Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse i Rachunkowość Wybory ścieżki kształcenia na rok akademicki 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse i Rachunkowość Wybory ścieżki kształcenia na rok akademicki 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1

2 Finanse i Rachunkowość Wybory ścieżki kształcenia na rok akademicki 2015/2016

3 Oferta dydaktyczna Studia Pierwszego Stopnia Czas trwania studiów – 6 semestrów  Wymagana liczba punktów do ukończenia studiów – 180 ECTS  Wymagana liczba punktów do zaliczenia semestru – 30 ECTS Zakres oferty dydaktycznej:  Przedmioty kierunkowe (semestr 1 – 6) w tym seminarium.  Przedmioty specjalnościowe (semestr 4 – 6).  Przedmioty do wyboru (semestr 4 – 6).

4 MOŻLIWOŚCI WYBORU ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI (wymagana deklaracja) WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI (wymagana deklaracja) Wybór przedmiotów specjalnościowych Swobodny dobór przedmiotów EFEKT Ukończony kierunek z określeniem specjalności EFEKT ukończony kierunek bez specjalności UWAGA REALIZACJA OFERTY DYDAKTYCZNEJ

5 Każdy Plan i Program Studiów wymaga zrealizowania Efektów Kształcenia określonych Uchwałami Senatu Uczelni oraz Uchwałami Rady Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Brak realizacji jakiegokolwiek z efektów kształcenia (nawet przy uzyskaniu 180 ECTS) skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego! UWAGA!

6 ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI OFERTAECTS ROZKŁAD wg ECTS IIIIIIIVVVI Przedmioty kierunkowe12230 2084 Przedmioty specjalnościowe27---41211 Przedmioty do wyboru16---366 Seminarium10---344 Praktyka5-----5 Razem18030 UWAGA! 1. Przedmioty do wyboru obejmują:  Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru Wydziału FiU oraz przedmioty z innej specjalności FiU  Przedmioty z listy przedmiotów do wyboru pozostałych Wydziałów  Przedmioty prowadzone w językach obcych np. EUROCLASSES 2.Student odbywa praktykę po semestrze IV Plany i Programy Studiów

7 WŁASNA ŚCIEŻKA EDUKACJI PRZEDMIOTY W JĘZYKACH OBCYCH ŚCIEŻKA SPECJALNOŚCI PRZEDMIOTY do WYBORU

8 NAZWA SPECJALNOŚCIKATEDRA 1. Analityk FinansowyFinansów oraz Bankowości i Rynków Finansowych 2. Bankowość i Finanse MiędzynarodoweBankowości i Rynków Finansowych 3. Finanse i InwestycjeInwestycji i Nieruchomości oraz Finansów 4. Finanse i Prawo Zatrudnienia w BiznesiePrawa 5. Gospodarowanie NieruchomościamiInwestycji i Nieruchomości 6. Inżynieria Finansowa – tylko studia stacjonarneMatematyki Stosowanej 7. Menedżer FinansowyFinansów 8. RachunkowośćRachunkowości 9. Rachunkowość i PodatkiRachunkowości oraz Finansów 10. Rachunkowość i Rewizja Finansowa – tylko studia stacjonarneRachunkowości 11. Strategie podatkoweFinansów 12. UbezpieczeniaRynku Ubezpieczeniowego oraz Finansów SPECJALNOŚCI KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

9 ANALITYK FINANSOWY Katedra Finansów Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

10 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Rynek instrumentów finansowych4415/-30/21 Metody i algorytmy optymalizacji5430/1215/9 Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach 5430/1815/- Sprawozdawczość finansowa5430/-30/18 Techniczna i fundamentalna analiza instrumentów finansowych 6415/1830/- Analiza i modelowanie ryzyka finansowego6315/930/9 Prognozowanie w finansach i bankowości6430/1830/- Przedmioty specjalnościowe

11  Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania: rynków finansowych, bankowości, ubezpieczeń i finansów przedsiębiorstw  W sposób pogłębiony poznaje zagadnienia analizy finansowej i ilościowych aspektów funkcjonowania podmiotów i rynków finansowych  Dysponuje biegłą umiejętnością posługiwania się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w efektywnej analizie danych finansowych: arkuszem kalkulacyjnym, językiem programowania VBA, systemem MATLAB Program specjalności wypełnia znaczny obszar zagadnień wymaganych przy ubieganiu się o certyfikaty:  Maklera,  Doradcy Inwestycyjnego,  CFA (Chartered Financial Analyst – CFA Institute),  PRM (Profesional Risk Manager - PRIMA Institute). Profil Studenta

