Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury aplikowania o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na poziomie LGD w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i obowiązującą

Коpie: 1
Moduł pt.: Aplikowanie o środki w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi Chrzanów, 14 marca 2012 roku Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury aplikowania o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na poziomie LGD w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i obowiązującą"— Zapis prezentacji:

1 Procedury aplikowania o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na poziomie LGD w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i obowiązującą LSR Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów LGD Partnerstwo na Jurze Chrzanów, 11.03.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2 Podstawa prawna ( konkursy ogłaszane przez UM ): 1.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 ) oraz rozporządzenia zmieniające: 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 ( Dz. U z 2008 r. Nr 156, poz. 974 ); 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. Nr 65, poz. 417 ); 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 ( Dz. U z 2010 r. Nr 162, poz. 1092 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

3 Podstawa prawna ( konkursy ogłaszane przez LGD ): 1.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) oraz rozporządzenia zmieniające: 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009, 19 sierpnia 2010, 24 sierpnia 2011, 9 marca 2012, 24 grudnia 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

4 Cel działania: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez: zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi; promowanie obszarów wiejskich; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej; zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich; wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

5 Obszar wiejski w rozumieniu działania Odnowa i rozwój wsi PROW: Miejscowość należąca do: gminy wiejskiej; gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; gminy miejskiej, w wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

6 Zakres działania: budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury lub targowisk; budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

7 zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; przedsięwzięcia związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

8 budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej; zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacja na cele publiczne; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

9 budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawianie cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; wyburzanie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wcześniej wymienionych; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

10 zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do realizacji operacji; zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; ogólne koszty, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

11 Beneficjenci: gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; kościół i inny związek wyznaniowy; organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

12 Ograniczenia dla beneficjentów: instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą realizować operacje w zakresie objętym ich działalnością statutową; kościoły i związki wyznaniowe mają ograniczony zakres operacji, na które mogą pozyskać dofinansowanie ( tzn.: punkty 5, 12, 15 i 16 ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

13 Relacja między celem operacji a miejscem jej realizacji: Warunkiem przeprowadzenia operacji obejmującej kilka miejscowości będzie realizacja określonego celu, np. poprawa infrastruktury sportowej na obszarze gminy. Gdy operacja dotyczy jednej miejscowości, zakresy mogą zostać połączone, np. budowa ścieżki rowerowej, zagospodarowanie centrum miejscowości, remont domu kultury. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

14 Kryteria dostępu: projekt wpisuje się w Plan Odnowy Miejscowości ( w odpowiedniej formie ) – w przypadku konkursów ogłaszanych przez LGD nie ma konieczności dołączania POM i uchwał do wniosku; projekt nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu; o przyznaniu pomocy decyduje suma punktów, przyznanych operacji na podstawie określonych kryteriów; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

15 Pomoc finansowa: dotacja w wysokości: powyżej 25 tys. – max 500 tys. zł na operację; maks. 500 tys. zł dla jednej miejscowości w okresie wdrażania PROW 2007-2013; dotacja jest udzielana na zasadach refundacji; poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych w konkursach ogłaszanych przez LGD; ( w normalnym trybie – 75% ); kwalifikowalność następuje po podpisaniu umowy o dofinansowanie lub – przy ryzyku beneficjenta – od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie; beneficjenci zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych mogą rozpoczynać przetargi przed złożeniem wniosku; kwalifikowalne są koszty ogólne do wysokości 10 % wartości operacji, poniesione po 1 stycznia 2007 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

16 Kwalifikowalność VAT-u: VAT stanowi koszt kwalifikowalny dla beneficjentów, którzy nie mogą otrzymać zwrotu tego podatku. W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej ( a także instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest gmina ) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

17 Zasady realizacji operacji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi: operacja jest realizowana w jednym (do 24 miesięcy) lub dwóch etapach (do 36 miesięcy); ostateczny termin zakończenia realizacji operacji to 30 czerwca 2015 r.; płatności związane z realizacją operacji są dokonywane w formie rozliczenia bezgotówkowego, a wszelkie zdarzenia powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych musi zostać uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowym lub przy wykorzystaniu odpowiedniego kodu rachunkowego ( ewentualnie na odpowiednim zestawieniu ) – koszty kwalifikowalne mogą zostać pomniejszone o 10%; cel, który realizuje operacja powinien być osiągnięty i zachowany przez 7 lat od dnia przyznania pomocy; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

