Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowany na potrzeby projektu: INNOWACJE EDUKACYJNE- program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowany na potrzeby projektu: INNOWACJE EDUKACYJNE- program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj."— Zapis prezentacji:

1 przygotowany na potrzeby projektu: INNOWACJE EDUKACYJNE- program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim Prezentacja z badań ilościowych pt. Aktualny stan i bariery modernizacji oferty edukacyjnej w obszarze programów i metod nauczania, metod potwierdzania kwalifikacji oraz doradztwa i orientacji zawodowej w województwie podlaskim Zespół badawczy w składzie: dr K. Wasielewski oraz dr J. Domalewski

2 KDA – Kadry Dydaktyczno-Administracyjne szkół zawodowych zawodowych MES – Modułowy System Potwierdzania Kwalifikacji Kwalifikacji DOZ – System Poradnictwa Zawodowego DSK – Dualny System Kształcenia Słownik skrótów i pojęć

3 Celem przeprowadzonego w ramach projektu Innowacje edukacyjne… badania była diagnoza szkolnictwa zawodowego (jego oferty, kierunków kształcenia, jakości) oraz ocena propozycji jego modernizacji. Realizacja badania opiera się na następujących założeniach: Kierunki kształcenia zawodowego w województwie podlaskim nie są w pełni adekwatne wobec potrzeb regionalnego rynku pracy;Kierunki kształcenia zawodowego w województwie podlaskim nie są w pełni adekwatne wobec potrzeb regionalnego rynku pracy; Zarówno programy, jak i metody kształcenia zawodowego nie uwzględniają dynamiki rynku pracy wynikającej z postępu technologicznego oraz zmian gospodarczych;Zarówno programy, jak i metody kształcenia zawodowego nie uwzględniają dynamiki rynku pracy wynikającej z postępu technologicznego oraz zmian gospodarczych; Istniejący system potwierdzania kwalifikacji zawodowych opierający się głównie na świadectwach ukończenia szkoły jest nieelastyczny i anachroniczny wobec potrzeb pracodawców;Istniejący system potwierdzania kwalifikacji zawodowych opierający się głównie na świadectwach ukończenia szkoły jest nieelastyczny i anachroniczny wobec potrzeb pracodawców; Wybory edukacyjne młodzieży i dorosłych odnośnie kształcenia w szkołach zawodowych nie uwzględniają w dostatecznym stopniu ich indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz potrzeb regionalnego rynku pracy.Wybory edukacyjne młodzieży i dorosłych odnośnie kształcenia w szkołach zawodowych nie uwzględniają w dostatecznym stopniu ich indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Założenia i cel badania

4 motywacje wyboru przez uczniów i słuchaczy szkół i kierunków kształcenia;motywacje wyboru przez uczniów i słuchaczy szkół i kierunków kształcenia; plany i aspiracje kształceniowe oraz zawodowe uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w województwie podlaskim;plany i aspiracje kształceniowe oraz zawodowe uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w województwie podlaskim; opinie na temat stanu i kondycji szkolnictwa zawodowego;opinie na temat stanu i kondycji szkolnictwa zawodowego; opinie na temat potencjalnych sposobów modernizacji szkolnictwa zawodowego w trzech obszarach – metod i programów nauczania, systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz doradztwa i profesjonalnego poradnictwa zawodowego;opinie na temat potencjalnych sposobów modernizacji szkolnictwa zawodowego w trzech obszarach – metod i programów nauczania, systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz doradztwa i profesjonalnego poradnictwa zawodowego; oceny gotowości udziału w kształceniu zawodowym pozaedukacyjnych podmiotów.oceny gotowości udziału w kształceniu zawodowym pozaedukacyjnych podmiotów. Ostatecznie sformułowano następujące obszary problemowe badania:

