Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492."— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492 Ministerstwo Gospodarki, 24 stycznia 2013r Systemy szkolenia i nabywania uprawnień określonych w ustawie Prawo energetyczne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492 Ministerstwo Gospodarki, 24 stycznia 2013r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekretarz Generalny Andrzej Boroń Andrzej Boroń 1

2 Stowarzyszenie Elektryków Polskich zrzesza ponad 24,5 tys. cz ł onków skupionych w 50 oddziałach mających siedziby w du ż ych miastach Polski. Jest największym stowarzyszeniem naukowo-technicznym w Polsce Działalność naukowo-techniczna SEP prowadzona jest w: dziesięciu sekcjach,dziesięciu sekcjach, siedemnastu komitetach,siedemnastu komitetach, pięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznychpięciu agendach i innych jednostkach specjalistycznych FISUEL Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji ElektrycznychFISUEL Międzynarodowej Federacji Bezpieczeństwa Użytkowników Instalacji Elektrycznych Konwencji Europejskich Stowarzyszeń ElektrykówEUREL – Konwencji Europejskich Stowarzyszeń Elektryków

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Imprezy o charakterze szkoleniowym zorganizowane przez SNT Forma szkoleńTyp szkoleńDane liczbowe Konferencje, narady i sympozja Międzynarodowe Ilość imprez 30 Liczba uczestników 812 Ogólnokrajowe Ilość imprez 59 Liczba uczestników 3 735 Regionalne Ilość imprez 171 Liczba uczestników 6 705 Razem Ilość imprez 260 Liczba uczestników 11 252 Pozostałe imprezy Wystawy Ilość wystaw 97 Liczba uczestników 10 397 Odczyty (głównie dot.. Prawa budowlanego i relacji z Prawem energ.) Ilość odczytów 344 Liczba uczestników 6 335 Konkursy Ilość konkursów 86 Liczba uczestników Inne szkolenia (np. pola w.cz.) Ilość szkoleń 652 Liczba uczestników 12 201 Razem Ilość imprez 1 179 Liczba uczestników 28 933

9 Czas trwania szkoleń: 1.Seminaria stacjonarne 8 godz. 2.Seminaria 16, 24 godz. z zakresu wykonywana prac kontrolno pomiarowych. 3.Kursy 40 godz. dla osób zmieniających zawód. 4.Szkolenia w ramach programów unijnych dla absolwentów szkół technicznych od 24 do 60 godz. wykładowych. 5.Seminaria targowe ok. 4 godz. 6.Szkolenia 40 godz. dla absolwentów wydz. elektrycznych i techników kończących szkoły zawodowe 9

10 Wnioski płynące z prowadzanych szkoleń i dyskusji seminaryjnych z praktycznego zastosowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492 10

11 § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 3)prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 3)prace eksploatacyjne - należy uzupełnić o zapis, definiujący pojęcia lub dodać odsyłacz do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003 r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003 r., poz. 1184; Dz. U. nr 141 z 2005 r., poz. 1189). 4) prowadzący eksploatację – jednostkę organizacyjną, osobę prawną lub osobę fizyczną, zajmującą się eksploatacją własnych lub powierzonych jej, na podstawie zawartej umowy (jakiej ?), urządzeń energetycznych; - umowy handlowej, w świetle zapisu, pracownik wykonujący czynności w oparciu o umowę o pracę tez jest osobą prowadzącą eksploatację 11

12 § 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac wykonywanych: 1) w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego; 2) przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego; 3) przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku. dodać..w zakresie ich obsługi zgodnej z instrukcją eksploatacji 12

13 § 4. 1. Prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności: 6) wymagania (jakie ?)w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów; 6) wymagania (jakie ?)w zakresie - proponujemy zapis: ramowe wymagania 13

14 § 6. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać osoby uprawnione i upoważnione. Proponujemy uzupełnić zapis: …..lub pod nadzorem osoby uprawnionej i upoważnionej w okresie szkolenia na stanowisku pracy.( ew.wprowadzić limit czasowy czasu szkolenia? ) 14

15 § 10. 1. Jeżeli w zamkniętym wnętrzu urządzenia energetycznego mogą gromadzić się lub występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, przed każdym wejściem do zamkniętego wnętrza tego urządzenia należy: 3. Czynności oraz wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, należy rejestrować. Proponujemy uzupełnić: Wyniki pomiarów przechowywać minimum 30 dni. 15

16 § 28.2. Do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace: Proponujemy uzupełnić o zapis: 14. Prace eksploatacyjne w ciągach technologicznych biogazowni. 16

17 § 30. Bez polecenia jest dozwolone: 1) wykonywanie czynności związanych z ratowaniem zdrowia lub życia ludzkiego; 2) zabezpieczanie urządzeń energetycznych przed zniszczeniem; 3) prowadzenie przez osoby uprawnione i upoważnione prac eksploatacyjnych zawartych w instrukcjach eksploatacji. - zapis będący wadliwym przepisaniem zapisu starego rozporządzenia o pracy na podstawie INSTRUKCJI STANOWISKOWE opisującej szczegółowo czynności i prace przygotowawcze Jest celowy, i proponujemy zmianę na zapis … zawartych w Instrukcji stanowiskowej ( która powinna oczywiście, spełniać warunki określone dla instrukcji eksploatacji) 17

18 § 31. 1. Organizując na polecenie prace eksploatacyjne, należy uwzględnić wymagania zawarte w instrukcjach eksploatacji, o których mowa w § 4, oraz zapewnić: (5) 6) ustalenie zasad wyznaczania koordynatora w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, określenie jego zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji. § 31. 2. Do obowiązków koordynatora, o którym mowa w ust. 1 punkt 6, należy w szczególności: 1) ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów realizujących prace, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub technologia ich wykonywania; 2) zapewnienie współpracy osób kierujących pracami zespołów i osób nadzorujących te prace; 3) ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania w sytuacji zaistnienia zagrożenia lub awarii. Tak zdefiniowane zadania koordynatora ewidentnie powinny być przypisane do Zlecającego Eksploatację. 18

19 Dziękuję Państwu za uwagę Andrzej Boroń Sekretarz Generalny SEP sg.sep@sep.com.pl 19


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 Poz. 492."

Podobne prezentacje


Reklamy Google