Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o. o

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o. o"— Zapis prezentacji:

1 Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o. o
Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych

2 Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w USA
Przepisy dają każdemu przedsiębiorcy nieograniczone możliwości działania Liczne warunki formalne dla pragnących podjąć oraz prowadzić działalność gospodarczą Obcokrajowiec musi uzyskać pozwolenie na pobyt oraz wizę sdaad

3 KOMENTARZ DO SLAJDU 1 Należy pamiętać, że w USA obowiązują przepisy federalne oraz przepisy stanowe. Amerykański system prawny opiera się na precedensach. Należy poznać przepisy stanowe ogólne oraz stanowe przepisy dotyczące danej branży. Polacy aby wyjechać i działać w USA muszą uzyskać wizę oraz pozwolenie na pobyt. O wydaniu wizy decyduje konsul amerykański w Warszawie po rozmowie z zainteresowanym. sdaad

4 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w USA
Sole properietorships (działalność gospodarcza) Representative offices (przedstawicielstwo) Unicorporated branches of foreign entities (oddziały spółek zagranicznych) Limited Liability companies LLCs (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) Corporations, Inc. (spółki akcyjne) Partnerships (spółki partnerskie) Trust

5 Działalność gospodarcza (Sole proprietorship)
Polak może podjąć w USA pracę na podstawie samozatrudnienia o ile ma prawo do stałego pobytu w USA, czyli tzw. zieloną kartę Na zasadzie samozatrudnienia może pracować także Polak, który uzyskał obywatelstwo amerykańskie W obu przypadkach potrzebna jest rejestracja w odpowiednich organach sdaad

6 KOMENTARZ DO SLAJDU 2 Samodzielną działalność gospodarczą rejestruje się w urzędzie powiatowym, w którym będzie mieściła się siedziba firmy. Potem należy uzyskać Employer Identification Number (EIN) w federalnym urzędzie podatkowym. Rejestracja w urzędzie powiatowym jest płatna a nadanie EIN jest bezpłatne. Jeżeli dany przedsiębiorca chce prowadzić działalność w kilku stanach równocześnie to musi w każdym kolejnym stanie uzyskać pozwolenie na jej prowadzanie. sdaad

7 Przedstawicielstwa (Representative offices)
Zakładane w celu reprezentowania firmy na terenie U.S. Działalność przedstawicielstwa jest ograniczona. Nie może prowadzić działalności handlowej. Deklaracje podatkowe są skomplikowane. Przedstawicielstwo musi udowodnić przed urzędem skarbowym (IRS), iż całkowicie jest zależne od wymogów traktatowych obowiązujących na terenie U.S. w celu uniknięcia płacenia podatków na terenie U.S.

8 Oddziały spółek zagranicznych (Unicorporated branches of foreign entities)
Łatwa forma do rejestracji na terenie stanu lub miasta, na terenie którego oddział danej spółki prowadzi działalność, w oparciu o otrzymaną licencję Po opodatkowaniu dochodu zysk netto jest traktowany jako zysk repatriowany do siedziby kraju macierzystego i opodatkowany 30% (jako swoista dywidenda)

9 Spółki z o.o. (LLC Limited Liability Company)
Powoływana w drodze umowy wspólników, która nie musi być poświadczona notarialnie Spółka musi być zarejestrowana w departamencie stanu oraz urzędzie skarbowym konkretnego stanu Obowiązek uiszczania podatku dochodowego spoczywa na wspólnikach (flow through) Dla potrzeb rozliczenia podatku może przyjąć formę partnership lub corporation. Udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność i mogą zasiadać w Zarządzie.

10 KOMENTARZ DO SLAJDU 3 LLC jest bardzo popularna w USA. Kapitał założycielski może być wniesiony w formie aportu rzeczowego. Nie ma wymogu minimalnego poziomu kapitału założycielskiego. Zbycie udziałów może nastąpić tylko za zgodą pozostałych wspólników. Udziały w zyskach i startach są dzielone proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Powołanie spółki musi być podane do publicznej wiadomości. Udziałowcy opłacają podatek proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. Spółka może być zarządzana przez samych wspólników lub przez powołanych na wniosek dyrektorów. sdaad