12 Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:  bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych podmiotach rynkowego sektora finansowego,  biurach maklerskich,  działach analiz finansowych podmiotów niefinansowych,  działach controllingu i zarządzania ryzykiem,  doradztwie finansowym i inwestycyjnym. Perspektywy rozwoju zawodowego

13 BANKOWOŚĆ I FINANSE MIĘDZYNARODOWE Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

14 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Rynek instrumentów finansowych4415/-30/21 Rachunkowość bankowa5415/-15/12 Zarządzanie aktywami i pasywami banku5430/-15/21 Bankowość inwestycyjna5430/-30/21 Metody inwestowania na rynkach międzynarodowych6430/-30/15 Formy płatności w obrocie krajowym i międzynarodowym6315/1230/12 Prognozowanie w finansach i bankowości6430/1830/- Przedmioty specjalnościowe

15 Przekazanie wiedzy z zakresu:  teorii funkcjonowania rynków finansowych (spot i terminowych),  roli rynków finansowych w procesie zamiany aktywów podmiotów gospodarczych,  inżynierii finansowej i funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych,  strategii hedgingowych, spekulacyjnych i arbitrażowych,  bankowej obsługi podmiotów gospodarczych,  bankowości inwestycyjnej,  przemian w bankowości centralnej i roli państwa w globalnej gospodarce finansowej. Cel specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe

16 Absolwentom specjalności Bankowość i finanse międzynarodowe możliwości zatrudnienia dają:  instytucje finansowe – banki, niebankowi pośrednicy finansowi (towarzystwa pożyczkowe, SKOKI), fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe,  przedsiębiorstwa niefinansowe - (działy związane z inwestycjami finansowymi i współpracą z instytucjami finansowymi), Możliwa jest również:  praca na własny rachunek – doradztwo finansowe, inwestycje na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju zawodowego

17 FINANSE I INWESTYCJE Katedra Inwestycji i Nieruchomości Katedra Finansów

18 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Rachunek wyników4415/-15/15 Zarządzanie projektami5430/-30/21 Inwestycje sektora publicznego5415/-30/21 Strategie inwestowania5430/-30/21 Giełdy i transakcje giełdowe6430/-30/18 Fundusze inwestycyjne i emerytalne63-/-30/15 System podatkowy6430/-30/21 Przedmioty specjalnościowe

19 Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności z zakresu:  Zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub finansami samorządu  Oceny kondycji finansowej i majątkową przedsiębiorstwa  Ustalania wartość przedsiębiorstwa  Oceny opłacalności planowanej inwestycji  Zasad podejmowania decyzji operacyjnych (dotyczących bieżącej działalności) oraz decyzji inwestycyjnych  Zasad inwestowania na giełdzie  Sposobów zabezpieczania się przedsiębiorstwa przed ryzykiem utraty kapitału  Zasad i możliwości pozyskiwania kapitału niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa  Wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności gospodarczej Cel specjalności Finanse i inwestycje

20  Dyrektor/ manager / analityk ds. finansowych  Dyrektor / manager / analityk ds. inwestycyjnych  Doradca inwestycyjny  Makler  Stanowiska w działach finansowych lub inwestycyjnych w:  Przedsiębiorstwach  Instytucjach ubezpieczeniowych  Bankach  Funduszach inwestycyjnych  Jednostkach samorządu terytorialnego Perspektywy rozwoju zawodowego

21 FINANSE i PRAWO ZATRUDNIENIA W BIZNESIE Katedra Prawa

22 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/N Wykład S/N Prawo stosunków pracy4430/15 Atypowe formy zatrudnienia i zatrudnienie niepracownicze 5430/-30/21 Ochrona pracy i wykroczenia przeciwko prawom pracownika 5415/-30/15 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne5430/-30/21 Instrumenty promocji rozwoju zatrudnienia64-30/15 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych6430/-30/15 Systemy płacowe6315/-15/15 Przedmioty specjalnościowe:

23 Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie:  prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz atypowych form zatrudnienia, rozstrzygania sporów w zakładzie pracy o charakterze indywidualnym i zbiorowym;  finansowych aspektów zatrudniania, w tym: naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych oraz dokonywania rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi;  administrowania danymi osobowymi i ochrona informacji niejawnych ;  tworzenia dokumentacji i ewidencji kadrowej. Cel specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie

