Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Monika Haligowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Monika Haligowska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Monika Haligowska
NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA Opracowała: Monika Haligowska

2 to termin potocznie określający ADHD
NADPOBUDLIWOŚĆ to termin potocznie określający ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. ADHD to określenie diagnostyczne, stosowane wobec dzieci i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze i zaburzenia zachowania w ważnych aspektach życia codziennego, takich jak stosunki rodzinne i osobiste, w szkole lub w pracy.

3 zespół nadpobudliwości ruchowej, jako
WHO definiuje zespół nadpobudliwości ruchowej, jako grupę zaburzeń charakteryzujących się: wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych 5 latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich, słabo kontrolowaną, nadmierną aktywnością.

4 uszkodzenie mózgu na skutek działania patologicznych czynników,
PRZYCZYNY ADHD uszkodzenie mózgu na skutek działania patologicznych czynników, a raczej zaburzenia dojrzewania struktur układu nerwowego, spowodowane zmianami w obrębie materiału genetycznego, którego ekspresja powoduje zmiany na poziomie biochemicznym i strukturalnym, a w konsekwencji zaburzenia specyficznych procesów poznawczych i kontroli zachowania; U osób z ADHD istnieje zaburzona równowaga pomiędzy noradrenaliną i dopaminą. Prawdopodobnie czynnikiem sprawczym ADHD jest odziedziczona dyspozycja.

5 ADHD nie jest konsekwencją błędów wychowawczych,
PRZYCZYNY ADHD ADHD nie jest konsekwencją błędów wychowawczych, czy też zaniedbań środowiskowych, co wykluczają badania nad biologicznym mechanizmem powstawania tego zaburzenia. Brak jasnych norm, zasad, jakie powinny obowiązywać w domu, napięta atmosfera domowa, przemoc lub impulsywność dorosłych, mogą nasilać objawy ADHD. ADHD najczęściej jest wynikiem interakcji pomiędzy wrodzonymi predyspozycjami organizmu, własną aktywnością dziecka, środowiskiem i wychowaniem.

6 symptomy ADHD podzielono na
ROZPOZNANIE ADHD W DSM – IV symptomy ADHD podzielono na zaburzenia koncentracji uwagi i nadpobudliwość ruchową. W zależności od występowania jednego lub obu symptomów definiuje się trzy podtypy ADHD: typ z przewagą nadpobudliwości, typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi, typ mieszany.

7 typ z przewagą nadpobudliwości:
- rozpoznaje się go u dzieci, które są nadmiernie aktywne, ale nie mają zaburzeń koncentracji uwagi; dzieci takie mają niespożytą energię, cały czas są w ruchu, jednak odpowiednio motywowane są w stanie odrobić całą pracę domową, nie mają problemów z przyswajaniem sobie wiadomości; w przypadku hiperaktywności istnieją jednak zagrożenia, że dziecko może przejawiać tendencje antyspołeczne, mieć trudności w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami z klasy; często popadają w konflikty z otoczeniem, co jest skutkiem nieumiejętności panowania nad swoim impulsywnym zachowaniem;

8 typ z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi:
głównym problemem takiego dziecka jest silny brak koncentracji uwagi i nieumiejętność kontrolowania myśli; zachowanie jego często powoduje, że jest uważane za leniwe i mniej zdolne; często nie pamięta o codziennych obowiązkach, zamyśla się, nie potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu, na rozmowie; dziecko takie nie jest uważane za nadpobudliwe, ponieważ nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, nie przeszkadza w czasie lekcji i jest posłuszne; może wydawać się nawet oderwane od rzeczywistości i sprawiać wrażenie sennego, przez co często jest niedostrzegane przez rówieśników;

9 typ mieszany: u dziecka występują zarówno nasilone
objawy niepokoju ruchowego, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzona jest też kontrola impulsów i koncentracja uwagi; dziecko nie jest w stanie wykonywać skomplikowanych zadań, nie potrafi zorganizować sobie pracy, ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, bo nie potrafi dostatecznie się skupić, aby rozpoznać i właściwie ocenić sygnały płynące od partnera;

