Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Anna Jankowicz. D EFINICJA Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Anna Jankowicz. D EFINICJA Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Anna Jankowicz

2 D EFINICJA Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie w sieci (lokalnej lub internetowej) publikacji cyfrowych: czasopisma elektroniczne, e-booki, a także zdigitalizowanych tradycyjnych publikacji papierowych, takich jak czasopisma, książki, mapy, zdjęcia itp.

3 DEFINICJA CD. Nazwa nawiązuje do tradycyjnej biblioteki, która wypożyczała zbiory z własnego lokalu. Funkcjonalnie biblioteka cyfrowa odpowiada raczej czytelni, do której zasobów dostęp możliwy jest jednak bez konieczności fizycznej obecności czytelnika w miejscu, z którego usługa jest świadczona (a także bez fizycznej obecności w nim tych zasobów). Usługa biblioteki cyfrowej może być świadczona przez dowolną instytucję, organizację lub osobę prywatną (w tym również przez tradycyjne biblioteki).

4 D OSTĘP I P RAWA AUTORSKIE Niektóre biblioteki cyfrowe działają na zasadach otwartego dostępu, do innych dostęp jest ograniczony do zarejestrowanych użytkowników lub instytucji. Wynika to najczęściej z ograniczeń licencji, na jakich udostępniane są poszczególne zasoby. Biblioteki cyfrowe często gromadzą utwory stare, które ze względu na wygaśnięcie majątkowych praw autorskich przeszły do domeny publicznej.

5 G ŁÓWNE FUNKCJE W zależności od tego, czy mamy do czynienia z masową digitalizacją, czy z powolnym procesem udostępniania dzieł, czy gromadzi się dzieła od początku dostępne w formie elektronicznej ( born digital ) biblioteki cyfrowe pełnią różne funkcje i służą różnym użytkownikom. Generalnie jednak ich najważniejszą funkcją jest funkcja kulturowa - zabezpieczenie dziedzictwa kultury, służb a nauce i edukacji. Biblioteki cyfrowe opierają się często o międzynarodowe standardy (dla opisu bibliograficznego, przesyłanie danych) i dobre praktyki opracowane przez bibliotekarzy i informatyków. Dzięki przestrzeganiu tych standardów biblioteki cyfrowe działające w sieci mogą być przeszukiwane z jednego miejsca, mogą wymieniać się danymi, a w przyszłości możliwe będzie zabezpieczenie zasobów na długi czas.

6 P OLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE Liczba bibliotek cyfrowych zarejestrowanych w Bazie Bibliotek Cyfrowych FBC przekroczyła niedawno 80. Ponadto w Internecie można znaleźć wiele projektów digitalzacji. Najczęściej występującymi typami zasobów są: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe), zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa), regionalia (piśmiennictwo dotyczące regionów) i muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). W kilku bibliotekach wydzielono także tzw. kolekcje specjalistyczne, w których umieszczono kopie cyfrowe wszystkich typów dokumentów znajdujących się w zbiorach bibliotecznych instytucji współpracujących, a wyselekcjonowane ze względu na ich wartość historyczną, zabytkową lub merytoryczną.

7 P RZYKŁADY Na stronie EBIB-u zamieszczono informacje na temat bibliotek cyfrowych. Podzielono je na projekty: Narodowe Regionalne Instytucjonalne Wybrane kolekcje cyfrowe Publikacje na temat biblioteki cyfrowej Opracowanie dokumentów elektronicznych

8 F EDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH Jest to sieć rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Zasoby cyfrowe współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak: wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki badawcze. Główne zasady organizacji FBC to: wyszukiwanie proste i zaawansowane w istniejących i planowanych obiektach cyfrowych, lokalizacja obiektów cyfrowych, wykrywanie istniejących duplikatów obiektów cyfrowych i zapobieganie ich powstaniu, przeglądanie planów digitalizacji, podsumowania i statystyki dotyczące zasobów dostępnych w FBC, udostępnianie danych w FBC jest bezpłatne i nie wymaga przekazywania publikacji cyfrowych na rzecz FBC.

9 C YFROWA B IBLIOTEKA N ARODOWA P OLONA Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania: tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism, grafik, fotografii, nut oraz map. Zasoby CBN Polona kształtowane są wg kryteriów: realizacja założeń tematycznych poszczególnych kolekcji, zabezpieczanie cennych, szczególnie chronionych oraz będących w złym stanie zachowania zbiorów Biblioteki Narodowej, udostępnianie materiałów katalogowanych w ramach prowadzonej w BN retrokonwersji katalogów kartkowych, realizacja postulatów użytkowników.

10 E XLIBRIS B IBLIOTEKA I NTERNETOWA Zawiera zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków. Dostęp do książek jest możliwy poprzez indeksy: autorów, tytułowy, lektur i wyszukiwarkę książek. Do zarządzania i czytania zbiorów można pobrać program Biblioteka w dziale Niezbędnik.