24 Absolwent specjalności Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie może ubiegać się o pracę w:  Działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw prywatnych oraz publicznych służb zatrudnienia;  Firmach świadczących zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową;  Biurze rachunkowym oraz  Firmach doradztwa personalnego. Jako:  specjalista ds. polityki kadrowej;  specjalista ds. kadr i płac;  specjalista ds. zarządzania personelem;  specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Może także rozpocząć własną działalność gospodarczą na rynku usług finansowych, kadrowych i bhp. Perspektywy zatrudnienia

25 GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Katedra Inwestycji i Nieruchomości

26 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Podstawy gospodarowania nieruchomościami4415/-15/15 Strategie inwestowania5430/-30/21 Funkcjonowanie rynków nieruchomości5430/-30/21 Inwestowanie w nieruchomości5415/1230/9 Prawo w gospodarowaniu nieruchomościami63-30/15 Wycena nieruchomości6430/-30/21 Zarządzanie nieruchomościami6430/-30/18 Przedmioty specjalnościowe:

27 Cel specjalności Gospodarowanie nieruchomościami Absolwent zdobędzie kompetencje niezbędne do zajmowania samodzielnych lub pomocniczych stanowisk w podmiotach gospodarczych i instytucjach zajmujących się obsługą rynku nieruchomości oraz organizacjach, które inwestują i zarządzają posiadanymi nieruchomościami. Studiowanie umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu:  ekonomicznych i prawnych aspektów gospodarowania nieruchomościami,  funkcjonowania rynku nieruchomości, głównie krajowego mieszkaniowego oraz komercyjnego,  czynności związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, szacowaniem wartości nieruchomości oraz działalnością deweloperską,  metodyki wyceny i finansowej oceny opłacalności inwestowania w nieruchomości,  strategii inwestowania w instrumenty finansowe oraz nieruchomości,  modeli finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.

28 Absolwenci specjalności GN mogą być zatrudnieni w:  przedsiębiorstwach oraz organach administracji państwowej i samorządowej, gospodarujących majątkiem,  podmiotach realizujących procesy inwestycyjne (biura projektów, biura geodezyjne, przedsiębiorstwa budowlane, deweloperskie),  firmach świadczących usługi doradcze na rynku nieruchomości. Możliwość ubiegania się o:  świadectwo kompetencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości (certyfikat nadawany przez organizacje zawodowe),  uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego (państwowy egzamin po spełnieniu wymogów określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami). Zapoczątkowana deregulacja prawna zawodów na rynku nieruchomości stanowi wielkie wyzwanie i szansę na realizację przedsiębiorczych działań, podejmowanych przez absolwentów!!! Perspektywy rozwoju zawodowego

29 INŻYNIERIA FINANSOWA tylko studia stacjonarne Katedra Matematyki Stosowanej

30 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia SWykład S Rachunek prawdopodobieństwa441530 Podstawy modelowania w MATLABIE544515 Pochodne instrumenty finansowe541530 Procesy stochastyczne5430 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie641530 Modelowanie ekonometryczne641530 Zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej633015 Przedmioty specjalnościowe: tylko studia stacjonarne

31 Poznanie: Zasad funkcjonowania rynków finansowych, Nowoczesnych instrumentów finansowych, Metod wyceny instrumentów finansowych, Metod prognozowania, Analizy portfelowej i fundamentalnej, Specjalistycznego oprogramowania (MATLAB), Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę matematyczną, statystyczną i ekonometryczną do prowadzenia pracy analitycznej na rynkach finansowych Specjalność Inżynieria Finansowa przygotowuje do egzaminów koniecznych przy uzyskiwaniu certyfikatów: PRMIA - Professional Risk Manager : www.prmia.orgwww.prmia.org GARP - Global Association of Risk Professionals: www.garp.comwww.garp.com Cel specjalności Inżynieria finansowa

32 Po ukończeniu specjalności Inżynieria finansowa możliwe jest zatrudnienie w: bankach, Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, Domach Maklerskich, KNF – Komisji Nadzoru Finansowego, pionie analiz i finansowym firm transportowych, handlowych, produkcyjnych firmach konsultingowych, Możliwe do osiągnięcia stanowiska:  Doradca Inwestycyjny  Makler  Analityk w Dziale Kontroli / Controllingu, Planowania, Finansowym, Logistyki, Departamencie Skarbu, Dealing Room – ie. Perspektywy zatrudnienia

