Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 17-10-2007 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 17-10-2007 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 17-10-2007 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY i GÓRNEJ ODRY kadencji 2007-2011 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY i GÓRNEJ ODRY kadencji 2007-2011

2 kadencji 2007-2011 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW WODNYCH MAŁEJ WISŁY I GÓRNEJ ODRY kadencji 2007-2011 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Opracowanie: Ksenia Starzec-Wiśniewska Gliwice; 17-10-2007r.

3 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Udział społeczeństwa według RDW: Preambuła RDW akapit (14): Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione (…) od informacji, konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników wody. Preambuła RDW akapit (46) Dla zapewnienia udziału społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach i środkach (…). Udział społeczeństwa według RDW: Preambuła RDW akapit (14): Osiągnięcie celów niniejszej dyrektywy jest uzależnione (…) od informacji, konsultacji i zaangażowania społeczeństwa, w tym użytkowników wody. Preambuła RDW akapit (46) Dla zapewnienia udziału społeczeństwa, w tym użytkowników wody w ustaleniu i aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczu, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej informacji o planowanych działaniach i środkach (…). Obowiązek zaangażowania społeczeństwa w proces tworzenia planów gospodarowania wodami zawarto w unormowaniach ustawy Prawo wodne, która realizuje w tym zakresie zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

4 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami. Obligatoryjnie należy udostępniać społeczeństwu informacje i przeprowadzać konsultacje publiczne na trzech etapach procesu planowania gospodarowania wodami.

5 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki KONSULTACJE SPOŁECZNE Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej został zobowiązany – na mocy art. 119 ust. 7 i 9 – do trzykrotnego zasięgania opinii społecznej w sprawie: Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych – w terminie: co najmniej na 3 lata przed rozpoczęciem okresu, którego plan dotyczy, /22.XII.2006r.–22.VI.2007r./ Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru dorzecza – w terminie: co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego przedmiotowy plan dotyczy, /22.XII.2007r.–22.VI.2008r./

6 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki KONSULTACJE SPOŁECZNE /c.d./ Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – w terminie: co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego on dotyczy, /22.XII.2008r.–22. VI.2009r./. KONSULTACJE SPOŁECZNE /c.d./ Projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – w terminie: co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego on dotyczy, /22.XII.2008r.–22. VI.2009r./.

7 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki RDW przewiduje trzy formy udziału społeczeństwa: - dostarczanie informacji - konsultacje społeczne - czynne zaangażowanie

8 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki CZYNNE ZAANGAŻOWANIE DOSTARCZANIE INFORMACJI KONSULTACJE należy zapewnić należy zachęcać

9 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Zaangażowanie społeczeństwa w sprawy zarządzania gospodarką wodną przyczyni się do: - dokładnej identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej w danym obszarze dorzecza, - doboru odpowiednich działań naprawczych służących ochronie i poprawie stanu jakościowego i ilościowego wód.

10 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Narzędzia wykorzystane w organizacji procesu udziału społeczeństwa na obszarze Regionów Wodnych MW i GO Narzędzia Procesu Udziału Społeczeństwa Rady Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Stałe Komisje ds. Udziału Społeczeństwa Internet/ Interaktywne Forum Media Broszury/ ulotki informacyjne/ foldery/ankiety

11 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Na każdym z etapów konsultacji /w ciągu 6 miesięcy od podania dokumentów do publicznej wiadomości / każdy zainteresowany może proponować zmiany i wnosić uwagi do dokumentów – poprzez ten fakt, procesowi tworzenia planu gospodarowania wodami (p.g.w.) zagwarantowano jawność, przejrzystość i możliwość doskonalenia go przez wszystkich zainteresowanych optymalizacją jego merytorycznej zawartości.

12 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Ostateczna wersja p.g.w. będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z pomysłami na gospodarkę wodną, które zawarte zostaną w dokumencie oraz zaakceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu. Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie. Ostateczna wersja p.g.w. będzie zbiorem najtrafniejszych zapisów, optymalnych koncepcji planistycznych – a włączenie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli obywatelom identyfikować się z pomysłami na gospodarkę wodną, które zawarte zostaną w dokumencie oraz zaakceptować konkretne działania /np.: inwestycyjne/ podejmowane w ramach realizacji zatwierdzonego planu. Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 9) ustawy Prawo wodne elementem składowym planu musi być: podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie.

13 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Przebieg i EFEKTY ankietyzacji przeprowadzonej w odniesieniu do Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych

14 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki W Programie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa (1690), Organizacje pozarządowe (140), Administracja rządowa (90), Rolnictwo (280), Usługi wodne (280), Przemysł (225), Leśnictwo (265), Rybactwo i rybołówstwo (90), Wędkarstwo (15), Turystyka (110). W Programie udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w Polsce wyróżnione zostały następujące podstawowe grupy społeczne – grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa): Administracja samorządowa (1690), Organizacje pozarządowe (140), Administracja rządowa (90), Rolnictwo (280), Usługi wodne (280), Przemysł (225), Leśnictwo (265), Rybactwo i rybołówstwo (90), Wędkarstwo (15), Turystyka (110).

