Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492."— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U Poz. 492 Ministerstwo Gospodarki, 24 stycznia 2013r Systemy szkolenia i nabywania uprawnień określonych w ustawie Prawo energetyczne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U Poz. 492 Ministerstwo Gospodarki, 24 stycznia 2013r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń Andrzej Boroń 1

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrzesza ponad 24,5 tys. cz ł onków skupionych w 50 oddziałach mających siedziby w du ż ych miastach Polski. Jest największym stowarzyszeniem naukowo-technicznym w Polsce Działalność naukowo-techniczna SEP prowadzona jest w: dziesięciu sekcjach,dziesięciu sekcjach, siedemnastu komitetach,siedemnastu komitetach, pięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznychpięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznych FISUEL Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji ElektrycznychFISUEL Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych Konwencji Europejskich Stowarzyszeń ElektrykówEUREL – Konwencji Europejskich Stowarzyszeń Elektryków

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Imprezy o charakterze szkoleniowym zorganizowane przez SNT Forma szkoleńTyp szkoleńDane liczbowe Konferencje, narady i sympozja Międzynarodowe Ilość imprez 30 Liczba uczestników 812 Ogólnokrajowe Ilość imprez 59 Liczba uczestników Regionalne Ilość imprez 171 Liczba uczestników Razem Ilość imprez 260 Liczba uczestników Pozostałe imprezy Wystawy Ilość wystaw 97 Liczba uczestników Odczyty (głównie dot.. Prawa budowlanego i relacji z Prawem energ.) Ilość odczytów 344 Liczba uczestników Konkursy Ilość konkursów 86 Liczba uczestników Inne szkolenia (np. pola w.cz.) Ilość szkoleń 652 Liczba uczestników Razem Ilość imprez Liczba uczestników

9 Czas trwania szkoleń: 1.Seminaria stacjonarne 8 godz. 2.Seminaria 16, 24 godz. z zakresu wykonywana prac kontrolno pomiarowych. 3.Kursy 40 godz. dla osób zmieniających zawód. 4.Szkolenia w ramach programów unijnych dla absolwentów szkół technicznych od 24 do 60 godz. wykładowych. 5.Seminaria targowe ok. 4 godz. 6.Szkolenia 40 godz. dla absolwentów wydz. elektrycznych i techników kończących szkoły zawodowe 9

10 Wnioski płynące z prowadzanych szkoleń i dyskusji seminaryjnych z praktycznego zastosowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U Poz

11 § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 3)prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 3)prace eksploatacyjne - należy uzupełnić o zapis, definiujący pojęcia lub dodać odsyłacz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003 r., poz. 1184; Dz. U. nr 141 z 2005 r., poz. 1189). 4) prowadzący eksploatację – jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy (jakiej ?), urządzeń energetycznych; - umowy handlowej, w świetle zapisu, pracownik wykonujący czynności w oparciu o umowę o pracę tez jest osobą prowadzącą eksploatację 11

12 § 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych: 1) w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego; 2) przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego; 3) przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku. dodać..w zakresie ich obsługi zgodnej z instrukcją eksploatacji 12

13 § Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: 6) wymagania (jakie ?)w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; 6) wymagania (jakie ?)w zakresie - proponujemy zapis: ramowe wymagania 13

14 § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Proponujemy uzupełnić zapis: …..lub pod nadzorem osoby uprawnionej i upoważnionej w okresie szkolenia na stanowisku pracy.( ew.wprowadzić limit czasowy czasu szkolenia? ) 14

15 § Jeżeli w zamkniętym wnętrzu urządzenia energetycznego mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, przed każdym wejściem do zamkniętego wnętrza tego urządzenia należy: 3. Czynności oraz wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, należy rejestrować. Proponujemy uzupełnić: Wyniki pomiarów przechowywać minimum 30 dni. 15

16 § Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: Proponujemy uzupełnić o zapis: 14. Prace eksploatacyjne w ciągach technologicznych biogazowni. 16

17 § 30. Bez polecenia jest dozwolone: 1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego; 2) zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem; 3) prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji. - zapis będący wadliwym przepisaniem zapisu starego rozporządzenia o pracy na podstawie INSTRUKCJI STANOWISKOWE opisującej szczegółowo czynności i prace przygotowawcze Jest celowy, i proponujemy zmianę na zapis … zawartych w Instrukcji stanowiskowej ( która powinna oczywiście, spełniać warunki określone dla instrukcji eksploatacji) 17

18 § Organizując na polecenie prace eksploatacyjne, należy uwzględnić wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacji, o których mowa w § 4, oraz zapewnić: (5) 6) ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji. § Do obowiązków koordynatora, o którym mowa w ust. 1 punkt 6, należy w szczególności: 1) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania; 2) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace; 3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii. Tak zdefiniowane zadania koordynatora ewidentnie powinny być przypisane do Zlecającego Eksploatację. 18

19 Dziękuję Państwu za uwagę Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP 19


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492."

Podobne prezentacje


Reklamy Google