Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA
Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc

2 Reforma oświaty wg Unii Europejskiej
Unia Europejska wprowadziła dwa dokumenty, które spowodowały zmianę koncepcji kształcenia z treściowego na podmiotowe.

3 Dyrektywy – kompetencje kluczowe
wymieniaj się 8 kompetencji kluczowych ucznia i zaleca się ich kształcenie. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w Procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). oparcie edukacji na efektach kształcenia: wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych i personalnych Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. obejmują wszystkie rodzaje kwalifikacji, będące wynikiem kształcenia na kolejnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły wyższe) służą porównaniu kwalifikacji na terenie Unii Europejskiej, (niedostosowanie naszego systemu kształcenia spowoduje, że polskie dyplomy będą miały charakter lokalny a nie europejski) wspierają dialog edukacji z rynkiem pracy i środowiskiem lokalnym

4 Zmiana koncepcji kształcenia polega na:
zmianie programu nauczania, zmianie metod nauczania, zmianie sposobu Nadzoru pedagogicznego, dostosowaniu realizacji specjalnych potrzeb wychowawczo-edukacyjnych.

5 Program nauczania Dawniej Szczegółowe programy
nauczania poszczególnych przedmiotów narzucone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i kontrolowane przez Kuratorium Oświaty. Dziś Podstawa programowa, którą nauczyciel wypełnia, interpretuje poprzez samodzielnie opracowanie autorskiego programu. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

6 Metody dydaktyczne Dawniej Metoda podająca: wykład, ćwiczenia,
Dziś 1. Metoda tradycyjna (wykład, ćwiczenia) 2. Nowa metodyka kształcenia metoda warsztatowa metoda projektowa Efekt kształcenia wiedza, czyli rozwój intelektualny ucznia rozwój umiejętności: interpersonalnych i społecznych twórcze rozwiązywanie problemu Rozwój kompetencji: poszerzanie pola wolności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości Dawniej Metoda podająca: wykład, ćwiczenia, Efekty nauczania wiedza, czyli rozwój intelektualny ucznia Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (zwane potocznie podstawą programową) oraz z Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

7 Nadzór Pedagogiczny Dawniej Szczegółowa kontrola procesu dydaktycznego
przez Kuratorium Oświaty. Dziś Ewaluacja wewnętrzna dokonuje grono pedagogiczne danej szkoły Integruje treści przedmiotowe i metodykę nauczania Recenzuje dokonania poszczególnych nauczycieli Ewaluacja zewnętrzna dokonują pracownicy Kuratorium Oświaty polega na ocenie poprawności ewaluacji wewnętrznej Efekty dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są odpowiedzialni za właściwe przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej nauczyciele stają się odpowiedzialni za jakość własnych działań edukacyjnych Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

8 Specjalne potrzeby wychowawczo-edukacyjne
Dawniej Uczniowie wykazujący dysfunkcje kierowani do szkół specjalnych Skutek Uczniowie szkół specjalnych są naturalnymi kandydatami środowisk wykluczonych. Dziś Nauczyciel wzbogaca swoją wiedzę w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach wychowawczo-opiekuńczych z: niewielkimi deficytami opóźnieniami wybitnymi zdolnościami Sposób realizacji nauczyciel diagnozuje deficyty osobowościowe i społeczne uczniów nauczyciel sam projektuje i wykonuje działanie w klasie Szkoły Specjalne tylko dla uczniów o wysokim stopniu nasilenia dysfunkcji. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

9 Podmiotowość nauczyciela - podsumowanie
Dawniej Nauczyciel realizuje zadane Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej treści i metody edukacji. Kontrolowany jest przez Dyrektorów szkół i Kuratorium Oświaty. Dziś Nauczyciel samodzielnie przygotowuje program nauczania w oparciu o podstawę programową. Grono pedagogiczne łącznie z dyrektorem integruje proces i metody kształcenia w całościowy projekt. Grono pedagogiczne jest podmiotem procesu edukacji, gdyż przygotowuje treści, metody i samodzielnie je ocenia.

10 W odpowiedzi na zmiany w edukacji proponujemy Szkoły Edukacji Innowacyjnej dla dzieci i dorosłych:
Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej ‘Tęczowy Świat Dziecka” - Łódź Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej - Łódź Gimnazjum Umiejętności Twórczych - Łódź Gimnazjum Edukacji Innowacyjnej – Bydgoszcz Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych – Łódź, Sieradz Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej – Bydgoszcz Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej – Jarosław, Hrubieszów, Łuków, Międzyrzec Podlaski Gimnazjum dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Hrubieszów Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej - Zakopane Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej – Zakopane, Sieradz, Opole, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Jarosław, Hrubieszów


Pobierz ppt "ZMIANA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA SZKOŁY WEDŁUG EUROPEJSKICH STANDARDÓW KSZTAŁCENIA Makary K. Stasiak Kinga Kwiatkowska-Kuc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google