Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – NOWY KORCZYN – TARNÓW – BARWINEK BRZESKO – NOWY SĄCZ – MUSZYNKA – SŁOWACJA S7 – NOWY TARG – NOWY SĄCZ – GORLICE –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – NOWY KORCZYN – TARNÓW – BARWINEK BRZESKO – NOWY SĄCZ – MUSZYNKA – SŁOWACJA S7 – NOWY TARG – NOWY SĄCZ – GORLICE –"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – NOWY KORCZYN – TARNÓW – BARWINEK BRZESKO – NOWY SĄCZ – MUSZYNKA – SŁOWACJA S7 – NOWY TARG – NOWY SĄCZ – GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS Kraków, 9 listopada 2012 r. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

2 2 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19

3 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 CELE I ZADANIA KONCEPCJI Cele strategiczne pobudzenie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie możliwości kulturowych i społecznych obszarów z nią związanych. wzmocnienie więzi regionalnych stolicy województwa z obszarami lokalnych ośrodków gospodarczych, kulturowych, społecznych Cele operacyjny integracja istniejącego i planowanego systemu drogowego Małopolski, terenów województwa podkarpackiego oraz Słowacji (drogi wyższych klas technicznych) oraz systemów komunikacji kolejowej identyfikacja potencjalnych konfliktów (środowiskowych, społecznych, technicznych, ekonomicznych), oszacowanie kosztów inwestycyjnych Zadania zbadanie zasadności inwestycji w połączeniu z istniejącym i projektowanym układem drogowym wskazanie optymalnego przebiegu drogi oraz wyboru klasy technicznej.

4 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 ZAKRES OPRACOWANIA ANALIZA UWARUNKOWAŃ systemu transportowego regionu i powiązań komunikacyjnych społeczno - gospodarczych ( demograficzne, zatrudnienie, wynagrodzenia, bezrobocie) planistycznych ( w zasięgu: krajowym, wojewódzkim, gmin i powiatów) zasobów przyrodniczych ( Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Chronionego krajobrazu itp. ) zasobów kulturowych (rejestr zabytków, ewidencja zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony archeologicznej) infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej) PROGNOZY RUCHU prognozy ruchu dla obszaru województwa – 2030 7 scenariuszy rozwoju układu drogowego KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG 2 warianty dróg klasy GP 2 warianty dróg klasy S WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW 15 kryteriów w 5 grupach : funkcjonalne, ruchowe ekonomiczne, planistyczne, społeczno – gospodarcze WSKAZANIE WARIANTU OPTYMALNEGO

5 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW KRYTERIA FUNKCJONALNE 1. Rozdział ruchu tranzytowego i lokalnego 2. Dostępność do parkingów Park&Ride i węzłów intermodalnych 3. Liczba mieszkańców w gminie posiadających dostęp do nowych dróg 4. Potencjalne konflikty społeczne 5. Dostępność drogi KRYTERIA RUCHOWE 6. Zmiana zgeneralizowanego kosztu w transporcie 7. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu południowo wschodniego województwa KRYTERIA EKONOMICZNE 8. Szacunkowe koszty inwestycyjne budowy drogi 9. Powierzchnia terenów inwestycyjnych w zasięgu drogi

6 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW KRYTERIA PRZESTRZENNE 10. Kolizje z istniejącą zwartą zabudową 11. Kolizje z planowaną zabudową wynikająca z dokumentów planistycznych KRYTERIA ŚRODOWISKOWO - SPOŁECZNE 12. Kolizje środowiskowe z obszarami prawnie chronionymi 13. Kolizje ze strefami ochronnymi ujęć wody 14. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 15. Zmniejszenie konfliktów społecznych (wypadków i kolizji drogowych)

7 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19 WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE

8 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19 Klasa drogiS - ekspresowa Przekrój poprzeczny2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim [km] 94,89 Łączna ilość i długość tuneli [szt - km]2 (4,4 km) Obiekty inżynieryjne [szt.]11 Liczba węzłów i skrzyżowań [szt.]14 Szacunkowy koszt realizacji4 330 271 212 zł gr. województwa – Tarnów (A4) 731 987 900 zł Tarnów (A4) – Gorlice (DK 28) 3 317 140 320 zł Gorlice (DK 28) – gr. województwa 281 142 992 zł Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany S A

