Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia"— Zapis prezentacji:

1 Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Wydział Finansów i Ubezpieczeń Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA na rok akademicki 2014/2015 dr Bożena Ciupek

2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Wydział Ekonomii
Wspólnie prezentują unikatowy kierunek studiów: Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

3 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia
Czas trwania studiów – 6 semestrów Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej: Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6). Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6). Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

4 MOŻLIWOŚCI WYBORU OFERTY DYDAKTYCZNEJ WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI Wybór przedmiotów specjalnościowych Swobodny dobór przedmiotów EFEKT ukończony kierunek bez specjalności EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności UWAGA

5 UWAGA! Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego!

6 Plany i Programy Nauczania
ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI Oferta ECTS Rozkład wg. ECTS I II III IV V VI Przedmioty kierunkowe 124 30 18 10 7 Przedmioty specjalnościowe 28 - 4 12 Przedmioty do wyboru 6 2 Seminarium Praktyka 5 Razem 180 UWAGA! Przedmioty do wyboru obejmują: Przedmioty z innych specjalności Przedmioty z dodatkowej listy przedmiotów do wyboru Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES

7

8 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
OFEROWANE SPECJALNOŚCI Finanse ochrony zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami jednostki ochrony zdrowia

9 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Finanse ochrony zdrowia Katedra Finansów

10 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse ochrony zdrowia
Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Punkty ECTS Ilość godzin wykładu ćwiczeń 1 Metody podejmowania decyzji finansowych 4 30 2 Gospodarka finansowa instytucji ochrony zdrowia 5 3 Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach ochrony zdrowia Rachunkowość w ochronie zdrowia Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 Procedury zamówień publicznych 7 System podatkowy 28 210

11 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse ochrony zdrowia
Specjalność finanse ochrony zdrowia ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji, menedżerów zarówno publicznych, jak niepublicznych jednostek ochrony zdrowia do skutecznego podejmowania decyzji finansowych oraz sprawnego efektywnego prowadzenia ich gospodarki finansowej. Wymaga to między innymi umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi narzędziami podejmowania decyzji finansowych, analizowania warunków działania, rachunkowości jednostek ochrony zdrowia, oceny ryzyka podejmowanych działań, kalkulacji cen i kosztów, wiedzy na temat procedur zamówień publicznych oraz obciążeń podatkowych.

12 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Finanse ochrony zdrowia
Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwent będzie przygotowany do podejmowania pracy w publicznych i prywatnych podmiotach świadczących usługi ochrony zdrowia na samodzielnych stanowiskach związanych z gospodarowaniem zasobami finansowymi.

13 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego

14 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia
Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Punkty ECTS Ilość godzin wykładu Ćwiczeń 1 Controlling w jednostce ochrony zdrowia 4 30 2 Zarządzanie projektami 5 3 Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów Rynek usług medycznych Zarządzanie zasobami ludzkimi 6 Organizacja jednostki ochrony zdrowia 7 Metody i techniki pracy menedżera 28 210

15 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia
W toku kształcenia studenci otrzymują rozległą wiedzę na temat procesów, zasad i narzędzi zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia Przedmioty zorientowane są na: przywództwo i doskonalenie umiejętności menedżerskich zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu controlling na poziomie strategicznym i operacyjnym kształtowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej praktyczne aspekty procesów zarządzania (wykładowcy działający w jednostkach ochrony zdrowia oraz realizacja wizyt studyjnych)

16 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia
Specjalność zarządzanie w ochronie zdrowia powinna przygotować kadry do bieżącego zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym: zarządzania finansowego organizacji od podstaw jednostki ochrony zdrowia (założenie i bieżące jej funkcjonowanie) sprzedaży i marketingu usług jednostki ochrony zdrowia monitoringu jakości świadczonych usług zdrowotnych negocjacji i zarządzania personelem profesjonalnego zarządzania projektami (w aspekcie finansowym i organizacyjnym)

17 Perspektywy rozwoju zawodowego
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwenci przygotowani będą do zajmowania stanowisk specjalistów z zakresu zarządzania operacyjnego w ramach wybranych obszarów funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Zdobyta wiedza z zakresu realizacji procesów zarządczych pozwoli absolwentowi być kompetentnym pracownikiem wspierającym menedżerów jednostek ochrony zdrowia oraz w przyszłości aspirować do pełnienia funkcji kierowniczych.

18 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia
Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

19 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia
Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Punkty ECTS Ilość godzin wykładu ćwiczeń 1 Gospodarowanie kadrami 4 30 2 Ewidencja gospodarcza w małych i średnich przedsiębiorstwach 5 3 Gospodarowanie majątkiem Kalkulacja cen i kosztów w jednostkach ochrony zdrowia Analiza finansowa jednostki ochrony zdrowia 6 Planowanie i budżetowanie operacyjne 7 Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami 28 210

20 Absolwent powinien posiąść wiedzę z zakresu:
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Absolwent powinien posiąść wiedzę z zakresu: metod planowania i budżetowania w jednostkach ochrony zdrowia, instrumentów doboru i gospodarowania kadrami, sporządzania oraz czytania sprawozdań finansowych i statystycznych sprawozdań branżowych. Powinien posiadać umiejętności: prowadzenia rachunków kosztów dla celów sprawozdawczych oraz decyzyjnych, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, prowadzenia podstawowej ewidencji działalności gospodarczej małych i średnich podmiotów gospodarczych.

21 Perspektywy rozwoju zawodowego stanowiska operacyjne wykonawcze
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia Perspektywy rozwoju zawodowego stanowiska operacyjne wykonawcze średni szczebel zarządzania Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w: jednostkach ochrony zdrowia, instytucjach publicznych, w tym samorządowych samodzielnej działalności gospodarczej

22 Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia
Absolwenci tego bloku tematycznego będą przygotowani do posługiwania się konkretnymi narzędziami planistycznymi, różnorodnymi rachunkami ekonomicznymi oraz narzędziami informatycznymi. Będą umieli: stosować zasady rachunkowości, prowadzić ewidencję podatkową, sporządzać sprawozdania finansowe dla celów zarządczych oraz dla zewnętrznych użytkowników, analizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostki ochrony zdrowia, organizować i przeprowadzać kontrolę i audyt wewnętrzny, sporządzać plany i budżety finansowe, kalkulować ceny usług zdrowotnych oraz koszty ich świadczenia, zarządzać infrastrukturą techniczną jednostki.

23 Przedmioty do wyboru Lp Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Semestr zimowy
Semestr letni Katedra 1 Międzynarodowy rynek pracy 2  15 Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Zarządzanie ryzykiem w jednostkach ochrony zdrowia 15 Matematyki Stosowanej 3 Procesy ludnościowe w krajach UE - analizy i prognozy Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii 4 Rachunkowość podatkowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Rachunkowości 5 Rozliczenia publiczno-prywatne jednostek ochrony zdrowia

24 Przedmioty do wyboru Lp Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Sem. zimowy
Sem. letni Katedra 6 Kontraktowanie świadczeń medycznych 2 15 Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego 7 Zarządzanie jakością w jednostkach ochrony zdrowia 8 Zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach ochrony zdrowia 9 Przedsiębiorczość w sektorze publicznym 10 Regionalna Polityka ochrony zdrowia ochrony zdrowia  15 Polityki Społecznej i Gospodarczej 11 Etyka w ochronie zdrowia Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

25 email: beata.lepiarz@ue.katowice.pl
Opiekun Roku Beata Lepiarz tel , pokój 315A

26 Zapraszamy do katedr opiekunów specjalności Informacja o terminach dyżurów dostępna na stronie dziekanatu


Pobierz ppt "Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google