Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
kwiecień 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

2 Obecność na egzaminie obowiązkowa!!!
Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

3 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

4 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie
ZDAJĄCY: Na egzamin stawia się 30 minut przed rozpoczęciem. Posiada przy sobie aktualny dokument tożsamości. Ubrany jest odpowiednio do sytuacji - strój galowy obowiązkowy! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 4

5 Czynności organizacyjne zdającego
zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) koduje zestaw umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

6 Przykładowa karta odpowiedzi
Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. Naklejka z kodem kreskowym szkoły !

7 Czynności składające się na kodowanie zestawów egzaminacyjnych
Na pierwszej stronie arkusza Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym szkoły w polu na nią przeznaczonym - wypełnienie matrycy znaków zamalowanie okienka „dysleksja” (tę czynność zawsze wykonuje ZN) Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

8 Zaznaczanie występowania specyficznych trudności w uczeniu się
Członkowie ZN w przypadku uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi. Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona arkusza Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

9 uwaga Zmiana zasad kodowania zestawów egzaminacyjnych
! uwaga Zmiana zasad kodowania zestawów egzaminacyjnych W odróżnieniu od wcześniejszych informacji w roku 2014 członkowie Zespołu Nadzorującego poza zestawami dostosowanymi będą kodowali również zestawy standardowe rozwiązywane przez uczniów: ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

10 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU
Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

11 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

12 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie
UWAGA ZDAJĄCY! samodzielnie pracujecie z zestawem stosujecie ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisujecie trzyznakowy kod wpisujecie właściwy numer PESEL poprawnie wypełniacie matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszczacie naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełniacie karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenosiecie na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) ! nie sporządzacie notatek na karcie odpowiedzi nie używacie korektora nie wpisujecie w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stosujecie innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosicie urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

13 Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań
Zdający, którzy wypełniają zestawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przyrody poziomu podstawowego – język obcy nowożytny, po zakończeniu pracy zdających odrywają od arkuszy karty odpowiedzi. UWAGA! Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy w przypadku zestawów standardowych (G1) wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

14 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. ! Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

15 Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu
języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 15

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wyniki egzaminu Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz oraz z 2012, poz. 205)

17 Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się:
Serwis OKE Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 Warunki ukończenia gimnazjum
uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

19 Dziękuję za uwagę. Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez Joannę Gwizdalską i Renatę Świrko


Pobierz ppt "EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google