11 Spółki akcyjne (Inc. Corporations)
Jednym wymogiem dla powołania Inc. jest uchwalenie statutu Wymagana jest rejestracja spółki w departamencie stanu Wspólnicy sami określają wysokość akcji w uchwalonym statucie Akcjonariusze wybierają Radę Dyrektorów, Prezesa oraz Skarbnika Spółki

12 KOMENTARZ DO SLAJDU 4 Nie ma wymogu minimalnego poziomu kapitału założycielskiego. W statucie powinny się znaleźć: nazwa, cel powołania, liczba oraz rodzaj akcji Powołanie spółki musi być podane do publicznej wiadomości. Departament stany wydaje tzw. certyfikat rejestracyjny. Akcjonariusze mogą wybrać radę dyrektorów, prezesa oraz skarbnika spółki. . sdaad

13 System podatkowy w USA Dla celów podatkowych USA składają się z 50 stanów oraz stolicy Waszyngtonu w Dystrykcie Kolumbia Terytoria nad którymi USA sprawują suwerenną jurysdykcję nie podlegają amerykańskiemu ustawodawstwu podatkowemu ani umowom podatkowym których stroną są Stany Zjednoczone Rządowa agencja właściwa do spraw podatkowych to Internal Revenue Office

14 KOMENTARZ DO SLAJDU 5 Niezbędne jest poznanie federalnego sytemu podatkowego oraz systemu stanu w którym mamy zamiar prowadzić działalność. Płacenie podatków nie jest związane ze spełnieniem wielu wymogów formalnych. W urzędach podatkowych zawsze otrzymamy stosowną pomoc oraz wszelkie materiały oraz formularze. Wiele spraw urzędowych można załatwić za pomocą Internetu. . sdaad

15 System podatkowy w USA W USA podatki nakładane są przez rząd federalny, rządy stanowe a także przez samorządy – każdy stan ma własny system podatkowy Podatki federalne: podatek od dochodów osobistych, podatek akcyzowy, podatek od osób prawnych Podatki stanowe: podatek obrotowy od sprzedaży, dodatkowy podatek dochody od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od majątku

16 KOMENTARZ DO SLAJDU 6 Osoby fizyczne będące pracownikami lub pracujące w oparciu o samozatrudnienie muszą dodatkowo opłacać podatek na ubezpieczenie społeczne – social security tax. Zapłacenie jednego podatku np. federalnego nie zwalania z obowiązku zapłaty podatku stanowego – nie kumulują się one. Podatek VAT w klasycznej postaci nie występuje w USA. Władze lokalne mają prawo do nakładania dodatkowych obciążeń fiskalnych. Uchylanie się od płacenia podatków lub świadome działanie na niekorzyść firmy są zagrożone wysokimi grzywnami oraz karami pozbawienia wolności. sdaad

17 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają obywatele USA oraz osoby przebywające w USA a uznane za rezydentów dla celów podatkowych Opodatkowaniu tym podatkiem podlega wiele kategorii dochodów osobistych – jest wiele odliczeń, zwolnień oraz ulg Federalne stawki podatkowe są zróżnicowane od statusu podatnika i wynoszą 10%, 15%, 27%, 30%, 35% oraz 38,6%

18 KOMENTARZ DO SLAJDU 7 Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: wynagrodzenia, świadczenia w naturze uzyskiwane od pracodawcy, prawo do akcji, świadczenia emerytlno-rentowe, dochód z działalności gospodarczej i wykonywania wolnych zawodów oraz zyski kapitałowe. Zwolnione od podatku są: kwoty uzyskane na podstawie umów na ubezpieczenie na życie, darowizny i spadki, dochody z pracy zagranicą, kwoty odszkodowań chorobowych. Odliczenia od podatku mają charakter odliczeń od przychodu oraz od podstawy opodatkowania. Jest obowiązek składania deklaracji podatkowych na poczet tego podatku oraz przechowywania dokumentów związanych z dokonanymi rozliczeniami podatkowymi. sdaad

19 Dodatkowy stanowy (state) podatek dochodowy od osób fizycznych
Nakładany przez większość stanów oraz jednostek samorządu terytorialnego Dodatkowy podatek bazuje na podstawie opodatkowania federalnego podatku dochodowego od osób fizycznych Stawki podatku są zróżnicowane w każdym stanie (w Illnois wynosi 3%)

