Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 Prowadzący: Michał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 Prowadzący: Michał"— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 Prowadzący: Michał Zdanowski specjalista ds. pozyskiwania finansowania zewnętrznego Grupa Doradcza Meritum

2 Harmonogram szkolenia: 9.00 – 10.30 Wprowadzenie do Osi 4 PO RYBY 10.30- 10.45 Przerwa 10.45 – 12.15 Omówienie procedury konkursowej 12.15 – 12.30 Przerwa 12.30 – 14.00 Dokumentacja aplikacyjna i istotne aspekty jej przygotowania 14.00 - 14.15 Przerwa 14.15 – 15.00 Dokumentacja aplikacyjna i istotne aspekty jej przygotowania

3 Wprowadzenie do osi 4 PO RYBY 2007-2013 LSROR – Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Rybackiego KLGR - Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka SW – Samorząd Województwa Wnioskodawca - podmiot, który złożył Wniosek o dofinansowanie Beneficjent - Wnioskodawca z którym SW podpisał umowę o dofinansowanie Operacja – inwestycja/projekt (pojęcie funkcjonujące w ramach PO RYBY 2007-2013)

4 Obszar objęty LSROR:

5 Warunki udzielenia pomocy: operacja musi być zgodna z LSROR operacja będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR została wybrana przez Lokalną Grupę Rybacką spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu

6 wnioskodawcą, jest podmiot o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego Pomoc przyznawana jest do wysokości limitu dostępnych środków finansowych wskazanego w informacji o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGR

7 Schematy funkcjonujące w ramach środka 4.1 PO RYBY 2007 – 2013: 1.Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 2.Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem,

8 Schematy funkcjonujące w ramach środka 4.1 PO RYBY 2007 – 2013 cd. : 3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

9 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Rodzaje operacji: adaptację i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet poprawę funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem

10 Rodzaje operacji cd.: rewitalizację miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społecznokulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu remont, odbudowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków

11 Rodzaje operacji cd.: organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży budowę, remont lub przebudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), lub

12 Rodzaje operacji cd.: tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi promocję obszaru objętego LSROR; popularyzację rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR.

13 WAŻNE !!! Pomoc na realizację operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym

14 Poziom dofinansowania i jego wartość: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych Limit pomocy na Beneficjenta: 3 000 000,00 PLN Limit pomocy na operację: 1 500 000,00 PLN

15 W ramach schematu występuje duże zróżnicowanie operacji, które mogą zostać dofinansowane: Od inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia aż do organizacji imprez i wydarzeń o charakterze promocyjnym

16 Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Rodzaj operacji podlegające dofinansowaniu: budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia

17 Rodzaj operacji podlegające dofinansowaniu cd.: remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych

18 Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy: 1. Prowadzące działalność na obszarze gmin objętych LSROR w zakresie: a) chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego Lub b) jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie

19 c) w zakresie: przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej 2. Armatorom statków rybackich: a)o polskiej przynależności, b) na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta

20 c) którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR 3. Podmiotom, które uzyskały pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006 lub w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie, i mieszka albo ma siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR

21 4. Podmiotom będącym osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR, utraciły miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.

22 Poziom dofinansowania i jego wartość: Maksymalny poziom dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych Limit pomocy na Beneficjenta: 900 000,00 PLN Limit pomocy na operację: 450 000,00 PLN

23 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Rodzaje operacji: 1.Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. 2.Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

24 konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych naprawy i konserwacji statków i łodzi handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi działalności usługowej związanej z wyżywieniem działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego

25 działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych opieki zdrowotnej, działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego wykonywania robót budowlanych wykończeniowych działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi

26 WAŻNE !!! Wyłącznymi podmiotami uprawnionymi do otrzymania pomocy są podmioty należące do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

27

28 Poziom dofinansowania i jego wartość: Maksymalny poziom dofinansowania: 60% kosztów kwalifikowanych Limit pomocy na Beneficjenta: 600 000,00 PLN Limit pomocy na operację: 300 000,00 PLN

29 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej Rodzaje operacji: 1.Inwestycje melioracyjne związane z: a)rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych b)ochroną przeciwpowodziową

30 c) regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji d) ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych 2. Budowę, odbudowę, rozbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych 3. Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych 4. Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000

31 5. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk 6. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody 7. Remont lub odbudowę budynków lub budowli lub remont lub wymianę instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach lub budowlach związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej, 8. Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów

32 Poziom dofinansowania i jego wartość: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowanych Limit pomocy na Beneficjenta: 2 000 000,00 PLN Limit pomocy na operację: 1 000 000,00 PLN

33 Ogłoszenie o naborze wniosków Wg załącznika nr 1

34 Procedura oceny wniosku 1.Lokalna Grupa Rybacka ocena wniosków złożonych w ramach naboru lista rankingowa procedura odwoławcza Ostateczna lista rankingowa 2. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1 wezwanie do uzupełnień 2 wezwanie do uzupełnień podpisanie umowy o dofinansowanie

35 Kryteria oceny wniosków Wg załącznika nr 2a i 2b

36 Dokumentacja aplikacyjna Wg załącznika nr 3 – 3c


Pobierz ppt "Praktyczne aspekty korzystania z pomocy finansowej w ramach osi 4 środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013 Prowadzący: Michał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google