5 1.Uczniowie i słuchacze szkół zawodowych – badanie ilościowe, zastosowana technika: ankieta audytoryjna. Jednostka badania: oddział szkolny. 2. Kadra dydaktyczno-administracyjna (nauczyciele, dyrektorzy szkół) – badanie jakościowe, wywiad kwestionariuszowy - badaniem objęto 6-7 przedstawicieli KDA w każdej szkole. 3. Przedstawiciele otoczenia szkoły – pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędów Pracy. Badanie jakościowe, technika: wywiad bezpośredni (PAPI). Badana zbiorowość: ogółem 47 osób, po 16 z dwóch i 15 z jednej branży). Badane zbiorowości: Typ szkoły Branża Metalowo-drzewnaRolno-spożywczaTurystyczno-medyczna ZSZ 3 (46 uczniów)1 (20 uczniów)- Technikum 4 (81 uczniów)4 (89 uczniów)4 (81 uczniów) Sz. Policealna --2 (40 uczniów) % uczniów w całej badanej zbiorowości 35,6%30,5%33,9%

6 Tabela 2 Dotychczasowy kierunek kształcenia a planowany zawód w układzie branżowym (w %) Dotychczaso wy kierunek kształcenia Planowany zawód Ogółem Branża drzewno- metalowa Branża rolno- spożywcza Branża medyczno- turystyczna Inne Branża drzewno- metalowa 64,84,60,929,7100,0 Branża rolno- spożywcza 4,943,915,935,3100,0 Branża medyczno- turystyczna 1,117,944,236,8100,0

7 Tabela 3 Planowana pozycja zawodowa a typ szkoły zawodowej (w %) Pozycja zawodowa Typ szkoły Ogółem Zasadnicza zawodowa TechnikumSzkoła policealna Menadżer i specjalista -22,419,418,3 Pracownik umysłowy i technik -10,727,811,0 Pracownik usług 38,022,444,527,7 Robotnik 52,08,32,815,1 Rolnik, leśnik 2,011,7-8,6 Służby mundurowe 8,012,2-10,0 Inne -12,35,59,3 Ogółem 100,0

8 Najczęstszymi motywami wyboru kształcenia zawodowego jest orientacja na własne zainteresowania oraz pozytywne opinie o wybranej szkole, a dopiero w drugim rzędzie pojawiają się motywy zorientowane na karierę zawodową, takie jak: możliwość zdobycia interesującego zawodu oraz szanse znalezienia pracy po ukończeniu edukacji;Najczęstszymi motywami wyboru kształcenia zawodowego jest orientacja na własne zainteresowania oraz pozytywne opinie o wybranej szkole, a dopiero w drugim rzędzie pojawiają się motywy zorientowane na karierę zawodową, takie jak: możliwość zdobycia interesującego zawodu oraz szanse znalezienia pracy po ukończeniu edukacji; We wszystkich typach szkół zawodowych struktura motywów jest relatywnie zbliżona – uczniowie generalnie wybierają zawód według zbliżonych motywacji;We wszystkich typach szkół zawodowych struktura motywów jest relatywnie zbliżona – uczniowie generalnie wybierają zawód według zbliżonych motywacji; Zaledwie połowa (51,1%) uczniów zamierza kontynuować edukację w dotychczasowym profilu zawodowym, podobnie jedynie niespełna połowa (48,1%) spośród ogółu badanych uczniów chciałaby rozpocząć pracę w branży, w kierunku, w którym obecnie się kształci;Zaledwie połowa (51,1%) uczniów zamierza kontynuować edukację w dotychczasowym profilu zawodowym, podobnie jedynie niespełna połowa (48,1%) spośród ogółu badanych uczniów chciałaby rozpocząć pracę w branży, w kierunku, w którym obecnie się kształci; Z tej perspektywy najbardziej wartościowe wydają się kierunki kształcenia sprofilowane zawodowo na branżę drzewno-metalową, nieco mniej na branżę medyczno-turystyczną, a najmniej na branże rolno-spożywczą. Sugerują to dalsze plany edukacyjne i zawodowe uczniów, którzy kształcąc się w kierunkach rolno-spożywczych planują przekwalifikowanie zawodowe w toku dalszego kształcenia lub pracy;Z tej perspektywy najbardziej wartościowe wydają się kierunki kształcenia sprofilowane zawodowo na branżę drzewno-metalową, nieco mniej na branżę medyczno-turystyczną, a najmniej na branże rolno-spożywczą. Sugerują to dalsze plany edukacyjne i zawodowe uczniów, którzy kształcąc się w kierunkach rolno-spożywczych planują przekwalifikowanie zawodowe w toku dalszego kształcenia lub pracy; Wnioski, cz. 1:

