Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2012 ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU. Komunikat CKE w sprawie terminów egzaminu maturalnego 2012 Sesja egzaminacyjna: 4 - 25 maja 2012 Egzamin w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2012 ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU. Komunikat CKE w sprawie terminów egzaminu maturalnego 2012 Sesja egzaminacyjna: 4 - 25 maja 2012 Egzamin w."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2012 ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU

2 Komunikat CKE w sprawie terminów egzaminu maturalnego 2012 Sesja egzaminacyjna: maja 2012 Egzamin w terminie dodatkowym: czerwca 2012 Egzamin w terminie poprawkowym: - ustny sierpnia pisemny 21 sierpnia 2012, g. 9:00

3 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2012Godzina 9:00Godzina 14:00 4 piątekjęzyk polski p pwiedza o tańcu p p, p r 7 poniedziałekjęzyk polski p rhistoria muzyki p p, p r 8 wtorekmatematyka p pjęzyk łaciński p p, p r 9 środamatematyka p rhistoria sztuki p p, p r

4 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2012Godzina 9:00Godzina 14:00 10czwartek język angielski p pjęzyk angielski p r 11piątek WOS p p, p rfizyka p p, p r 14poniedziałek biologia p p, p rhistoria p p, p r 15wtorek informatyka p p, p rchemia p p, p r 16środa język niemiecki p pjęzyk niemiecki p r

5 Część pisemna egzaminu maturalnego Maj 2012Godzina 9:00Godzina 14:00 17 czwartekgeografia p p, p rfilozofia p p, p r 18 piątekjęzyk rosyjski p pjęzyk rosyjski p r 21 poniedziałekjęzyk francuski p pjęzyk francuski p r 22 wtorekjęzyk hiszpański p pjęzyk hiszpański p r 24 czwartekjęzyk włoski p pjęzyk włoski p r

6 Ustne egzaminy obowiązkowe język polski – prezentacja /jeden poziom/ język obcy nowożytny – jeden wybrany z następujących: angielski rosyjski francuski niemiecki hiszpański włoski na jednym poziomie

7 Pisemne egzaminy obowiązkowe język polski – poziom podstawowy język obcy nowożytny (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) – poziom podstawowy matematyka – poziom podstawowy

8 Egzaminy dodatkowe do wyboru do sześciu przedmiotów spośród następujących: język polski – pisemny- poziom rozszerzony język obcy nowożytny (ten sam, który był wybrany w części obowiązkowej) – pisemny poziom rozszerzony /bez części ustnej/ matematyka – pisemny – poziom rozszerzony

9 Egzaminy dodatkowe do wyboru do sześciu przedmiotów spośród następujących: język obcy nowożytny ( inny niż wybrany jako obowiązkowy) – ustny jeden poziom pisemny – podstawowy lub rozszerzony biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu – pisemny- podstawowy lub rozszerzony

10 Zmiany w egzaminie maturalnym z języka obcego od 2012 r. Nie określa się poziomu egzaminu na podstawowy/rozszerzony Egzamin będzie składał się z 3 zadań egzaminacyjnych poprzedzonych rozmową wstępną JEDEN POZIOM ZDAWANIA Czas trwania egzaminu ok. 15 minut

11 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Rozmowa wstępna ok. 2 minut Zadanie 1 maks. 3 minuty /wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania, ok. 30 sek./ Zadanie 2 maks. 4 minuty Zadanie 3 maks. 5 minut /wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania, ok. 30 sek./ W odróżnieniu od dotychczasowego egzaminu maturalnego uczniowie nie będą mieli czasu na wcześniejsze przygotowanie się do odpowiedzi, np. robienie notatek

12 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Rozmowa wstępna rozgrzewka uczeń odpowiada na kilka pytań związanych z jego życiem, zainteresowaniami egzaminujący dysponuje zestawem pytań obejmującym 15 tematów maturalnych, spośród których zadaje uczniowi pytania z 3 kategorii tematycznych, nie wiążących się z tematyką zadań z zestawu egzaminacyjnego wylosowanego przez ucznia uczeń nie ma wglądu w listę pytań zadawanych przez egzaminującego liczba pytań zadanych przez egzaminującego w ciągu 2 minut rozmowy wstępnej uzależniona jest od płynności wypowiedzi zdającego odpowiedzi zdającego nie są oceniane pod względem stopnia wykonania zadania, brana jest natomiast pod uwagę jakość językowa wypowiedzi w ocenie ogólnej

