Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń
Systemy szkolenia i nabywania uprawnień określonych w ustawie Prawo energetyczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U Poz Ministerstwo Gospodarki, 24 stycznia 2013r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrzesza ponad 24,5 tys. członków skupionych w 50 oddziałach mających siedziby w dużych miastach Polski. Jest największym stowarzyszeniem naukowo-technicznym w Polsce Działalność naukowo-techniczna SEP prowadzona jest w: dziesięciu sekcjach, siedemnastu komitetach, pięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznych FISUEL Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych EUREL – Konwencji Europejskich Stowarzyszeń Elektryków

3

4

5

6

7

8 Konferencje, narady i sympozja
Imprezy o charakterze szkoleniowym zorganizowane przez SNT Forma szkoleń Typ szkoleń Dane liczbowe Konferencje, narady i sympozja Międzynarodowe Ilość imprez 30 Liczba uczestników 812 Ogólnokrajowe 59 3 735 Regionalne 171 6 705 Razem 260 11 252 Pozostałe imprezy Wystawy Ilość wystaw 97 10 397 Odczyty (głównie dot. . Prawa budowlanego i relacji z Prawem energ.) Ilość odczytów 344 6 335 Konkursy Ilość konkursów 86 Inne szkolenia (np. pola w.cz.) Ilość szkoleń 652 12 201 1 179 28 933

9 Czas trwania szkoleń: Seminaria stacjonarne 8 godz. Seminaria 16, 24 godz. z zakresu wykonywana prac kontrolno pomiarowych. Kursy 40 godz. dla osób zmieniających zawód. Szkolenia w ramach programów unijnych dla absolwentów szkół technicznych od 24 do 60 godz. wykładowych. Seminaria targowe ok. 4 godz. Szkolenia 40 godz. dla absolwentów wydz. elektrycznych i techników kończących szkoły zawodowe

10 Wnioski płynące z prowadzanych szkoleń i dyskusji seminaryjnych z praktycznego zastosowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U Poz. 492

11 § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
3)prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; - należy uzupełnić o zapis, definiujący pojęcia lub dodać odsyłacz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003 r., poz. 1184; Dz. U. nr 141 z 2005 r., poz. 1189). 4) prowadzący eksploatację – jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy (jakiej ?), urządzeń energetycznych; - umowy handlowej, w świetle zapisu, pracownik wykonujący czynności w oparciu o umowę o pracę tez jest osobą prowadzącą eksploatację

12 § 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych:
1) w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego; 2) przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego; 3) przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku. dodać..w zakresie ich obsługi zgodnej z instrukcją eksploatacji

13 § Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: 6) wymagania (jakie ?)w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; - proponujemy zapis: ramowe wymagania

14 § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione.
Proponujemy uzupełnić zapis: …..lub pod nadzorem osoby uprawnionej i upoważnionej w okresie szkolenia na stanowisku pracy.( ew.wprowadzić limit czasowy czasu szkolenia? )

15 § Jeżeli w zamkniętym wnętrzu urządzenia energetycznego mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, przed każdym wejściem do zamkniętego wnętrza tego urządzenia należy: 3. Czynności oraz wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, należy rejestrować. Proponujemy uzupełnić: Wyniki pomiarów przechowywać minimum 30 dni.

16 § Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: Proponujemy uzupełnić o zapis: 14. Prace eksploatacyjne w ciągach technologicznych biogazowni .

17 § 30. Bez polecenia jest dozwolone:
1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego; 2) zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem; 3) prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji. - zapis będący wadliwym przepisaniem zapisu starego rozporządzenia o pracy na podstawie INSTRUKCJI STANOWISKOWE opisującej szczegółowo czynności i prace przygotowawcze Jest celowy, i proponujemy zmianę na zapis … zawartych w Instrukcji stanowiskowej ( która powinna oczywiście, spełniać warunki określone dla instrukcji eksploatacji)

18 § Organizując na polecenie prace eksploatacyjne, należy uwzględnić wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacji, o których mowa w § 4, oraz zapewnić: (5) 6) ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji. § Do obowiązków koordynatora, o którym mowa w ust. 1 punkt 6, należy w szczególności: 1) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania; 2) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace; 3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii. Tak zdefiniowane zadania koordynatora ewidentnie powinny być przypisane do Zlecającego Eksploatację.

19 Dziękuję Państwu za uwagę
Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google