10 W klasyfikacji chorób (ICD-10) „nadpobudliwość psychoruchowa” znajduje się pod nazwą: „Zespół hiperkinetyczny” lub „Zaburzenia hiperkinetyczne”. zaburzenia uwagi, nadruchliwość, impulsywność; nie później niż w wieku 7 lat, objawy pojawiają się w więcej niż w jednej sytuacji, powoduje istotne klinicznie cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania, - nie spełnia kryteriów innych zaburzeń;

11 nie zwracanie bliższej uwagi na szczegóły lub beztroskie błędy
zaburzenia uwagi: nie zwracanie bliższej uwagi na szczegóły lub beztroskie błędy w pracy szkolnej, pracy lub w innych czynnościach; niepowodzenia w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub czynnościach; wydaje się nie słyszeć, co zostało powiedziane; niepowodzenia w postępowaniu według instrukcji albo w kończeniu pracy szkolnej, pomocy w domu lub obowiązków w miejscu pracy; upośledzona umiejętność organizowania zadań i aktywności; unikanie lub silna niechęć do zadań wymagających wytrwałego wysiłku umysłowego; gubienie rzeczy niezbędnych do niektórych zadań lub czynności; - łatwa odwracalność uwagi przez zewnętrzne bodźce; zapominanie w toku codziennej aktywności;

12 nadmierna aktywność: - niespokojnie porusza rękoma lub stopami, albo wierci się na krześle; opuszcza siedzenie w klasie lub w innych sytuacjach, w których oczekiwane jest utrzymanie pozycji siedzącej; nadmierne rozbieganie w sytuacjach, w których jest to niewłaściwe; przesadna hałaśliwość w zabawie lub trudność zachowania spokoju w czasie wypoczynku; utrwalony wzorzec nadmiernej aktywności ruchowej, praktycznie nie modyfikowany przez społeczny kontekst i oczekiwania;

13 - udziela odpowiedzi zanim pytanie jest dokończone;
impulsywność: - udziela odpowiedzi zanim pytanie jest dokończone; nie umie czekać w kolejce lub doczekać się swojej rundy w grach lub innych sytuacjach grupowych; przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmów lub gier innych osób); wypowiada się nadmiernie bez uwzględnienia ograniczeń społecznych;

14 KRYTERIA DODATKOWE wg DSM IV
- objaw musi utrzymywać się 6 lub więcej miesięcy w stopniu utrudniającym adaptację (funkcjonowanie) dziecka bądź w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju; objawy są stałą cechą występującą od lat; powinny były ujawnić się przed siódmym rokiem życia; objawy muszą powodować pogorszenie funkcjonowania; dziecko z powodu kłopotów z koncentracją, nadruchliwością, nadmierną impulsywnością – ma kłopoty w szkole, w domu (negatywnie ocenia się jego zachowanie, gorzej radzi sobie z nauką, ma pogorszone lub złe kontakty z ważnymi dorosłymi), trudności w kontaktach z rówieśnikami;

15 KRYTERIA DODATKOWE wg DSM IV
- nasilenie objawów musi być większe niż normalny obraz danej cechy u dzieci w tym samym wieku; objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są częścią innego zaburzenia; np. kłopoty ze skupieniem uwagi i impulsywnością mają też dzieci z upośledzeniem umysłowym, a problemy z koncentracją mają osoby z depresją itd.

16 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
w populacji dzieci ok. 5%, w tym 1.5% prezentuje skrajnie nasilone objawy (zaburzenie hiperkinetyczne). Oznacza to że w każdej klasie w Polsce będzie co najmniej jedno albo dwoje dzieci z ADHD. 60% osób nadal ma objawy w wieku dorastania, a 30% w dorosłości.

