Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY
Organizacja i przeprowadzanie egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY PREZENTACJA OPRACOWANA W OPARCIU O MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W GDAŃSKU

2 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

3 + Czas egzaminu Czas egzaminu czas czynności organizacyjnych
czas pracy ucznia z zestawem liczonych od rozdania zestawów zdającym (Va, §46, p.1) Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego Rozpoczęcie godz język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Czas pracy ucznia z zestawem 9.00 – 60 min + 20 minut 11.00 – 90 minut + 45 minut lub 60 minut + 30 min poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

4 Informacje dla uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu
przydział do sal egzaminacyjnych – sala 13 (mała sala gimnastyczna) wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły – najpóźniej o 8.15, hol przed świetlicą! przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) – harmonogram (załącznik) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu (VI, Procedura 8) Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się:
Serwis OKE Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 Czynności organizacyjne zdającego
Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) koduje zestaw umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

7 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (1)
(VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

8 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (2)
Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. (VI, Procedura 8, p.17-18; Va , §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

9 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (3)
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo (Vc, §6, p.1-5) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

10 Warto zwrócić uwagę zdającym, aby
samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania wypełniali arkusze wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

11 Dostosowanie warunków i formy
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

12 Co wchodzi w zakres dostosowania warunków i formy egzaminu?
zestawy dostosowane (G7 – uczniowie niesłyszący / słabosłyszący) obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności (SURDOPEDAGOG) przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (egzamin w domu uczennicy) nieprzenoszenie zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

13 Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych (1)
(IV, Tabela 1.) Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie (IV) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G8) niesłyszący i słabosłyszący (G7) ! Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

14 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca, od godz wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. ! Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

15 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 15

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wyniki egzaminu Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz oraz z 2012, poz. 205)

17 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających w terminie dodatkowym). Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Va, § ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 Wpływ wyników z III części egzaminu na poziomie rozszerzonym na Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 18

19 Warunki ukończenia gimnazjum
uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

20 Zmiana w §47 Va – ponowne przystąpienie do egzaminu
Dodano §47c regulujący postępowanie w przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia, który przystąpił do egzaminu. Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. (Vc, §1.18, §11) 20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

21 Dziękuję za uwagę. Jarosław Szczepaniak w oparciu o
opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google