Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wieloletni plan efektywności energetycznej w gospodarce miejskiej jako dźwignia rozwoju miasta Zbigniew Michniowski Legnica, 3 czerwca 2013 r.

2 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r., nr 2006/32/WE Efektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii; zależność między energią uzyskaną a doprowadzoną Oszczędność energii: ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej Efektywność energetyczna Definicja Efektywność energetyczna

3 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywność energetyczna

4 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywno ść energetyczna

5 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywno ść energetyczna

6 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywno ść energetyczna

7 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bielsko – Biała przystąpiło do Porozumienia między burmistrzami podpisując deklarację 10-go lutego 2009 r. podczas pierwszej Ceremonii Porozumienia między burmistrzami w Brukseli. Efektywno ść energetyczna

8 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jest dokumentem strategicznym wyznaczającym ogólne cele i określającym środki ich realizacji w wymiarze ogólnym i podającym propozycje działań w wymiarze szczegółowym. Efektywno ść energetyczna

9 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kampania ENGAGE, Dni Energii, Publikacje Efektywno ść energetyczna

10 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NUMER WSKAŹNI KA NAZWA WSKAŹNIKA FORMUŁA CO MIERZY WSKAŹNIK ? WZÓRLICZNIKMIANOWNIK 1. Wskaźniki efektywności energetycznej dotyczące wykorzystania gazu, ciepła sieciowego i energii w gminie 1.1. Wskaźniki podstawowe 1.1.1 Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (niskie napięcia) [kWh/mieszkanie] Ed*1000/D m zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (niskie napięcie) [MWh] liczba mieszkań ogółem [mieszkanie] Efektywno ść 1.1.2 Średnie roczne zużycie gazu ogółem w gospodarstwie domowym [m3/mieszkanie] Gd*1000/D m zużycie gazu w gospodarstwach domowych [tys. m3] liczba mieszkań ogółem [mieszkanie] Efektywno ść 1.2. Wskaźniki pomocnicze 1.2.1 Gęstość sieci gazowej [km/100km2] G/(P*10) długość czynnej sieci gazowej ogółem [m] powierzchnia gminy [km2] * 10 Skutecznoś ć 1.2.2 Gęstość sieci ciepłowniczej [km/100km2] C*100/P długość sieci ciepłowniczej (przesył + podłączenia) [km] * 100 powierzchnia gminy [km2] Skutecznoś ć 1.2.3 Średnie roczne zużycia gazu na ogrzewanie w gospodarstwie domowym [m3/mieszkanie] Gdo*1000/ Dm zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [tys. m3] liczba mieszkań ogółem [mieszkanie] Efektywno ść 1.2.4 Odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej [%] Go*100/L ludność korzystająca z sieci gazowej [osoba] * 100 liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem (stan na 31 XII) [osoba] Skutecznoś ć NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA FORMUŁA CO MIERZY WSKAŹNIK? WZÓRLICZNIKMIANOWNIK 3. Wskaźniki efektywności energetycznej komunikacji gminnej i oświetlenia ulic (wskaźniki podstawowe) 3.1 Energochłonność autobusowego transportu miejskiego [kWh/wozokilometr] ETa*1000/Ta zużycie energii w paliwie skonsumowanym w taborze autobusów miejskich (w przypadku paliw proszę przeliczyć na MWh wg wartości opałowej) [MWh] * 1000 liczba wozokilometrów rocznie taboru autobusów miejskich [wozokilometr] Efektywność 3.2 Energochłonność tramwajowego/ trolejbusowego transportu miejskiego [kWh/wozokilometr] ETt*1000/Tt zużycie energii skonsumowanej w taborze trolejbusów/tramwajów i innych elektrycznych [MWh] * 1000 liczba wozokilometrów rocznie taboru elektrycznego (trolejbusy/tramwaje) [wozokilometr] Efektywność 3.3 Energochłonność oświetlenia publicznego [kWh/szt.] Eo*1000/Lo zużycie energii przez oświetlenie uliczne [MWh] * 1000 liczba punktów świetlnych [szt.]Efektywność 4. Wskaźniki cenowe energii (wskaźniki podstawowe) 4.1 Średnia cena brutto ciepła sieciowego w obiektach gminnych (administracja i szkolnictwo) [zł/GJ] Kas/MCg koszt ciepła zakupionego z sieci ciepłowniczych dla obiektów gminnych razem (administracja i obiekty dydaktyczne) (suma pól ankiety 4.5 i 4.7) [zł] zużycie energii z sieci ciepłowniczych dla obiektów dydaktycznych i administracyjnych gminy razem (suma pól ankiety 4.4 i 4.6) [GJ] Efektywność 4.2 Średnia cena brutto energii elektrycznej w obiektach gminnnych (administracja i szkolnictwo) [zł/kWh] (Kea+Kes)/ (EG*1000) koszt energii elektrycznej w obiektach administracyjnych gminy (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno energii jak i dystrybucji) [zł] + koszt energii elektrycznej w obiektach dydaktycznych (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych zarówno energii jak i dystrybucji) [zł] zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach administracyjnych i dydaktycznych razem (suma pól ankiety 4.12 i 4.17) [MWh] * 1000 Efektywność 4.3 Średnia cena brutto ciepła sieciowego w gminie [zł/GJ] Kc/MC koszt ciepła sprzedanego z sieci ciepłowniczych na terenie gminy (dotyczy sumy kosztów zmiennych i stałych) [zł] sprzedana ilość ciepła z sieci ciepłowniczych ogółem [GJ] Efektywność WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY Efektywność energetyczna