17 DZIECI Z ADHD mają problem, aby przez moment usiedzieć; sprawiają wrażenie roztargnionych, zapominalskich, nieuważnych, niezdolnych do poprawnego wykonania polecenia i do zorganizowania swojej pracy; nie potrafią skorzystać ze złożonej informacji; mają trudności z abstrakcyjnym myśleniem, w tym przyczynowo – skutkowym;

18 OBJAWY ADHD ZMIENIAJĄ SIĘ Z DOJRZEWANIEM
DZIECI: nadruchliwość łatwość DOROŚLI: agresja rozpraszania zmienianie niska tolerancja frustracji nieuwaga aktywności, impulsywność łatwe nudzenie się, niecierpliwość, niepokój

19 TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI Z ADHD
mają słabsze osiągnięcia szkolne (90 %) osiągają niższe wyniki w testach badających osiągnięcia szkolne (deficyt pkt.) stwierdza się u nich niższy Iloraz Inteligencji (deficyt 7-10 pkt.) trudności szkolne (24-70%): - dysleksja (15-30%) - dysortografia (26%) - matematyka (10-60%) - brzydkie pismo (częste, nie określono %)

20 DIAGNOZA RÓŻNICOWA nadczynność tarczycy zatrucie ołowiem
znaczny przerost trzeciego migdałka choroby genetyczne i metaboliczne (np. fenyloketonuria, zespół Williamsa, neurofibromatoza) płodowy zespół alkoholowy (FAS) padaczka następstwa urazów głowy i stany zapalnych OUN zaburzenia lękowe zespół maltretowanego dziecka upośledzenie umysłowe przewlekłe zaburzenia rozwojowe (np. zespołu Aspergera) nadużywanie substancji psychoaktywnych zaburzenia nastroju: zespoły depresyjne / maniakalne , hipomania zaburzenia psychotyczne

21 W rozpoznaniu różnicowym wskazane jest uwzględnienie,
DIAGNOZA RÓŻNICOWA W rozpoznaniu różnicowym wskazane jest uwzględnienie, czy dziecko nie przyjmuje leków mogących wywołać u niego objawy nadpobudliwości: np. barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwpadaczkowe, leki antyhistaminowe, teofilina, sympatykomimetyki, izoniazyd, sterydy oraz alkoholu.

22 ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH U DZIECKA
SCHEMAT DIAGNOZY ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH U DZIECKA Zebranie wywiadu na temat problemów, z jakimi zgłaszają się rodzice dziecka. Zebranie typowego wywiadu rozwojowego. Zebranie wywiadu w kierunku przewlekłych chorób somatycznych. Zebranie wywiadu na temat funkcjonowania dziecka w trzech sferach: rodzinnej, szkolnej i rówieśniczej.

23 Zebranie wywiadu rodzinnego.
Istotne wydaje się stwierdzenie, czy podobne problemy występują u innych członków rodziny. Diagnoza rodziny powinna być szczegółowa, tak aby obejmowała nie tylko ogólne funkcjonowanie rodziny, ale także występujące w niej problemy i zasoby. Badanie pediatryczne i neurologiczne. Zawsze powinno się zanotować wzrost, wagę, ciśnienie, tętno i obwód głowy. Badanie psychiatryczne dziecka. Zebranie, za zgodą rodziców, niezależnego wywiadu na temat funkcjonowania dziecka w szkole zawierającego konkretnych opisy trudnych lub problemowych zachowań.

24 Dobrym sposobem na zebranie informacji są
kwestionariusze / ustrukturyzowane wywiady. Badanie psychologiczne.

25 ZASADY PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM
Konsekwentne postępowanie wobec dziecka, stawianie mu jasnych granic (co mu wolno, a czego nie). 2. Wyznaczanie dziecku niezbyt odległych celów działania i określanie sposobów ich realizacji. 3. Systematyczne przyzwyczajanie dziecka do konieczności zakańczania każdego rozpoczętego zadania. 4. Stała kontrola dziecka i przypominanie mu o obowiązkach oraz pomoc w ich realizacji.

26 REAGOWANIE NA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIA
Szybkie – czyli natychmiast po przewinieniu. Skuteczne - czyli doprowadzone do końca. Sprawiedliwe - waga kary powinna być adekwatna do przewinienia. Słuszne – kara powinna być adekwatna do przewinienia. „Sympatyczne” – dziecko ma mieć poczucie, że jest lubiane. Słowne - bezwzględnie należy wystrzegać się kar cielesnych.

