Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015

2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydział Ekonomii Wspólnie prezentują unikatowy kierunek studiów: Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

3 Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6). Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6). Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia

4 MOŻLIWOŚCI WYBORU OFERTY DYDAKTYCZNEJ ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI Wybór przedmiotów specjalnościowych Swobodny dobór przedmiotów EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności EFEKT ukończony kierunek bez specjalności UWAGA

5 Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego! UWAGA!

6 Plany i Programy Nauczania OfertaECTS Rozkład wg. ECTS IIIIIIIVVVI Przedmioty kierunkowe12430 18107 Przedmioty specjalnościowe28---412 Przedmioty do wyboru18---642 Seminarium10---244 Praktyka5 Razem18030 ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z innych specjalności Przedmioty z dodatkowej listy przedmiotów do wyboru Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES

7 WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI PRZEDMIOTY W JĘZYKACH OBCYCH ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI PRZEDMIOTY do WYBORU

8 OFEROWANE SPECJALNOŚCI zFinanse ochrony zdrowia zZarządzanie w ochronie zdrowia zGospodarowanie zasobami jednostki ochrony zdrowia Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

9 Finanse ochrony zdrowia Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Katedra Finansów

10 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse ochrony zdrowia Lp.Nazwa przedmiotuSemestr Punkty ECTS Ilość godzin wykładu ćwicze ń 1Metody podejmowania decyzji finansowych4430 2 Gospodarka finansowa instytucji ochrony zdrowia5430 3 Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach ochrony zdrowia5430 4Rachunkowość w ochronie zdrowia5430 5Ubezpieczenia majątkowe i osobowe6430 6Procedury zamówień publicznych6430 7System podatkowy6430 28210

11 Specjalność finanse ochrony zdrowia ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji, menedżerów zarówno publicznych, jak niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych oraz sprawnego efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Wymaga to między innymi umiejętności w zakresie: z posługiwania się podstawowymi narzędziami podejmowania decyzji finansowych, zanalizowania warunków działania, zrachunkowości jednostek ochrony zdrowia, zoceny ryzyka podejmowanych działań, zkalkulacji cen i kosztów, zwiedzy na temat procedur zamówień publicznych oraz zobciążeń podatkowych. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse ochrony zdrowia

12 Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwent będzie przygotowany do podejmowania pracy w publicznych i prywatnych podmiotach świadczących usługi ochrony zdrowia na samodzielnych stanowiskach związanych z gospodarowaniem zasobami finansowymi.

13 Zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

14 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Lp.Nazwa przedmiotuSemestr Punkty ECTS Ilość godzin wykład uĆwiczeń 1Controlling w jednostce ochrony zdrowia4430 2Zarządzanie projektami5430 3Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów5430 4Rynek usług medycznych5430 5Zarządzanie zasobami ludzkimi6430 6Organizacja jednostki ochrony zdrowia6430 7Metody i techniki pracy menedżera6430 28210

15 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia W toku kształcenia studenci otrzymują rozległą wiedzę na temat procesów, zasad i narzędzi zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia Przedmioty zorientowane są na: zprzywództwo i doskonalenie umiejętności menedżerskich zzarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu zcontrolling na poziomie strategicznym i operacyjnym zkształtowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej zpraktyczne aspekty procesów zarządzania (wykładowcy działający w jednostkach ochrony zdrowia oraz realizacja wizyt studyjnych)

16 Specjalność zarządzanie w ochronie zdrowia powinna przygotować kadry do bieżącego zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym: z zarządzania finansowego zorganizacji od podstaw jednostki ochrony zdrowia (założenie i bieżące jej funkcjonowanie) zsprzedaży i marketingu usług jednostki ochrony zdrowia zmonitoringu jakości świadczonych usług zdrowotnych znegocjacji i zarządzania personelem zprofesjonalnego zarządzania projektami (w aspekcie finansowym i organizacyjnym) Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia

17 Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk specjalistów z zakresu zarządzania operacyjnego w ramach wybranych obszarów funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Zdobyta wiedza z zakresu realizacji procesów zarządczych pozwoli absolwentowi być kompetentnym pracownikiem wspierającym menedżerów jednostek ochrony zdrowia oraz w przyszłości aspirować do pełnienia funkcji kierowniczych.