9 Rys. 4 Opinie uczniów i słuchaczy szkół na temat przydatności wiedzy i umiejętności z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i praktycznej nauki zawodu w przyszłej pracy zawodowej

10 Tabela 5 Opinie uczniów i słuchaczy oraz przedstawicieli Kadr Dydaktyczno-Administracyjnych (KDA) szkół na temat liczby godzin z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i praktycznej nauki zawodu Liczba godzin jest:... Grupy zajęć przedmioty ogólnokształcące przedmioty zawodowe praktyczna nauka zawodu uczniowieKDAuczniowieKDAuczniowieKDA brak danych 1,413,30,82,72,82,7 za mała7,616,019,3 53,345,756,0 w sam raz 62,560,065,3 41,345,140,0 za duża28,610,714,62,76,41,3 Ogółem100,0

11 Tabela 6 Ranking najbardziej deficytowych zawodów w województwie podlaskim w opinii przedstawicieli kadr dydaktyczno-administracyjnych szkół 1 wskazanie2 wskazanie3 wskazanie4 wskazanie5 wskazanie Pracownik budowlany (19,8%) Pracownik budowlany (17,1%) Pracownik budowlany (14,7%) Mechanik, operator obrabiarek, ślusarz (14,9%) Cukiernik, kucharz (15,8%) Technik technologii żywienia (13,6%) Kucharz, kelner (13,5%) Cukiernik, kelner (9,3%) Pracownik budowlany (10,6%) Masarz, piekarz, (10,6%) Mechanik, operator obrabiarek (11,9%) Sprzedawca (8,0%) Sprzedawca (4,0%) Rehabilitant (5,3%) Mechanik (6,7%) Sprzedawca (10,7%) Technik technologii żywienia (6,9%) Kucharz, kelner (5,3%) Kierowca (4,0%) Informatyk (8,0%)

12 Tabela 7 Ranking najbardziej nadwyżkowych zawodów w województwie podlaskim w opinii przedstawicieli kadr dydaktyczno-administracyjnych szkół 1 wskazanie2 wskazanie3 wskazanie4 wskazanie Technik ekonomista (16,8%) Mechanik, ślusarz (13,2%) Rolnicy i ogrodnicy (9,3%) Leśnik (5,4%) Krawiec (9,3%) Opiekun środowiskowy (5,3%) Technik analityk (5,3%) Leśnik (6,9%) Fryzjer (4,0%) Sprzedawca (4,0%) Technik agrobiznesu, rolnik (5,3%)

