Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY wykorzystano materiały: D. Augustyńska, M. Pośniak – Czynniki szkodliwe w środowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY wykorzystano materiały: D. Augustyńska, M. Pośniak – Czynniki szkodliwe w środowisku."— Zapis prezentacji:

1 CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY wykorzystano materiały: D. Augustyńska, M. Pośniak – Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, wartości dopuszczalne (praca zbiorowa), CIOP, Warszawa 2007

2 OKREŚLENIA hałas ultradźwiękowy – hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych – od 10 kHz do 40 kHz.

3 HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY: Ultradźwięki wchodzące w skład hałasu ultradźwiękowego wnikają do organizmu przez narząd słuchu oraz przez całą powierzchnię ciała. Badania wpływu hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu są utrud- nione, ponieważ w warunkach przemysłowych ultradźwiękom towarzy- szy zazwyczaj hałas słyszalny i trudno jest określić, czy zmiany słuchu osób badanych występują na skutek oddziaływania tylko składowych słyszalnych lub tylko ultradźwiękowych, czy też na skutek jednoczesne- go działania obu składników. Poza szkodliwym oddziaływaniem na słuch, stwierdzono ujemny wpływ ultradźwięków na narząd przedsionkowy w uchu wewnętrznym, obja- wiający się bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, nudnościami, sennością w ciągu dnia, nadmiernym zmęczeniem itp. Badania oddziaływań pozasłuchowych wykazały, że hałas ultradźwię- kowy o poziomach ciśnienia akustycznego ponad 80 dB w zakresie częstotliwości słyszalnych (do 20 kHz) i ponad 100 dB w zakresie niskich częstotliwości ultradźwiękowych (ponad 20 kHz) wywołuje zmiany o charakterze wegetatywno-naczyniowym. Głównymi źródłami hałasu ultradźwiękowego są urządzenia, w których ultradźwięki są wytwarzane celowo jako czynnik niezbędny przy reali- zacji procesu technologicznego (np. zgrzewarki, myjki ultradźwiękowe). Ultradźwięki wytwarzają również maszyny wysokoobrotowe (np. sprę- żarki, urządzenia pneumatyczne, obrabiarki do metalu).

4 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE: Rozp. MPiPS z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopusz- czalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z później- szymi zmianami): Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany przez: –równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjo- wych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy [L feq,8h ] lub równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjo- wych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz odniesione do tygodnia pracy [L feq,W ] (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierów- nomierny w poszczególnych dniach w tygodniu) –maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjo- wych o częstotliwościach środkowych od 10 do 40 kHz [L fmax ] Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, oraz maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mogą przekraczać wartości podanych na następnej stronie.

5 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE: Częstotliwość środkowa pasm tercjowych [kHz] Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub do tygodnia pracy [dB] Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego [dB] 10 12,5 16 80100 2090110 25105125 31,5 40 110130

6 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE: Częstotliwość środkowa pasm tercjowych [kHz] Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub do tygodnia pracy [dB] Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego [dB] 10 12,5 16 75100 2085110 25100125 31,5 40 105130 wzbronione jest zatrudnianie młodocianych na stanowiskach pracy, na których Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2004r. Nr 200, poz. 2047 z późniejszymi zmianami) wzbronione jest zatrudnianie młodocianych na stanowiskach pracy, na których:

7 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE: Częstotliwość środkowa pasm tercjowych [kHz] Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub do tygodnia pracy [dB] Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego [dB] 10 12,5 16 77100 2087110 25102125 31,5 40 107130 wzbronione jest zatrudnianie kobiet w ciąży na stanowiskach pracy, na których Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. Nr 114, poz. 545 z późniejszymi zmianami) wzbronione jest zatrudnianie kobiet w ciąży na stanowiskach pracy, na których:

8 WARTOŚCI DOPUSZCZALNE A OCENA NARAŻENIA NA HAŁAS: EkspozycjaKrotność wartości na hałas dopuszczalnej L feq,8h < L feq,dop – 3 dB L feq,W < L feq,dop – 3 dB k < 0,5 L fmax < L fmax,dop – 6 dB L feq,dop – 3 dB L feq,8h L feq,dop L feq,dop – 3 dB L feq,W L feq,dop k = 0,5 – 1,0 L fmax,dop – 6 dB L fmax L fmax,dop L feq,8h > L fex,dop L feq,W > L feq,dop k > 1,0 L fmax > L fmax,dop

9 PROFILAKTYKA: W profilaktyce szkodliwego działania hałasu ultradźwiękowego obowią- zują takie same zasady i wymagania jak w przypadku hałasu słyszalne- go. Narażenie na hałas ultradźwiękowy wymaga jednak zwiększenia częstotliwości badań lekarskich, tzn. wykonywania ich co dwa lata. Ze względu na krótkofalowość ultradźwięków niskich częstotliwości rozchodzących się w powietrzu (długości fal od 3 mm do 2 cm) stosun- kowo łatwo jest ograniczyć ich szkodliwe oddziaływanie na człowieka, np. obudowanie źródeł, unikanie kontaktu z przetwornikami ultradźwię- kowymi, stosowanie środków ochrony indywidualnej.


Pobierz ppt "CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY wykorzystano materiały: D. Augustyńska, M. Pośniak – Czynniki szkodliwe w środowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google