9 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19

10 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania środowiskowe na odcinku Tarnów – Gorlice Obszary Natura 2000 : dolina rzeki Białej, pasmo Brzanki, dolina rzeki Wisłoki z dopływami, obszaru Bednarka, Ostoja Magurska Parki Krajobrazowe : Ciężkowicko – Rożnowskiego, Pasma Brzanki; Otulina Magurskiego Parku Narodowego Uwarunkowania społeczne Koncentracja zabudowy wzdłuż dolin oraz istniejących dróg (odc. Tarnów - Gorlice) Ukształtowanie terenu na odcinku Tarnów – Gorlice: 2 odcinki tunelowe

11 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA

12 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA Klasa drogiGP - główna ruchu przyspieszonego Przekrój poprzeczny2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim 99,52 km Łączna ilość i długość tuneli - Obiekty inżynieryjne 26 szt. Liczba węzłów i skrzyżowań 32 szt. Szacunkowy koszt realizacji4 140 374 752 zł Brzesko – Nowy Sącz 3 317 140 320 zł Nowy Sącz - Muszynka 943 236 372 zł Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany GP A

13 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA

14 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania społeczne Koncentracja zabudowy wzdłuż dolin oraz istniejących dróg (odc. Gromnik – Muszynka) Rekreacyjny charakter wzdłuż Dunajca i Jeziora Rożnowskiego (Czchów i Tęgoborze) Uwarunkowania planistyczne Brak drogi w dokumentach planistycznych o znaczeniu krajowym Uwarunkowania środowiskowe Obszary Natura 2000 : obszary Dolnego i Środkowego Dunajca, Łososina, obszary siedliskowe Nawojowa, Łabowa, Krynica, Ostoja Popradzka, Beskid Niski Popradzki Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Białowodzka Góra nad Dunajcem NA ODCINKU KRZYŻÓWKA (NAWOJOWA) – MUSZYNKA BRAK MOŻLIWOŚCI TRASOWANIA DROGI Z OMINIĘCIEM OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH Ukształtowanie terenu na odcinku Gromnik – Nowy Sącz

15 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19 WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE

16 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19 Klasa drogiGP - główna ruchu przyspieszonego Przekrój poprzeczny2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim [km] 156,58 Łączna ilość i długość tuneli [szt - m] 3 (3,3 km) Obiekty inżynieryjne [szt.]26 Liczba węzłów i skrzyżowań [szt.]38 Szacunkowy koszt realizacji5 161 322 411 zł S7 – Nowy Targ 404 219 000 zł Nowy Targ – Nowy Sącz 2 713 283 060 zł Nowy Sącz – Gorlice 1 870 409 000 zł Gorlice – gr. województwa 173 411 351 zł Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany GP B

17 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19

18 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWOMAŁOPOLSKIE KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania społeczne Silna obudowa istniejących dróg prowadzonych w dolinach rzek - brak możliwości ich rozbudowy Uwarunkowania planistyczne Brak drogi w dokumentach planistycznych o znaczeniu krajowym Uwarunkowania środowiskowe Obszary Natura 2000 : obszary Górnego i Środkowego Dunajca, Orawsko – Nowotarskie Torfowiska, Łososina, Dolina Białki, Ostoja Popradzka, Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego, Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, Wisłok z dopływami, Bednarka Otulina Pienińskiego Parku Narodowego (Czorsztyn – Krośnica) Otulina Magurskiego Parku Narodowego (Lipniki) Obszar chronionego krajobrazu: Południowomałopolski Ukształtowanie terenu na odcinku Czorsztyn - Podegrodzie


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – NOWY KORCZYN – TARNÓW – BARWINEK BRZESKO – NOWY SĄCZ – MUSZYNKA – SŁOWACJA S7 – NOWY TARG – NOWY SĄCZ – GORLICE –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google