Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego prof. WWSI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego prof. WWSI"— Zapis prezentacji:

1 Pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego prof. WWSI
MODELOWANIE SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW WSPOMAGAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY ePUAP inż. Sebastian Stańczyk Pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego prof. WWSI

2 CEL PRACY Analiza i modelowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagającego działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu środowiska platformy ePUAP. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

3 ZAKRES PRACY Dziedzina i sformułowanie problemu oraz hipotez roboczych
Procesy modelowania SIZ Analiza problemu i identyfikacja rozwiązań Model systemu Implementacja wybranych funkcji systemu Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

4 HIPOTEZA ROBOCZA Platforma ePUAP umożliwia efektywny proces wymiany i obiegu informacji w administracji państwowej Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

5 Dziedzina i sformułowanie problemu
Istota i problematyka Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych e-Administracja oraz informatyzacja działalności podmiotów publicznych Interoperacyjność systemów informatycznych Elektroniczna platforma usług administracji publicznej- e-PUAP Wykluczenie cyfrowe Istota i problematyka Elektronicznego Obiegu Dokumentów – jest to SI którego rolą jest zarządzanie obiegiem dokumentów oraz zadań w oparciu o mechanizmy zwane workflow. Workflow oznacza sposób lub też sposoby przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi czynny udział w procesie przetwarzania. Jest to pojęcie dosyć szerokie i dzięki zawężeniu tego terminu można przyjąć, że jest algorytm przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych – podpis elektroniczny kwalifikowany, w przypadku dokumentów dla ePUAP – profil zaufany, który nie wymaga podpisu elektroniczego kwalifikowanego. Omówiona została specyfika bezpieczeństwa i uwierzytelnienia podpisu. Dokument elektroniczny zwany dokumentem cyfrowym lub binarnym jest to dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego lub filmowego dającym się zapisać w formie elektronicznej po czym odczytać. Dodatkowo posiada cechy dokumentu – potwierdza fakt istnienia zjawiska, wydarzenia. e-Administracja oraz informatyzacja działalności podmiotów publicznych – omówiona zostałą rola e-Administracji, a także informatyzacja działalności podiotów publicznych. Interoperacyjność systemów informatycznych - według organizacji standaryzacyjnej Institue of Electrical and Electronics Enginers definiuje się w następujący sposób: „Interoperacyjność oznacza zdolność do dwóch lub większej liczby systemów informatycznych lub komponentów do wymiany informacji i do jej użycia.” Natomiast według ISO/IEC „Interoperacyjność oznacza zdolność różnych elementów funkcjonalnych systemów informatycznych do komunikacji, uruchomiania programów lub przesyłania danych pomiędzy nimi w sposób nie wymagający od ich użytkownika żadnej wiedzy lub wymagający od niego wiedzy minimalnej na temat unikalnych właściwości tych elementów”. W ramach interoperacyjności systemów Polski ustawodawca przedstawił rozporządzenie dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności, w wyniku tego zostały określone pewne standardy wymiany informacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Wyróżnione zostały 3 typy interoperacyjności: Organizacyjny – mający na celu zapewnienie efektywności procesów podmiotów administracji publicznej, czyli optymalizacje wymiany informacji. Informacyjną – mający na celu zapewnienie efektywności wymiany informacji pomiędzy samymi urzędami a obywatelami oraz biznesem. Techniczna – zapewnienie standardów przetwarzania, gromadzenia, wymiany oraz transportu danych pomiędzy różnymi i z reguły heterogenicznymi systemami. Omówiona została platforma ePUAP Poruszono zagadnienia problemu wykluczenia cyfrowego Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