33 Menedżer Finansowy Katedra Finansów

34 Przedmioty specjalnościowe PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Podstawy decyzji menedżerskich4415/630/12 Decyzje finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych5430/630/12 Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie5430/930/12 Podstawy wyceny i zarządzania ryzykiem w finansach5415/930/12 Benchmarking w systemie informacji menedżerskiej6430/930/12 Podstawy prawne decyzji menedżerskich63-/-30/15 Zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach6430/1815/-

35 Cel specjalności Menedżer Finansowy Rzetelna wiedza na temat mechanizmów finansowych i zasad podejmowania decyzji finansowych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem i rozwiązywania problemów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Taką wiedzę oferuje specjalność Menedżer finansowy przygotowana na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Przedmioty realizowane w ramach specjalności zakładają interdyscyplinarne podejście do zarządzania finansami, prezentując uniwersalne i kompleksowe rozwiązania problemów finansowych, uwzględniające najnowsze trendy i zjawiska obserwowane w sferze finansów. Absolwent specjalności Menedżer finansowy zdobędzie umiejętności i kompetencje niezbędne do:  analizowania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie decyzji finansowych  koordynowania współpracy oraz integracji różnych działów funkcjonalnych z działem finansowym przedsiębiorstwa  samodzielnego i kolektywnego podejmowania decyzji finansowych  opracowywania i prezentowania informacji finansowej, raportów i sprawozdań. prognoz i planów finansowych  identyfikowania źródeł i czynników ryzyka w działalności gospodarczej  monitorowania realizowanych planów finansowych i oceny osiąganych wyników finansowych  analizowania aspektów prawnych podejmowanych decyzji finansowych  projektowania strategii finansowej przedsiębiorstwa  projektowania zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem

36 Perspektywy rozwoju zawodowego Specjalność kształci przyszłych menedżerów finansowych, którzy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach średniego i wyższego szczebla:  w działach finansowych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, krajowych i międzynarodowych;  w działach finansowych jednostek sektora finansów publicznych (np. gmina, powiat);  w instytucjach oferujących outsourcing usług finansowych i zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw;  w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

37 RACHUNKOWOŚĆ Katedra Rachunkowości Katedra Rachunkowości Międzynarodowej

38 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Rachunek wyników4415/-15/15 Rachunkowość małych i średnich Przedsiębiorstw5430/1215/9 Sprawozdawczość finansowa5430/-30/18 Zastosowanie informatyki w rachunkowości5430/1230/9 Obciążenia podatkowe Przedsiębiorców6430/-30/21 Rachunkowość budżetowa6430/1230/9 Rachunkowość w sytuacjach kryzysowych63-/-30/15 Przedmioty specjalnościowe

39 Przekazanie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:  zasad gromadzenia informacji o sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego w systemie kont księgowych,  zasad ustalania wyniku finansowego,  rachunkowości jednostek w szczególnych sytuacjach,  zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy,  wykorzystania narzędzi informatycznych w rachunkowości. Cel specjalności Rachunkowość

40 Studiowanie na specjalności Rachunkowość umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na: prowadzenie rachunkowości w podmiocie gospodarczym oraz w biurach rachunkowych, centrach usług finansowych, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, sporządzanie sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe regulacje prawne, analizę sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu dla różnorodnego kręgu odbiorców, Program specjalności Rachunkowość przygotowuje merytorycznie kandydata do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta, doradcę podatkowego, inwestycyjnego lub maklera. Perspektywy rozwoju zawodowego

41 RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Katedra Finansów Katedra Rachunkowości

42 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/N Wykład S/N Rachunek wyników4415/-15/15 Sprawozdawczość finansowa5430/-30/18 Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 5430/-30/21 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 5430/-30/21 Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych 6330/1815/6 Rachunkowość kosztów pracy6415/915/6 Rozliczenia publicznoprawne w rachunkowości jednostek gospodarczych 6415/1215/6 Przedmioty specjalnościowe

