezrobotną młodzież do 25 roku życia – 2.635 (21,4%), osoby pow. 50 roku życia – 2.562 (20,8%), osoby pow. 50 roku życia – 2.562 (20,8%), osoby długotrwale bezrobotne – 4.951 (40,2 %), osoby długotrwale bezrobotne – 4.951 (40,2 %), osoby bez kwalifikacji zawodowych – 3.522 (28,6%), osoby bez kwalifikacji zawodowych – 3.522 (28,6%), osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 1.379 (11,2%), osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia – 1.379 (11,2%), osoby niepełnosprawne – 758 (6,2%). osoby niepełnosprawne – 758 (6,2%). Wśród ogółu bezrobotnych znaczną grupę stanowiły osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia. Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, iż grupa ta od kilku lat, stanowi wysoki odsetek wśród ogółu zarejestrowanych, tj. 31,0%.

9 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Płynność bezrobocia wśród osób po 45 roku życia W okresie 12 miesięcy 2009 r. zarejestrowano w PUP w Elblągu ogółem 3.382 osoby, w tym 1.374 kobiety z tego: miasto Elbląg – 2.130 osób, w tym 864 kobiety, miasto Elbląg – 2.130 osób, w tym 864 kobiety, powiat elbląski – 1.252 osoby, w tym 510 kobiet. powiat elbląski – 1.252 osoby, w tym 510 kobiet. W analizowanym okresie wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych ogółem 2.623 osoby, w tym 1122 kobiety, z tego: miasto Elbląg – 1.573 osoby, w tym 660 kobiet, miasto Elbląg – 1.573 osoby, w tym 660 kobiet, powiat elbląski – 1.050 osób, w tym 462 kobiety. powiat elbląski – 1.050 osób, w tym 462 kobiety. Powody wyrejestrowań bezrobotnych: niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 28,0%, niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 28,0%, podjęcia pracy (subsydiowanej i niesubsydiowanej) – 28,0 %. podjęcia pracy (subsydiowanej i niesubsydiowanej) – 28,0 %.

10 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Struktura osób bezrobotnych po 45 roku życia Na dzień 31.12.2009 r. stan zarejestrowanych osób po 45 roku życia wyniósł 3.824 osoby, tj. 31,0 % ogółu zarejestrowanych w PUP w Elblągu. W grupie tej kobiety stanowiły 44%, tj. 1686 osób: miasto Elbląg – 2.328 osób, w tym 1032 kobiety, miasto Elbląg – 2.328 osób, w tym 1032 kobiety, powiat elbląski – 1.496 osób, w tym 654 kobiety. powiat elbląski – 1.496 osób, w tym 654 kobiety. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba osób po 45 roku życia wzrosła o 966 osób (miasto Elbląg o 640 osób, powiat elbląski wzrost o 326 osób).

11 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bezrobotni po 45 roku życia - struktura bezrobotnych cd. osoby z prawem do zasiłku – 748 osób (19,0%), osoby z prawem do zasiłku – 748 osób (19,0%), osoby bez prawa do zasiłku – 3.076 osób (81,0%), osoby bez prawa do zasiłku – 3.076 osób (81,0%), osoby długotrwale bezrobotne – 1.975 osób (51,6%), osoby długotrwale bezrobotne – 1.975 osób (51,6%), osoby bez kwalifikacji zawodowych – 1.076 osób (28,0%), osoby bez kwalifikacji zawodowych – 1.076 osób (28,0%), osoby bez doświadczenia zawodowego – 121 osób (3,0%), osoby bez doświadczenia zawodowego – 121 osób (3,0%), osoby bez wykształcenia średniego – 2.868 osób (75,0%), osoby bez wykształcenia średniego – 2.868 osób (75,0%), osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 r. ż - 170 osób (4,5%), do 18 r. ż - 170 osób (4,5%), osoby po zakładzie karnym – 156 osób (4,0%), osoby po zakładzie karnym – 156 osób (4,0%), osoby niepełnosprawne – 452 osoby (12,0%), osoby niepełnosprawne – 452 osoby (12,0%), osoby z terenów wiejskich – 1063 osoby (28,0%). osoby z terenów wiejskich – 1063 osoby (28,0%).

