Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór formy opodatkowania, obowiązki fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Błażej Podgórski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór formy opodatkowania, obowiązki fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Błażej Podgórski."— Zapis prezentacji:

1 Wybór formy opodatkowania, obowiązki fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Błażej Podgórski

2 Karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Reguluje ją Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie wymaga prowadzenia praktycznie żadnych ewidencji, z wyjątkiem ewidencji dla celów VAT. Nie wymaga prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie zwalnia to jednak podatnika z posiadania dowodów zakupu. W przypadku zatrudnienia pracowników, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zatrudnienia oraz imiennych kart wynagrodzeń.

3 Karta podatkowa cd Podatek na karcie podatkowej ustalany jest decyzją organu podatkowego.

4 Karta podatkowa - warunki
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą objętą kartą podatkową mogą rozliczać się w tej formie jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie do 20 stycznia zgłoszą prowadzenie działalności objętej kartą podatkową, przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne, nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym W wielu przypadkach mogą prowadzić działalność jednoosobową

5 Karta podatkowa - zmniejszenia kwoty podatku
Kwotę podatku na karcie określa urząd skarbowy według stawek miesięcznych. Stawki te mogą ulec zmniejszeniu w stosunku do m.in.: osób, które ukończyły do 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia, lub w stosunku do których orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności i nie zatrudniają pracownika – 20%, podatników, którzy zatrudnili osoby niepełnosprawne – 10% na każdą osobę, osób, które są jednocześnie zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i nie zatrudniają pracownika – 80%, na wniosek podatnika ze względu na rozmiar działalności (zatrudnienie nie może przekraczać jednej osoby)

6 Karta podatkowa - zalety
Prosta kalkulacja miesięcznej stawki, W zawieszonej działalność nie płacimy Brak obowiązku składania znacznej ilości deklaracji

7 Karta podatkowa - wady Stały podatek niezależny od wysokości dochodu nawet przy stracie trzeba płacić Brak KUP Trzeba wystawiać rachunki, jeżeli klient chce i ewidencjonować je Jeden rodzaj działalności Jeżeli nie kwalifikujemy się do listy wytycznych to nie ma karty

8 Karta podatkowa – dokumenty i opłaty
PIT-16A  termin Płatność karty do 7 każdego miesiąca

9 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt ewidencjonowany to forma podatku płaconego wyłącznie od osiągniętego przychodu. Koszty ponoszone w trakcie prowadzenia działalności nie mają tu żadnego wpływu na wielkość obciążenia podatkowego. Podstawowym aktem prawnym regulującym opodatkowanie ryczałtem jest ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. nr 144 poz. 930 z późn. zm.).

10 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cd
Należy zgłosić do 20 stycznia Wymagana jest ewidencja przychodów Z ryczałtu mogą korzystać podmioty jednoosobowych , wspólnicy spółek cywilnych oraz wspólnicy spółek jawnych.

11 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - przykładowe stawki podatkowe
3% działalność handlowa 5,5% działalność produkcyjna, roboty budowlane 8,5% działalność usługowa, jeśli nie określono innej stawki 17% usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, sprzętu 20% wolne zawody

12 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity
Uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu z tej działalności prowadzonej: wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej EUR, w formie spółki, suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła EUR

13 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - zalety
brak comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego, płacenie podatku od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych, mniej skomplikowana księgowość niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych księgowanie tylko przychodów ale trzeba ewidencjonować zakupy

14 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wady
brak możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów, zbyt wysoki ryczałt w stosunku do uzyskiwanych marż, w trakcie trwania roku podatkowego nie można zrzec się ryczałtu.

15 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dokumenty i opłaty
Ewidencja przychodów PIT28 + zał.28A w przypadku s.c. zał.28B  termin Płatności - Zaliczki na podatek do 20 każdego miesiąca

16 Księga przychodów i rozchodów
Forma opodatkowania w ramach której kwotę podatku płacimy od uzyskanego „zysku”, czyli różnicy przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów Możliwe jest obliczanie kwoty podatku według skali podatkowej lub podatku liniowego Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

17 Skale podatkowe Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do 85 528 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad zł

18 Księga przychodów i rozchodów
Osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie tych osób wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, których przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym EURO. Osoby wykonujące działalność w zakresie wolnych zawodów Osoby fizyczne wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych. Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia tej księgi. Duchowni, którzy zrezygnowali z opłacania ryczałtowego podatku. Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudniania pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujących działalność osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (łączny dochód z tej działalności nie może przekroczyć zł).

