Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady finansowania projektów naukowo- badawczych UE przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krystyna Bandau - Palka Główny Specjalista Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady finansowania projektów naukowo- badawczych UE przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krystyna Bandau - Palka Główny Specjalista Departament."— Zapis prezentacji:

1 Zasady finansowania projektów naukowo- badawczych UE przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krystyna Bandau - Palka Główny Specjalista Departament Instrumentów Polityki Naukowej Zespół ds. Projektów Badawczych UE Warszawa, 24 września 2009 r.

2 1. Podstawy prawne 2. Wysokość dofinansowania 3. Procedura rozpatrywania wniosku 4. Kryteria oceny wniosków 5. Wniosek (korekty i aktualizacje) 6. Raport roczny i końcowy 7. Wykorzystanie i rozliczanie środków FINANSOWANIE UCZESTNICTWA w 7 PR UE

3 PODSTAWY PRAWNE 1.Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) 2.Nowelizacja ww. ustawy – nowe zasady dla wniosków składanych od dnia 1 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 795) 3.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ( Dz.U. Nr 188, poz. 1346, rozporządzenie obowiązuje od 29.10.2007 r.) 4.Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej – w przygotowaniu

4 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Środki finansowe z budżetu na naukę przyznawane na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (udział w projekcie): 1.nie większe niż wysokość kosztów zaplanowanych na ten cel przez jednostkę naukową ze środków krajowych i jednocześnie 2.nie większe niż 60% planowanych kosztów udziału jednostki w projekcie, czyli całego budżetu jednostki (środki zagr. + krajowe).

5 P R O C E D U R A 1. Złożenie wniosku Ocena formalna DPN Ocena merytoryczna Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą 2. Opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki 3. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§ 4 ust. 2 pkt 1 – decyzja przyznająca dofinansowanie. Nie ma umowy!) 4. Przekazanie środków na konto jednostki (Departament Budżetowo-Finansowy)

6 O C E N A F O R M A L N A (§ 7 ust. 1-4 rozporządzenia oraz załącznik nr 1) 1. Kompletność wniosku 2. Status jednostki: naukowa/nienaukowa 3. Poprawność rachunkowa kosztorysu 4. Dane formalne: podpisy, pieczęcie, data 5. Załączniki: kontrakt, dokument o przystąpieniu do kontraktu, informacja o podziale środków zagranicznych

7 U W A G A ! Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni (§ 3 ust. 2 )

8 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ (§ 7 ust. 5 rozporządzenia) 1.Znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Polsce; 2.Uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii; 3.Kategoria jednostki naukowej.

9 WNIOSEK (§ 7 rozporządzenia; załącznik nr 1) 2 egzemplarze (wymagane załączniki tylko w 1 egz.) Termin składania: Sukcesywnie - w ciągu całego roku kalendarzowego Wniosek należy przesłać do: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Instrumentów Polityki Naukowej ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa lub złożyć w Kancelarii ogólnej (pok. 32; parter)

10 KOREKTA KOSZTORYSU (§ 12 ust. 2 rozporządzenia) Przyznanie środków w wysokości niższej niż wnioskowana lub wydanie decyzji w następnym roku budżetowym Wówczas w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji należy przesłać skorygowany kosztorys, uwzględniający zmiany określone w decyzji Jednostka koryguje kosztorys na podstawie: - decyzji o dofinansowaniu (nowy kosztorys + str. 1 wniosku) - zmian w stosunku do pierwotnej wersji wniosku Ilość egzemplarzy: 2 U W A G A ! Brak skorygowanego kosztorysu oznacza rezygnację z przyznanego finansowania (§ 12 ust. 3 )

11 ISTOTNA zmiana warunków realizacji projektu (§ 13 ust. 1 rozporządzenia) Zakaz dokonywania zmian wstecz ! Składanie nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu zakończenia realizacji projektu (wg decyzji lub kontraktu z instytucją UE). Wniosek aktualizacyjny – na załączniku nr 1 (w 2 egz.) a) istotne zmiany zakresu merytorycznego w zadaniach jednostki, b) istotne przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztorysu (np. z wynagrodzeń na podróże). U W A G A ! Brak wniosku aktualizacyjnego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania, uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 )

12 RAPORT ROCZNY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) Termin złożenia: do dnia 31 marca roku następnego (6 m-cy od dnia rozpoczęcia realizacji zadań określonych w decyzji) w 2 egz. Procedura oceny: ocena formalna (DSE) ocena Zespołu (zakres merytoryczny i zgodność z kosztorysem), opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister rozstrzyga o: kontynuacji finansowania; wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego finansowania (uchylenie lub zmiana decyzji) U W A G A ! Niezłożenie w terminie raportu rocznego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania oraz ew. uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1).