18 wnioskodawca ma prawo do dwukrotnego dokonywania poprawek we wniosku i jego załącznikach według uwag instytucji oceniającej (w terminie do 14 dni); refundacja części kosztów kwalifikowanych następuje na podstawie wniosku o płatność przedłożonego po zrealizowaniu operacji lub jej etapu i udokumentowaniu poniesionych kosztów; wnioskodawca ma prawo do dwukrotnego dokonywania poprawek we wniosku o płatność (w terminie do 14 dni); wypłaty środków finansowych dokonuje się do 3 m-cy od dnia złożenia wniosku o płatność (korekty wniosku o płatność wydłużają ten czas); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

19 Najważniejsze różnice we wdrażaniu osi 3 przez oś 4 Leader: Kryteria wyboru operacji realizowanej bezpośrednio w ramach osi 3 PROW: dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca w stosunku do średniej krajowej; stopa bezrobocia w powiecie w stosunku do średniej w województwie; kryterium regionalne; poziom wnioskowanej kwoty dofinansowania Operacja musi uzyskać co najmniej 3 punkty Wybór operacji należy do kompetencji Zarządu Województwa Operacja realizowana przez oś 4: zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju LGD; ocena pod względem lokalnych kryteriów wyboru; Wybór operacji należy do kompetencji Rady LGD, rola Zarządu Województwa ograniczona jest do zatwierdzenia tego wyboru; Dodatkowy limit 500 tys. zł na 1 miejscowość w okresie wdrażania PROW 2007-2013; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

20 Wybór projektu do dofinansowania: wnioski o pomoc są składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD, nabory wniosków prowadzone są w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. wybierane są wnioski: - które zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji; dokumenty niezbędne do wyboru operacji to wypełniony wniosek wraz z załącznikami ( wymaganymi przez UM oraz LGD ); - są zgodne z LSR ( są zgodne z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem ); - odpowiadają lokalnym kryteriom wyboru w ramach działania Odnowa i rozwój wsi - mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach konkursu. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

21 Wybór projektu do dofinansowania: Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Partnerstwo na Jurze: -procedura wyboru operacji w LSR – załącznik, wyciąg z LSR; -etapy wyboru operacji: 1) zgodność z LSR ( projekt musi być zgodny z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem ) – załącznik, wyciąg z LSR; -operacja jest zgodna z LSR, jeżeli za zgodną uzna ją 50% + 1 głosujących w Radzie LGD; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

22 Wybór projektu do dofinansowania: Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD Partnerstwo na Jurze: -procedura wyboru operacji w LSR – załącznik, wyciąg z LSR; -etapy wyboru operacji: 2) ocena pod względem stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru – karta oceny wg lokalnych kryteriów – załącznik, wyciąg z LSR; -do realizacji przyjmuje się operacje, które otrzymały minimum 51 %, czyli 12 pkt. z 22 pkt. możliwych do zdobycia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

23 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 1.WERYFIKACJA POMYSŁU: -zgodność z rozporządzenie; -zgodność z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru; -budżet ( kosztorys ) – zapewnienie finansowania projektu – REFINANSOWANIE; -czas potrzebny na realizację inwestycji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

24 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO STWORZENIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ: -formularze wniosków i załączników ( ze strony LGD ) – aktualny wniosek 413_313/4/z; -instrukcje wypełniania wniosku i załączników ( ze strony LGD ) – dokumenty wypełniamy zgodnie z instrukcją; -akty prawne, materiały szkoleniowe; -Lokalna Strategia Rozwoju ( zgodność z celami i przedsięwzięciami ) oraz lokalne kryteria wyboru Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

25 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 3. ZASADY OGÓLNE WYPEŁNIANIA WNIOSKU: -zalecane jest, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany; -wszystkie pola wypełnione, w sytuacji, kiedy dane pole we Wniosku nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej; - dodatkowe kartki w razie braku miejsca; -wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy). Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

26 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 3. ZASADY OGÓLNE WYPEŁNIANIA WNIOSKU: -podpisanie i opieczętowanie przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę albo przez pełnomocnika w wyznaczonym do tego miejscu; - możliwość wprowadzenia poprawek i uzupełnień do wniosku ( 2 razy po 21 dni ); - możliwość zmiany jednej pozycji w planie finansowym lub ZRF, o ile nie zmieni się cel operacji oraz nie zwiększy się kwota dofinansowania; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