43 Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie zagadnień dotyczących:  systemu podatkowego oraz systemu ubezpieczeń społecznych,  zasad, procedur gromadzenia i przetwarzania oraz przekazywania zbiorów informacji w zakresie rachunkowości oraz obciążeń publicznoprawnych małych i średnich podmiotów gospodarczych,  ustalania i rozliczania podatków, w szczególności w małych i średnich podmiotach gospodarczych,  praw i obowiązków podatnika i płatnika w zakresie rozliczeń publicznoprawnych. Cel specjalności Rachunkowość i podatki

44 Nabyta wiedza i umiejętności po studiach na specjalności Rachunkowość i podatki wyposaża w wiedzę i kompetencje niezbędne do zajmowania pomocniczych i samodzielnych stanowisk w małych i średnich podmiotach gospodarczych oraz w pionach finansowo-rachunkowych większych podmiotów gospodarczych. Przygotowuje absolwenta do wykonywania w szczególności obowiązków:  księgowego prowadzącego rachunkowość podatkową małych i średnich podmiotów gospodarczych,  samodzielnego księgowego w małych przedsiębiorstwach,  pracownika służb finansowo-księgowych zajmującego się ewidencją księgową, ustalaniem i rozliczaniem podatków i innych obciążeń publicznoprawnych. Perspektywy rozwoju zawodowego

45 Rachunkowość i Rewizja Finansowa tylko studia stacjonarne Katedra Rachunkowości

46 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/ Wykład S/ Podstawy audytu finansowego44-/-30 Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 5430 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych 5430 Sprawozdawczość finansowa5430 Procedury zamknięć rocznych6415 Rachunkowość budżetowa6430 Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów informatycznych 633015 Przedmioty specjalnościowe

47 Cel specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa Specjalność „Rachunkowość i rewizja finansowa” jest adresowana do studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń (kierunek: Finanse i Rachunkowość). Ma na celu przekazanie studentom aktualnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu:  Rachunkowości finansowej przedsiębiorstw i jednostek budżetowych,,  Sprawozdawczości finansowej,  Audytu finansowego,  Procedur zamknięcia rocznego,  Opodatkowania jednostek gospodarczych.

48 Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego Absolwent specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa uzyskuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy:  w przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowisku samodzielnego księgowego,  w jednostkach zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym,  w firmach audytorskich w charakterze asystenta biegłego rewidenta,  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług finansowo-księgowych. Na podstawie dyplomu ukończenia studiów o specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa absolwent może ubiegać się o zaliczenie poszczególnych egzaminów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta.

49 STRATEGIE PODATKOWE Katedra Finansów

50 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/N Wykład S/N Polityka fiskalna państwa4415/-30/18 Instrumenty opodatkowania bezpośredniego ludności i podmiotów gospodarczych5430/-30/21 Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych5430/-30/21 Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu zabezpieczenia społecznego5415/-30/21 Kontrola skarbowa i podatkowa6430/-30/18 Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych6430/-15/18 Rachunkowość kosztów pracy6315/915/6 Przedmioty specjalnościowe

51 Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie:  analizowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w obszarze systemu podatkowego,  zasad funkcjonowania podatków bezpośrednich i pośrednich,  praktycznej wiedzy, która pozwala podejmować optymalne decyzje w ramach określonych uwarunkowań podatkowych wynikających zarówno z krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego. Cel specjalności

52 Perspektywy rozwoju zawodowego Uzyskane umiejętności w ramach oferowanej specjalności pozwalają:  na rozpoczęcie niezależnej aktywności gospodarczej,  na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w jednostkach aparatu skarbowego, instytucjach finansowych, w tym bankach, w firmach leasingowych, parabankach;  przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci „Strategii podatkowych” mogą podjąć zatrudnienie są posady: kierownicze w podmiotach gospodarczych, doradcy ds. polityki podatkowo-finansowej, analityka sytuacji finansowo - majątkowej, specjalisty ds. podatków i rachunkowości.

53 UBEZPIECZENIA Katedra Rynku Ubezpieczeniowego

54 PrzedmiotSemestr Punkty ECTS Ilość godzin Ćwiczenia S/NWykład S/N Działalność ubezpieczeniowa4430/-15/18 Pośrednictwo ubezpieczeniowe5415/930/12 Ubezpieczenia majątkowe5430/-15/18 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne5430/-30/21 Ubezpieczenia osobowe6430/-30/18 Finanse ubezpieczeń6315/-30/18 Prawo ubezpieczeń6415/-30/18 Przedmioty specjalnościowe:

55 Student zdobywa wiedzę w zakresie:  ubezpieczeń majątkowych i osobowych pozyskiwanych przez konsumentów lub przedsiębiorstwa;  funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego;  finansów i prawa w ubezpieczeniach prywatnych i społecznych;  świadczeń ubezpieczeniowych i sposobu ich dochodzenia;

56 Perspektywy rozwoju zawodowego Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w:  zakładach ubezpieczeń;  agencjach ubezpieczeniowych i firmach brokerskich;  organach nadzoru ubezpieczeniowego;  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Narodowym Funduszu Zdrowia;  przedsiębiorstwach korzystających z ochrony ubezpieczeniowej (bez znajomości ubezpieczeń trudno funkcjonować finansistom, księgowym i kadrowym).

57 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy S/N Semestr letni S/NKatedra Marketing bankowy315/9Bankowości i Rynków Finansowych Fundusze poręczeniowe315/9Bankowości i Rynków Finansowych Obrót wierzytelnościami315/9Prawa Zamówienia publiczne315/9Finansów Podatki lokalne315/9Finansów Dyscyplina finansów publicznych315/9Finansów Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa315/9Inwestycji i Nieruchomości Finanse samorządowe315/9Finansów Partnerstwo publiczno-prywatne315/9Finansów Elementy analizy technicznej315/9Inwestycji i Nieruchomości Podstawy audytu wewnętrznego315/9Rachunkowości Koszty pracy w rachunkowości315/9Rachunkowości Organizacja rachunkowości315/9Rachunkowości Harmonizacja i standardyzacja rachunkowości315/9Rachunkowości Działalność zawodowa w sektorze nieruchomości315/9Inwestycji i Nieruchomości Przedmioty do wyboru

58 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy S/N Semestr letni S/NKatedra Zarządzanie ryzykiem w działalności inwestycyjno-budowlanej315/9Inwestycji i Nieruchomości Organizacja procesu inwestowania w nieruchomości315/9Inwestycji i Nieruchomości Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości315/9Inwestycji i Nieruchomości Metody aktuarialne 15/9Matematyki Stosowanej Finanse strukturalne315/9Matematyki Stosowanej Finanse behawioralne315/9Matematyki Stosowanej Sekurytyzacja aktywów315/9Matematyki Stosowanej Prawo instrumentów finansowych315/9Prawa Prawo reklamy315/9Prawa Instytucje Unii Europejskiej315/9Prawa Gospodarka elektroniczna315/9Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Finansowe portale internetowe315/9Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej Web 2.0 w praktyce biznesowej315/9Samodzielny Zakład Informatyki Gospodarczej E-finanse315/9Finansów Planowanie finansowe315/9Finansów Przedmioty do wyboru

59 Przedmiot Punkty ECTS Semestr zimowy S/N Semestr letni S/NKatedra Nadzór nad rynkiem finansowym315/9Bankowości i Rynków Finansowych Planowanie świadczeń emerytalnych315/9Finansów Psychologia pracy315/9Prawa Rozwiazywanie sporów zbiorowych315/9Prawa Zasady wykładni i stosowania prawa315/9Prawa Zatrudnienie cudzoziemców315/9Prawa Giełdy na światowym rynku finansowym315/9Bankowości i Rynków Finansowych Rachunek ubezpieczeniowy315/9Finansów Inwestycje ubezpieczeniowe315/9Rynku Ubezpieczeniowego Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców315/9Rynku Ubezpieczeniowego Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne315/9Finansów Rachunkowość w ubezpieczeniach315/9Matematyki Stosowanej Odpowiedzialność społeczna biznesu315/9 Usługi bankowe w zarządzaniu finansami315/9 Wycena przedsiębiorstwa315/9Finansów Windykacja należności315/9Finansów Polityka kredytowa przedsiębiorstw315/9Finansów

60 Opiekun Studiów Stacjonarnych Beata Lepiarz tel. 32 257 77 39, email: beata.lepiarz@ue.katowice.pl beata.lepiarz@ue.katowice.pl pokój 315A

61 Opiekun Studiów Niestacjonarnych Joanna Turek-Węcel tel. 32 257 77 43, email: joanna.turek@ue.katowice.pl joanna.turek@ue.katowice.pl pokój 317A

62 W sprawach wątpliwych można się kontaktować z Katedrami odpowiedzialnymi za poszczególne specjalności


Pobierz ppt "Finanse i Rachunkowość Wybory ścieżki kształcenia na rok akademicki 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google