13 RAPORT KOŃCOWY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) 2 kompletne egzemplarze (zgodne z obowiązującym wzorem; wszystkie wymagane dane), Termin złożenia (§ 21 ust. 1 i 2) : a) 30 dni po dokonaniu rozliczenia finansowego projektu przez KE (od daty wpływu potwierdzenia do jednostki); b) 60 dni od dnia zakończenia zadań przewidzianych w harmonogramie – gdy termin zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji jest późniejszy niż termin zakończenia kontraktu z instytucją UE ZAŁĄCZNIK : kopia dokumentu potwierdzającego rozliczenie projektu przez instytucję UE (§ 21 ust. 1)

14 RAPORT KOŃCOWY (§ 21 rozporządzenia) PROCEDURA OCENY: a)ocena formalna (DSE) i rozliczenie rachunkowe (DE) b)ocena Zespołu, c)opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister uznaje projekt za: a)w ykonany; b)wykonany z wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. wezwaniem do zapłacenia kary; c)niewykonany w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. z wezwaniem do zapłacenia kary - uzyskanie rezultatów negatywnych w wyniku wykonanych prawidłowo zadań nie powoduje uznania projektu za niewykonany U W A G A ! Niezłożenie w terminie raportu końcowego może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 ).

15 Dysponowanie środkami finansowymi (§ 4 i 11 rozporządzenia ) Przepisy § 4 ust. 3 Nie podlegają waloryzacji ust. 4 Przekazywane w ratach. Przekazanie kolejnych rat może zostać uzależnione od pozytywnej oceny raportu rocznego. ust. 5 Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym – mogą być wydatkowane w kolejnych latach określonych w decyzji. ust. 6 Zwrot niewykorzystanych środków: w ciągu 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji - na rachunek Ministerstwa ust. 7 Odpowiedzialność jednostki za wydatkowanie środków zgodnie z decyzją Przepisy § 11 ust. 3 Refundacja kosztów poniesionych ze środków własnych w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu (wg kontraktu) do dnia otrzymania decyzji – w bieżącym roku budżetowym.

16 Nieprawidłowe wykorzystanie środków (§ 26 rozporządzenia) Przepisy § 26 ust. 2 Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowego wykorzystania tych środków finansowych do dnia ich zwrotu ust. 3 W przypadku nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w decyzji, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność jednostka, minister może naliczyć dodatkowo karę w wysokości do 10% przyznanych środków finansowych

17 Aparatura i materiały (§ 27 rozporządzenia) Przepisy § 27 ust. 1 Aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w celu realizacji zadań, podlega zagospodarowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi środków trwałych (pozostaje w jednostce). ust. 2 Zakupione ze środków na naukę, nie zużyte materiały i przedmioty nietrwałe po zakończeniu realizacji zadań pozostają w dyspozycji jednostki. ust. 3 Przychody ze sprzedaży aparatury naukowo- badawczej, uzyskane w okresie realizacji zadań, podlegają zwrotowi na właściwy rachunek Ministerstwa.

18 ŹRÓDŁA INFORMACJI STRONA INTERNETOWA MNiSzW: www.nauka.gov.pl AKTUALNOŚCI 7. PROGRAM RAMOWY NAUKA: Zasady finansowania budżetowego Współpraca naukowa z zagranicą NA SKRÓTY: Formularze (wraz z instrukcjami wypełniania)

19 Dziękuję za uwagę Krystyna Bandau-Palka – Gł. Specjalista Departament Instrumentów Polityki Naukowej MNiSzW tel. (22) 6288586 lub (22) 52 92 227 faks: (22) 52 92 781 e-mail: Krystyna.Bandau-Palka@nauka.gov.pl


Pobierz ppt "Zasady finansowania projektów naukowo- badawczych UE przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krystyna Bandau - Palka Główny Specjalista Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google