6 Modelowanie SIZ Istota modelowania Metody i techniki modelowania
Komputerowe wspomaganie modelowania systemów Metodyki zarządzania projektami Istota modelowania – omowne zostało zagadnienie modelu, oraz modelu w informatyce omówiona została idea budowy modelu a także problemy jakie mogą wystąpić przy budowie modelu Metody i techniki modelowania – omówione zostały metody i techniki modelowania, przedstawione zostały wady i zalety podejścia strukturalnego i obiektowego Owóione zostały główne techniki dla podejścia strukturalnego takie jak: Diagram Hierarchii Funkcji, Diagram Związków Encji, Diagram Przepływu Danych Dla podejścia obiektowego został przedstawiony język UML, zostały przedstawione 13 diagramów uml oraz omówione najważniejsze z nich Diagram Przypadków Użycia, Diagram Sekwencji, Diagram Klas, Diagram Czynności (Aktywności) Przedstawiona została też notacja BPMN Komputerowe wspomaganie modelowania systemów – omówiony został podział narzedzi typu CASE na Upper-CASE, Lower-CASE, Middle-CASE, Integrated-CASE Przedstawione zostały główne funkcje narzędzi CASE: Repozytoria, Edytor notacji graficznych, Moduł poprawności kontroli, Moduł kontroli jakości, Generator raportów, Generator kodu, Generator dokumentacji technicznej, Moduł inżynierii odwrotnej, Zarządzanie pracą grupową, Projektowanie interfejsu Użytkownika GUI, Interfejsy narzędzi RAD Metodyki zarządzania projektami – omiowne zostało co to jest projekt, zostały przedstawione i omówione główne metodyki zarządzania projektami takie jak PRINCE2, pokazane zostało iteracyjne podejście do projektu - RUP. Wspomniane zostały również metodyki AGILE - zwinne takie jak Lean Development "LD", SCRUM, Crystal Methods, Feature Driven Design "FDD„ Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