20 KOMENTARZ DO SLAJDU 8 Dodatkowy podatek nie jest nakładany przez wszystkie stany. Stawki podatku wahają się w granicach 3% - 25% ale np. w stanie Nevada nie pobiera się tego podatku w ogóle. Przy nakładaniu podatku dodatkowego każdy stan jest ograniczony pewnymi limitami określonymi w przepisach federalnych. Wpływy z tego podatku przeznaczane są w większości przypadków na realizację projektów użyteczność publicznej. sdaad

21 Podatek dochodowy od osób prawnych
W tym podatku występują dwa reżimy opodatkowania – corporate regime oraz partnership flow through regime Opodatkowaniu podlegają dochody z wielu źródeł Stawki podatkowe (federal) mają charakter progresywnych i wahają się w granicach 15%-38% Występuje dodatkowy progresywny podatek stanowy (state) o stawkach w granicach 5%-10%

22 KOMENTARZ DO SLAJDU 9 Przedmiotem opodatkowania są w szczególności dochody pochodzące z działalności operacyjnej, otrzymanych dywidend, odsetek oraz licencji. Zróżnicowanie stawek jest spowodowane przede wszystkim chęcią wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym podatku istnieje także wiele zwolnień oraz ulg podatkowych. Podatek jest pobierany od dochodu wygospodarowanego przez samo przedsiębiorstwo lub powiązaną ze sobą grupę przedsiębiorców w ramach holdingu, trustu itp. Podatek ten jest pozbawiony cech personalizacji i ma charakter podatku rzeczowego. Jest obowiązek składania deklaracji podatkowych na poczet tego podatku. O stawce podatku dodatkowego decydują organy stanowe w oparciu o sytuację przedsiębiorców w danym regionie. sdaad

23 Social Security Tax Podatek potrącany na ubezpieczenie społeczne obciąża na równi pracodawcę oraz pracownika Wysokość składek zależy od osiąganego dochodu - 15,30% w przypadku dochodu rocznego, który nie przekracza 87,900$ - 2,9% w przypadku dochodu rocznego, który przekracza 87,900$ USA są stroną wielu umów o ograniczaniu lub niepobierniu tego podatku

24 KOMENTARZ DO SLAJDU 10 Ten podatek muszą także opłacać osoby pracujące w oparciu o samozatrudnie. Podatek ten dla samoztrudnionych jest nakładany jeśli ich dochody przekroczą w roku podatkowym 400 $ Pracodawca oraz pracownik opłacają swoją część składki w takiej samej wysokości. Pracodawca ma obowiązek odciągania oraz wpłacania składek pochodzących od pracownika. Polska nie jest stroną umowy w zakresie niepobiernia lub ograniczania poboru tego podatku. sdaad

25 Podatek obrotowy od sprzedaży
Podatek ten ma tylko charakter lokalny a brak jest podatku obrotowego na szczeblu federalnym a prawo stanowe zwykle przewiduje wiele zwolnień Duże zróżnicowanie tego podatku w ramach poszczególnych stanów także jeśli chodzi o stawki, które wahają się od 4%-8,5% (w stanie Illnois wynosi 6,25%) Opodatkowaniu tym podatkiem podlega jedynie sprzedaż

26 KOMENTARZ DO SLAJDU 11 USA nie nakładają żadnych podatków o charakterze podatku od wartości dodanej czy też podatku od towarów i usług. Jednakże większość stanów nakłada podatek obrotowy na handel detaliczny a także czasami na świadczenie pewnych usług. Opodatkowaniu podatkiem obrotowym nie podlega zakup przez przedsiębiorcę nieprzetworzonych materiałów produkcyjnych czy też zakup gotowych dóbr w celu ich dalszej odsprzedaży. Istnieje obowiązek zapłaty tego podatku także wtedy gdy sprzedawca danego towaru nie ma obowiązku obliczenie oraz odprowadzenia tego podatku. Bezpośrednia sprzedaż produktów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium USA jest generalnie zwolniona z podatku obrotowego. sdaad

27 Podatek akcyzowy Opodatkowanie akcyzami konsumpcji znacznej ilości kategorii towarów – rozszerzony model opodatkowania Stawki podatku akcyzowego mają charakter kwotowy Podatek akcyzowy stanowi 9,8% całości wpływów z tytułu danin publicznych

