Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1.

2 Definicja ubezpieczenia Ubezpieczenie to metoda zabezpieczania się przed skutkami wypadków losowych polegająca na przeniesieniu ryzyka na instytucję zapewniającą ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to urządzenie umożliwiające zastąpienie niepewnej lecz wielkiej straty – szkody losowej, niewielką lecz pewną stratą – składką ubezpieczeniową. Ubezpieczenie – urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia tego ciężaru na wiele jednostek, którym te zdarzenia zagrażają.

3 Definicja ubezpieczenia. Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (uodu) stanowi: Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka występowania skutków zdarzeń losowych Zdarzenia losowe – mają negatywne skutki, jeśli są przedmiotem ubezpieczenia określa się je mianem wypadków ubezpieczeniowych, Z.U. w związku z ich wystąpieniem jest zobowiązany do wypłaty świadczenia (szkody osobowe) lub odszkodowania (szkody majątkowe)

4 Definicja ubezpieczenia. Art. 805 Kodeksu Cywilnego stanowi: Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę

5 Strony umowy. Stronami umowy ubezpieczenia są: Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel (Z.U.) – jednostka udzielająca ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczający Ubezpieczający – podmiot zawierający ubezpieczenie i ponoszący jego koszty Ubezpieczony Ubezpieczony - ubezpieczający lub inna osoba na rzecz, której zawarto umowę ubezpieczenia, korzystająca z dobrodziejstw ubezpieczenia

6 Zezwolenie. Działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie za zezwoleniem organu nadzoru. Zezwolenie jest wydawane na prowadzenie działalności w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń. Wymagane jest również przy zmianie zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności.

7 Formy prowadzenia działalności. Dany zakład ubezpieczeń (Z.U.) może prowadzić działalność tylko w obrębie danego działu (I lub II). Zakład reasekuracji może prowadzić działalność w obu działach łącznie. Zakład ubezpieczeń może być prowadzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej (S.A.) lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (T.U.W.).

8 Struktura rynku ubezpieczeń Rodzaj2009201020112012 Dział I30 28 Dział II36 353331 Razem:66 656159

9 Struktura rynku ubezpieczeń na życie 2011 - 2012 Lp.Zakład ubezpieczeń20112012Zmiana w p% 1PZU ŻYCIE SA30,8%25,6%–5,2 2BENEFIA NA ŻYCIE SA2,8%10,0%+7,2 3OPEN LIFE SA 2,0%9,2%+7,2 4WARTA TUnŻ SA7,8%7,4%–0,5 5EUROPA ŻYCIE SA8,1%6,7%+1,4 6AVIVA-ŻYCIE SA5,7%5,0%–0,6 7ING SA6,4%4,9%–1,5 8 ALLIANZ ŻYCIE POLSKA SA 4,8% –0,1 9AMPLICO LIFE SA5,2%4,7%–0,6 10NORDEA TUnŻ SA5,3%3,9%–1,4 11POZOSTAŁE21,1%17,9%–3,2

10 Struktura rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2011 - 2012 Lp.Zakład ubezpieczeń20112012Zmiana w p% 1PZU SA32,6%32,2%–0,4 2.WARTA SA13,1%13,3%+0,2 3.ERGO HESTIA SA10,5%10,4%+0,0 4ALL IANZ POLSKA SA7,4%6,8%–0,6 5.UNIQA SA4,1%4,4%+0,3 6INTERRISK SA5,0%4,3%–0,7 7COMPENSA SA4,1%4,2%+0,1 8GENERALI SA3,8%4,0%+0,2 9MTU SA2,7%2,9%+0,1 10GOTHAER SA1,9% +0,0 11POZOSTAŁE14,9%15,7%+0,8

11 Struktura rynku ubezpieczeń Rodzaj ZUT.U.W.S.A.Razem Dział I22628 Dział II62531 Razem85159

12 S.A. Uodu nakłada na Z.U. szereg dodatkowych ograniczeń. M.in.: a)Zwiększone wymogi kapitałowe: dział I kapitał założycielski 3,5 mln. Euro dział II kapitał założycielski od 2,3 do 3,5 mln. Euro b)Akcje imienne c)Założycielami osoby niekarane dające rękojmię należytego wykonywania działalności

13 S.A. d)Środki na pokrycie kapitału założycielskiego nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki e)środki muszą być wniesione przed zarejestrowaniem w KRS f)Przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów lub udziałów w kapitale zakładowym wymaga powiadomienia organu nadzoru

14 S.A. g)Podlegają dodatkowemu nadzorowi m.in. zatwierdzenia przez organ nadzoru wymaga m.in. : -Statut spółki jeszcze przed rejestracją -Zmiana siedziby lub firmy -Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego -Zmiana zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności

15 T.U.W. Są to zrzeszenia osób, które mają wspólny cel jakim jest zaspokajanie potrzeb w zakresie ubezpieczeń. Obowiązuje w nich zasada wzajemności tzn. każdy członek TUW staje się automatycznie ubezpieczony i na odwrót. TUW nie mają na celu osiągania zyskowności – członkowie finansują działalność i odpowiadają za losy TUW oraz współdecydują o jego polityce i strategii.

