Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy

2 Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3
Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3. Ocena ryzyka zawodowego - prace eksperymentalne

3 Pomieszczenia pracy Wyposażenie stanowisk pracy

4 Budynki i pomieszczenia
Wymogi w zależności od funkcji mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcyjne - stałe miejsca pracy, specjalne - miejsca pracy czasowej lub dorywczej.

5 Badania higieniczne = emisja substancji szkodliwych + promieniowanie jonizujące
materiały konstrukcyjne, materiały wykończeniowe wewn., pomieszczenia budynku (opcja), meble.

6 emisja substancji szkodliwych (stężenia w powietrzu pomieszczeń)
Przykłady: benzen: 10 µg/m3 (A); formaldehyd: 100 µg/m3 (B);

7 promieniowanie jonizujące
stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych, stężenie radonu-222 w pomieszczeniach.

8 Hałas emitowany przez urządzenia i instalacje w budynku
PN-B-02151/02 Przykłady: pomieszczenia mieszkalne: - w dzień: 30 dB - w nocy: 40 dB sale konferencyjne: 40 dB

9 Urządzenia stwarzające poważne zagrożenia
Dozór techniczny dźwigi, windy, urządzenia ciśnieniowe,

10 Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE)
maszyny, środki ochrony indywidualnej, zbiorniki ciśnieniowe proste, urządzenia spalające paliwa gazowe,

11 Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE)
wyroby budowlane (ex), urządzenia elektryczne: kompatybilność elektromagnetyczna

12 Zagrożenia zawodowe

13 Czynniki niebezpieczne urazowe
ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki niebezpieczne urazowe mogące spowodować uraz lub gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia człowieka

14 Czynniki szkodliwe dla zdrowia
ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki szkodliwe dla zdrowia mogące powodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia człowieka

15 utrudniające pracę lub obniżające zdolność jej wykonywania
ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki uciążliwe utrudniające pracę lub obniżające zdolność jej wykonywania

16 Czynniki niebezpieczne URAZOWE
czynniki mechaniczne elementy ruchome / luźne / ostre / wystające, przemieszczanie się ludzi i pojazdów

17 Czynniki niebezpieczne URAZOWE
zagrożenie pożarem / możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej prąd elektryczny gorące / bardzo zimne powierzchnie lub ciecze

18 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje toksyczne / szkodliwe dla zdrowia narażenie inhalacyjne: lista dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

19 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
wartości odniesienia: stężenia w powietrzu [mg/m3] NDS - średnie ważone na 8 h NDSCh - chwilowe 15 min. NDSP - pułapowe

20 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
lista dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym narażonych pracowników

21 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje łatwo wchłaniające się przez skórę - narażenie kontaktowe, lista substancji łatwo wchłaniających się przez skórę

22 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje alergizujące - narażenie kontaktowe, lista substancji alergizujących

23 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje rakotwórcze i mutagenne lista substancji rakotwórczych i mutagennych lista procesów produkcyjnych

24 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia lista substancji, z którymi kontakt jest zabroniony kobietom w ciąży i w okresie karmienia

25 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia lista substancji, dla których stężenia dopuszczalne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia nie mogą przekraczać 1/3 NDS

26 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne
Substancje niebezpieczne dla młodocianych lista substancji, dla których kontakt młodocianym jest zabroniony

27 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy mg/m3 ilość włókiem/ m3

28 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy pył całkowity frakcja respirabilna

29 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy skład chemiczny, w szczególności zawartość wolnej krzemionki krystalicznej

30 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Hałas hałas słyszalny - dopuszczalne natężenia: LEX 8h (A) = 85 dB Limp (A) = 115 dB Lpeak(C) = 135 dB

31 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Hałas hałas infradźwiękowy - dopuszczalne natężenia hałas ultradźwiękowy - dopuszczalne natężenia

32 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Drgania ogólne / miejscowe wartości dopuszczalne

33 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Mikroklimat zimny: wartości dopuszczalne siła chłodząca ciepłochłonność odzieży

34 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Mikroklimat gorący: wartości dopuszczalne WBGT (przerwy w pracy)

35 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Mikroklimat umiarkowany: wartości dopuszczalne PMV dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia nagłe zmiany pow. 15oC

36 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Promieniowanie optyczne nielaserowe promieniowanie podczerwone - wartości dopuszczalne promieniowanie widzialne - wartości dopuszczalne promieniowanie ultrafioletowe - wartości dopuszczalne

37 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Promieniowanie laserowe wartości dopuszczalne