7 Analiza problemu Ocena systemu tradycyjnych rozwiązań Identyfikacja
organizacji Analiza problemu Model i reguły biznesowe Ocena systemu tradycyjnych rozwiązań – zostały ocenione rozwiązania tradycyjnego obiegu dokumentu. Na rysunku pokazana jest tradycyjna droga składania wniosku w instytucji państwowej. Rozwiązania tradycyjne są zawodne i problemowe gdyż z punktu widzenia klienta/petenta – trzeba stawić się osobiście w instytucji, brak standaryzacji formularzy, rózne formularze w zalezności od urzedu/regionu, dla urzędu – róznego rodzaje pomyłki na formularzu, konieczność wzywania do wyjaśnień petenta itd. Identyfikacja organizacji – Wybrana została jednostka państwowa Urząd do Spraw Cudzoiemców, opisana została rola UdSC oraz zadania przez UdSC realizowane. Na rysunku widoczna jest struktura UdSC. Analiza problemu – została przeprowadzona analiza problemu nieefektywnego obiegu dokumentów w jednostce, zastosowane zostały 2 techiniki analityczne. Pierwsza zostałą zastosowany Diagram Przyczyn i Skutkoów (Diagram Ishikawy ). Określone zostało 5 głównych przyczyn okreslonych jako 5M czyli Manpower – Ludzie, Methods – Metody, Machinery – Maszyny, Materials – Materiały, Managment- Zarządzanie. Druga techniką analizy była burza mózgów i w wyniku niej powstała Mapa Myśli (Mind Mapping). W wyniku analizy zostały zidentyfikowane 4 główne przyczyny. Dzięki przeprowadzonej analizie zostały wyciągnięte wnioski w celu zapobieganiu występujących przyczyn: Zbudowanie wspólnego repozytorium dokumentów dla petentów oraz automatyczna walidacja dokumentów, Raportowanie obciążeń pracowników oraz czasem o wykonywania przez nich zadań, ilości spraw nierozpatrzonych, Automatyczny system przypomnień o terminach na dokumentach, z raportem ilości spraw, Elektroniczna ewidencja dokumentów oraz cyfrowe archiwa, automatyzacja dekretacji dokumentów. Model i reguły biznesowe – został zbudowany model biznesu organizacji, jego rola jest pokazanie w uproszczony, syntetycznym sposób logikę biznesową przedsiębiorstwa. Opisuje on co organizacja ma do zaoferowania swoim klientom, w jaki sposób chce do nich dotrzeć i w jaki sposób utrzymuje z nimi kontakt. Przedstawia jakimi zasobami dysponuje i z pomocy których partnerów korzysta. Model biznesu został zbudowany za pomocą narzędzia zwanego Kanwa Modelu Biznesu (ang. Business Model Canvas) opracowanego przez Alexa Osterwaldera. „Kanwa Modelu Biznesu opiera się na dziewięciu elementach fundamentalnych: Segment Rynku – Organizacja obsługuje jeden lub większą liczbę segmentów klientów, Propozycja Wartości – Organizacja stara się rozwiązać problemy klientów i zaspokajać ich potrzeby za pomocą propozycji wartości, Kanały – Propozycja wartości trafia do klientów za pośrednictwem kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży, Relacje z Klientami – Z poszczególnymi segmentami klientów kształtuje się relacje, Strumienie Przychodów – Strumień przychodów stanowi efekt realizacji propozycji wartości, Kluczowe Zasoby – Kluczowe zasoby to aktywa niezbędne do formułowania i realizacji poprzednich elementów, Kluczowe Działania – .. poprzez wykonywanie pewnej liczby kluczowych działań, Kluczowi Partnerzy – Niektóre działania zleca się firmom zewnętrznym, a niektóre zasoby pozyskuje się spoza przedsiębiorstwa, Struktura Kosztów – Poszczególne elementy modelu biznesowego wpływają na określoną strukturę kosztów. W pracy zostały również opracowane reguły biznesowe które definiują pewne określone aspekty biznesowe, których celem jest utworzenie granic struktury biznesowej a także kontrola lub wpływ na zachowania biznesowe. Reguły biznesowe mają na celu opis wymagań oraz strategii wykraczających po za jeden projekt programistyczny. Są one związane z całą dziedziną projektu i do nich musza się dostosować wszystkie tworzone aplikacje. Reguły dzielimy na 5 rodzajów: Fakty - reguły mówiące, że dane stwierdzenie jest prawdziwe. Przykładowe fakty wynikające z prawa, lub z polityki firmy np.: każda firma musi posiadać NIP Ograniczenia - reguły wynikające z ograniczenia działań które są podejmowane przez system lub jego użytkowników, przykładowo:Operacje księgowe muszą być zgodne z ustawą o księgowości Wyzwalacze działania - są to reguły, które wywołują pewne działania pod wpływem pewnych warunków. Definiowane są zazwyczaj jako Jeżeli <warunek bądź zdarzenie> to <coś sie dzieje>, np.: Jeżeli jest 25 dzień miesiąca, to należy zlecić przelew za VAT do urzędu skarbowego. Wnioski - są to reguły wynikające z wiedzy, tworzone są nowe fakty na podstawie pewnych warunków. Reguła ta jest podobna do wyzwalaczy, ale jest ona bardziej statyczna i wynika z doświadczenia. Definiowane są zazwyczaj Jeżeli <warunek lub zdarzenie> jest prawdziwe to <coś sie staje prawdziwe> lub Jeżeli <warunek lub zdarzenie> jest prawdziwe to <następuje zmiana stanu czegoś> Przykładowe reguły: Jeżeli cudzoziemiec nie posiada prawa do pobytu w Polsce, to musi natychmiast opuścić granice Polski. Wyliczenia - są to reguły określone przez algorytmy lub wyrażenia matematyczne. Przykładowe reguły: Aby wyliczyć cenę brutto, stosujemy następujący wzór CenaBrutto=CenaNetto * 1,23 Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

8 Analiza problemu Koncepcja systemu: DLA – Administracji Publicznej,
KTÓRA – ogranicza problem z nieefektywnym obiegiem dokumentów SEOD – System Informatyczny, KTÓRY – Umożliwia efektywny obieg dokumentów elektronicznych W PRZECIWIEŃSTWIE – do tradycyjnej formy (papierowej) Na podstawie powyższej analizy i modelu biznesowego powstała koncepcja systemu. Koncepcja systemu powstałą według dokumentu wykorzystywanego w RUP-ie zwanego Wizja Systemu Opis problemu Problem jest W złym obiegu dokumentów w organizacji Co wpływa Na nieefektywną pracę organizacji oraz niezadowolenie petentów Wpływ jest następujący Długi czas odpowiedzi na dokumenty, problem z kompletnością dokumentów, zła praca w organizacji Skuteczne rozwiązanie spowoduje Uporządkowanie przepływu dokumentów, zwiększenie efektywności, zadowolenie petentów, automatyzacja zadań związanych z obiegiem dokumentów. Umiejscowienie systemu Dla Administracji publicznej która nie posiada systemu do elektronicznego obiegu dokumentów oraz nie ma możliwości obsługi elektronicznej skrzynki podawczej a także publikacji w sposób automatyczny informacji publicznej dotyczącej prowadzonego postępowania Która Ma problem z wysoce nieefektywnym z obiegiem dokumentów w swojej organizacji, co przekłada się na wysokie niezadowolenie petentów i organizacji z nią współpracujących SEOD Jest systemem informatycznym Który Umożliwia obieg dokumentów w sposób elektroniczny, dba o terminowość odpowiedzi, umożliwia obsługę w sposób automatyczny elektroniczną skrzynkę podawczą, obsługę informacji publicznej a także pełen nadzór nad obsługiwanymi sprawami przez urzędników W przeciwieństwie do Tradycyjnej formy obsługi obiegu dokumentów w organizacji publicznej Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