11 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zestaw danych do oceny wskaźnika "Decyzje administracyjne" Obszar:Efektywność Energetyczna Badanie przeprowadzono w 5 JST:Murowana Goślina, GM-W Ełk, GM Słupsk, GM Częstochowa, GM Poznań, GM Nazwa JSTMurowana Goślina, GM-W 201020112012 Obszar / decyzja / sprawa Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2010 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2011 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2012 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z efektywnością energetyczną 000000000 Decyzja o warunkach zabudowy170051600014400 Nazwa JSTEłk, GM 201020112012 Obszar / decyzja / sprawa Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2010 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2011 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2012 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z efektywnością energetyczną 700100500 Decyzja o warunkach zabudowy820089004900 Nazwa JSTSłupsk, GM 201020112012 Obszar / decyzja / sprawa Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2010 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2011 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2012 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z efektywnością energetyczną 000000000 Decyzja o warunkach zabudowy470024001600 Nazwa JSTCzęstochowa, GM 201020112012 Obszar / decyzja / sprawa Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2010 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2011 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2012 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z efektywnością energetyczną 100100200 Decyzja o warunkach zabudowy1 1520221 122040912027 Nazwa JSTPoznań, GM 201020112012 Obszar / decyzja / sprawa Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2010 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2011 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Liczba decyzji (spraw) podjętych w roku 2012 w tym: liczba decyzji (spraw) po ustawowym terminie w tym: liczba uchylonych decyzji (spraw) Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach związane z efektywnością energetyczną 102041940012000 Decyzja o warunkach zabudowy1 72601891 62603051 2890160 Efektywno ść energetyczna

12 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan i prognoza emisji CO2 na terenie gminy Bielsko-Biała Efektywno ść energetyczna

13 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ………..gawiedź wierzy głęboko: Czucie i wiara silniej mówi do mnie Niż mędrca szkiełko i oko". Efektywność energetyczna

14 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego m + e + i = p Efektywność energetyczna czy racjonalne wykorzystanie energii? Podstawowe pojęcia: materia, energia, informacja... produkt, proces m + e + i = p / p ? mpmp epep ipip + + = 1 __ _ Efektywność energetyczna

15 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego epep ipip + + = 1 mpmp _ _ _ pepe = _ Efektywność energetyczna E 1E1E I + + = 1 mpmp _ ipip _ = I Inwencja, wiedza, nauka na produkt = Im większa zaangażowana inwencja i wiedza, tym wyższa może być efektywność energetyczna i mniejsza materiałochłonność, z tego wynikają mniejsze koszty i niższa emisja dwutlenku węgla. Myślenie ma przyszłość, ale myślenie powinno mieć również pieniądze! Racjonalne wykorzystanie energii mpmp _ = Materiało- chłonność _ epep _ = Energo- chłonność

16 Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Zbigniew Michniowski Moderator GWD efektywność energetyczna michniowski@um.bielsko.pl


Pobierz ppt "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google