Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt i wykonanie kroniki: Anna Sobocińska

2 2011 rok Głównym celem projektu w roku 2011, podobnie jak w ubiegłych, jest integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, osób będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Grupy docelowe tegorocznej edycji projektu: - ON - osoby niepełnosprawne - 24 osoby - ONZ - osoby nieaktywne zawodowo ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny - 10 osób - OND -niepełnosprawne dzieci i młodzież - 16 osób - WR -pełnoletni wychowankowie zastępczych form opieki oraz młodzież przebywająca w zastępczych formach opieki - 5 osób - OU - osoby opuszczające zastępcze formy opieki - osoby usamodzielniane - 15 osób - otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie. W sumie w projekcie w roku 2011 udział weźmie 70 osób. Projekt Aktywna integracja w powiecie płockim współfinansowany jest ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze ś rodków Powiatu Płockiego. W roku 2011 – tak jak w ubiegłych latach – realizatorem działa ń podejmowanych w ramach projektu b ę dzie Powiat Płocki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Projekt ten wpisuje si ę w działania priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

3 KWIECIEŃ Pocz ą tek roku 2011 upłyn ą ł na przygotowywaniu tegorocznej edycji projektu. W kwietniu odbyła si ę rekrutacja, w wyniku której zakwalifikowano ł ą cznie 70 osób - 50 osób niepełnosprawnych oraz 20 pełnoletnich wychowanków zast ę pczych form opieki.

4 CZERWIEC Dodatkowe zajęcia poprowadzili pracownicy PCPR w Płocku: Pani Urszula Zadrożna - Masłowska - Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej, przybliżyła osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zasady korzystania z warsztatów terapii zajęciowej oraz zasady umieszczania w domach pomocy społecznej. Pani Anna Lipińska - pracownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - przedstawiła zasady przyznawania dofinansowań z PFRON. Pani Agnieszka Rzepecka - pracownik socjalny Działu Pomocy Rodzinie - zapoznała wychowanków z kolejnym z etapów projektu; omówiła kwestie dotyczące kursów zawodowych oraz zasady udzielania wsparcia na usamodzielnianie. Dodatkową atrakcją były warsztaty fotograficzne prowadzone pod kierownictwem Pani Anny Sobocińskiej - pracownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, która dodatkowo zajmuje się promocją projektu. Uczestnicy bardzo szybko się zapoznali i zintegrowali, wymieniali własne doświadczenia związane z niepełnosprawnością. Doskonałą okazją do integracji był grill połączony z zabawą taneczną zorganizowany wieczorem pierwszego dnia pobytu. Ponadto uczestnikom zapewnione zostały: bezpłatne wyżywienie, nocleg i dowóz do miejsca warsztatów 7 – 8 czerwca w O ś rodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym "MAZOWSZE" w Soczewce k/Płocka pani doradca zawodowy i pani psycholog przeprowadziły warsztaty dotycz ą ce analizy lokalnego rynku pracy, odkrywania własnych kompetencji i predyspozycji zawodowych, metod poszukiwania pracy, zasad sporz ą dzania ż yciorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego, analizy obrazu samego siebie w kategoriach mocnych i słabych stron, ustalenia celów rozwoju osobistego i zawodowego. Dodatkowo organizatorzy zapewnili konsultacje i wykłady z prawnikiem z zakresu praw osób niepełnosprawnych oraz innych kwestii prawnych interesuj ą cych uczestników spotkania.

5 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca Oficjalne rozpoczęcie warsztatów

6 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca Psycholog – Elżbieta Bentlewska Doradca zawodowy – Iwona Świtalska Radca prawny – Katarzyna Szewczyk - Osowicz Urszula Zadrożna - Masłowska

7 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca Anna SobocińskaAnna Lipińska