18 Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

19 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Lp.Nazwa przedmiotu Semest r Punkty ECTS Ilość godzin wykład u ćwicze ń 1Gospodarowanie kadrami4430 2 Ewidencja gospodarcza w małych i średnich przedsiębiorstwach5430 3Gospodarowanie majątkiem5430 4 Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach ochrony zdrowia5430 5 Analiza finansowa jednostki ochrony zdrowia6430 6Planowanie i budżetowanie operacyjne6430 7 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami6430 28210

20 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Absolwent powinien posiąść wiedzę z zakresu: zmetod planowania i budżetowania w jednostkach ochrony zdrowia, zinstrumentów doboru i gospodarowania kadrami, zsporządzania oraz czytania sprawozdań finansowych i statystycznych sprawozdań branżowych. Powinien posiadać umiejętności: zprowadzenia rachunków kosztów dla celów sprawozdawczych oraz decyzyjnych, zewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, zprowadzenia podstawowej ewidencji działalności gospodarczej małych i średnich podmiotów gospodarczych.

21 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Perspektywy rozwoju zawodowego zstanowiska operacyjne zwykonawcze zśredni szczebel zarządzania Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w: zjednostkach ochrony zdrowia, zinstytucjach publicznych, w tym samorządowych zsamodzielnej działalności gospodarczej

22 Absolwenci tego bloku tematycznego będą przygotowani do posługiwania się konkretnymi narzędziami planistycznymi, różnorodnymi rachunkami ekonomicznymi oraz narzędziami informatycznymi. Będą umieli: zstosować zasady rachunkowości, zprowadzić ewidencję podatkową, zsporządzać sprawozdania finansowe dla celów zarządczych oraz dla zewnętrznych użytkowników, zanalizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostki ochrony zdrowia, zorganizować i przeprowadzać kontrolę i audyt wewnętrzny, zsporządzać plany i budżety finansowe, zkalkulować ceny usług zdrowotnych oraz koszty ich świadczenia, zzarządzać infrastrukturą techniczną jednostki. Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia

23 Przedmioty do wyboru LpNazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr zimowy Semestr letniKatedra 1Międzynarodowy rynek pracy2 15 Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy 2 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach ochrony zdrowia2 15Matematyki Stosowanej 3 Procesy ludnościowe w krajach UE - analizy i prognozy2 15 Metod Statystyczno- Matematycznych w Ekonomii 4 Rachunkowość podatkowa w małych i średnich przedsiębiorstwach2 15Rachunkowości 5 Rozliczenia publiczno-prywatne jednostek ochrony zdrowia2 15Rachunkowości

24 Przedmioty do wyboru LpNazwa przedmiotu Punkty ECTS Sem. zimow y Sem. letniKatedra 6 Kontraktowanie świadczeń medycznych2 15 Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 7 Zarządzanie jakością w jednostkach ochrony zdrowia2 15 Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 8 Zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach ochrony zdrowia2 15 Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 9 Przedsiębiorczość w sektorze publicznym215 Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 10 Regionalna Polityka ochrony zdrowia ochrony zdrowia2 15 Polityki Społecznej i Gospodarczej 11Etyka w ochronie zdrowia215 Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

25 Opiekun Roku Beata Lepiarz tel. 32 257 77 39, email: beata.lepiarz@ue.katowice.plbeata.lepiarz@ue.katowice.pl pokój 315A

26 Zapraszamy do katedr opiekunów specjalności Informacja o terminach dyżurów dostępna na stronie dziekanatu


Pobierz ppt "Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google