27 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: -5. Numer identyfikacyjny ARiMR; -10. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy – zgodnie z dokumentami; -13. Tytuł operacji - nazwa powinna być zwięzła oraz informować o rodzaju i zakresie planowanego przedsięwzięcia; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

28 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: - 14. Planowany cel operacji - zgodny z celami dla działania Odnowa i rozwój wsi: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

29 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: -14.2. Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD; -17. Zakres operacji - należy zaznaczyć tylko jedno pole dotyczące zakresu głównego; -IV. Plan finansowy operacji: koszty inwestycyjne są to wszystkie koszty (kwalifikowane i niekwalifikowane) związane z operacją. koszty ogólne ( do 10% ) - bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

30 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: -23. Wnioskowana kwota pomocy (w zł); 24. Źródła finansowania operacji, w tym współfinansowania z: - krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do spraw turystyki, - Funduszu Kościelnego, - środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

31 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: -V. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji -VI. Informacja o załącznikach : na drukach udostępnionych przez UM, ze źródeł zewnętrznych; termin ważności; oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność; 11. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT, jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych - do wniosku o płatność – indywidualna interpretacja IS ; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

32 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: -V. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji -VI. Informacja o załącznikach : 12. Obliczenie wartości bieżącej netto – operacja nie może generować znacznych dochodów netto ( NPV mniejszy niż 25% nakładów inwestycyjnych całości operacji ); Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

33 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: VI. Informacja o załącznikach : -zapytania ofertowe ( wzór ) wysłane do, co najmniej 3 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz 3 odpowiadające im oferty, na zakup lub wykonanie zadania wraz z uzasadnieniem, że koszty kwalifikowalne w zestawieniu rzeczowo - finansowym zostały określone na podstawie oferty najkorzystniejszej - w przypadku zadania, które nie będzie realizowane z zastosowaniem trybu udzielania zamówień określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

34 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: VI. Informacja o załącznikach : - w celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do stosowania trybów przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych oraz wnioskodawcy, przeprowadzający zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro zobowiązani są do dostarczenia ww. dokumentów; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

35 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: VI. Informacja o załącznikach : -obowiązek uzasadniania planowanych kosztów poprzez przedstawienie ofert na realizację przewidzianych operacją zadań nie dotyczy robót budowlanych oraz kosztów ogólnych; -gmina oraz instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, nie jest zobowiązana do stosowania postępowania ofertowego, jeżeli posiada własne wewnętrzne regulacje dotyczące wyłaniania wykonawcy/dostawcy/usługodawcy na zadania o wartości poniżej 14.000 euro Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

36 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: VI. Informacja o załącznikach : C. Załączniki dotyczące robót budowlanych : D. Inne załączniki - możliwe jest złożenie wraz z wnioskiem dodatkowych dokumentów niezbędnych LGD do oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji np. informacje dotyczące zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru oraz planowane zadania, rezultaty operacji, grupa docelowa itp. Dokumenty te nie będą stanowiły załączników do wniosku (nie należy ich wykazywać w części VI.D. wniosku, tj. Inne załączniki), a więc nie będą podlegały weryfikacji przez podmiot wdrażający. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

37 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 4. PUNKTY KRYTYCZNE WE WNIOSKU: VII. Oświadczenia i zobowiązania Wnioskodawcy : podpis osoby/osób upoważnionych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

38 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 1. Realizacja operacji obejmuje: - wykonanie operacji zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy; - poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia, o którym mowa w § 8 ust. 6 ; - udokumentowanie wykonania robót budowlanych, dostaw, usług w zakresie rzeczowym i finansowym; - zamontowanie i uruchomienie urządzeń; - uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją operacji. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

39 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez okres 7 lat od dnia przyznania pomocy; poniesienia kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia bezgotówkowego, przeprowadzonego przelewem za pośrednictwem rachunku bankowego; niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych; przekazania kopii umów o przyznanie środków finansowych ze środków publicznych; prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