8 Foto –wspomnienie z warsztatów w Soczewce 7-8 czerwca

9

10

11 CZERWIEC Zajęcia prowadzone były w 3 grupach: 1) "rodziny zawodowe", 2) "dzieci 8-13 lat", 3) dzieci 14-18 lat". Przez dwa dni Rodzice pracowali wspólnie z panią psycholog nad tematami dotyczącymi rodzin zrekonstruowanych, problemów wychowawczych, przemocy wobec dzieci, efektywnej komunikacji, wypalenia zawodowego itp. Druga grupa - dzieci w wieku 8-13 lat - uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez panią pedagog w zakresie określania mocnych i słabych stron, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękiem i stresem, asertywności, komunikacji interpersonalnej itp. Natomiast grupa nastolatków w wieku 14- 18 lat miała zajęcia z panią psycholog w zakresie samopoznania, wzmocnienia poczucia własnej wartości,. rozwinięcia umiejętności prospołecznych, itp. Organizatorzy zapewnili pełne wyżywienie, przerwy kawowe, oraz nocleg. Pierwszego dnia pobytu wieczorem odbył się integracyjny grill z zabawą taneczną. Ponadto uczestnicy mogli korzystać z basenu, bilardu, piłkarzyków, oraz pięknego terenu wokół ośrodka i świeżego powietrza lasu. Szkolenie okazało się nie tylko świetną okazją do poszerzenia wiedzy, podzielenia się doświadczeniami, ale również do integracji i lepszego poznania się rodzin. Drugim przedsi ę wzi ę ciem zrealizowanym w czerwcu – 28 i 29 – było szkolenie w O ś rodku Rekreacji Rehabilitacji i Wypoczynku "12 D Ę BÓW" w Za ź dzierzu w gminie Ł ą ck dla rodziców z zawodowych rodzin zast ę pczych i Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie.

12 Foto –wspomnienie ze szkolenia w Zaździerzu 28-29 czerwiec

13

14 LIPIEC SIERPIEŃ W lipcu rozstrzygni ę te zostały przetargi na 2 turnusy rehabilitacyjne. W sierpniu uczestnicy projektu wyjechali nad morze na dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne - jedna grupa pojechała do Niechorza, druga – do Sarbinowa W sierpniu rozpocz ę ły si ę kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków. W kursach udział we ź mie ł ą cznie 27 osób.. We wrze ś niu rozpoczn ą si ę zakupy dla pełnoletnich wychowanków zast ę pczych form opieki – b ę dzie to pomoc na usamodzielnienie, zakupione zostan ą podstawowe artykuły gospodarstwa domowego i meble itp.. Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w Sarbinowie Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego w Niechorzu

15 WRZESIEŃ Tradycyjnie ju ż wrzesie ń to miesi ą c Ś rodowiskowego Pikniku Integracyjnego. Od czterech lat w pierwsz ą lub drug ą niedziel ę wrze ś nia organizujemy t ę du żą imprez ę. W tym roku po raz drugi we współpracy z wójtem gminy Bielsk Piknik odbył si ę w Bielsku. I po raz drugi został zako ń czony sukcesem. Piknik rozpocz ę ła uroczysta msza ś w. w ko ś ciele pw. Ś w. Jana Chrzciciela w Bielsku Od godziny 13.00 do wieczora ponad 300 osób bawiło si ę na placu przed Gminnym O ś rodkiem Kultury. W tym roku doskonał ą zabaw ę zapewniły zespoły: cyga ń ski Romen, Corab, Masters, Quest, Quest Rewolution, Orkiestra OSP w Ł ą cku, solistki: Patrycja Malinowska, Agnieszka Nadolska, solistka i skrzypaczka Monika Banaszczak, mieszkanka DPS w Go ś licach Małgorzata Machalica Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku oraz Pan Józef Jerzy Rozkosz – Wójt Gminy Bielsk Rozpoczęcie pikniku

16 Zaproszenie na piknik

17 Plakaty

18 Foto – wspomnienie Środowiskowego Pikniku Integracyjnego Orkiestra OSP w Łącku Pani Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR Pani Krystyna Chyba – Sekretarz Gminy Bielsk Orkiestra OSP w Łącku

19 Osoby niepełnosprawne przekazały dary dla kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela Niewidoma Patrycja Malinowska zaśpiewała Ave Maria a capella

20 Orkiestra OSP w Łącku

21 Pan Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki Honorowy Patron Pikniku Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 0280 Płock i 1200 gołębi wypuszczonych na znak jedności i równości

22 Wojewódzki Urząd Pracy Filia w PłockuPowiatowy Urząd Pracy w Płocku DPS w KoszelewieDPS w Brwilnie

23 DPS w Goślicach Studio Urody Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie

24 Prowadzący imprezę: Irena Kwiatkowska, Jarosław Malarski Występ Patrycji Malinowskiej Występ Moniki Banaszczak

25 Zespół Tańca i Śpiewu Wisła

26 Zespół Corab Zespół Quest

27 Cygański zespół ROMEN

28 Pokaz motocykli Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR oraz Krystyna Chyba – Sekretarz Gminy Bielsk Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku


Pobierz ppt "KRONIKA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w P ł ocku KRONIKA Projektu systemowego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google