12 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bezrobotni po 45 roku życia według poziomu wykształcenia wyższe – 91 osób (2,4%), wyższe – 91 osób (2,4%), policealne i średnie zawodowe – 716 osób (18,7%), policealne i średnie zawodowe – 716 osób (18,7%), średnie ogólnokształcące – 149 osób (3,9%), średnie ogólnokształcące – 149 osób (3,9%), zasadnicze zawodowe – 1.287 osób (33,7%), zasadnicze zawodowe – 1.287 osób (33,7%), gimnazjalne i poniżej – 1.581 osób (41,3%). gimnazjalne i poniżej – 1.581 osób (41,3%).

13 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bezrobotni po 45 roku życia według najliczniejszych zawodów Sprzedawca – 303 osoby, Sprzedawca – 303 osoby, Robotnik gospodarczy – 237 osób, Robotnik gospodarczy – 237 osób, Pracownik administracyjny – 113 osób, Pracownik administracyjny – 113 osób, Murarz – 108 osób, Murarz – 108 osób, Ślusarz – 103 osoby, Ślusarz – 103 osoby, Robotnik budowlany – 101 osób, Robotnik budowlany – 101 osób, Sprzątaczka – 90 osób, Sprzątaczka – 90 osób, Pracownik biurowy – 89 osób, Pracownik biurowy – 89 osób, Kaletnik – 77 osób, Kaletnik – 77 osób, Szwaczka – 70 osób, Szwaczka – 70 osób, Asystent ekonomiczny 68 osób, Asystent ekonomiczny 68 osób, Kierowca samochodu ciężarowego – 66 osób, Kierowca samochodu ciężarowego – 66 osób, Kierowca samochodu osobowego – 56 osób, Kierowca samochodu osobowego – 56 osób, Stolarz meblowy – 54 osoby, Stolarz meblowy – 54 osoby, Tokarz – 51 osób, Tokarz – 51 osób, Magazynier – 48 osób, Magazynier – 48 osób, Malarz budowlany – 48 osób, Malarz budowlany – 48 osób, Stolarz – 47 osób, Stolarz – 47 osób, Krawiec – 47 osób, Krawiec – 47 osób,

14 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bezrobotni po 45 roku życia według najliczniejszych zawodów cd. Technik rolnik – 46 osób. Technik rolnik – 46 osób. Kucharz – 45 osób, Kucharz – 45 osób, Technik mechanik – 37 osób, Technik mechanik – 37 osób, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – 34 osoby, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – 34 osoby, Technik budownictwa – 31 osób, Technik budownictwa – 31 osób, Księgowy – 30 osób, Księgowy – 30 osób, Blacharz samochodowy – 19 osób, Blacharz samochodowy – 19 osób, Piekarz – 17 osób, Piekarz – 17 osób, Mechanik pojazdów samochodowych – 15 osób, Mechanik pojazdów samochodowych – 15 osób, Pozostali mechanicy – 15 osób, Pozostali mechanicy – 15 osób, Specjalista administracji publicznej – 11 osób, Specjalista administracji publicznej – 11 osób, Przedstawiciel handlowy – 10 osób, Przedstawiciel handlowy – 10 osób, Pracownik ochrony mienia – 10 osób, Pracownik ochrony mienia – 10 osób, Ekonomista – 8 osób, Ekonomista – 8 osób, Specjalista do spraw marketingu – 7 osób, Specjalista do spraw marketingu – 7 osób, Cukiernik – 5 osób. Cukiernik – 5 osób.

15 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bezrobotni po 45 roku życia według czasu pozostawania bez pracy do 1 miesiąca – 262 osoby (6,8%), do 1 miesiąca – 262 osoby (6,8%), od 1 – 3 miesięcy – 904 osoby (23,7%), od 1 – 3 miesięcy – 904 osoby (23,7%), od 3 – 6 miesięcy – 683 osoby (17,9%), od 3 – 6 miesięcy – 683 osoby (17,9%), od 6 – 12 miesięcy – 888 osób (23,2%), od 6 – 12 miesięcy – 888 osób (23,2%), od 12 – 24 miesięcy – 639 osób (16,7%), od 12 – 24 miesięcy – 639 osób (16,7%), powyżej 24 miesięcy – 448 osób (11,7%). powyżej 24 miesięcy – 448 osób (11,7%).

