Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

2 2 Obecność na egzaminie obowiązkowa!!!

3 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 3 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 23 kwietnia (środa) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie min 80 min Język polski min 135 min 24 kwietnia (czwartek) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze min 80 min Matematyka min 135 min 25 kwietnia (piątek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy min 80 min Poziom rozszerzony min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2013 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

4 ZDAJĄCY: Na egzamin stawia się 30 minut przed rozpoczęciem. Posiada przy sobie aktualny dokument tożsamości. Ubrany jest odpowiednio do sytuacji - strój galowy obowiązkowy! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 4

5 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO 1. zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony zestawu 2. sprawdza liczbę stron zestawu i jakość wydruku 3. zgłasza braki i usterki w celu wymiany zestawu (w razie potrzeby) 4. koduje zestaw 5.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 6.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w wyznaczonych miejscach 7.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z zestawem 8.po zakończeniu pracy odkłada zestaw na brzeg ławki. umieszczając na pierwszej stronie zestawu i karcie odpowiedzi trzyznakowy kod numer PESEL naklejkę z kodem kreskowym wypełniając matrycę znaków – na karcie odpowiedzi Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 5

6 PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym zestawu. ! Naklejka z kodem kreskowym szkoły Nie zaklejać ! Kod kreskowy zestawu 6

7 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Na pierwszej stronie arkuszaNa karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym szkoły w polu na nią przeznaczonym -wypełnienie matrycy znaków zamalowanie okienka dysleksja (tę czynność zawsze wykonuje ZN) Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 7

8 ZAZNACZANIE WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona arkusza Członkowie ZN w przypadku uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 8

9 UWAGA ZMIANA UWAGA ZMIANA ZASAD KODOWANIA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 9 W odróżnieniu od wcześniejszych informacji w roku 2014 członkowie Z espołu N adzorującego poza zestawami dostosowanymi będą kodowali również zestawy standardowe rozwiązywane przez uczniów : ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się !

10 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcie ucznia/ słuchacza. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 10

11 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 11

12 samodzielnie prac ujecie z zestawem stos ujecie ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpis ujecie trzyznakowy kod wpis ujecie właściwy numer PESEL poprawnie wypeł niacie matrycę znaków na karcie odpowiedzi uważnie umieszcz acie naklejki z kodem kreskowym we właściwych miejscach zestawu wypełni acie karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem prze nosiecie na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych (VI) UWAG A ZDAJĄCY ! nie sporządz acie notatek na karcie odpowiedzi nie używa cie korektora nie wpis ujecie w zestawie danych umożliwiających identyfikację nie stos ujecie innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wno sicie urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej. ! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 12

13 ODRYWANIE KART ODPOWIEDZI OD ZESTAWÓW ZADAŃ Z dający, którzy wypełniają zestawy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przyrody poziomu podstawowego – język obcy nowożytny, po zakończeniu pracy zdających odrywają od arkuszy karty odpowiedzi. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkuszy w przypadku zestawów standardowych (G1) wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się UWAGA! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 13

14 do 18 czerwca przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca 27 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 27 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. Termin ujawnienia wyników 18 czerwca, godz czerwca, godz (termin wyznaczony przez dyrektora CKE) PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 14

15 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 15

16 Wzór zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, DzU Z 2010, nr 97, poz. 624 oraz z 2012, poz. 205) WYNIKI EGZAMINU

17 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 17 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 4 lutego 2014 r. od dnia uwolnienia wyników - 18 czerwca 2014 r., od godz (Va, §51, p.2)

18 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego §6, p. 7 §7, p.3 (Vc). Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w §6, p. 7 oraz w §7, p.3 (Vc). Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez Joannę Gwizdalską i Renatę Świrko


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA Z DAJĄCEGO EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 kwiecień 2014 Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google