11 P OLSKA B IBLIOTEKA I NTERNETOWA Zasadniczym celem powołania PBI jest wyrównanie szans dostępu do różnorodnych publikacji wydanych dotychczas w języku polskim osobom pochodzącym z małych miast, wsi, czy innych regionów oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych, gdzie komputer z łączem do Internetu może być jedyną szansą kontaktu ze zdobyczami literatury i kultury. Polska Biblioteka Internetowa jest jednym z filarów Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej, który zakłada zwiększenie kreatywności uczniów oraz mobilizację do samokształcenia i samodzielnego korzystania ze źródeł we wszystkich grupach wiekowych.

12 B IBLIOTEKA L ITERATURY P OLSKIEJ W I NTERNECIE To prezentacja znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 r., dostępna bez ograniczeń dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Poszczególne teksty utworów literackich prezentowane są w całości. Projekt realizowany przez Uniwersytet Gdański

13 S KARBY D ZIEDZICTWA N ARODOWEGO Celem serwisu jest umożliwienie szerszego dostępu do zasobów dziedzictwa narodowego oraz poszerzanie wiedzy społeczeństwa na ten temat poprzez prezentację wybranych, najcenniejszych zasobów polskich archiwów, bibliotek i muzeów. Wśród publikowanych materiałów znajdują się rękopisy, starodruki, pieczęcie, ryciny, mapy, fotografie i obrazy z różnych epok historycznych.

14 B IBLIOTEKA INTERNETOWA S ZKOLNE L EKTURY Biblioteka wchodzi w skład strony edukacyjnej dla dzieci Moja Polska, która jest doskonałym źródłem pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci. W darmowej czytelni znajdują się teksty lektur do czytania oraz audiobooki, czyli książki do posłuchania.

15 W OLNE L EKTURY Biblioteka internetowa z lekturami szkolnymi Wolne Lektury to projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska. Działa od 2007 roku i udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej. Są one opracowane, opatrzone komentarzem i udostępnione w kilku formatach (html, epub, mp3, ogg, odt, txt i pdf). Można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować. Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono. Patronat honorowy nad projektem sprawują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

16 E-KOLEKCJA CZASOPISM POLSKICH Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów prasy polskiej i polskich czasopism naukowych, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie. Powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową.

17 EBOOK.PL Nowoczesna księgarnia internetowa. Oferuje bogaty zbiór książek i prasy w postaci cyfrowej (ebooki, audiobooki, ePrasa) w najpopularniejszych formatach (ePUB, PDF, MP3). Dzięki opcji Wypożyczalnia można, za opłatą, uzyskać czasowy dostęp online do interesującej pozycji.

18 C ZASOPISMA ONLINE To spis dostępnych w sieci: dzienników ogólnopolskich, czasopism społeczno-politycznych, czasopism: komputerowych, popularnonaukowych, pedagogicznych, kulturalnych, religijnych, naukowych i sportowych.

19 B IBLIOGRAFIA Biblioteka cyfrowa, Wikipedia [online], Październik 2006, Aktualizacja 29 sierpnia 2011 [dostęp: 18.10.2011], Dostępny w Internecie:. Bliska G. (oprac.), Ściąga dla bibliotekarzy, 2011, ISBN 978-83-61464-80-8. Bogacz M., Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza, 2005, ISBN 83-904529-9-5. Kowalska M., Zasoby czasopiśmiennicze w polskich bibliotekach cyfrowych i bibliograficznych bazach danych - koegzystencja, konkurencja czy kooperacja? W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Bydgoszcz, 27- 29 maja 2009 [online], [Warszawa], Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2009 [dostęp 19.10.2011], (EBIB Materiały konferencyjne nr 19), Dostępny w Internecie:, ISBN: 83-921757-5-1. Lipińska D., Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce, EBIB [online], Maj 2009, Aktualizacja 18.10.2011 [dostęp: 18.10.2011], Dostępny w Internecie:. Werla M., Jakie oprogramowanie do budowy bibliotek cyfrowych jest wykorzystywane w Polsce?, W: [online], Poznań, Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS, 2011, [dostęp 19.10.2011], Dział Usług Sieciowych – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dostępny w Internecie:./

20 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Jankowicz Biblioteka Pedagogiczna ul. Koszarowa 12; 72-300 Gryfice tel. 91 384 33 78; e-mail: gryfice@zcdn.edu.pl www.zcdn.edu.pl/gryfice


Pobierz ppt "Opracowała Anna Jankowicz. D EFINICJA Biblioteka cyfrowa (także: internetowa, wirtualna, elektroniczna) usługa internetowa umożliwiająca udostępnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google