16 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Usługi i instrumenty rynku pracy W 2009 r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 840 osób po 45 roku życia, w tym 519 kobiet: Poradnictwo grupowe: Poradnictwo grupowe: ogółem – 104 osoby, w tym 95 kobiet ogółem – 104 osoby, w tym 95 kobiet Poradnictwo zawodowe indywidualne: Poradnictwo zawodowe indywidualne: ogółem – 629 osób, w tym 369 kobiet ogółem – 629 osób, w tym 369 kobiet Informacja zawodowa grupowa: Informacja zawodowa grupowa: ogółem – 107 osób, w tym 55 kobiet ogółem – 107 osób, w tym 55 kobiet

17 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. KLUB PRACY Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy W 2009 r. w zajęciach Klubu Pracy udział wzięło 276 osób po 45 roku życia, w tym 169 kobiet: Zajęcia aktywizacyjne: Zajęcia aktywizacyjne: ogółem – 227 osób, w tym 135 kobiet ogółem – 227 osób, w tym 135 kobiet Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy: Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy: ogółem 49 osób, w tym 34 kobiety. ogółem 49 osób, w tym 34 kobiety.

18 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia Celem aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia jest utrzymanie możliwie dużej ilości osób w zatrudnieniu. Działania realizowane są poprzez: objęcie tej grupy różnorodnymi formami kształcenia ustawicznego, objęcie tej grupy różnorodnymi formami kształcenia ustawicznego, stosowanie subsydiowanych form wsparcia, stosowanie subsydiowanych form wsparcia, realizację projektów mających na celu aktywizację tej grupy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację projektów mających na celu aktywizację tej grupy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzenie zachęt dla pracodawców do pozostawiania w zatrudnieniu osób o przydatnych kwalifikacjach. tworzenie zachęt dla pracodawców do pozostawiania w zatrudnieniu osób o przydatnych kwalifikacjach. W 2009 r. PUP w Elblągu pozyskał środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 25.536.000,00 zł.

19 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W okresie 12 miesięcy 2009 r. z aktywnych programów rynku pracy skorzystało ogółem 4.987 osób (2.968 kobiet), w tym 1.200 osób po 45 roku życia (615 kobiet) – tj. 24,0 % ogółu zaktywizowanych. Osoby po 45 roku życia skorzystały w 2009 r. z następujących aktywnych form: szkolenia – 132 osoby, w tym 39 kobiet, szkolenia – 132 osoby, w tym 39 kobiet, staż – 517 osób, w tym 359 kobiet, staż – 517 osób, w tym 359 kobiet, przygotowanie zawodowe – 29 osób, w tym 22 kobiety, przygotowanie zawodowe – 29 osób, w tym 22 kobiety, prace interwencyjne – 98 osób, w tym 31 kobiet, prace interwencyjne – 98 osób, w tym 31 kobiet, roboty publiczne – 165 osób, w tym 53 kobiety, roboty publiczne – 165 osób, w tym 53 kobiety, prace społecznie użyteczne – 140 osób, w tym 53 kobiety, prace społecznie użyteczne – 140 osób, w tym 53 kobiety, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 55 osoby, w tym 19 kobiet, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 55 osoby, w tym 19 kobiet, refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy – 66 osób, w tym 39 kobiet. refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy – 66 osób, w tym 39 kobiet.

