Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3. Ocena ryzyka zawodowego - prace eksperymentalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3. Ocena ryzyka zawodowego - prace eksperymentalne."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy

2 Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3. Ocena ryzyka zawodowego - prace eksperymentalne

3 Pomieszczenia pracy Wyposażenie stanowisk pracy

4 Budynki i pomieszczenia Wymogi w zależności od funkcji mieszkalne, użyteczności publicznej, produkcyjne - stałe miejsca pracy, specjalne - miejsca pracy czasowej lub dorywczej.

5 Badania higieniczne = emisja substancji szkodliwych + promieniowanie jonizujące materiały konstrukcyjne, materiały wykończeniowe wewn., pomieszczenia budynku (opcja), meble.

6 emisja substancji szkodliwych (stężenia w powietrzu pomieszczeń) Przykłady: benzen: 10 µg/m 3 (A); formaldehyd: 100 µg/m 3 (B);

7 promieniowanie jonizujące stężenie naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych, stężenie radonu-222 w pomieszczeniach.

8 Hałas emitowany przez urządzenia i instalacje w budynku PN-B-02151/02 Przykłady: pomieszczenia mieszkalne: - w dzień: 30 dB - w nocy: 40 dB sale konferencyjne: 40 dB

9 Urządzenia stwarzające poważne zagrożenia Dozór techniczny dźwigi, windy, urządzenia ciśnieniowe,

10 Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE) maszyny, środki ochrony indywidualnej, zbiorniki ciśnieniowe proste, urządzenia spalające paliwa gazowe,

11 wyroby budowlane (ex), urządzenia elektryczne: kompatybilność elektromagnetyczna Urządzenia podlegające ocenie zgodności (CE)

12 Zagrożenia zawodowe

13 ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki niebezpieczne urazowe mogące spowodować uraz lub gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia człowieka

14 ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki szkodliwe dla zdrowia mogące powodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia człowieka

15 ZAGROŻENIA ZAWODOWE Czynniki uciążliwe utrudniające pracę lub obniżające zdolność jej wykonywania

16 Czynniki niebezpieczne URAZOWE czynniki mechaniczne elementy ruchome / luźne / ostre / wystające, przemieszczanie się ludzi i pojazdów

17 Czynniki niebezpieczne URAZOWE zagrożenie pożarem / możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej prąd elektryczny gorące / bardzo zimne powierzchnie lub ciecze

18 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne Substancje toksyczne / szkodliwe dla zdrowia narażenie inhalacyjne: lista dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy

19 wartości odniesienia: stężenia w powietrzu [mg/m 3 ] NDS - średnie ważone na 8 h NDSCh - chwilowe 15 min. NDSP - pułapowe Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

20 lista dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym narażonych pracowników Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

21 Substancje łatwo wchłaniające się przez skórę - narażenie kontaktowe, lista substancji łatwo wchłaniających się przez skórę Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

22 Substancje alergizujące - narażenie kontaktowe, lista substancji alergizujących Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

23 Substancje rakotwórcze i mutagenne lista substancji rakotwórczych i mutagennych lista procesów produkcyjnych Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

24 Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia lista substancji, z którymi kontakt jest zabroniony kobietom w ciąży i w okresie karmienia Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

25 Substancje niebezpieczne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia lista substancji, dla których stężenia dopuszczalne dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia nie mogą przekraczać 1/3 NDS Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

26 Substancje niebezpieczne dla młodocianych lista substancji, dla których kontakt młodocianym jest zabroniony Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki chemiczne

27 Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy mg/m 3 ilość włókiem/ m 3 Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

28 Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy pył całkowity frakcja respirabilna Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

29 Pyły przemysłowe dopuszczalne stężenia pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy skład chemiczny, w szczególności zawartość wolnej krzemionki krystalicznej Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

30 Hałas hałas słyszalny - dopuszczalne natężenia: L EX 8h (A) = 85 dB L imp (A) = 115 dB L peak (C) = 135 dB Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

31 Hałas hałas infradźwiękowy - dopuszczalne natężenia hałas ultradźwiękowy - dopuszczalne natężenia Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

32 Drgania ogólne / miejscowe wartości dopuszczalne Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

33 Mikroklimat zimny: wartości dopuszczalne siła chłodząca ciepłochłonność odzieży Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

34 Mikroklimat gorący: wartości dopuszczalne WBGT (przerwy w pracy) Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

35 Mikroklimat umiarkowany: wartości dopuszczalne PMV dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia nagłe zmiany pow. 15 o C Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

36 Promieniowanie optyczne nielaserowe promieniowanie podczerwone - wartości dopuszczalne promieniowanie widzialne - wartości dopuszczalne promieniowanie ultrafioletowe - wartości dopuszczalne Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

37 Promieniowanie laserowe wartości dopuszczalne Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

38 Pola i promieniowanie elektromagnetyczne 0 - 300 GHz wartości dopuszczalne 4 strefy przebywania Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

