Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc

2 Reforma oświaty wg Unii Europejskiej Unia Europejska wprowadziła dwa dokumenty, które spowodowały zmianę koncepcji kształcenia z treściowego na podmiotowe.

3 Dyrektywy – kompetencje kluczowe 1.Kompetencje kluczowe - wymieniaj się 8 kompetencji kluczowych ucznia i zaleca się ich kształcenie. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w Procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). -oparcie edukacji na efektach kształcenia: wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych i personalnych 2.Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. -obejmują wszystkie rodzaje kwalifikacji, będące wynikiem kształcenia na kolejnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły wyższe) - służą porównaniu kwalifikacji na terenie Unii Europejskiej, (niedostosowanie naszego systemu kształcenia spowoduje, że polskie dyplomy będą miały charakter lokalny a nie europejski) - wspierają dialog edukacji z rynkiem pracy i środowiskiem lokalnym

4 Zmiana koncepcji kształcenia polega na: -zmianie programu nauczania, -zmianie metod nauczania, -zmianie sposobu Nadzoru pedagogicznego, -dostosowaniu realizacji specjalnych potrzeb wychowawczo-edukacyjnych.

5 Program nauczania Dawniej Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów narzucone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kontrolowane przez Kuratorium Oświaty. Dziś Podstawa programowa, którą nauczyciel wypełnia, interpretuje poprzez samodzielnie opracowanie autorskiego programu. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

6 Metody dydaktyczne Dawniej Metoda podająca: -wykład, -ćwiczenia, Efekty nauczania -wiedza, czyli rozwój intelektualny ucznia Dziś 1. Metoda tradycyjna (wykład, ćwiczenia) 2. Nowa metodyka kształcenia -metoda warsztatowa -metoda projektowa Efekt kształcenia -wiedza, czyli rozwój intelektualny ucznia -rozwój umiejętności: interpersonalnych i społecznych -twórcze rozwiązywanie problemu -Rozwój kompetencji: poszerzanie pola wolności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (zwane potocznie podstawą programową) oraz z Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

7 Nadzór Pedagogiczny Dawniej Szczegółowa kontrola procesu dydaktycznego przez Kuratorium Oświaty. Dziś 1.Ewaluacja wewnętrzna -dokonuje grono pedagogiczne danej szkoły -Integruje treści przedmiotowe i metodykę nauczania -Recenzuje dokonania poszczególnych nauczycieli 2.Ewaluacja zewnętrzna -dokonują pracownicy Kuratorium Oświaty -polega na ocenie poprawności ewaluacji wewnętrznej Efekty -dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są odpowiedzialni za właściwe przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej -nauczyciele stają się odpowiedzialni za jakość własnych działań edukacyjnych Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

8 Specjalne potrzeby wychowawczo-edukacyjne Dawniej Uczniowie wykazujący dysfunkcje kierowani do szkół specjalnych Skutek Uczniowie szkół specjalnych są naturalnymi kandydatami środowisk wykluczonych. Dziś 1.Nauczyciel wzbogaca swoją wiedzę w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach wychowawczo-opiekuńczych z: - niewielkimi deficytami - opóźnieniami -wybitnymi zdolnościami 2. Sposób realizacji -nauczyciel diagnozuje deficyty osobowościowe i społeczne uczniów -nauczyciel sam projektuje i wykonuje działanie w klasie 3. Szkoły Specjalne tylko dla uczniów o wysokim stopniu nasilenia dysfunkcji. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

9 Podmiotowość nauczyciela - podsumowanie Dawniej Nauczyciel realizuje zadane Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej treści i metody edukacji. Kontrolowany jest przez Dyrektorów szkół i Kuratorium Oświaty. Dziś -Nauczyciel samodzielnie przygotowuje program nauczania w oparciu o podstawę programową. -Grono pedagogiczne łącznie z dyrektorem integruje proces i metody kształcenia w całościowy projekt. -Grono pedagogiczne jest podmiotem procesu edukacji, gdyż przygotowuje treści, metody i samodzielnie je ocenia.

10 W odpowiedzi na zmiany w edukacji proponujemy Szkoły Edukacji Innowacyjnej dla dzieci i dorosłych: 1.Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej Tęczowy Świat Dziecka - Łódź 2.Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej - Łódź 3.Gimnazjum Umiejętności Twórczych - Łódź 4.Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej – Bydgoszcz 5.Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych – Łódź, Sieradz 6.Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej – Bydgoszcz 7.Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej – Jarosław, Hrubieszów, Łuków, Międzyrzec Podlaski 8. Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Hrubieszów 9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Zakopane 10.Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej – Zakopane, Sieradz, Opole, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Jarosław, Hrubieszów


Pobierz ppt "ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google