38 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 - 300 GHz wartości dopuszczalne 4 strefy przebywania

39 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
Promieniowanie jonizujące wartości graniczne aktywności źródeł implikujące obowiązek monitoringu narażenia pracowników

40 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne
Makroorganizmy Mikroorganizmy zakażenia i choroby zakaźne - wykaz obowiązkowe szczepienia ochronne - wykaz zawodów

41 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne
klasyfikacja organizmów patogennych dla ludzi (4 klasy), bakterie pasożyty grzyby wirusy

42 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne
Kategoria II: Mikroorganizmy mogące wywoływać choroby człowieka i stanowić zagrożenie dla człowieka. Mało prawdopodobne jest ich rozprzestrzenienie się w populacji ludzkiej, zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka i terapia.

43 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki rakotwórcze
Substancje chemiczne rakotwórcze i mutagenne Procesy technologiczne Czynniki biologiczne rakotwórcze Promieniowanie jonizujące

44 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne
(Wysiłek fizyczny) Obciążenie fizyczne dynamiczne wartości dopuszczalne wydatku energetycznego

45 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
Transport ręczny ciężarów wartości dopuszczalne ciężarów podnoszonych lub przenoszonych wartości dopuszczalne siły wymaganej do obsługi elementów urządzeń.

46 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
Oświetlenie miejsc pracy (PN) Hałas umożliwiający realizację zadań (PN) Mikroklimat umiarkowany (PN) (pas komfortu termicznego)

47 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
Obciążenie fizyczne statyczne monotonia pracy - wskaźniki monotypii obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego

48 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne
Obciążenie psychiczne pracą przeciążenie psychiki, stres.

49 Prace niebezpieczne Prace niebezpieczne, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – wykaz Prace niebezpieczne, których wykonywanie wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej – wykaz

50 Ryzyko zawodowe i metody jego ograniczania

51 = prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia
Ryzyko = prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia x ciężkość skutków

52 1. Identyfikacja zagrożeń
Elementy oceny ryzyka 1. Identyfikacja zagrożeń 2. Oszacowanie ryzyka 3. Wyznaczenie poziomu dopuszczalności 4. Działania obniżające ryzyko i powtórna ocena ryzyka 5. Przekazanie informacji

53 Wielkość ryzyka

54 Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia
Pomiar wskaźników ekspozycji stężenia substancji szkodliwych lub pyłów natężenia czynników fizycznych PN-EN 689: wykazanie, że stężenia nie przekraczają 10% NDS

55 Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia
2. Zastosowanie PN-N Ocena ryzyka zawodowego C  0,5 NDS ryzyko małe - akceptowalne kontrola warunków: raz na 2 lata

56 Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego
0,5 < C  1,0 NDS ryzyko średnie - akceptowane 1) zalecane wprowadzenie środków ograniczających ryzyko; 2) kontrola warunków: raz w roku

57 Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego
C > 1,0 NDS ryzyko duże - nieakceptowalne wymagane natychmiastowe wprowadzenie środków ograniczających ryzyko; kontrola: raz na 6 miesięcy

58 Zastosowanie PN-N-18002 Hałas powyżej 80 dB
LEX 8h  82 dB małe – akceptowalne 82 dB < LEX 8h  85 dB średnie – akceptowane LEX 8h > 85 dB duże - nieakceptowalne

59 Ocena ryzyka zawodowego dla czynników niebezpiecznych
Zagrożenia mechaniczne (CIOP) Zagrożenie wybuchem (CIOP) Metoda kryteriów

60 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych
Obiekt oceny: maszyna x element niebezpieczny: element ruchomy kryterium: uniemożliwienie kontaktu z ruchomym elementem w strefie roboczej

61 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych
Kryterium: uniemożliwienie kontaktu... waga kryterium: 1  3 mało istotne bardzo istotne wartość kryterium: 0  2 niespełnione spełnione

62 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych
Kryterium: uniemożliwienie kontaktu... czas ekspozycji: np. 60 min. prawdopodobieństwo ciężkość następstw RYZYKO ZAWODOWE

63 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne spis substancji i zagrożenia, ilości substancji zaangażowanych w eksperyment.

64 PN-EN :2001 Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Elementy oceny ryzyka: Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i jej objętości. Określenie obecności źródeł zapłonu i prawdopodobieństwa wystąpienia źródeł zapłonu zdolnych do zapalenia atmosfery wybuchowej. Określenie możliwych skutków wybuchu.

