Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

2 2 Obecność na egzaminie obowiązkowa!!!

3 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 3 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

4 ZDAJĄCY: Na egzamin stawia się 30 minut przed rozpoczęciem. Posiada przy sobie aktualny dokument tożsamości. Ubrany jest odpowiednio do sytuacji - strój galowy obowiązkowy! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 4

5 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO 1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw 5.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8.po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 5

6 PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. ! Naklejka z kodem kreskowym szkoły Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu 6

7 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Na pierwszej stronie arkuszaNa karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym szkoły w polu na nią przeznaczonym -wypełnienie matrycy znaków zamalowanie okienka dysleksja (tę czynność zawsze wykonuje ZN) Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 7

8 ZAZNACZANIE WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona arkusza Członkowie ZN w przypadku uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 8

9 UWAGA ZMIANA UWAGA ZMIANA ZASAD KODOWANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 9 W odróżnieniu od wcześniejszych informacji w roku 2014 członkowie Z espołu N adzorującego poza zestawami dostosowanymi będą kodowali również zestawy standardowe rozwiązywane przez uczniów : ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się !

10 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( 58 320 55 91 ). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 10

11 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 11

12 samodzielnie prac ujecie z zestawem stos ujecie ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpis ujecie trzyznakowy kod wpis ujecie właściwy numer PESEL poprawnie wypeł niacie matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszcz acie naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełni acie karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem prze nosiecie na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) UWAG A ZDAJĄCY ! nie sporządz acie notatek na karcie odpowiedzi nie używa cie korektora nie wpis ujecie w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stos ujecie innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wno sicie urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. ! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 12

13 ODRYWANIE KART ODPOWIEDZI OD ZESTAWÓW ZADAŃ Z dający, którzy wypełniają zestawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przyrody poziomu podstawowego – język obcy nowożytny, po zakończeniu pracy zdających odrywają od arkuszy karty odpowiedzi. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy w przypadku zestawów standardowych (G1) wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się UWAGA! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 13

14 do 18 czerwca przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca 27 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz. 10.00 18 czerwca, godz. 10.00 (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 14

15 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 15

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz. 624 oraz z 2012, poz. 205) WYNIKI EGZAMINU

17 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 17 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. www.oke.gda.plSerwis OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz. 10.00 (Va, §51, p.2)

18 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego §6, p. 7 §7, p.3 (Vc). Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez Joannę Gwizdalską i Renatę Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google