19 Księga przychodów i rozchodów – dodatkowe ewidencje
Sprzedaży (także przy użyciu kas rejestrujących), która zawiera sprzedaż i świadczone usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja musi być prowadzona przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo wielozakładowe, gdy każdy z zakładów nie prowadzi odrębnej księgi przychodów i rozchodów; prowadzą handel obnośny i obwoźny i nie posiadają księgi w miejscu wykonywania działalności. Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wprowadzamy do niej składniki majątku będące środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi (składniki majątku, których wartość początkową przekracza zł). Na podstawie tej ewidencji można ustalić stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych. Wyposażenia – wpisywane są do niej rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością, niezaliczane do środków trwałych. Ewidencją tą objęto wyposażenie, którego wartość początkowa mieści się w granicach zł do zł. Przebiegu pojazdów, która zawiera dane: nazwisko, imię i miejsce zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, data i cel wyjazdu, opis trasy, liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawka za 1 km przebiegu, kwota wynikająca z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika. Zakupów, która zawiera udokumentowane zakupy towarów handlowych i usług wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

20 Księga przychodów i rozchodów kalkulacja dochodu
wartość remanentu początkowego + suma zakupów za dany rok podatkowy + suma kosztów ubocznych zakupu - wartość remanentu końcowego + suma pozostałych wydatków = koszty uzyskania przychodów przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód/strata

21 Księga przychodów i rozchodów dokumenty i opłaty
Podatkowa księga przychodów i rozchodów Dodatkowe ewidencje Deklaracje PIT-36 (progresja) PIT-36L (podatek liniowy) +  zał.PIT-B termin (30.03 os prawne) Płatności- zaliczki na podatek do 20 każdego miesiąca

22 Księga przychodów i rozchodów zalety
możliwość zaliczenia w koszty wszelkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i odliczanie faktycznie poniesionych kosztów, przy wysokich kosztach możliwość uzyskania korzyści podatkowych w porównaniu z formami zryczałtowanymi. podatek liczony od faktycznego zysku występuje amortyzacja brak obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

23 Księga przychodów i rozchodów wady
konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych - katalog kosztów nie będących KUP art. 23 podatku od osób fizycznych

24 Pełna księgowość Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Decyzja do 20 stycznia Deklaracje do 30 marca firmy, 30 kwietnia osoby fizyczne Zasady prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg handlowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm).

25 Pełna księgowość Rachunkowość firmy obejmuje: - przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, - okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, - wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, - sporządzanie sprawozdań finansowych, - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, - poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

26 Pełna księgowość – obowiązek stosowania
- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, - osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro.

27 Pełna księgowość - zalety
Zapisy na kontach księgowych są dobrym źródłem informacji dla zarządu - przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania decyzji Szeroki katalog kosztów uzyskania przychodów – art. 16 j ustawy o podatku od osób prawnych

28 Pełna księgowość - wady
Sformalizowana forma prowadzenia księgowości wiąże się z ponoszeniem dość wysokich kosztów obsługi księgowej Konieczność rejestracji w sądzie rejestrowym

29 Pełna księgowość – dokumenty i opłaty
Bilans, rachunek zysków i strat oraz informacją dodatkową Deklaracje PIT-36 (progresja) PIT-36L (podatek liniowy) +  zał.PIT-B termin (30.03 os prawne) Płatności – zaliczki na podatek do 20 każdego miesiąca

30 ZUS

31 ZUS

32 Podatek od towarów i usług VAT
Podatek pośredni obliczany od wartości dodanej generowanej przez kolejne podmioty obrotu gospodarczego Wprowadzony w 1993, obecnie reguluje go Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

33 Podatek od towarów i usług VAT stawki
Podstawowa stawka w podatku od towarów i usług wynosi 23% Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy - stawka wynosi 8%, Dla większości towarów żywnościowych stawka ustalona została na 5 % 0% stawkę podatku stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT. Ustawa o VAT określa także szczególne przypadki zastosowania stawki 0% (DZIAŁ VIII rozdział 4 ustawy)

34 Podatek od towarów i usług VAT limity obrotów (zwolnienie z VAT)
Kwota limitu przejścia na VAT (wg ustawa o VAT) Kwota limitu przejścia na VAT (w przeliczeniu na zł*) Czas obowiązywania (od:) 150'000 zł r. r. r. 100'000 zł r. 50'000 zł r.

35 Podatek od towarów i usług VAT - Mały podatnik
Metoda kasowa Ale nie później niż 150 dni

36 Podatek od towarów i usług VAT- Faktura
Zgodnie z Rozp. Min. Finansów z dnia r Dz.U. z dn r poz § Faktura powinna zawierać: 1) datę jej wystawienia; 2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit a; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2pkt 11 lit. b; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży; 7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem.

