Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2013/14

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2013/14"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2013/14
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poź. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

2 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Część humanistyczna: z zakresu historii i społeczeństwa odbędzie się 23 kwietnia (środa) o godz. 900 egzamin trwa 60 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa .

3 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Godz. 11:00 z zakresu języka polskiego egzamin trwa 90 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

4 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Część matematyczno – przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych odbędzie się 24 kwietnia (czwartek) o godz. 900 egzamin trwa 60 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa

5 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Godz. 11:00 - z zakresu matematyki egzamin trwa 90 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 135 minut.

6 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym odbędzie się 25 kwietnia (piątek) o godz. 900 egzamin trwa 60 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 80 minut przerwa

7 Terminarz egzaminu gimnazjalnego
Godz. 11:00 na poziomie rozszerzonym egzamin trwa 60 minut; - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi egzamin trwa 90 minut.

8 Uwaga! Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno – psychologicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. wydłużonego czasu zdawania, dodatkowych urządzeń, lekarstw lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego).

9 Dodatkowy termin egzaminu
Uczeń który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny przystępuje do niego: część humanistyczna: 2 czerwca 2014 r. (poniedziałek.) godz. 9:00 część matem.- przyrod.: 3 czerwca (wtorek) godz. 9:00 j. obcy nowożytny: 5 czerwca (czwartek) godz. 9:00

10 Ubiór ucznia: Obowiązuje strój szkolny, galowy:
biała bluzka (koszula), ciemne spodnie, spódnica, szkolny krawat

11 Należy zabrać ze sobą 1. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. 2. Przybory takie jak: gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Długopis z czarnym tuszem uczeń otrzyma w szkole.

12 Procedury egzaminu Uczeń zgłasza się na egzamin o godz. 830
O godzinie 845 zdający wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 900. Po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

13 Procedury egzaminu Po napisaniu pierwszej części egzaminu (dotyczy to każdej części egzaminu w danym dniu), uczniowie wychodzą na przerwę, następnie wracają na drugą część egzaminu, tak aby znaleźć się na swoim miejscu 15 minut przed jego rozpoczęciem.

14 Zachowanie się ucznia      Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.

15 Przewodniczący zespołu przypomina:
o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu sposobie kodowania obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją na pierwszej stronie Rozdanie przez członków zespołu zestawów egzaminacyjnych zdającym.

16 Czynności uczniów uczniowie sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne, zdający kodują swoje prace zgodnie z instrukcją przewodniczącego zespołu, członkowie zespołu udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla ucznia.

17 Czynności ucznia Zdający zapisuje swój indywidualny kod i nr ewidencyjny PESEL w wyznaczonym miejscu zestawu egzaminacyjnego. Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedź w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem z czarnym tuszem.

18 Zachowanie się ucznia W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: - nie opuszcza sali egzaminacyjnej, - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, - nie wypowiada uwag i komentarzy, - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, - nie korzysta z żadnych środków łączności, - nie przynosi żadnych maskotek, amuletów itp. rzeczy.

19 Zakończenie egzaminu:
Zdający, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza to poprzez podniesienie ręki. Przewodniczący sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

20 Ostrzeżenie! W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia mu egzamin (część egzaminu) i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu. 2. Unieważnioną pracę załącza się do protokołu.

21 3. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. 4. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się „0%.”

22 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego – przekazanie wyników do szkół za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików oraz odbiór zaświadczeń.

23 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wynik egzaminu w skali procentowej ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych – wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.

24 18 czerwca 2014 r. – informacja o wyniku egzaminu gimnazjalnego
27 czerwca 2014 r. – wydanie zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego

25 Prawa Rodziców - Rodzice mają prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej swojego dziecka. - Składają w tym celu podanie do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej . - Wgląd do pracy egzaminacyjnej nie skutkuje zmianą oceny.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich w r. szk. 2013/14"

Podobne prezentacje


Reklamy Google