13 Uczniowie szkół zawodowych postrzegają treści kształcenia (zarówno teoretycznego, jak i praktycznych umiejętności zawodowych), jako przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej;Uczniowie szkół zawodowych postrzegają treści kształcenia (zarówno teoretycznego, jak i praktycznych umiejętności zawodowych), jako przydatne w ich przyszłej pracy zawodowej; Uczniowie szkół zawodowych największe braki odczuwają w sferze praktycznych umiejętności wykonywania zawodu (największe potrzeby w tym względzie deklarują uczniowie szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych);Uczniowie szkół zawodowych największe braki odczuwają w sferze praktycznych umiejętności wykonywania zawodu (największe potrzeby w tym względzie deklarują uczniowie szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych); Opinie uczniów dotyczące niewystarczającej liczby zajęć z praktycznej nauki zawodu podzielają zarówno pracownicy szkół (nauczyciele, pracownicy administracyjni), jak przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędów Pracy;Opinie uczniów dotyczące niewystarczającej liczby zajęć z praktycznej nauki zawodu podzielają zarówno pracownicy szkół (nauczyciele, pracownicy administracyjni), jak przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i Urzędów Pracy; Przedstawiciele kadry dydaktyczno-administracyjnej szkół wśród przyczyn trudności ze znalezieniem zatrudnienia przez absolwentów szkół zawodowych w pierwszej kolejności wskazują na czynniki tkwiące w samych uczniach (ich cechy osobowe, zaangażowanie w naukę). Natomiast przedstawiciele otoczenia szkół odpowiedzialnością za trudności absolwentów szkół ze znalezieniem pracy obarczają przede wszystkim system kształcenia zawodowego;Przedstawiciele kadry dydaktyczno-administracyjnej szkół wśród przyczyn trudności ze znalezieniem zatrudnienia przez absolwentów szkół zawodowych w pierwszej kolejności wskazują na czynniki tkwiące w samych uczniach (ich cechy osobowe, zaangażowanie w naukę). Natomiast przedstawiciele otoczenia szkół odpowiedzialnością za trudności absolwentów szkół ze znalezieniem pracy obarczają przede wszystkim system kształcenia zawodowego; Przedstawiciele otoczenia szkół deklarują gotowość do uczestnictwa w kształceniu zawodowym przede wszystkim poprzez stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu.Przedstawiciele otoczenia szkół deklarują gotowość do uczestnictwa w kształceniu zawodowym przede wszystkim poprzez stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu. Wnioski, cz. 2:

14 Tabela 8 Ocena wpływu systemu nauki na umiejętności zawodowe a typ szkoły zawodowej (w %) Typ szkoły średniej System nauki Ogółem Większe daje tradycyjny system Większe daje modułowy system Zasadnicza szkoła zawodowa 33,366,7100,0 Technikum10,889,2100,0 Szkoła policealna13,286,8100,0 Ogółem15,384,7100,0

15 Tabela 9 Ocena wpływu systemu nauki na szanse znalezienia pracy a typ szkoły zawodowej (w %) Typ szkoły średniej System nauki Ogółem Większe szanse daje tradycyjny system Większe szanse daje modułowy system Zasadnicza szkoła zawodowa 27,372,7100,0 Technikum8,991,1100,0 Szkoła policealna25,674,4100,0 Ogółem14,285,8100,0

16 Możliwość uzyskiwania uprawnień i certyfikatów zawodowych;Możliwość uzyskiwania uprawnień i certyfikatów zawodowych; Lepsze przyuczenie do zawodu (zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego);Lepsze przyuczenie do zawodu (zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego); Możliwość uzyskanie konkretnej informacji (potwierdzonej certyfikatami) przez pracodawcę;Możliwość uzyskanie konkretnej informacji (potwierdzonej certyfikatami) przez pracodawcę; Specjalizacja w określonych profesjach;Specjalizacja w określonych profesjach; Możliwość dochodzenia do zawodu etapami;Możliwość dochodzenia do zawodu etapami; Większe szanse na znalezienie pracy przez młodzież;Większe szanse na znalezienie pracy przez młodzież; Większa efektywność w procesie kształcenia przedmiotów zawodowych poprzez większą konsolidację godzin lekcyjnych;Większa efektywność w procesie kształcenia przedmiotów zawodowych poprzez większą konsolidację godzin lekcyjnych; Zwiększenie mobilizacji uczniów do systematycznej pracy i podnoszenia własnych kwalifikacji;Zwiększenie mobilizacji uczniów do systematycznej pracy i podnoszenia własnych kwalifikacji; Prestiż szkoły.Prestiż szkoły. Największe korzyści, jakie niesie za sobą modułowy system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji, zdaniem nauczyciele:

