Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY PREZENTACJA OPRACOWANA W OPARCIU O MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W GDAŃSKU

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie min 80 min Język polski min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze min 80 min Matematyka min 135 min 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy min 80 min Poziom rozszerzony min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

3 CZAS EGZAMINU czas czynności organizacyjnych czas pracy ucznia z zestawem Czas egzaminu (Va, §46, p.1) 9.00 Rozpoczęcie godz historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego Rozpoczęcie godz język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , + liczonych od rozdania zestawów zdającym

4 INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU przydział do sal egzaminacyjnych – sala 13 (mała sala gimnastyczna) wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły – najpóźniej o 8.15, hol przed świetlicą! przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) – harmonogram (załącznik) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , (VI, Procedura 8)

5 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 5 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2)

6 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu 1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw 5.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8.po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 6

7 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (1) (VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 7

8 Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (2) (VI, Procedura 8, p.17-18; Va, §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 8

9 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (3) (Vc, §6, p.1-5) z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 9

10 samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania wypełniali arkusze wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ZDAJĄCYM, ABY nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 10

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

12 CO WCHODZI W ZAKRES DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU? zestawy dostosowane (G7 – uczniowie niesłyszący / słabosłyszący) obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności (SURDOPEDAGOG) przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (egzamin w domu uczennicy) nieprzenoszenie zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

13 ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH (1) Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny (IV, Tabela 1.) G8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ( G8 ) G7 niesłyszący i słabosłyszący ( G7 ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 13 ! (IV)

14 do 18 czerwca przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca od 18 czerwca, od godz możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca, od godz czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz czerwca, godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

15 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz. 624 oraz z 2012, poz. 205) WYNIKI EGZAMINU

17 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających w terminie dodatkowym). Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Va, § ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 WPŁYW WYNIKÓW Z III CZĘŚCI EGZAMINU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM NA REKRUTACJĘ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 18 Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

19 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego §6, p. 7 §7, p.3 (Vc). Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

20 ZMIANA W §47 VA – PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. Dodano §47c regulujący postępowanie w przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia, który przystąpił do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 20 (Vc, §1.18, §11)

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Jarosław Szczepaniak w oparciu o opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google