39 Promieniowanie jonizujące wartości graniczne aktywności źródeł implikujące obowiązek monitoringu narażenia pracowników Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

40 Makroorganizmy Mikroorganizmy zakażenia i choroby zakaźne - wykaz obowiązkowe szczepienia ochronne - wykaz zawodów Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne

41 klasyfikacja organizmów patogennych dla ludzi (4 klasy), bakterie pasożyty grzyby wirusy Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne

42 Kategoria II: Mikroorganizmy mogące wywoływać choroby człowieka i stanowić zagrożenie dla człowieka. Mało prawdopodobne jest ich rozprzestrzenienie się w populacji ludzkiej, zazwyczaj dostępna jest skuteczna profilaktyka i terapia. Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki biologiczne

43 Substancje chemiczne rakotwórcze i mutagenne Procesy technologiczne Czynniki biologiczne rakotwórcze Promieniowanie jonizujące Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki rakotwórcze

44 (Wysiłek fizyczny) Obciążenie fizyczne dynamiczne wartości dopuszczalne wydatku energetycznego Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki fizyczne

45 Transport ręczny ciężarów wartości dopuszczalne ciężarów podnoszonych lub przenoszonych wartości dopuszczalne siły wymaganej do obsługi elementów urządzeń. Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne

46 Oświetlenie miejsc pracy (PN) Hałas umożliwiający realizację zadań (PN) Mikroklimat umiarkowany (PN) (pas komfortu termicznego) Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne

47 Obciążenie fizyczne statyczne monotonia pracy - wskaźniki monotypii obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne

48 Obciążenie psychiczne pracą przeciążenie psychiki, stres. Czynniki szkodliwe dla zdrowia - Czynniki psychofizyczne

49 Prace niebezpieczne Prace niebezpieczne, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby – wykaz Prace niebezpieczne, których wykonywanie wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej – wykaz

50 Ryzyko zawodowe i metody jego ograniczania

51 Ryzyko x ciężkość skutków = prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia

52 Elementy oceny ryzyka 1. Identyfikacja zagrożeń 2. Oszacowanie ryzyka 3. Wyznaczenie poziomu dopuszczalności 4. Działania obniżające ryzyko i powtórna ocena ryzyka 5. Przekazanie informacji

53 Wielkość ryzyka

54 Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia 1.Pomiar wskaźników ekspozycji PN-EN 689: wykazanie, że stężenia nie przekraczają 10% NDS stężenia substancji szkodliwych lub pyłów natężenia czynników fizycznych

55 Ocena ryzyka dla czynników szkodliwych dla zdrowia 2. Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego C 0,5 NDS ryzyko małe - akceptowalne kontrola warunków: raz na 2 lata

56 Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego 0,5 < C 1,0 NDS ryzyko średnie - akceptowane 1) zalecane wprowadzenie środków ograniczających ryzyko; 2) kontrola warunków: raz w roku

57 Zastosowanie PN-N-18002 Ocena ryzyka zawodowego C > 1,0 NDS ryzyko duże - nieakceptowalne 1)wymagane natychmiastowe wprowadzenie środków ograniczających ryzyko; 2)kontrola: raz na 6 miesięcy

58 Zastosowanie PN-N-18002 Hałas powyżej 80 dB L EX 8h 82 dB małe – akceptowalne 82 dB < L EX 8h 85 dB średnie – akceptowane L EX 8h > 85 dB duże - nieakceptowalne

59 Ocena ryzyka zawodowego dla czynników niebezpiecznych Zagrożenia mechaniczne (CIOP) Zagrożenie wybuchem (CIOP) Metoda kryteriów

60 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych Obiekt oceny: maszyna x element niebezpieczny: element ruchomy kryterium: uniemożliwienie kontaktu z ruchomym elementem w strefie roboczej

61 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych Kryterium: uniemożliwienie kontaktu... waga kryterium: 1 3 mało istotne bardzo istotne wartość kryterium: 0 2 niespełnione spełnione

62 Ocena ryzyka dla zagrożeń mechanicznych Kryterium: uniemożliwienie kontaktu... czas ekspozycji: np. 60 min. prawdopodobieństwo ciężkość następstw RYZYKO ZAWODOWE

63 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy A.Niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne spis substancji i zagrożenia, ilości substancji zaangażowanych w eksperyment.

64 PN-EN- 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem Elementy oceny ryzyka: 1.Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej i jej objętości. 2.Określenie obecności źródeł zapłonu i prawdopodobieństwa wystąpienia źródeł zapłonu zdolnych do zapalenia atmosfery wybuchowej. 3.Określenie możliwych skutków wybuchu.