20 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Organizacja szkoleń – wybrane kierunki szkolenie Ilość osób Podstawy obsługi komputera15 Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym 10 Operator koparkoładowarki klasy III10 Przewóz rzeczy9 Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC7 Obsługa wózków jezdniowych6 Uprawnienia energetyczne SEP do 1 kV6 Prawo jazdy + przewóz rzeczy5 Pracownik ochrony fizycznej5 Obsługa programów stosowanych w księgowości4

21 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. PROJEKT SYSTEMOWY NOWE DOŚWIADCZENIE - LEPSZA PRACA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Okres realizacji – 01.01.2009r. – 31.12.2009r. Okres realizacji – 01.01.2009r. – 31.12.2009r. Cel projektu: Udzielenie osobom bezrobotnym wielostronnego wsparcia na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy zatrudnienia. Cel projektu: Udzielenie osobom bezrobotnym wielostronnego wsparcia na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy zatrudnienia. Liczba beneficjentów – 1301 osób Liczba beneficjentów – 1301 osób Wartość projektu – 7 650 000,00 zł Wartość projektu – 7 650 000,00 zł

23 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. PROJEKT SYSTEMOWY NOWE DOŚWIADCZENIE - LEPSZA PRACA – cd. Formy wsparcia: poradnictwo zawodowe – 1.301 osób, pośrednictwo pracy – 1.301 osób, szkolenia zawodowe – 245 osób, staże dla młodzieży – 618 osób, staże dla dorosłych – 373 osoby, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 65 osób.

24 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W 2009 r. w ramach projektu zaktywizowano 132 osoby po 45 roku życia: - poradnictwo zawodowe – 132 osoby, - pośrednictwo pracy – 132 osoby, - szkolenia zawodowe – 33 osoby, - staże dla dorosłych – 58 osób, - dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 41 osób. PROJEKT SYSTEMOWY NOWE DOŚWIADCZENIE - LEPSZA PRACA – cd.

25 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. PROJEKT KONKURSOWY ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Okres realizacji projektu: 1.01.2009 r. - 30.062011r. Liczba osób objętych aktywizacją w ramach programu – 120 osób bezrobotnych. Wartość projektu: 4.284.674,96 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Okres realizacji projektu: 1.01.2009 r. - 30.062011r. Liczba osób objętych aktywizacją w ramach programu – 120 osób bezrobotnych. Wartość projektu: 4.284.674,96 zł

26 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. PROJEKT KONKURSOWY ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU - cd. Cel projektu: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna do 40.000,00 zł), wsparcie pomostowe w okresie do 6 /do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej (bezzwrotna pomoc w formie comiesięcznej transzy w wysokości do 1.126,00 zł), - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

27 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W ramach projektu zaplanowano: * szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 120 osób (2009 r. – 60 osób, 2010 r. – 60 osób), * środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacje inwestycyjne) – dla 90 osób (2009 r. – 45 osób, 2010 r. – 45 osób), * doradztwo indywidualne po otrzymaniu dotacji dla 90 osób (2009 r. – 45 osób, 2010 r. – 45 osób), * wsparcie pomostowe (finansowe) w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej dla 90 osób (2009 r. – 45 osób, 2010 r. – 45 osób). PROJEKT KONKURSOWY ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU - cd.

28 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W 2009 r. w ramach projektu zaktywizowano 2 osoby po 45 roku życia: * szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej dla 2 osób * środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacje inwestycyjne) – dla 2 osób * doradztwo indywidualne po otrzymaniu dotacji dla 2 osób * wsparcie pomostowe (finansowe) w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej dla 2 osób. PROJEKT KONKURSOWY ELBLĄSKA AKADEMIA BIZNESU cd.

29 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Programy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej W 2009 r. zaktywizowano w ramach programów rynku pracy ogółem 778 osób, z tego w ramach następujących programów: – 46 osób, DOŚWIADCZENI GÓRĄ – program dla osób w wieku 45/50 – 746 osób, ELBLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY 2009 – 32 osoby. ELBLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY 2009 – 32 osoby.

30 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Program DOŚWIADCZENI GÓRĄ – program dla osób w wieku 45/50 Wyszczególnienie liczba osób staże dla dorosłych 653 prace interwencyjne 39 roboty publiczne 26 szkolenia 28 Ogółem 746

31 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Program ELBLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY 2009 Wyszczególnienie liczba osób dotacje dla bezrobotnych 17 refundacje stanowisk pracy dla pracodawców 15 Ogółem 32

32 Dziękuję za uwagę Iwona Radej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu


Pobierz ppt "Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google