15 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki W ramach realizacji procesu udziału społeczeństwa - w oparciu o zapisy Programu udziału społeczeństwa we wdrażaniu RDW w odniesieniu do obszarów Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - za pośrednictwem poczty wysłano ogółem: 3.615 ANKIET

16 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki INNE /niż za pośrednictwem POCZTY/ sposoby dystrybucji: SPOTKANIA, INTERNET, PRZEZ ANKIETERÓW /CZŁONKOWIE RAD RGWRW MW I GO ORAZ KOMISJI DS. US PRZY RADACH; PRACOWNICY ŚODR, funkcjonariusz Policji/. RAZEM (ilość ankiet): RAZEM (ilość ankiet): 3.840 (wszystkie w/w sposoby oraz ankiety przesyłane dodatkowo - na życzenie zainteresowanych stron)

17 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Od 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r. z terenu Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zebranych zostało 289 wypełnionych ANKIET. dotyczących Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych - w tym poszczególne grupy społeczne i środowiska zawodowe: Od 22 grudnia 2006r. do 22 czerwca 2007r. z terenu Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zebranych zostało 289 wypełnionych ANKIET. dotyczących Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzaniem planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych - w tym poszczególne grupy społeczne i środowiska zawodowe:

18 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki POLICJA – 6 ankiet; AQUA S.A. BIELSKO-BIAŁA – 4 ankiety; ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RACIBORZU – 4 ankiety; URZĄD MIASTA RYBNIKA – 6 ankiet; NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC – 14 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO SIEWIERZ – 14 ankiet; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – 6 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH – 1 ankieta; MIEJSKIE PRZESIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – 6 ankiet; ROLNICY– 31 ankiet; Rady GWRW MW i GO – 6 ankiet; KIEROWNICY działów RZGW GLIWICE – 19 ankiet.; URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE – 1 ankieta; URZĄD GMINY W SUSZCU - 1 ankieta; STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE – 1 ankieta; URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – 133 ankiety!!!; URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE – 4 ankiety. POLICJA – 6 ankiet; AQUA S.A. BIELSKO-BIAŁA – 4 ankiety; ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RACIBORZU – 4 ankiety; URZĄD MIASTA RYBNIKA – 6 ankiet; NADLEŚNICTWO ŚWIERKLANIEC – 14 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W OLKUSZU – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO SIEWIERZ – 14 ankiet; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI – 6 ankiet; STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH – 1 ankieta; MIEJSKIE PRZESIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – 6 ankiet; ROLNICY– 31 ankiet; Rady GWRW MW i GO – 6 ankiet; KIEROWNICY działów RZGW GLIWICE – 19 ankiet.; URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH – 16 ankiet; NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE – 1 ankieta; URZĄD GMINY W SUSZCU - 1 ankieta; STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE – 1 ankieta; URZĄD MIASTA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – 133 ankiety!!!; URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE – 4 ankiety.

19 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Spotkania konsultacyjne z Radami GWRW, Komisjami ds. US oraz grupami docelowymi – rolnikami, administracją samorządową

20 spotkanie edukacyjne z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Toszku SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki – działania edukacyjne

21 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Wyniki /efekty/ wszystkich działań w ramach US przełożą się na całość procesu konsultacji społecznych: podejście społeczeństwa do merytorycznej zawartości planów gospodarowania wodami w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry, świadomość ekologiczną i wzrost poczucia współodpowiedzialności za stan wód oraz środowisko naturalne w ogólności.

22 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki INFORMACJE PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKAŃ PRZYGOTUJĄ SPOŁECZEŃSTWO DO ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W TWORZENIU I MODYFIKOWANIU PLANÓW /aktualizacje dokumentu w cyklu 6-letnim/, co zaowocuje optymalizacją elementów procesu planowania w gospodarce wodnej. Spotkania terenowe umożliwiają bezpośrednie zadawanie pytań pracownikom RZGW oraz są pozytywnym przykładem wyjścia do społeczeństwa z zagadnieniami dot. gospodarki wodnej. INFORMACJE PRZEKAZANE PODCZAS SPOTKAŃ PRZYGOTUJĄ SPOŁECZEŃSTWO DO ŚWIADOMEGO UCZESTNICTWA W TWORZENIU I MODYFIKOWANIU PLANÓW /aktualizacje dokumentu w cyklu 6-letnim/, co zaowocuje optymalizacją elementów procesu planowania w gospodarce wodnej. Spotkania terenowe umożliwiają bezpośrednie zadawanie pytań pracownikom RZGW oraz są pozytywnym przykładem wyjścia do społeczeństwa z zagadnieniami dot. gospodarki wodnej.

23 SPRAWOZDANIE z przebiegu I tury konsultacji społecznych w Regionach Wodnych: Górnej Odry oraz Małej Wisły i Czadeczki Zagadnienia US były prezentowane także na posiedzeniu Związku Gmin i Powiatów Śląskich w dniu 7 grudnia 2006r. DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I UMOŻLIWIENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH !!! Zagadnienia US były prezentowane także na posiedzeniu Związku Gmin i Powiatów Śląskich w dniu 7 grudnia 2006r. DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE I UMOŻLIWIENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH !!!

24 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 17-10-2007 I POSIEDZENIE RAD GOSPODARKI WODNEJ REGIONÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google