9 MODEL SYSTEMU Charakterystyka i założenia systemu
Model biznesowy systemu Model domeny Charakterystyka i założenia systemu - Zgodnie z wizją systemu opisaną w części analitycznej system powinien obsługiwać proces obiegu dokumentów z wykorzystaniem zasady rejestracji wpływających dokumentów w jednym miejscu, jakim jest kancelaria urzędu. Założenia systemu SEOD ma za zadanie usprawnienie obiegu dokumentów w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, wykorzystując platformę ePUAP. System ma za zadanie umożliwić efektywny proces wymiany dokumentów pomiędzy interesantem a administracją publiczną. Powinien posiadać mozliwość składania pism za pomocą drogi elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność wykorzystywania elektronicznej skrzynki podawczej. Dzięki istnieniu platformy ePUAP nie trzeba budować własnej obsługi ESP ,wystarczy tylko aby SEOD współpracował w ePUAP. Dzięki temu dokumenty składane w formie elektronicznej będą mogły zostać zautomatyzowane w obsłudze procesów dekretowania na właściwego dla sprawy urzędnika. Automatyzacja spowoduje zwiększenie efektywności działania procesu wymiany dokumentów. Dokumenty złożone przez interesanta będą do niego wracały drogą elektroniczną. W celu iniknięcia wykluczenia cyfrowego system musi również obsłużyć drogę tradycyjną czyli papierową, jednak aby uniknąć długiego procesu obsługi dokumentu, dokumenty po wejściu do urzędu będą cyfryzowane i obsługiwane w wersjach elektronicznych przez system. Odpowiedź na takie dokumenty były by generowane papierowo. Dodatkowym wymaganiem jest interoperacyjność systemu, i tak aby to zapewnić, system musi być dostępny z każdego miejsca. System powinien pracować jako aplikacja sieciowa z wykorzystaniem protokołu HTTP lub HTTPS za pomocą popularnych przeglądarek internetowych. Model biznesowy systemu – Został opracowany model biznesowy systemu, zidentyfikowani główni aktorzy biznesowi oraz główne przypadki użycia biznesowe Model domeny – Opracowany został model dziedzinowy i przedstawiony na diagramie domeny / dziedziny. Ma on na celu zbudowanie modelu koncepcyjnego, którego zadaniem jest przedstawienie podmiotów wchodzących w skład dziedziny, w której działa organizacja lub procesy biznesowe a także pokazanie relacji pomiędzy tymi podmiotami. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

10 MODEL SYSTEMU Dynamika systemu Przypadki użycia Diagram czynności
Diagram komunikacji Dynamika systemu – ma z zadanie pokazać logikę systemu, przepływy sterowania, zachowań sekwencji stanów a także opisanie interakcji pomiędzy instancjami klasyfikatorów. Diagramy wchodzące w skład dynamicznych diagramów to: Diagram przypadków użycia Diagram czynności (Aktywności) Diagram maszyny stanowej Diagramy interakcji Diagram sekwencji Diagram komunikacji Diagram sterowania interakcją Diagram harmonogramowania Zgodnie z zasadą Pareto (reguła 80 na 20) wykorzystuje się 20% diagramów aby opisać modelowany system. Do najczęściej używanych diagramów zatem należą Diagram przypadków użycia, Diagram czynności oraz Diagram sekwencji. Powyższy rysunek ilustruje różnice pomiędzy aktorami biznesowymi a aktorami systemu informatycznego. Aktorzy którzy są aktorami biznesowymi systemu a nie mają dostępu do systemu informatycznego nie są uwzględniani w diagramie przypadków użycia systemu informatycznego. Przykładowo interesant nie styka się nigdzie z samym systemem, robi to za pośrednictwem ePUAP. Pomimo że platforma jest wewnętrzną częścią systemu biznesowego, jednak dla systemu informatycznego jest zewnętrznym aktorem. Decydent jest natomiast aktorem biznesowym jak i aktorem SI. Biznesowo może składać dokumenty do systemu jak również zatwierdza dokumenty w systemie. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

