Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej 1."— Zapis prezentacji:

1 Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej 1

2 Cele szkolenia zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych pokazanie sposobów pracy wychowawczej (i częściowo również terapeutycznej) z uczestnikami aktów agresji i przemocy zachęcenie zespołu do doskonalenia kompetencji i umiejętności psychopedagogicznych 2

3 Przyczyny agresji i przemocy w szkole szkoły są słabo strzeżone – brak dorosłych (nauczycieli) w miejscach przemocy (szatniach, toaletach, przy wejściu do szkoły) szkoły są często otwarte dla obcych – brak ochrony czy monitoringu przy drzwiach wejściowych nauczyciele bywają lekkomyślni – pozostawianie uczniów bez opieki w salach lekcyjnych i na korytarzach istnieje przyzwolenie na agresywne zachowania – brak reakcji dorosłych na przejawy agresji, stosowanie przez nich agresji wobec uczniów przemoc jest dostrzegana, ale nauczyciele i uczniowie nie wiedzą, jak się wobec niej zachować (brak strategii) zachowania destrukcyjne pozostają nieujawnione – strach uczestników zdarzeń system sankcji jest zbyt pobłażliwy lub stosowany niekonsekwentnie – brak lub zbyt niskie kary dla sprawców 3

4 Co zapewnia skuteczną interwencję wobec zachowań agresywnych i przemocowych? system norm szkolnych i sankcji za ich naruszanie kodeks postępowania wobec sprawców odpowiednie przygotowanie kadry współpraca z instytucjami pozaszkolnymi 4

5 Agresja i przemoc – rodzaje interwencji interwencja w szkole – np. rozmowa wyjaśniająca, sankcje, rozmowa z rodzicami uczniów, praca z grupą klasową powiadomienie policji lub innych instytucji 5

6 Postępowanie wobec uczestników aktów agresji i przemocy przerwanie aktu agresji lub przemocy zatrzymanie sprawcy udzielenie pomocy ofierze przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej zastosowanie wobec sprawcy sankcji naprawienie szkody przez sprawcę zdiagnozowanie sprawcy i ofiary zaplanowanie z nimi pracy indywidualnej przeprowadzenie zajęć warsztatowych z grupą klasową podjęcie współpracy z rodzinami sprawcy i ofiary 6

7 Ćwiczenie sprawdzające – Jak radzicie sobie w sytuacjach ryzykownych? 7

8 Różnice między agresją a przemocą Agresja zachowanie jest jednorazowe układ sił sprawcy i ofiary jest zbliżony ofiara jest często przypadkowa zachowanie ustaje, gdy emocje zostaną rozładowane lub cel osiągnięty sprawca może stać się ofiarą innego sprawcy Przemoc zachowanie stale się powtarza sprawca ma przewagę nad ofiarą ofiara jest starannie wybrana, zawsze ta sama zachowanie utrwala się sprawca i ofiara są usztywnione w swoich rolach i ciągle je odgrywają 8

9 Cechy ofiar przemocy Ofiara pasywna wrażliwa nieśmiała niepopularna wśród rówieśników bez przyjaciół niepewna siebie o odmiennym wyglądzie lub cechach blisko dorosłych Ofiara prowokująca rozkojarzona niespokojna nadaktywna irytująca otoczenie konfliktowa 9

10 Cechy sprawców Agresja instrumentalna jest pozbawiony skrupułów ma zablokowane emocje ma niskie poczucie własnej wartości wierzy, że dzięki stosowaniu agresji osiągnie sukces nie zna innych sposobów samorealizacji Agresja emocjonalna ma niskie poczucie własnej wartości przeżywa głębokie frustracje i silny stres nie potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem, rozładowywać negatywnych emocji ani konstruktywnie rozwiązywać problemów 10

11 Ćwiczenie – Jak dokonać poprawnej diagnozy ucznia-ofiary lub ucznia-sprawcy 11

12 Przerwa 15 minut 12

13 Postępowanie wobec sprawcy Agresja instrumentalna konsekwentne karanie przejawów agresji konsekwentne wynagradzanie prospołecznych zachowań, trening umiejętności społecznych (grupy, które się tworzy, aby uwrażliwiać na innych) Agresja emocjonalna trening kontrolowania złości ćwiczenie empatii uczenie społecznie akceptowanych form radzenia sobie z napięciem 13

14 Jak pracować z uczniem-ofiarą? skonfrontować go ze sprawcami i doprowadzić do zadośćuczynienia z ich strony uświadomić mu, że przyjął rolę ofiary i pomóc przełamać schematy myślowe sprzyjające tej postawie pomóc mu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa uczyć go zaspokajania własnych potrzeb uczyć go, jak powinien zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, bronić przed aktami przemocy i gdzie może szukać pomocy rozwijać u niego asertywność 14

15 Umiejętności pomagające przeciwstawiać się przejawom agresji i przemocy komunikacja interpersonalna asertywność odpowiedzialność wrażliwość empatia radzenie sobie z trudnymi emocjami odporność na stres odwaga współpraca 15

16 Zawieranie kontraktów z uczniem-sprawcą – wskazówki Określ i zapisz w kontrakcie: jakie zachowania ucznia-sprawcy są niedozwolone do czego zobowiązuje się uczeń (forma zadośćuczynienia, zmiana postępowania, praca nad wybranymi aspektami swojej osobowości) jak ma wyglądać jego relacja z uczniem-ofiarą do czego zobowiązują się rodzice ucznia-sprawcy (poświęcenie mu większej ilości czasu, rozmawianie z nim o jego problemach, systematyczny kontakt z wychowawcą) 16

17 Działania interwencyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne powiadomienie policji (lub sądu rodzinnego) ustalenie okoliczności zdarzenia decyzja sądu o zastosowaniu działań korekcyjnych 17

18 Działania korekcyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne upomnienie zobowiązanie do określonego postępowania (np. przeproszenia ofiary) - uczestnictwo w zajęciach wychowawczych lub terapeutycznych, - powstrzymanie się od przebywania w pewnych środowiskach/miejscach ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców/opiekunów lub kuratora skierowanie do instytucji o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym umieszczenie w rodzinie zastępczej, ośrodku (np. wychowawczym, socjoterapii) lub zakładzie poprawczym zastosowanie innych środków, np. przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 18

19 Jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać nauczyciele, aby skutecznie interweniować wobec przejawów agresji i przemocy? 19

20 Kompetencje i umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli umiejętność identyfikacji problemu i uczestników aktu agresji lub przemocy znajomość przepisów (norm szkolnych, statutu szkoły, przepisów oświatowych i karnych) podstawowa wiedza z zakresu psychologii odporność na stres opanowanie umiejętności interpersonalne konsekwencja w postępowaniu samokształcenie (obserwacja, analiza, zmiana) dokształcanie (warsztaty, kursy, studia podyplomowe) 20

21 Podsumowanie – Czy wszystkie cele szkolenia zostały osiągnięte? (Które nie?) – Co dały wam zajęcia? Dlaczego? – Czego w nich zabrakło? 21


Pobierz ppt "Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google