17 Kosztowność kształcenia niektórych profili w systemie modułowym;Kosztowność kształcenia niektórych profili w systemie modułowym; Brak kompetentnej kadry;Brak kompetentnej kadry; Brak maszyn i urządzeń do kształcenia praktycznego;Brak maszyn i urządzeń do kształcenia praktycznego; Brak nowoczesnej bazy dydaktycznej;Brak nowoczesnej bazy dydaktycznej; Brak zaangażowania i systematyczności uczniów;Brak zaangażowania i systematyczności uczniów; Kłopoty ze spełnieniem warunków formalnych do utworzenia kształcenia modułowego oraz systemu potwierdzania kwalifikacji;Kłopoty ze spełnieniem warunków formalnych do utworzenia kształcenia modułowego oraz systemu potwierdzania kwalifikacji; Kłopoty organizacyjne, w tym system organizacji pracy nauczycieli, warsztatów szkolnych, itp.;Kłopoty organizacyjne, w tym system organizacji pracy nauczycieli, warsztatów szkolnych, itp.; Zbyt liczne i zbyt zróżnicowane intelektualnie klasy szkolne.Zbyt liczne i zbyt zróżnicowane intelektualnie klasy szkolne. Najczęściej wymieniane przez nauczycieli przeszkody w realizacji modułowego systemu kształcenia w szkołach zawodowych:

18 Tabela 11 Korzyści z wprowadzenia MES według przedstawicieli otoczenia szkoły (w %) Lepsze przygotowanie zawodowe 23,8 Możliwość zdobycia większej liczby umiejętności zawodowych 11,9 Certyfikaty potwierdzające kompetencje 10,7 Większe szanse na rynku pracy 8,3 Wiedza przekazywana w całości z danej dziedziny 4,8 Możliwość poszerzenia wiedzy 3,6 Lepsza współpraca szkół z otoczeniem zewn. 3,6 Brak korzyści 6,0 Inne 11,9 Brak zdania 15,5

19 Tabela 12 Przeszkody we wprowadzeniu MES według przedstawicieli otoczenia szkoły (w %) Brak bazy lokalowej 7,3 Słaba współpraca z pracodawcami 7,3 Wysokie koszty kształcenia 6,1 Kłopoty organizacyjne 6,1 Niechęć nauczycieli 3,7 Brak kadry 2,4 Brak przeszkód 11,0 Inne 4,9 Brak zdania 51,2

20 Stan wiedzy nt. modułowego systemu potwierdzania kwalifikacji jest niezadowalający. Szczególnie wyraźny jest on wśród przedstawicieli otoczenia szkoły, zwłaszcza zaś pracodawców;Stan wiedzy nt. modułowego systemu potwierdzania kwalifikacji jest niezadowalający. Szczególnie wyraźny jest on wśród przedstawicieli otoczenia szkoły, zwłaszcza zaś pracodawców; Uczniowie szkół zawodowych bardzo pozytywnie odnoszą się do możliwości wprowadzenia w szkołach modułowego systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji. Widzą w nim szanse na polepszenie swoich realnych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na rynku pracy;Uczniowie szkół zawodowych bardzo pozytywnie odnoszą się do możliwości wprowadzenia w szkołach modułowego systemu kształcenia i potwierdzania kwalifikacji. Widzą w nim szanse na polepszenie swoich realnych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na rynku pracy; Największymi korzyściami, które mogłoby przynieść wprowadzenie do szkół zawodowych MES są: możliwość uzyskiwania uprawnień i certyfikatów zawodowych, lepsze przygotowanie do zawodu (zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego), specjalizacja w określonych profesjach oraz zwiększenie szans na znalezienie pracy przez młodzież. Opinie takie są udziałem zarówno nauczycieli, jak i przedstawicieli otoczenia szkoły;Największymi korzyściami, które mogłoby przynieść wprowadzenie do szkół zawodowych MES są: możliwość uzyskiwania uprawnień i certyfikatów zawodowych, lepsze przygotowanie do zawodu (zwiększenie poziomu kształcenia zawodowego), specjalizacja w określonych profesjach oraz zwiększenie szans na znalezienie pracy przez młodzież. Opinie takie są udziałem zarówno nauczycieli, jak i przedstawicieli otoczenia szkoły; Przeszkodami we wdrażaniu modułowego systemu kształcenia w szkołach zawodowych są głównie bariery strukturalne w systemie edukacji, m.in. niedofinansowanie bazy dydaktycznej, w tym zwłaszcza warsztatów szkolnych oraz w mniejszym stopniu bariery mentalne nauczycieli, opór przed nowym i koniecznością dokształcania się.Przeszkodami we wdrażaniu modułowego systemu kształcenia w szkołach zawodowych są głównie bariery strukturalne w systemie edukacji, m.in. niedofinansowanie bazy dydaktycznej, w tym zwłaszcza warsztatów szkolnych oraz w mniejszym stopniu bariery mentalne nauczycieli, opór przed nowym i koniecznością dokształcania się. Wnioski, cz. 3:

