Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku 1."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku 1

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Struktura egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego ZadanieCzasPunktacja Rozmowa wstępnaok. 2 minut- - - Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli maks. 3 minuty 6 punkt ó w Zadanie 2: Opis obrazka + 3 pytanie maks. 4 minuty 6 punkt ó w Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego + 2 pytania maks. 5 minut 6 punkt ó w ok. 14 minut 18 punkt ó w + 12 punktów - umiejętności językowe 2

3 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kryteria oceniania - Sprawność komunikacyjna W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania: w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania. 3

4 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kryteria oceniania - Sprawność komunikacyjna Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich 4 elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu (0 – 6 punktów). Nowe kryteria oceniania przewidują możliwość odjęcia punktów za nieadekwatność wypowiedzi do tematu zadania oraz pomoc zdającemu* udzieloną przez egzaminującego (2 punkty) * Jako pomoc zdającemu rozumiemy konieczność uproszczenia pytań pod względem językowym 4

5 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Maturalny egzamin ustny z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany przez dwuosobowy przedmiotowy zespół egzaminacyjny (PZE), w którego skład wchodzi dwóch nauczycieli: przewodniczący oraz członek zespołu. Jeden z członków zespołu musi być nauczycielem z innej szkoły. Przewodniczącym zespołu przedmiotowego może być wyłącznie egzaminator OKE. Przewodniczący podejmuje decyzję, kto przeprowadza egzamin; może jako osobę egzaminującą wyznaczyć również siebie. Druga osoba pełni rolę obserwatora (w żaden sposób nie uczestniczy w rozmowie) oraz na bieżąco dokonuje oceny wypowiedzi zdającego. Przeprowadzenie egzaminu 5

6 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Osoba oceniająca powinna: 1.zapoznać się z treścią wszystkich zestawów egzaminacyjnych na dzień przed egzaminem 2. doskonale znać kryteria oceny wypowiedzi 3. dbać o zachowanie tajności materiałów egzaminacyjnych 4. oceniać wypowiedzi zdającego według kryteriów dostarczonych przez OKE, w sposób całkowicie bezstronny. Obowiązki egzaminującego 6

7 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Egzaminujący powinien skupić uwagę na odpowiedzi i zachować pełną neutralność wobec zdającego. Podczas przeprowadzania egzaminu nie może robić notatek ani komentować odpowiedzi. Zarówno osoba egzaminująca, jak i oceniająca muszą mieć w zasięgu wzroku skalę oceniania. Osoba oceniająca korzysta ze skali na bieżąco, osoba egzaminująca korzysta ze skali podczas ustalania wspólnej oceny końcowej. Ocena egzaminu 7

8 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Głównym i podstawowym celem tej części egzaminu jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Po przywitaniu się i przedstawieniu zdający losuje zestaw i przekazuje go egzaminującemu. Po otrzymaniu zestawu od zdającego, egzaminujący powinien przejrzeć zakres tematyczny zestawu, aby w rozmowie wstępnej nie zadawać zdającemu pytań pokrywających się z tematyką wylosowanego zestawu. Nie wolno zadawać pytań spoza listy tematów. Jedynym wyjątkiem są pytania o doprecyzowanie lub rozwinięcie odpowiedzi, np. Dlaczego?, Jak? Rozmowa wstępna 8

9 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Rozmowa wstępna powinna trwać ok. 2 minut. Nie wolno skracać czasu przeznaczonego na tę część, nawet jeśli zdający odpowiada na wszystkie pytania bardzo szybko lub wyłącznie kilkoma słowami. Należy zadać zdającemu tyle pytań, ile okaże się konieczne do przeprowadzenia 2-minutowej rozmowy. Liczba pytań będzie zatem inna w przypadku różnych zdających. Czas rozmowy wstępnej 9

10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania należy realizować w takiej kolejności, w jakiej występują w zestawie. Nie wolno powracać do zadania, do którego realizacji zdający nie przystąpił, nawet jeśli czas przeznaczony na egzamin (15 minut) się nie skończył. Jeżeli zdający odmawia przystąpienia do realizacji zadania, należy w języku polskim poinformować go, iż nie ma możliwości powrotu do realizacji tego samego zadania. Zadania

11 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zadania 1-3 Czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań jest czasem maksymalnym; nie wolno go przekraczać. Jeżeli czas na wykonanie danego zadania upłynął, a zdający nie zdołał zrealizować go w pełni, należy zakończyć zadanie i przejść do zadania następnego. Egzaminujący nie może skrócić czasu przeznaczonego na zapoznanie się przez zdającego z treścią Zadania 1 (30 sekund) i Zadania 3 (1 minuta), chyba że sam zdający wyrazi gotowość przystąpienia do realizacji zadania przed upływem czasu przeznaczonego na zapoznanie się z nim. 11

12 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Dopuszczalne jest zakończenie zadania przed upływem przeznaczonego na nie limitu czasu, w sytuacji gdy: zdający zrealizował wszystkie wymagane elementy zadania zdający nie jest w stanie zrealizować wymaganych elementów, pomimo dozwolonej procedurami pomocy egzaminującego Zadania

13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Niedopuszczalne jest przeprowadzanie egzaminu z przestrzeganiem czasu na oko. Uwaga! 13

14 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Przeprowadzenie egzaminu Egzaminujący musi przeprowadzać egzamin, odczytując instrukcje oraz pytania dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały one podane w zestawie dla egzaminującego. Jedyną możliwością odstępstwa od tej zasady jest sytuacja, gdy zdający nie zrozumiał pytania. Wówczas egzaminujący powtarza pytanie w oryginalnej formie, a następnie, jeśli to koniecznie, przeformułowuje je. Umożliwienie zdającemu realizacji poszczególnych zadań nie dopuszcza podpowiedzi ze strony egzaminującego, zmiany pytań podanych w zestawie dla egzaminującego itp. Wszystkie takie zachowania są nieetyczne i są niezgodne z procedurami egzaminacyjnymi. 14

15 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Karta oceny wypowiedzi 15

16 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Protokół indywidualny części ustnej egzaminu maturalnego 16

17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kurs dla nauczycieli 17

18 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Strona kursu 18

19 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 19

20 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zestawy dla absolwentów do roku 2011 Absolwenci, którzy podwyższają wyniki egzaminu lub nie zdali egzaminu w sesjach poprzednich, zdają egzamin na zasadach obowiązujących do roku szkolnego 2010/11. Szkoły, które będą przeprowadzały ten egzamin, otrzymają odpowiednią liczbę zestawów egzaminacyjnych zawierających zestawy do poziomu podstawowego i/lub do poziomu rozszerzonego. 20


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego od 2012 roku 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google