65 Metody oceny ryzyka Eksperyment naukowy Lista kontrolna

66 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
B. Czynniki biologiczne spis czynników wg rodzajów, organizmy patogenne wg klas.

67 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
C. Czynniki fizyczne spis czynników wg rodzajów, moc źródła, itp.

68 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Drogi wchłaniania przez które stosowane substancje chemiczne i czynniki biologiczne mogą spowodować zagrożenie zdrowia pracownika:

69 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
drogi oddechowe: tak / nie przez skórę, śluzówki: tak / nie przypadkowa injekcja: tak / nie

70 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Skutki działania substancji chemicznych: ekspozycja jednorazowa na wysokie stężenia: ciężkie / lekkie

71 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Skutki działania substancji chemicznych: ekspozycja częsta na niskie stężenia: ciężkie / lekkie

72 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Skutki działania substancji chemicznych: efekty działania: doraźne/odległe

73 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
możliwość infekcji pracownika tak / nie; możliwość infekcji osób postronnych (przez zainfekowanego pracownika) tak / nie;

74 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Wymagania techniczne dla stanowiska pracy stół laboratoryjny otwarty: tak / nie stół laboratoryjny pod wyciągiem otwartym: tak / nie

75 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Wymagania techniczne dla stanowiska pracy wyciąg zamknięty – nr wyciągu.... -boks zamknięty – nr wyciągu..... inne:

76 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Wymagane środki ochrony osobistej..... Sposób nadzoru pracy..... Środki bezpieczeństwa (np. podręczny środek do neutralizacji substancji rozlanej)

77 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Monitoring Występuje konieczność monitorowania stężeń substancji chemicznych w powietrzu:

78 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Monitoring Występuje konieczność monitoringu biologicznego (pracownika):

79 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Sytuacje awaryjne W czasie awarii występuje ryzyko zaistnienia sytuacji niebezpiecznej: tak / nie Opis potencjalnego problemu: ...

80 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Sytuacje awaryjne Zapewniono instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej: - dla pracowników: tak / nie - dla osób z zewnątrz: tak / nie

81 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy
Odpady Odpady mogą być wylane do kanalizacji: tak / nie Powstają odpady niebezpieczne zbierane każdy osobno: tak / nie

82 Obciążenie psychiczne w pracy (CIOP) Lista kontrolna
Metody oceny ryzyka Obciążenie psychiczne w pracy (CIOP) Lista kontrolna Praca w krótkich cyklach Monotonne i trudne zadania Zadania wymagające bardzo dużej koncentracji Praca pod presją czasu i terminów

83 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP)
Stanowiska pracy nie są wydzielone Często organizacja pracy jest niewłaściwa Często inne oddziały nie są przygotowane na kontynuację...

84 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP)
Częste problemy ze sprzętem Brak regularnych konsultacji Niedostateczna informacja na temat wyników pracy Utrudniona możliwość wzajemnej pomocy pracowników

85 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP)
Utrudniony kontakt z przełożonym Brak możliwości kontaktów w celu przedstawienia problemów Konflikty w pracy

86 Metody ograniczania ryzyka
9 zasad zapobiegania zagrożeniom zawodowym Unikanie źródeł zagrożenia Ocena ryzyka zawodowego przy zagrożeniach, których nie można uniknąć. Zapobieganie zagrożeniom u źródła Dostosowanie warunków i procesu pracy do możliwości pracownika. Stosowanie nowych rozwiązań technicznych

87 Metody ograniczania ryzyka
Zastępowanie środków niebezpiecznych środkami bardziej bezpiecznymi. Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej. Instruowanie pracowników. Prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej

88 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki mechaniczne: osłony, w tym osłony aktywne; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

89 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa

90 Eliminacja / minimalizacja ryzyka wybuchu
Unikanie atmosfery wybuchowej... Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych (strefy) Wymagania dot. projektowania i konstruowania urządzeń...: a) unikanie źródeł zapłonu; b) zmniejszanie skutków wybuchu

91 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki fizyczne: kurtyny, ekrany, osłony; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

92 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki chemiczne: wentylacja ogólna i miejscowa; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

93 Czynniki chemiczne: W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości NDS

94 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki biologiczne: 4 poziomy hermetyczności dla 4 klas patogenności mikroorganizmów (środki wymagane / zalecane)

95 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe
Czynniki biologiczne: Izolacja pomieszczenia Wyposażenie System pracy Odpady

96 Metody ograniczania ryzyka
Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google