21 Tabela 13 Typ szkoły a najlepsza forma praktycznej nauki zawodu Najlepsza forma praktycznej nauki zawodu Typ szkoły Ogółem zasadnicza zawodowa technikum szkoła policealna brak danych-1,65,01,7 tylko warsztaty szkolne22,74,4-7,3 głównie warsztaty plus niewielka ilość praktyki w zakładach pracy 6,115,57,512,9 w tym samym stopniu warsztaty i praktyki zawodowe 24,224,7 50,0 27,5 głównie praktyki w zakładach pracy plus niewielka ilość zajęć w warsztatach 31,835,5 35,034,7 tylko praktyki w zakładach pracy15,218,32,516,0 Ogółem100,0

22 Tabela 14 Korzyści i przeszkody wprowadzenia dualnego systemu kształcenia w szkoła zawodowych w opinii przedstawicieli otoczenia Przeszkody negatywna postawa pracodawców 22,6 brak współpracy szkoły z pracodawcami 10,7 wysokie koszty finansowe 9,5 brak chęci ze strony młodzieży 2,4 słaba infrastruktura 1,2 brak przeszkód 16,7 inne 2,4 brak zdania 23,8 brak danych 10,7 Korzyści wzrost umiejętności praktycznych 42,9 lepsza współpraca szkół z pracodawcami 27,4 zdobycie szerszej wiedzy 8,3 przygot. młodzieży do wejścia na rynek pracy 6,0 brak korzyści 4,8 brak zdania 4,8 brak danych 6,0