16 T.U.W. TUW dużeTUW duże - podlegają przepisom jak S.A. Mają zatwierdzany statut i osobowość prawną, są wpisywane do KRS. Statut może przewidywać ubezpieczanie osób niebędących członkami TUW – ale takie przychody to max. 10% składki brutto. Mają zmniejszone wymogi kapitałowe o ¼.

17 T.U.W. TUW małe TUW małe. -Ograniczony zakres działalności – mała liczba członków, niska suma ubezpieczeń, niewielki zakres terytorialny -Ubezpiecza tylko swoich członków -Roczny przypis składki mniejszy niż 5 mln euro -Uproszczone zasady działania -Brak obowiązku tworzenia kapitału zapasowego -Nie może oferować reasekuracji, OC, ubezpieczeń finansowych i gwarancji ubezpieczeniowych.

18 Czynności ubezpieczeniowe. Są to wszelkie czynności wykonywane przez Z.U. w związku ze swoją działalnością statutową.

19 Czynności ubezpieczeniowe. 1.Zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom 2.Wypłacanie ustalonych odszkodowań uprawnionym do świadczeń 3.Przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych 4.Ustanawianie zabezpieczeń rzeczowych

20 Czynności ubezpieczeniowe. 5.Ocena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz umowach gwarancji ubezpieczeniowych 6.Ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia 7.Ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umowy ubezpieczenia oraz ich egzekwowanie

21 Czynności ubezpieczeniowe. 8.Kontrola przestrzegania przez ubezpieczających obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniowych 9.Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych 10.Ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym

22 Czynności ubezpieczeniowe. 11.Prowadzenie postępowań regresowych 12.Marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych 13.Lokowanie środków Z.U. 14.Inne czynności przewidziane na mocy ustaw 15.Czynności zapobiegania powstawaniu bądź zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

23 Podział ubezpieczeń Uodu wprowadza podział na: Obowiązkowe Dobrowolne Obowiązkowe to te, do zawarcia których obligują przepisy o randze ustawy lub ustalenia umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, a niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone sankcją.

24 Ubezpieczenia obowiązkowe. 1.Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 2.Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego 3.Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń

25 Ubezpieczenia obowiązkowe. 4. Ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia (OC z tytułu wykonywania niektórych zawodów) Ubezpieczenia dobrowolne to wszystkie pozostałe.

26 Dział I Ubezpieczenia na życie. Dział 1 – ubezpieczenia na życie Dział 1 – ubezpieczenia na życie. 1. Ubezpieczenia na życie 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli związane są z funduszem kapitałowym 4. Ubezpieczenia rentowe 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1 – 4.

27 Dział II Dział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkoweDział II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. 1)Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej 2)Ubezpieczenia choroby 3)Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych 4)Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych obejmujące szkody w pojazdach szynowych

28 Dział II 5)Ubezpieczenia casco statków powietrznych obejmujące szkody w statkach powietrznych 6)Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej 7)Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu 8)Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3 – 7

29 Dział II 9)Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (nie ujęte wcześniej) 10)Ubezpieczenia OC wszelkiego rodzaju wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika 11)Jw. ale dotyczy statków powietrznych 12)Jw. ale dotyczy żeglugi morskiej i śródlądowej 13)Ubezpieczenia OC ogólnej nieujętej w grupach 10 - 12

30 Dział II 14)Ubezpieczenia kredytu, w tym: -Ogólnej niewypłacalności -Kredytu eksportowego -Spłaty raty -Kredytu hipotecznego -Kredytu rolniczego

31 Dział II 15)Gwarancje ubezpieczeniowe 16)Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych 17)Ubezpieczenia ochrony prawnych 18)Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

32 Klasy rachunkowe. Stanowią podział grup ubezpieczeń wykorzystywany głównie do rozliczeń międzynarodowych. W dziale I – wszystkie grupy łącznie W dziale II wyróżnia się klasy: 01 – następstwa chorób i wypadków (1, 2) 02 – komunikacyjne OC (10) 03 - komunikacyjne pozostałe (3) 04 – morskie, lotnicze i transportowe (4, 5, 6, 7)

33 Klasy rachunkowe. 05 – od ognia i innych szkód majątkowych (8,9) 06 – OC (11, 12, 13) 07 – kredyt i gwarancje (14, 15) 08 – świadczenie pomocy (18) 09 – ochrona prawna (17) 10 – pozostałe (16)

34 Plan kont ubezpieczyciela Zakłady ubezpieczeń nie posiadają wzorcowego planu kont. Tą rolę pełni plan kont największego ubezpieczyciela.

35 Przykładowy plan kont. Zespół 0 – Aktywa trwałe Zespół 1 – Środki pieniężne, kredyty bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 – Materiały Zespół 5 – Koszty (analityką jest zespół 4) Zespół 6 - Odszkodowania i inne świadczenia oraz rmk

36 cd. Zespół 7 – Przychody działalności ubezpieczeniowej i pozostałe Zespół 8 – Kapitał, rezerwy, fundusze specjalne i wynik finansowy Konta pozabilansowe


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Część 1. Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google