13 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Zadanie 1 Rozmowa z odgrywaniem roli uczeń ma 30 sekund na zapoznanie się ze scenariuszem rozmowy zawierającym opis sytuacji oraz 4 chmurki z zagadnieniami, do których musi się odnieść w czasie rozmowy na przeprowadzenie rozmowy uczeń ma od 2,5 do 3 minut, w zależności od czasu, jaki przeznaczył na zapoznanie się z poleceniem rola egzaminującego ogranicza się do zdobywania informacji oraz prowokowania wypowiedzi zdającego w taki sposób, aby został zrealizowany przez ucznia cel zadania (w zestawie egzaminującego znajdują się dodatkowe wskazówki, które mogą być wykorzystane w rozmowie) kontekst sytuacji zbliżony jest do rzeczywistych doświadczeń zdającego, egzaminujący zaś dba o to, aby rozmowa przebiegała w możliwie najbardziej naturalny sposób

14 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Zadanie 2 Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania po upływie 10 sekund uczeń rozpoczyna opisywanie ilustracji (czas: do 1 min.), a następnie odpowiada na trzy związane z nią pytania (czas: do 3 min.): 1 pytanie – nawiązuje do treści ilustracji 2 pytanie – wiąże się z doświadczeniami ucznia lub jego poglądami na temat związany z ilustracją - 3 pytanie – skłania ucznia do zrelacjonowania w czasie przeszłym własnych doświadczeń związanych z ilustracją Uwaga! Po rozpoczęciu zadania 2. uczeń nie ma prawa powrotu do zadania 1

15 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie ilustracji i odpowiedź na dwa pytania uczeń otrzymuje materiał graficzny w postaci 2 lub 3 obrazków związanych ze sobą tematycznie (dotyczących życia codziennego) oraz krótki opis problemu wiążącego się z przedstawioną graficznie treścią po upływie minuty uczeń powinien wskazać wybraną przez siebie ilustrację, uzasadnić swój wybór oraz wyjaśnić, dlaczego odrzucił pozostałe ilustracje polecenia do zadania są zawsze podobne: - Wybierz propozycję, która, Twoim zdaniem, jest najlepsza i uzasadnij swój wybór. - Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe ilustracje. egzaminujący zadaje dodatkowo dwa pytania (spośród czterech przedstawionych wyłącznie w zestawie egzaminującego) związane tematycznie z materiałem graficznym, skłaniając tym samym ucznia do uzasadnienia swojej opinii na zrealizowanie całego zadania uczeń ma 4 minuty Uwaga! Po rozpoczęciu zadania 3. uczeń nie ma prawa powrotu do zadania 1. lub 2.

16 Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnego - punktacja Uczeń zdaje ustny egzamin maturalny z języka obcego, jeżeli uzyska min. 9 punktów

17 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego EGZAMIN OBOWIĄZKOWY i jeden poziom CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA poziom podstawowy

18 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego EGZAMIN DODATKOWY Z JĘZYKA OBCEGO WYBRANEGO UPRZEDNIO JAKO OBOWIĄZKOWY CZĘŚĆ PISEMNA poziom rozszerzony CZĘŚĆ USTNA X

19 Struktura egzaminu ustnego z języka obcego EGZAMIN DODATKOWY i CZĘŚĆ PISEMNA poziom podstawowy lub poziom rozszerzony CZĘŚĆ USTNA jeden poziom CZĘŚĆ USTNA jeden poziom CZĘŚĆ PISEMNA X poziom podstawowy lub poziom rozszerzony CZĘŚĆ USTNA X

20 Warunki zdania egzaminu absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego przedmiotu obowiązkowego (ustnego i pisemnego) otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania absolwent uzyskuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, jeżeli nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu

21 Wpływ przedmiotów dodatkowych na uzyskanie świadectwa dojrzałości wyniki uzyskane z przedmiotów zadeklarowanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego wyniki te odnotowuje się jednak na świadectwie dojrzałości, ze wskazaniem poziomu egzaminu

22 Terminy składania deklaracji do 30 września deklaracja wstępna do 7 lutego deklaracja ostateczna

23 Dostosowania egzaminacyjne Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych jest obowiązany złożyć z deklaracją maturalną wniosek o dostosowanie warunków i form egzaminu /załącznik nr 14/ wraz z: opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczeniem lekarskim


Pobierz ppt "MATURA 2012 ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU. Komunikat CKE w sprawie terminów egzaminu maturalnego 2012 Sesja egzaminacyjna: 4 - 25 maja 2012 Egzamin w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google