23 Zdecydowana większość uczniów i słuchaczy szkół zawodowych pozytywnie ocenia zmiany, jakie mogłyby nastąpić w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw wykonywania zawodu oraz szans na rynku pracy. Opinie te najczęściej formułują uczniowie techników;Zdecydowana większość uczniów i słuchaczy szkół zawodowych pozytywnie ocenia zmiany, jakie mogłyby nastąpić w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw wykonywania zawodu oraz szans na rynku pracy. Opinie te najczęściej formułują uczniowie techników; Zarówno przedstawiciele kadr dydaktyczno-administracyjnych, jak i otoczenia szkoły są przekonani o konieczności włączenia w procesy kształcenia zawodowego innych poza szkołą podmiotów – przede wszystkim przedsiębiorców;Zarówno przedstawiciele kadr dydaktyczno-administracyjnych, jak i otoczenia szkoły są przekonani o konieczności włączenia w procesy kształcenia zawodowego innych poza szkołą podmiotów – przede wszystkim przedsiębiorców; Oceny potencjalnych efektów włączenia pozaedukacyjnych podmiotów w procesy kształcenia zawodowego są bardzo wysokie i odnoszą się przede wszystkim do udziału właścicieli firm i zakładów rzemieślniczych;Oceny potencjalnych efektów włączenia pozaedukacyjnych podmiotów w procesy kształcenia zawodowego są bardzo wysokie i odnoszą się przede wszystkim do udziału właścicieli firm i zakładów rzemieślniczych; Znajomość dualnego systemu kształcenia deklaruje ponad 40% przedstawicieli kadry dydaktyczno-administracyjnej szkół i co trzeci przedstawiciel otoczenia szkół. Znaczenie znajomości tej innowacji edukacyjnej jest trudne do przecenienia bowiem przekłada się zarówno na ocenę efektów włączenia pozaszkolnych podmiotów w proces kształcenia, jak i akceptację uczestnictwa innych niż przedsiębiorcy podmiotów (przede wszystkim NGO).Znajomość dualnego systemu kształcenia deklaruje ponad 40% przedstawicieli kadry dydaktyczno-administracyjnej szkół i co trzeci przedstawiciel otoczenia szkół. Znaczenie znajomości tej innowacji edukacyjnej jest trudne do przecenienia bowiem przekłada się zarówno na ocenę efektów włączenia pozaszkolnych podmiotów w proces kształcenia, jak i akceptację uczestnictwa innych niż przedsiębiorcy podmiotów (przede wszystkim NGO). Wnioski, cz. 4:

24 Tabela 15 Deklaracje uczniów nt. obecności w szkole doradcy zawodowego a typ szkoły zawodowej (w %) Typ szkoły średniej Czy w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy? Ogółem TakNieNie wiem Technikum33,940,725,4100,0 Zasadnicza szkoła zawodowa 32,845,321,9100,0 Szkoła policealna 5,017,577,5100,0 Ogółem30,438,930,7100,0

25 Tabela 16 Korzystanie z usług szkolnego doradcy zawodowego a typ szkoły zawodowej (w %) Typ szkoły średniej Czy korzystał z doradcy zawodowego? Ogółem TakNie Zasadnicza szkoła zawodowa 26,673,4100,0 Technikum12,587,5100,0 Szkoła policealna7,592,5100,0 Ogółem14,585,5100,0

26 Wśród największych zalet systemu poradnictwa nauczyciele wymieniają: Dostarczanie uczniom wiedzy nt. zawodów i konkretnych miejsc zatrudnienia obecnych na rynku pracy;Dostarczanie uczniom wiedzy nt. zawodów i konkretnych miejsc zatrudnienia obecnych na rynku pracy; Dostarczanie wiedzy ogólnej o mechanizmach funkcjonowania rynku pracy i szkolnictwa zawodowego;Dostarczanie wiedzy ogólnej o mechanizmach funkcjonowania rynku pracy i szkolnictwa zawodowego; Mobilizacja uczniów do refleksji na temat własnej kariery zawodowej i jej przebiegu;Mobilizacja uczniów do refleksji na temat własnej kariery zawodowej i jej przebiegu; Organizacja kursów dokształcających i przekwalifikowujących;Organizacja kursów dokształcających i przekwalifikowujących; Możliwość ukierunkowania zainteresowań uczniów pod katem zapotrzebowania na aktualnie potrzebne zawody;Możliwość ukierunkowania zainteresowań uczniów pod katem zapotrzebowania na aktualnie potrzebne zawody; Współpraca z instytucjami rynku pracy, m.in. przedsiębiorstwami, urzędami pracy, itp.Współpraca z instytucjami rynku pracy, m.in. przedsiębiorstwami, urzędami pracy, itp. Z kolei wśród wad i barier w funkcjonowaniu doradztwa zawodowego w szkolnictwie zawodowym nauczyciele wymieniają: Brak etatów dla doradców szkolnych;Brak etatów dla doradców szkolnych; Brak godzin zaplanowanych w programie nauczania na doradztwo zawodowe;Brak godzin zaplanowanych w programie nauczania na doradztwo zawodowe; Brak świadomości rodziców co do znaczenia współpracy pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym;Brak świadomości rodziców co do znaczenia współpracy pomiędzy uczniem a doradcą zawodowym; Brak zainteresowania młodzieży rynkiem pracy i procesami tam zachodzącymi;Brak zainteresowania młodzieży rynkiem pracy i procesami tam zachodzącymi; Brak profesjonalizmu i zaangażowania doradców w pomoc uczniom (rutynizacja podejmowanych działań, ograniczenie działań do pomocy w pisaniu cv, itp.);Brak profesjonalizmu i zaangażowania doradców w pomoc uczniom (rutynizacja podejmowanych działań, ograniczenie działań do pomocy w pisaniu cv, itp.); Dowolność (a nie obligatoryjność) korzystania z pomocy doradcy zawodowego przez uczniów;Dowolność (a nie obligatoryjność) korzystania z pomocy doradcy zawodowego przez uczniów; Zbyt późne obejmowanie pomocą doradcy uczniów.Zbyt późne obejmowanie pomocą doradcy uczniów.

