Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego Tarnów, 9 grudnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego Tarnów, 9 grudnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego
Tarnów, 9 grudnia 2013 r.

2 Podstawy prawne ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz.647) z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

3 wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw art. 88k ustawy ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się m.in. przez kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych.

4 Zgodnie z treścią uzasadnienia do noweli ustawy Prawo wodne:
„teren zalewowy stanowi obszar położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny rzecznej, który zalewany jest w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej rzeką nie mieści się w korycie. Powinien być to teren wyłączony spod zabudowy, aby w przypadku wezbrania można było bezpiecznie przeprowadzić wielką wodę bez ponoszenia znacznych strat, chroniąc jednocześnie tereny intensywnie zurbanizowane. Teren zalewowy może być podzielony na różne strefy zagrożenia powodziowego w zależności od przyjętego prawdopodobieństwa wystąpienia wezbrania. Zgodnie z nowelizacją ustawy strefy zalewowe wyznaczane będą dla wód o prawdopodobieństwie występowania powodzi raz na 10, 100 i 500 lat.”

5 TERMINY Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 22 grudnia 2013 r. dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (wykonanej również przez Prezesa KZGW, dostępnej na stronie: ). W terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast należy uwzględnić granice obszarów w nich wyznaczonych, wprowadzając zmiany do: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy.

6 Wstępna ocena ryzyka powodziowego:

7 Obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
1. Wstępna ocena ryzyka powodziowego ( wskazanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla nich 2. Mapy zagrożenia powodziowego (termin sporządzenia: do 22 grudnia 2013 r.)

8 Obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
2. Mapy zagrożenia powodziowego (termin sporządzenia: do 22 grudnia 2013 r.) wskazanie: obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów narażonych na zalanie w przypadku przelania się wód przez wały, zniszczenia wałów lub budowli piętrzącej art. 88 d ust. 2 dla nich 3. Mapy ryzyka Powodziowego Termin sporządzenia do 22 grudnia 2013 r.

9 Przekazanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 2) Głównemu Geodecie Kraju; 3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; 4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 1) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej; 2) właściwym wojewodom; 3) właściwym marszałkom województw; 4) właściwym starostom; 5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast); 6) właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

10 MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
źródło: prezentacja KZGW ze spotkania 30 listopada 2012 Mapa zagrożenia powodziowego - obszary ,na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%)

11 MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
źródło: Mapy zagrożenie powodziowego w wyniku przerwania wału. 11

12 MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO
Elementy składowe map: szacunkowa liczba ludności zamieszkującej obszar zagrożony, budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne), obszary i obiekty zabytkowe, obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony przyrody, potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi - zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, punkty zrzutu ścieków, składowiska odpadów, cmentarze, wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody). źródło: 12

13 źródło: prezentacja kzgw ze spotkania 30 listopada 2012
Mapa ryzyka powodziowego - Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych; obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) 13

14 źródło: prezentacja kzgw ze spotkania 30 listopada 2012
Mapa ryzyka powodziowego - Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej; obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%) 14

15 ANALIZY REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
Zlewnia Dunajca Zlewnia Soły Zlewnia Wisłoki Zlewnia Skawy Zlewnia Raby 15

16 źródło: oki.krakow.rzgw.gov.pl
16

17 ANALIZY REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
źródło: oki.krakow.rzgw.gov.pl 17

18 Z informacji uzyskanych w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że przekazanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego nastąpi w formie cyfrowej. Ponieważ mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są wykonywane w ramach projektu ISOK ( Informatyczny System Osłony Kraju) Zostaną również opublikowane na stronie internetowej projektu:

19 Sporządzanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego trwa dla tych obszarów województwa małopolskiego, które zostały wskazane we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego do objęcia I cyklem planistycznym. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla obszarów II cyklu planistycznego będą sporządzane po 2015 r.

20 w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z wymogiem art. 88f ustawy Prawo wodne

21 Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego 1 w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 2

22 Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego gminom
wszystkie decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego

23 W terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Wprowadzenie zmian w: miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy. uwzględnienie poziomu zagrożenia powodziowego wynikającego z wyznaczenia obszarów wskazanych na mapach

24 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. Art Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: …………………………………. 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

25 Zasada określona w art.88 l
1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; 2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

26 Definicje ustawowe obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne, d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej obszary szczególnego zagrożenia powodzią

27 (art. 88f ust. 7 zmienionej ustawy Prawo wodne)
Wskazane na mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego granice obszarów należy wprowadzić do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (art. 88f ust. 7 zmienionej ustawy Prawo wodne) Szczególne warunki dotyczące zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (np. zakaz zabudowy, czy rodzaj użytkowania) sformułowano przepisami Prawa wodnego jedynie w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią dla pozostałych obszarów wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego (na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, a także obejmujące tereny narażone na zalanie) nie określono zasad zagospodarowania.

28 koszty Art.88f ust. 8 Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, ponoszą odpowiednio budżety właściwych gmin albo województw.

29 poziomu zagrożenia powodziowego
Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bez uwzględnienia poziomu zagrożenia powodziowego wznowienie postępowania i uchylenie decyzji stwierdzenie nieważności decyzji Art. 145 § 1 pkt 6 kpa Art. 156 § 1 pkt 2 kpa


Pobierz ppt "Dostosowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego Tarnów, 9 grudnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google