40 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: spełnienia wymagań określonych przepisami prawa krajowego mających zastosowanie do realizowanej operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; do dnia upływu 7 lat od dnia przyznania pomocy: a ) nieprzenoszenia, bez zgody Samorządu Województwa, posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków i budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

41 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: do dnia upływu 7 lat od dnia przyznania pomocy: b) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania wizytacji w miejscu realizacji operacji oraz kontroli na miejscu, c) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji oraz audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

42 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: do dnia upływu 7 lat od dnia przyznania pomocy: d) umożliwienia dokonania wizytacji oraz kontroli i audytów w obecności Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub osoby reprezentującej Beneficjenta; e)niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji; f)informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami rozporządzenia 1974/2006 oraz z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007 – 2013, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tablica informacyjna lub reklamowa ) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

43 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą do dnia upływu 7 lat od dnia przyznania pomocy, składania ankiet monitorujących w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na wzorze udostępnionym przez Samorząd Województwa, w terminie do 31 stycznia przez 5 kolejnych lat kalendarzowych, w przypadku, gdy Beneficjent realizuje operację zakwalifikowaną do typu operacji zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki; przedłożenia Samorządowi Województwa dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

44 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 2. Beneficjent zobowiązuje się do: złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w miejscu wskazanym przez Samorząd Województwa, wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawić oryginały faktur lub równoważne dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

45 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 3. Rozliczenie projektu: podstawę do wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty stanowią faktycznie i prawidłowo poniesione koszty kwalifikowalne, jednak w wysokości nie wyższej niż suma kosztów kwalifikowalnych wykazana dla operacji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym; w przypadku, gdy poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości innej niż wskazane w umowie jednak: - nie wyższej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

46 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 3. Rozliczenie projektu: w przypadku, gdy poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości innej niż wskazane w umowie jednak: - wyższej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, uwzględniane będą koszty: a) w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Samorząd Województwa na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta uzna za zasadne przyczyny poniesienia wyższych kosztów; b) w wysokości określonej w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, jeżeli Samorząd Województwa na podstawie pisemnych wyjaśnień Beneficjenta nie zaakceptuje poniesienia wyższych kosztów; z zastrzeżeniem, iż kwota pomocy nie może zostać zwiększona ! Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

47 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 3. Rozliczenie projektu: koszty ogólne będą uwzględnione w wysokości nie wyższej niż określone dla poszczególnych pozycji wymienionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji; w przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o płatność kwota pomocy jest wyższa o więcej niż 3% od kwoty refundacji wyliczonej przez Samorząd Województwa, kwotę wyliczoną do refundacji pomniejsza się dodatkowo o różnicę między kwotą wnioskowaną, a wyliczoną do refundacji. Pomniejszenie nie ma zastosowania, jeżeli Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie niekwalifikującej się kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej we wniosku o płatność. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

48 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 3. Rozliczenie projektu: zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

49 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 4. Wniosek o płatność: Samorząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do złożenia wniosku o płatność w kolejnych wyznaczonych terminach lub złożenia wniosku o zmianę umowy; SM wzywa beneficjenta, na piśmie, do usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone wizytacje w miejscu lub kontrole na miejscu; Samorząd Województwa rozpatruje wniosek o płatność w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku; Wypłaty środków finansowych dokonuje Agencja niezwłocznie po przekazaniu przez Samorząd Województwa zlecenia wypłaty środków finansowych, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

50 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 4. Wniosek o płatność: dane dotyczące Beneficjenta i umowy przyznania pomocy; wykaz faktur i innych dokumentów finansowych; zestawienie rzeczowo – finansowe; załączniki. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

51 Zasady realizacji i rozliczenia projektu: 5. Zmiany w umowie: w uzasadnionych przypadkach Samorząd Województwa może wyrazić zgodę na przeniesienie przez Beneficjenta posiadania lub własności nabytych dóbr objętych operacją, jeżeli zmiana ta nie sprzeciwia się zasadom określonym w Programie, Rozporządzeniu 1698/2005 i jego aktach wykonawczych, ustawie, rozporządzeniu i umowie; z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, określonych w przepisach wspólnotowych lub rozporządzeniu, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Samorząd Województwa z wykonania tego zobowiązania lub za jego zgodą może ulec zmianie termin jego wykonania.; Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Pobierz ppt "Procedury aplikowania o środki w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na poziomie LGD w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i obowiązującą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google