27 WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD
DLA NAUCZYCIELI Organizacja pracy nauczyciela: ustawienie ławki dziecka blisko nauczyciela, w pewnym oddaleniu od innych dzieci, z dala od okna i drzwi, co ułatwia nauczycielowi stałą kontrolę dziecka, pozwala na częsty kontakt – wydawanie dodatkowych instrukcji, ogranicza rozpraszanie uwagi dziecka.

28 2. Poprawianie umiejętności organizacyjnych
dziecka: ustalenie jasnych reguł pracy w klasie (podczas lekcji siedzimy na miejscu, pracujemy nad swoim zadaniem, mówi tylko jedna osoba), ustanowienie rutynowych czynności porządkujących i przygotowujących do pracy, sporządzenie jasnego planu zajęć lekcyjnych, kontrolowanie, czy dziecko wszystko zanotowało, łącznie z pracą domową, - kontrolowanie miejsca pracy dziecka.

29 3. Pobudzanie uwagi dziecka:
przekazywanie nauczanych treści i zadań krótko i zwięźle, w małych fragmentach, aby wykorzystać krótki czas skupienia uwagi dziecka, przestrzeganie przez dziecko limitu czasu przeznaczonego na zadanie, - dokonywanie bieżącej kontroli pracy, dzielenie materiału na części, zadawanie mniejszej ilości zadań domowych, - utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem, wyróżnianie najważniejszych zagadnień, np. podkreślanie ich na kolorowo, urozmaicanie zadań i przygotowywanie ich w sposób interesujący dla ucznia, korzystanie z ilustracji i materiałów, które dziecko może dotknąć i manipulować nimi, - proponowanie aktywności, która wymaga zaangażowania ucznia, - w razie potrzeby robienie kilkuminutowych przerw.

30 4. Poprawianie zdolności słuchania:
przygotowanie krótkich instrukcji, złożonych z prostych zadań, - w razie potrzeby powtarzanie przez nauczyciela instrukcji, nakłanianie dziecka do powtarzania poleceń po ich usłyszeniu, informowanie o tym, że komunikuje się mu najważniejsze wiadomości, korzystanie z pomocy wizualnych. 5. Stwarzanie dziecku podczas lekcji naturalnej możliwości odreagowania ruchowego (podlanie kwiatów, starcie tablicy).

31 6. Nagradzanie za każde, nawet najmniejsze
osiągnięcie. 7. Komunikowanie się z rodzicami dziecka w celu przekazania informacji dotyczących przygotowania go do zajęć oraz sprawdzianów wiadomości ustnych i pisemnych.

32 LITERATURA: B. Chrzanowska , J. Święcicka (2006). Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa Difin. Diagnostic and Statistical Manual Disorder (DSM-IV) American Psychiatric Association (1994). Washington DC. E.M. Hallowell, J. Ratey (2004). W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniem uwagi u dzieci i dorosłych. Poznań Media Rodzina. A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula (2006). ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Gdańsk GWP. A. Marczak (2006). Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. Warszawa Fraszka edukacyjna. S. Mihilewicz (2001). Nadpobudliwość psychoruchowa w: S. Mihilewicz (red.). Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków Impuls. T. Opolska, E. Potempska (1999). Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Program korekcji zachowań. Warszawa CMPPP.

33 P. Pawlak (2005). Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Kraków Impuls. S. Pużyński, J. Wiórka (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków Vesalius. M. Święcicka (red.) (2003). Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Warszawa Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka (1999). Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. Lublin BiFolium. T. Wolańczyk ,A. Kołakowski, M. Skotnicka (2003). Zespól nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. w: S. Józwiak. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci Tom 4. Lublin Bifolium. T. Wolańczyk, M. Skotnicka, A. Kołakowski (2004). Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci. Edukacja i Dialog nr 6, s


Pobierz ppt "Opracowała: Monika Haligowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google