65 Metody oceny ryzyka Eksperyment naukowy Lista kontrolna

66 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy B. Czynniki biologiczne spis czynników wg rodzajów, organizmy patogenne wg klas.

67 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy C. Czynniki fizyczne spis czynników wg rodzajów, moc źródła, itp.

68 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Drogi wchłaniania przez które stosowane substancje chemiczne i czynniki biologiczne mogą spowodować zagrożenie zdrowia pracownika:

69 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy drogi oddechowe: tak / nie przez skórę, śluzówki: tak / nie przypadkowa injekcja: tak / nie

70 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Skutki działania substancji chemicznych: ekspozycja jednorazowa na wysokie stężenia: ciężkie / lekkie

71 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Skutki działania substancji chemicznych: ekspozycja częsta na niskie stężenia: ciężkie / lekkie

72 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Skutki działania substancji chemicznych: efekty działania: doraźne/odległe........

73 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy możliwość infekcji pracownika tak / nie; możliwość infekcji osób postronnych (przez zainfekowanego pracownika) tak / nie;

74 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Wymagania techniczne dla stanowiska pracy stół laboratoryjny otwarty: tak / nie stół laboratoryjny pod wyciągiem otwartym: tak / nie

75 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Wymagania techniczne dla stanowiska pracy wyciąg zamknięty – nr wyciągu.... -boks zamknięty – nr wyciągu..... inne:...............................

76 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Wymagane środki ochrony osobistej..... Sposób nadzoru pracy..... Środki bezpieczeństwa..... (np. podręczny środek do neutralizacji substancji rozlanej)

77 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Monitoring Występuje konieczność monitorowania stężeń substancji chemicznych w powietrzu:............................

78 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Monitoring Występuje konieczność monitoringu biologicznego (pracownika):............................

79 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy W czasie awarii występuje ryzyko zaistnienia sytuacji niebezpiecznej: tak / nie Opis potencjalnego problemu:... Sytuacje awaryjne

80 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Zapewniono instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej: -dla pracowników: tak / nie -dla osób z zewnątrz: tak / nie Sytuacje awaryjne

81 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Eksperyment naukowy Odpady mogą być wylane do kanalizacji: tak / nie Powstają odpady niebezpieczne zbierane każdy osobno: tak / nie Odpady

82 Metody oceny ryzyka Obciążenie psychiczne w pracy (CIOP) Lista kontrolna Praca w krótkich cyklach Monotonne i trudne zadania Zadania wymagające bardzo dużej koncentracji Praca pod presją czasu i terminów

83 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP) Stanowiska pracy nie są wydzielone Często organizacja pracy jest niewłaściwa Często inne oddziały nie są przygotowane na kontynuację...

84 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP) Częste problemy ze sprzętem Brak regularnych konsultacji Niedostateczna informacja na temat wyników pracy Utrudniona możliwość wzajemnej pomocy pracowników

85 Ocena ryzyka: Lista kontrolna Obciążenie psychiczne (CIOP) Utrudniony kontakt z przełożonym Brak możliwości kontaktów w celu przedstawienia problemów Konflikty w pracy

86 Metody ograniczania ryzyka 9 zasad zapobiegania zagrożeniom zawodowym 1.Unikanie źródeł zagrożenia 2.Ocena ryzyka zawodowego przy zagrożeniach, których nie można uniknąć. 3.Zapobieganie zagrożeniom u źródła 4.Dostosowanie warunków i procesu pracy do możliwości pracownika. 5.Stosowanie nowych rozwiązań technicznych

87 Metody ograniczania ryzyka 6.Zastępowanie środków niebezpiecznych środkami bardziej bezpiecznymi. 7.Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej. 8.Instruowanie pracowników. 9.Prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej

88 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Czynniki mechaniczne: osłony, w tym osłony aktywne; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

89 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa

90 Eliminacja / minimalizacja ryzyka wybuchu 1.Unikanie atmosfery wybuchowej... 2.Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych (strefy) 3.Wymagania dot. projektowania i konstruowania urządzeń...: a) unikanie źródeł zapłonu; b) zmniejszanie skutków wybuchu

91 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Czynniki fizyczne: kurtyny, ekrany, osłony; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

92 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Czynniki chemiczne: wentylacja ogólna i miejscowa; oznakowanie; środki ochrony indywidualnej

93 Czynniki chemiczne: W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości NDS

94 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Czynniki biologiczne: 4 poziomy hermetyczności dla 4 klas patogenności mikroorganizmów (środki wymagane / zalecane)

95 Metody ograniczania ryzyka: szczegółowe Czynniki biologiczne: Izolacja pomieszczenia Wyposażenie System pracy Odpady

96 Metody ograniczania ryzyka Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy. Plan wykładu: 1. Pomieszczenia pracy 2. Zagrożenia zawodowe 3. Ocena ryzyka zawodowego - prace eksperymentalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google