37 Podatek od towarów i usług VAT – faktura wzór

38 Podatek od towarów i usług VAT – Faktura uproszczona
Dokumenty te można będzie wystawiać, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli dokument jest wystawiany w euro). Uproszczenie w stosunku do zwykłej faktury polega na możliwości wykazywania jedynie identyfikatora podatkowego jako danych nabywcy oraz zmniejszeniu danych dotyczących pozycji towarowych. Taka faktura musi zawierać: - NIP nabywcy - kwota brutto - stawka podatku VAT np. 23% Przykład: kwota sprzedaży brutto 100 zł stawka VAT 23% i kwota sprzedaży brutto 50 zł i stawka VAT np. 8% Taka faktura nie musi zawierać - danych nabywcy, - miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, - ceny jednostkowej (netto) - wartości sprzedaży netto, - kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT, Faktury uproszczone będą miały zastosowanie szczególnie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż fakturowana o niewielkiej wartości i liczy się czas wystawienia faktury.

39 Podatek od towarów i usług VAT ulga za złe długi
z tej ulgi podatnik będzie mógł skorzystać po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeżeli wierzytelność nie zostanie zapłacona wierzyciel będzie mógł skorygować podatek należny w części niezapłaconej przez dłużnika. O dokonanej korekcie będzie musiał zawiadomić urząd skarbowy wraz z podaniem kwoty i danymi dłużnika. Dłużnik będzie musiał skorygować podatek naliczony wynikający z niezapłaconej faktury i to niezależnie czy wierzyciel skorzystał z obniżenia podatku należnego czy nie. Dodatkowo jeśli dłużnik nie skoryguje podatku naliczonego fiskus będzie mógł nałożyć na niego 30% sankcję.

40 Podatek od towarów i usług VAT dokumenty i opłaty
Deklaracja - VAT -7 do 25 każdego miesiąca Płatność do 25 każdego miesiąca

41 Rezygnacja z Vat-u Można tylko wniosek trzeba zgłosić przed końcem roku

42 Droga dla przedsiębiorcy
Start-up Obroty poniżej 150 tys Niskie Aktywa Karta Podatkowa Brak Vat-u Zus obniżony Rozwój obroty powyżej 150 tys Karta, ryczałt, KPiR w zależności od „optymalizacji” podatkowej VAT Zus obniżony (po 24m normalny) Średni podmiot Sp Z o. o. CIT plus podatek od dywidendy Wspólnicy nie płacą Zus

43 Droga dla przedsiębiorcy
Start-up Obroty poniżej 150 tys Wysokie Aktywa Karta Podatkowa VAT-zwrot vat-u inwestycyjnego Zus obniżony Rozwój obroty powyżej 150 tys Karta, ryczałt, KPiR w zależności od „optymalizacji” podatkowej VAT Zus obniżony (po 24m normalny) Średni podmiot Sp Z o. o. CIT plus podatek od dywidendy Wspólnicy nie płacą Zus

44 Umowy o pracę, a Zus Umowa o pracę Umowa zlecenia Umowa o dzieło
Okres próbny Czas określony Czas nieokreślony Umowa zlecenia Umowa o dzieło

45 Umowa o pracę Obowiązek przezkolenia BHP
Skierowanie na badani lekarskie na koszt pracodawcy Nie może pracować bez ale to musi być w czasie pracy, lub trzeba zapłacić za czas zużyty Koszty kwota brutto Pełny zus kUp 111,25 miesiecznie plus za dojazdu z innej gminny (miasta) Zryczałtowana ulga podatkowa 551/12

46 Rozwiązanie Próbnej przed czasem do miesiąca tydzień a powyżej 2 tyg
Czasowej musi być zawarte w treści umowy nie krócej 2 tyg Powyżej 3 m to miesiąc Stała uzasadnione 2 tyg do 3 m powyżej trzech miesięcy 1 m, 3 lata 3 m Skrócenie z odszkodowanie (wyskości pensji) bez zusu Odprawa jeżeli likwidujemy miejsce i jest wiecej niż 10 pracowników Z najlepeij odwołać za porozumieniem stron lub art. 54 lub 38 Reguluje kodeks pracy jak brak to kodeks cywilny

47 Umowa zlecenia Brak obowiązku badań ani bhp
Zus jeżeli nigdzie nie zatrudniony powyżej pół etatu obowiązek płacenia skłądek Zus Chorobowe nie obowiązkowe Jeżeli zatrudnio gdzie inndziej to zus nie jest obowiązkowy, zdrowotne obowiązkowe Koszt uzykanie przychodu 20% Studenci zwolnie z zus całkowite

48 Wypowiedzenie Nie ma Reguluje kodeks cywilny

49 Umowa o dzieło Brak zusu jeżeli gdzie inndzie pracuje
Studenci zwolnieni z zus całkowicie Jeżeli gdzie inndzie zatrudniowy Nie płaci nic Kup 20% choccia z zależy bo może być 50%

50 Wypowiedzenie Reguluje kodeks cywilny

51 Dziękuje za uwagę Błażej Podgórski bpodgorski@alk.edu.pl 501 439 142


Pobierz ppt "Wybór formy opodatkowania, obowiązki fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Błażej Podgórski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google