11 MODEL SYSTEMU Statyka systemu
Statyka systemu ma za zadanie pokazać perspektywę logiczną. Diagramy pokazujące perspektywę logiczną mają za zadanie przedstawić w sposób graficzny statycznych i deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków międzydziedzinowych, odwzorowanie struktury systemu w wybranym momencie jej działania, pokazanie logicznej struktury systemu w postaci pakietów połączonych zależnościami i zagnieżdżeniami oraz graficznego przedstawienia wzajemnie współdziałających części które mają za zadanie uzyskania pożądanej funkcjonalności. Diagramy wchodzące w skład statycznych diagramów to: Diagram klas Diagram pakietów Diagram obiektów Diagram struktur połączonych Diagramy wdrożeniowe Diagram komponentów Diagram rozlokowania Zgodnie z zasadą Pareto (reguła 80 na 20) wykorzystuje się 20% diagramów tak aby opisać modelowany system. Do najczęściej używanych diagramów zatem należą diagram klas, diagram pakietów oraz diagram rozlokowania. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

12 MODEL SYSTEMU Architektura systemu Środowisko pracy systemu
Projekt interfejsu W pracy zostały opracowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla SEOD Został zbudowany projekt architektury systemu Wytypowane zostało środowisko w jakim zostanie wytworzone oprogramowanie oraz w jakim SEOD będzie działać Również został opracowany projekt interfejsu. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

13 MODEL SYSTEMU Projekt bazy danych
SEOD został zaprojektowany i zamodelowany przy użyciu podejścia obiektowego. System ten ma zostać zaimplementowany przy pomocy relacyjnej bazy danych. Można zastosować do projektowania diagram ERD, jednak zdecydowano się na przekształcenie bezpośrednio diagram klas do postaci relacyjnej bazy danych. Oczywiście idealną sytuacją było by przekształcenie diagramu klas w obiektową bazę danych, jednak z braku istniejących motorów baz obiektowych, należy pogodzić świat obiektowy z relacyjnym. Model relacyjny danych niestety oferuje mniej pojęć niż model obiektowy, przez co występują duże trudności w wyrażeniu, w sposób bezpośredni na diagramie encja-związek wszystkich informacji jakie można zawrzeć w diagramie klas. Dodatkowo model relacyjny jest trudniejszy do interpretacji w stosunku do schematu obiektowego. Podstawą odwzorowania obiektów złożonych zawartych w diagramie klas jest ich spłaszczenie, poprzez dekompozycję atrybutów złożonych na atrybuty proste, usuwane zostały powtarzające się atrybuty oraz usuwane zostały postaci normalizacyjne bazy, głównie 2PN, 3PN, 4PN oraz postać normalna Boyce-Codda. Dzięki tym zabiegom złożone obiekty są reprezentowane jako zestawy Encji (Krotek), często rozłożone na wiele tabel. Informacje o obiektach są przechowywane w strukturze relacyjnej w postaci integralności referencyjnej. Integralność referencyjna polega na tym, że dla każdego klucza obcego musi istnieć enacja która posiada taki sam klucz główny. Oczywiście zdarzają się systemy relacyjne które nie posiadają systemowo integralności referencyjnej. Integralność referencyjna nie jest w stanie odwzorować całej złożoności obiektów, przykładowo podczas takich transformacji tracone są reguły hermetyzacji obiektu. W celu przekształcenia bazy zaprojektowanej obiektowo na model relacyjny należy sprowadzić ją do fizycznego modelu danych. Atrybuty klas po przekształceniu stają się kolumnami a atrybuty które są identyfikatorami klas stają się kandydatami na klucze główne (KP), Jeżeli tabele powstałe w wyniku przekształcenia klas nie posiadających identyfikatorów wówczas zostają wyznaczone klucze poprzez architekta lub dodaje się nowe kolumny, Jeżeli klasa posiada metody, to po przekształceniu stają się one procedurami, Asocjacje zostają zmienione w relacje pomiędzy tabelami, w jednoznaczny sposób zależący od liczebności związków asocjacji. Związek 1-1 (0..1;1-1) zostają zastąpione relacją 1:1 pomiędzy tabelami. Związek 1..* zostaje zamieniony na relacje 1:N pomiędzy tabelami Związek 0..* lub 1..* jest przekształcony do relacji M:N (wiele do wielu) przez co wymaga się dodatkowej tabeli łączącej. Agregacja i Złożenie są przekształcane jak związek asocjacji o liczebności * czyli na relację 1:N. Najwięcej problemów jest z przekształceniem Uogólnienia. Istnieja3 metody przekształcenia uogólnienia: Utworzenie po tabeli dla nadklas i podklas a następnie połączenie ich relacją 1:1, klucz główny jest też kluczem obcym, Utworzenie dla podklas tabeli i umieszczenie w niej wszystkie atrybuty nadklasy, Utworzenie jednej tabeli dla nadklasy i podklasy które zawierają wszystkie atrybuty. Problemem może być wartość NULL która pojawia się w wierszach . Na rysunku 54 przedstawiony jest projekt bazy danych, po przekształceniu z diagramu obiektowego. Baza została znormalizowana. Oczywiście w kolejnych iteracjach warto przeprowadzić dalsze kroki normalizacyjne w celu optymalizacji bazy. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