28 KOMENTARZ DO SLAJDU 12 Stany Zjednoczone przyjęły model rozszerzonego opodatkowania akcyzami konsumpcji znacznej kategorii towarów. Opodatkowaniu akcyzami podlegają takie towary jak alkohol, piwo, wino, wyroby tytoniowe, zapałki, cukier, sól, produkty farmaceutyczne, paliwa oraz kosmetyki. USA obok Japonii posiadają największą listę produktów opodatkowanych akcyzami. Akcyzy nie są pobierane za pomocą stawek procentowych ale najczęściej według stawek kwotowych od ujętej ilościowo podstawy opodatkowania. sdaad

29 Podatek majątkowy Podatkowi majątkowemu podlegają obywatele USA oraz osoby zagraniczne stale zamieszkujące na terytorium USA z tytułu otrzymanych w spadku wartości majątkowych Osoby zagraniczne mieszkające poza terytorium USA podlegają podatkowi majątkowemu tylko z tytułu otrzymania określonych wartości majątkowych Umowa bilateralna, której stroną są USA może złagodzić zasady opodatkowania podatkiem majątkowym

30 KOMENTARZ DO SLAJDU 13 Obywatele USA oraz cudzoziemcy mieszkający w USA opłacają ten podatek na podstawie rynkowej wartości otrzymanego prawa majątkowego po dokonaniu pewnych odliczeń. Tylko pewne własności usytuowane w USA posiadane przez obywateli innych krajów niezamieszkałych w USA w przypadku śmierci takich osób podlegają opodatkowaniu. Takiemu opodatkowaniu nie podlegają np. otrzymane papiery wartościowe. W przypadku wartości otrzymanych w drodze spadku ich wartość rynkową ustala się na dzień śmierci spadkodawyc. sdaad

31 Podatek od darowizny Podatkowi od darowizny podlegają obywatele USA oraz osoby zagraniczne stale zamieszkujące na terytorium USA z tytułu otrzymanych darowizn chyba, że darowizna jest wyłączona spod opodatkowania Darowizny pomiędzy małżonkami są zwolnione z podatku Darowizny od osób zagranicznych niemających statusu rezydenta w USA są zwolnione z podatku od darowizny o ile ich wartość nie przekracza rocznie 100,000$ a darowizna została zgłoszona do Internal Revenue Office

32 KOMENTARZ DO SLAJDU 14 Obywatele USA oraz zamieszkałe w USA osoby zagraniczne płacą podatek od darowizn od wartości rynkowej przedmiotu darowizny wszystkich prezentów dokonanych za życia chyba, że mamy do czynienia ze zwolnieniem. Osoba fizyczna może dokonać wielu darowizn w roku ale ich wartość nie może przekraczać 11,000$ na rzecz każdego z obdarowanych. Małżeństwa mogą traktować darowiznę jakby każde dokonało jednej co pozwala podwoić wartość dozwolonej prawnie darowizny. Wszelki darowizny pomiędzy małżonkami będącymi obywatelami USA są zwolnione z podatku. sdaad

33 Rady Praktyczne Pamiętaj, że:
W USA panuje system prawa opartego na precedensach (common law) a więc na rozstrzygnięcie w danej sprawie duży wpływ ma wyrok, który zapadł wcześniej w podobnej sprawie W razie sporu w niektórych stanach ustne oświadczenia mogą być uznane za integralną część umowy pisemnej

34 Rady Praktyczne Pamiętaj, że:
Potwierdzone zamówienie może w niektórych stanach zostać uznane za zawarcie kontraktu Nowa firma musi liczyć się z gotowością do udzielenia zabezpieczeń dla transakcji przeprowadzanych w początkowej fazie działalności

35 Rady Praktyczne Pamiętaj, że:
Małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą same prowadzić księgowość na własne ryzyko, ale rzetelność jest potrzebna w przypadku rozliczeń podatkowych Małe oraz średnie firmy rozliczają się z podatku kwartalnie ale mają również obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego

36 Rady Praktyczne Pamiętaj, że:
W USA nie ma szczególnych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W USA istniej wiele programów wspierania przedsiębiorczości np. small business administration.

37 Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o. o. ul
Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 12 lok – 511 Warszawa tel. (022) fax. (022)


Pobierz ppt "Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o. o"

Podobne prezentacje


Reklamy Google