Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY PREZENTACJA OPRACOWANA W OPARCIU O MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ OKE W GDAŃSKU

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl2 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

3 CZAS EGZAMINU czas czynności organizacyjnych czas pracy ucznia z zestawem Czas egzaminu (Va, §46, p.1) 9.00 Rozpoczęcie godz. 9.00 historia i wos przedmioty przyrodnicze poziom podstawowy języka obcego nowożytnego 11.00 Rozpoczęcie godz. 11.00 język polski matematyka poziom rozszerzony języka obcego nowożytnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl3 + liczonych od rozdania zestawów zdającym

4 INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU przydział do sal egzaminacyjnych – sala 13 (mała sala gimnastyczna) wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły – najpóźniej o 8.15, hol przed świetlicą! przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) – harmonogram (załącznik) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania zestawu zadań zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl4 (VI, Procedura 8)

5 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 5 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. www.oke.gda.plSerwis OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz. 10.00 (Va, §51, p.2)

6 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu 1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw 5.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8.po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi (VI, Procedura 8) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 6

7 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (1) (VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( 58 320 55 91 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 7

8 Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (2) (VI, Procedura 8, p.17-18; Va, §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 8

9 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (3) (Vc, §6, p.1-5) z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 9

10 samodzielnie pracowali z zestawem stosowali ołówek wyłącznie do rysowania wypełniali arkusze wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ZDAJĄCYM, ABY nie sporządzali notatek na karcie odpowiedzi nie używali korektora nie wpisywali w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosowali innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi nie wnosili urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 10

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl11 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORMY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

12 CO WCHODZI W ZAKRES DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORMY EGZAMINU? zestawy dostosowane (G7 – uczniowie niesłyszący / słabosłyszący) obecność specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności (SURDOPEDAGOG) przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (egzamin w domu uczennicy) nieprzenoszenie zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

13 ZAZNACZANIE ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH (1) Prawo do zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych wyłącznie w zestawie zadań mają uczniowie Zaznaczenia ucznia z zestawu zadań na kartę odpowiedzi przenosi egzaminator zewnętrzny (IV, Tabela 1.) G8 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ( G8 ) G7 niesłyszący i słabosłyszący ( G7 ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 13 ! (IV)

14 do 18 czerwca przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca od 18 czerwca, od godz. 10.00 możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca, od godz. 10.00 27 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz. 10.00 18 czerwca, godz. 10.00 (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl14

15 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl15

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz. 624 oraz z 2012, poz. 205) WYNIKI EGZAMINU

17 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazuje wyniki do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych (do 31 sierpnia dla zdających w terminie dodatkowym). Dyrektor szkoły przekazuje uczniom lub rodzicom/prawnym opiekunom zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Va, §51. 1-3) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl17

18 WPŁYW WYNIKÓW Z III CZĘŚCI EGZAMINU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM NA REKRUTACJĘ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 18 Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

19 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego §6, p. 7 §7, p.3 (Vc). Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl19

20 ZMIANA W §47 VA – PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. Dodano §47c regulujący postępowanie w przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia, który przystąpił do egzaminu. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 20 (Vc, §1.18, §11)

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Jarosław Szczepaniak w oparciu o opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 36 W BYDGOSZCZY ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 GIMNAZJUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google