14 IMPLEMENTACJA WYBRANYCH FUNKCJI SYSTEMU
Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

15 IMPLEMENTACJA WYBRANYCH FUNKCJI SYSTEMU
Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

16 WNIOSKI Elektroniczny obieg dokumentów wzmacnia sprawność systemu informacyjnego organizacji i umożliwia uzyskanie oszczędności czasu i środków e-PUAP może stanowić standard platformy komunikacyjnej z klientem Możliwy jest wzrost efektywności obiegu dokumentów w administracji państwowej Kierunki dalszych prac powinny koncentrować się na standaryzacji procesów obiegu dokumentów z wykorzystaniem istniejących zasobów informacyjnych (biblioteka „szablonów” dokumentów powiązana z dziedzinowymi bazami danych, utrzymywanych w systemach administracji państwowej) Praca miała na celu weryfikację postawionej na początku hipotezy. Platforma ePUAP umożliwia efektywny proces wymiany i obiegu informacji w administracji państwowej Skoncentrowano się więc na modelowaniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów wspomagającego działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP. W pracy dokonano przeglądu literatury, dotyczącej zagadnień analizy, modelowania oraz projektowania systemów informatycznych. Została zidentyfikowana dziedzina i sformułowana hipoteza badawcza. Zidentyfikowano pojęcia modelu, projektu, procesu a także środowiska projektowego. Została przeprowadzana szczegółowa analiza procesu obiegu dokumentów w administracji państwowej na podstawie wybranej jednostki administracyjnej. Został również stworzony model biznesowy przedsiębiorstwa, a także przeanalizowane zostały główne procesy organizacyjno-biznesowe, występujące w obiegu informacji pomiędzy społeczeństwem a administracją publiczną oraz procesy w samej organizacji państwowej. W efekcie przedstawionej analizy został zbudowany model systemu teleinformatycznego. Wynikiem pracy są rozwiązania projektowe, które potwierdzają postawioną hipotezę. Zostały zamodelowane procesy biznesowe, opisana dynamika i statyka systemu teleinformatycznego. Z uwagi na dużą złożoność systemu ograniczono wykonanie pełnej implementacji bazy danych i interfejsu systemu do poziomu prototypu. Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP

17 Dziękuję za uwagę Modelowanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów wspomagających działalność administracji publicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP


Pobierz ppt "Pod kierownictwem dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego prof. WWSI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google