27 Wśród zalet doradztwa zawodowego przedstawiciele otoczenia szkoły najczęściej wymieniali: Możliwość dookreślenia predyspozycji uczniów;Możliwość dookreślenia predyspozycji uczniów; Szeroki wachlarz informacji na temat rynku pracy;Szeroki wachlarz informacji na temat rynku pracy; Szeroką ofertę staży, praktyk i programów skierowanych do uczniów i absolwentów;Szeroką ofertę staży, praktyk i programów skierowanych do uczniów i absolwentów; Współpraca z pracodawcami i instytucjami pośredniczącymi pomiędzy szkołą a rynkiem pracy;Współpraca z pracodawcami i instytucjami pośredniczącymi pomiędzy szkołą a rynkiem pracy; Dobre rozeznanie na rynku pracy.Dobre rozeznanie na rynku pracy. Największymi wadami systemu doradztwa zawodowego w opiniach przedstawicieli otoczenia szkoły są: Słabe przygotowanie merytoryczne doradców;Słabe przygotowanie merytoryczne doradców; Słaby i nierówny dostęp do doradztwa;Słaby i nierówny dostęp do doradztwa; Brak współpracy z pracodawcami;Brak współpracy z pracodawcami; Zbyt późna dostępność doradztwa dla uczniów;Zbyt późna dostępność doradztwa dla uczniów; Niechęć uczniów i ich rodziców do współpracy z doradcą zawodowym.Niechęć uczniów i ich rodziców do współpracy z doradcą zawodowym.

28 Nie wszyscy uczniowie posiadają podstawową wiedzę nt. obecności w szkole pedagoga i/bądź doradcy zawodowego. Oznaczać to może niewielką aktywność i zaangażowanie osób zajmujących te stanowiska w profilowaniu karier zawodowych uczniów;Nie wszyscy uczniowie posiadają podstawową wiedzę nt. obecności w szkole pedagoga i/bądź doradcy zawodowego. Oznaczać to może niewielką aktywność i zaangażowanie osób zajmujących te stanowiska w profilowaniu karier zawodowych uczniów; Zalety doradztwa zawodowego w opiniach nauczycieli mają w tym przypadku charakter czystko potencjalny, tj. dotyczą systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, którego de facto nie ma, bo brakuje na nie etatów i traktowane jest przez wszystkie podmioty będące częścią systemu oświatowego, po macoszemu.Zalety doradztwa zawodowego w opiniach nauczycieli mają w tym przypadku charakter czystko potencjalny, tj. dotyczą systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, którego de facto nie ma, bo brakuje na nie etatów i traktowane jest przez wszystkie podmioty będące częścią systemu oświatowego, po macoszemu. Wnioski, cz. 5:


Pobierz ppt "Przygotowany na potrzeby projektu: INNOWACJE EDUKACYJNE- program testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google